Kro­ni­ske smerter

Hvad er kro­ni­ske smerter?

Bliv klog her og igen­nem vores fan­ta­sti­ske og gra­tis mailserie!

⭐⭐⭐⭐⭐
Det er impo­ne­ren­de, at der bare sen­des 3 mail ud til en per­son, som kan få gra­tis hjælp. Video og beskri­vel­se er til at gå til og forstå.

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Anders N.

Kro­ni­ske smerter

Det­te ind­læg er for dig der har kro­ni­ske smer­ter. Kro­ni­ske smer­ter kan føles smer­te­fuldt, så det er vig­tigt, at du tager godt hånd om det, inden det bli­ver slemt.

Hvis du har brug for hjælp til kro­ni­ske smer­ter, så til­by­der vi fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn på Øster­bro. Kon­takt os på tele­fon 60 73 90 10 eller book en tid onli­ne.

Udover god viden kan du til­mel­de dig vores roste og gra­tis mail­se­rie her

Inden du læser vores artikel…

Inden du læser vores gode arti­kel, så start med at se vores popu­læ­re video­er med gode råd til kro­ni­ske smer­ter. Du kan se dem ved at tryk­ke på video­er­ne her:

thumbnail til gode råd på youtube mod kroniske smerter
thumbnail til video fra youtube omkring gode råd mod kroniske smerter
video på youtube med godt råd om kroniske smerter

At leve med kro­ni­ske smerter…

Igen­nem vores liv slår vi os kon­stant og får godt med knops på krop­pen. Vores krop heler sig dog altid (stort set), og den smer­te der føl­ger med ved sår­e­ne går roligt væk igen.

Ind­til man slår sig igen selv­føl­ge­lig (og det gør man!), så star­ter den­ne møl­le for­fra igen hele livet.

Men hvad hvis smer­ter­ne ikke går væk af sig selv? Og de end­da blu­ser op i tide og uti­de? Der er tale om kro­ni­ske smerter..

Få et råd mod kro­ni­ske smer­ter her ↓

thumbnail til gode råd på youtube mod kroniske smerter

Hvad er kro­ni­ske smerter?

Kro­ni­ske smer­ter bety­der i kor­te træk, at man har smer­ter, der ikke vil gå væk, eller at man har haft smer­ter i mere end 3 måne­der i sam­me områ­de på kroppen.

Med ordet “kro­nisk” føl­ger desvær­re man­ge nega­ti­ve tan­ker (mis­for­stås ofte som smer­ter der ikke kan gå væk). Men hvad vil det sige, at noget er kronisk?

→ Har du en ten­nisal­bue?

Selv­om ordet kro­nisk bru­ges ofte, så er det ble­vet mere popu­lært at bru­ge ord som “ved­va­ren­de” eller “smer­ter af læn­ge­re varig­hed” til at beskri­ve sam­me smer­ter i ste­det for “kro­nisk”

Det anslås, at op imod hver 5. dan­sker over 18 år (lig med 850.000 men­ne­sker) på nuvæ­ren­de tids­punkt lider af enten vedvarende/tilbagevendende smerter.

kvinde der ser forvirret ud

Hvad bety­der “Kro­ni­ske, ikke malig­ne” smerter?

Hvis du har for­bi lægen med smer­ter­ne, vil lægen i de fle­ste til­fæl­de give dig en hen­vis­ning til fysi­o­te­ra­pe­ut eller til en kiro­p­rak­tor. Her vil lægen ofte skri­ve noget i føl­gen­de stil:

“Patien­ten hen­vi­ses med kro­ni­ske, ikke malig­ne smerter”

Men hvad bety­der det så, og er det i så fald far­ligt? Du kan hel­dig­vis tage det helt roligt. At noget ikke er “malignt” bety­der bare, at smer­ter­ne ikke skyl­des en ondar­tet syg­dom som fx. cancer.

Så det ene­ste som cita­tet bety­der er, at du har ved­va­ren­de smer­ter som ikke kan for­kla­res med alvor­lig sygdom.

→ Få fir­ma­mas­sa­ge her!

person med kroniske smerter i hovedet

Hvor­for får man kro­ni­ske smerter?

Sva­ret til det­te spørgs­mål er desvær­re ret kom­pli­ce­ret, og der er der­for behov for en lil­le forklaring:

Det har siden gam­le dage været meget popu­lært for læger og sund­heds­folk, at snak­ke i spe­ci­fik­ke årsa­ger til kro­ni­ske smer­ter og her­fra lave sam­men­hæn­ge til hvor­for pro­ble­met er opstå­et. På den måde kan det “pro­blem” i kæden som er “dys­funk­tio­nelt” ændres, og møn­ste­ret kan stoppes.

→ Brug for akut fysi­o­te­ra­pi?

Er du fx. så uhel­dig, at få en kniv i din ryg (sker hel­dig­vis ikke så ofte) og der­ef­ter ondt i læn­den, bør fys­sens før­ste go-to så være at mas­se­re dine sik­kert meget spænd­te mus­k­ler omkring kniven?

Nej selv­føl­ge­lig ikke — det bør være at fjer­ne kni­ven (og rin­ge 112 bagefter).

Så når det gør ondt et sted i krop­pen, må det vel bety­de, at kni­ven (årsa­gen) sid­der et eller andet sted og bare ven­ter på at bli­ve opda­get? I den sam­men­hæng har vi som sund­heds­folk ofte fun­ge­ret som håndværkere:

Find roden til pro­ble­mer­ne og fiks det. Sim­pelt! What could go wrong?

→ Prøv en helkro­p­s­mas­sa­ge her!

mand med smerter i ryggen på grund af knive

Kro­ni­ske smer­ter og “årsa­gen”

For at for­stå pro­ble­mer­ne med den­ne tan­ke­gang, vil jeg her give et eksem­pel, fra da jeg net­op var ble­vet uddannet:

En dag på kli­nik­ken hav­de jeg min før­ste patient med diag­no­sen fibro­my­al­gi (en til­stand hvor man har kraf­ti­ge, kro­ni­ske smer­ter fle­re ste­der i krop­pen på trods af lav grad (eller ingen) påvi­se­lig fysisk ska­de på en scanner).

→ Læs også: Om hold i nakken

Jeg for­søg­te hård træ­ning, hvil­ket gav hen­de fle­re smer­ter. Okay, så det var lidt for hårdt, det gav fint mening, hvor­for hun fik fle­re smer­ter. For­søg­te “blød” træ­ning i ste­det — dog resul­te­ren­de i end­nu fle­re smer­ter. Nåle. Laser. Blid mas­sa­ge. Der var ikke det, jeg ikke prø­ve­de. Alt var helt lige­me­get, for uan­set hvor god tan­ken bag var, kom hun altid til­ba­ge ugen efter og hav­de end­nu fle­re smer­ter end før.

Ver­dens dår­lig­ste fysi­o­te­ra­pe­ut? Eller greb jeg det for­kert an?

Vil du have et råd mere? Se med her ↓

thumbnail til video fra youtube omkring gode råd mod kroniske smerter

Hvad var årsa­gen så?

Den reel­le årsag til hen­des kro­ni­ske smer­ter (og til fibro­my­al­gi gene­relt) er sta­dig­væk ukendt. Vi har alt­så her at gøre med en syg­dom, hvor mæng­den af smer­te der mær­kes, og mæng­den af ska­de i krop­pen ikke stem­mer overens.

Men hvor­dan går det op? Er det ikke menin­gen, at vi kun skal mær­ke smer­te, når krop­pen er kom­met til ska­de? Hvis du læser med lidt end­nu, kan jeg for­sik­re dig for, at jeg vil for­sø­ge at udre­de de lidt kom­plek­se tråde.

→ Få gravid­mas­sa­ge her!

Men først: Hvad hav­de hun fået af vide?

De fle­ste ved efter­hån­den, at inter­net­tet måske ikke altid er det mest tro­vær­di­ge sted at fin­de sin sund­heds­in­for­ma­tion. Et kort kig og det bug­ner frem med bud på muli­ge årsa­ger til kro­ni­ske smerter:

 • Uli­ge benlængder
 • Svag core/ryg
 • Plat­fod
 • “For­kert” kro­ps­hold­ning
 • Knæ der går for meget indad
 • Hyper­mobi­li­tet

Og listen er meget længere…

tjekliste for kroniske smerter

Kro­ni­ske smer­ter uden skader..?

Fæl­les for de oven­stå­en­de diag­no­ser er, at det typisk er ting som der for­bin­des med noget skidt (og måske end­da noget far­ligt). Fæl­les er også, at du nok tæn­ker, at du bli­ver nød til at kom­me af med det, før du kan få det bed­re (eller gå i den anden ret­ning ved at træ­ne meget).

Og sidst men ikke mindst, så er det fæl­les for ALLE dis­se diag­no­ser, at de i lige så høj grad (og i man­ge til­fæl­de end­da høje­re!) også ses hos per­so­ner der IKKE har nogen smerter.

→ Læs også: Om bæk­ken­løs­ning

Det bety­der alt­så, at man­ge men­ne­sker lever i bed­ste vel­gå­en­de med en eller end­da fle­re af oven­stå­en­de diag­no­ser — uden at være i stør­re risi­ko for at få smer­ter. Vent! Siger du, at min læge er dår­lig, når han siger, at mine rygs­mer­ter skyl­des en uli­ge benlængde?

Abso­lut ikke. Vores viden har dog i høj grad ændret sig (og gør det fort­sat), så vi ved i dag, at sam­men­hæn­gen mel­lem de for­skel­li­ge oven­nævn­te diag­no­ser og kro­ni­ske smer­ter fak­tisk er ret lav.

røntgen af ryg der ikke kan vise kroniske smerter

Selv når årsa­gen syn­tes tydelig…

Mis­for­stå mig ende­lig ikke; Du kan uden tvivl sag­tens have kro­ni­ske smer­ter fra områ­det mel­lem d. 4. og 5. læn­de­hvir­vel (lige i det områ­de hvor læger­ne fandt en dis­kuspro­laps), hvor årsa­gen da kan vir­ke meget lige til. Der kan da være en stor sand­syn­lig­hed for, at den spil­ler en bety­de­lig rol­le for dine smerter.

Men selv når årsa­gen til smer­ter­ne kan vir­ke meget lige til, så er de det ofte ikke. For hvor­dan kan vi over­ho­ve­det være sik­re på, at den dis­kuspro­laps som er påvist på MR-scan­ne­ren, ikke har været der læn­ge før, du fik ondt?

→ Få et gave­kort til massage

Lad os se på nog­le eksempler:

1) I føl­gen­de stu­die blev 200 smer­te­frie men­ne­sker scan­net hvert hal­ve år over en peri­o­de på 5 år for at spo­re deres krop­pes udvik­ling. Over de 5 år mens stu­di­et var igang fik 51 ud af de 200 per­so­ner, aku­t­te og kraf­ti­ge smer­ter i ryg­gen (så alt­så ca. 25% af stu­di­ets del­ta­ge­re fik smer­ter undervejs).

Af de 51 per­so­ner som fik plud­se­li­ge og kraf­ti­ge smer­ter, kun­ne man hos 43 af dem obser­ve­re… ingen ændring af rygsøj­lens struk­tu­rer før/efter smer­ter. Så for at præ­ci­se­re: Hos 43 ud af 51 per­so­ner med aku­t­te og meget stær­ke smer­ter, var der alt­så INGEN struk­tu­rel ændring før/efter smer­ter­ne star­te­de (nog­le af smer­ter­ne vare­de fle­re uger).

Hvor­dan kan man være i så kraf­ti­ge smer­ter selv­om rygsøj­len ser sund og rask ud på billedet?

2) Et andet eksem­pel er det­te stu­die, hvor 3110 per­so­ner uden smer­ter fik lov til at træ­de ind i en scan­ner, for at se hvad krop­pen gem­te på. Her­un­der kan du se resultaterne:

tabel over almindelige fund i ryggen på en scanning

På den ene linje ses alder, og under den er den pro­cent­vi­se sand­syn­lig­hed for, at per­so­ner med den alder har for­skel­li­ge “syn­dro­mer” (fx. ses det, at selv hvis du er en rask per­son på 30 år uden smer­ter har 52% sand­syn­lig­hed for at have tegn på begyn­den­de slid i ryggen).

Her ses det, at sand­syn­lig­he­den for at have for­skel­li­ge “ska­der” sti­ger med alde­ren — uden at du nød­ven­dig­vis mær­ker smer­ter ved det. Bety­der det så, at struk­tu­rer ikke spil­ler nogen rol­le i for­bin­del­se med smer­ter? Selv­føl­ge­lig ikke. Det bety­der bare, at smer­te er lidt mere (læs: en del mere!) kom­pli­ce­re­de end ale­ne at se på krop­pens strukturer.

→ Brug for hjem­me­be­hand­ling?

Få vær­di­fuld hjælp over mail

ondt i lænden

Har du kro­ni­ske smer­ter? Få alt den hjælp du kan bru­ge, med vores lil­le mini­se­rie om kro­ni­ske smerter.

Du får følgende:

 • 3 gode råd til hverdagen
 • Opda­te­ret viden på området
 • Bonus: Adgang til vores E‑bog!

Kro­ni­ske smer­ter: et spørgs­mål om tolkning?

Man­ge fak­to­rer lige fra fysisk ska­de på krop­pen til depres­sion kan bidra­ge til, at din krop går i for­hø­jet bered­skab. Alt forsk­ning for­tæl­ler os dog, at to sam­me per­so­ner med fx. den sam­me mæng­de slid­gigt kan mær­ke vidt for­skel­li­ge ting.

Det bety­der alt­så, at de sig­na­ler som sen­des fra vævet i krop­pen til hjer­nen, tol­kes ander­le­des fra per­son til per­son. Smer­te hand­ler alt­så der­for mere om, hvor­dan din hjer­ne tol­ker de sig­na­ler, den får ind, end det hand­ler om, hvor langt det ene ben er ift. det andet (ikke ens­be­ty­den­de med at det ikke kan spil­le en rol­le i den sammenhæng).

Læs også: Om løb og slidgigt

Et stort skridt i den rig­ti­ge ret­ning er først og frem­mest at accep­te­re smer­ter som noget mere kom­plekst, og at der sjæl­dent fin­des et nemt svar til, hvor­for man får kro­ni­ske smer­ter. Og det fører usik­ker­hed med sig:

I et sam­fund som i høj grad er byg­get op omkring diag­no­ser og tyde­li­ge årsa­ger, kan det være svært at fin­de plads til usik­ker­hed (selv­om vores viden på de fle­ste områ­der er begræn­set). Der er også et stort pres fra sto­re instan­ser som for­sik­rings­sel­ska­ber om, at fin­de “grun­den” til hvor­for dine kro­ni­ske smer­ter bli­ver ved med at være der. Net­op det er en kæm­pe udfor­dring i for­bin­del­se med smertebehandling.

Læs også: Hvad er iskias?

nervesystem med små nerveceller

Ner­ve­sy­ste­mets rol­le ved kro­ni­ske smerter

Forsk­ning viser, at vores ner­ve­sy­stem spil­ler en stor rol­le i for­bin­del­se med udvik­lin­gen af kro­ni­ske smer­ter (og der­til smer­ter af læn­ge­re varighed).

En pas­sen­de ana­lo­gi at bru­ge om vores ner­ve­sy­stem er, at det er krop­pens alarm­sy­stem. Alar­mens opga­ve er, at hol­de dig i sik­ker­hed (smer­te = fare).

Hvad er fysioterapi?

Tid­li­ge­re tro­e­de vi, at smer­ter altid var et udtryk for en ska­de i krop­pen. I dag ved vi dog, at alar­men i ste­det kan bli­ve lidt over­føl­som (den rea­ge­rer på ting, den ikke skal rea­ge­re på).

Man­ge ting kan gøre vores alarm­sy­stem over­føl­somt; Mang­len­de søvn, stress, sto­re fysi­ske ska­der på krop­pen, depres­sion, fysisk inak­ti­vi­tet mm.

Gør dig klar til et sid­ste godt råd:

video på youtube med godt råd om kroniske smerter

Er der plads til usikkerhed?

Spørgs­må­let er så om der reelt er plads til den­ne usik­ker­hed i dag­lig­da­gen? Er vi i vir­ke­lig­he­den mere kræ­ven­de end det vores viden om kro­ni­ske smer­ter er til? Muligvis.

Net­op for­vent­nin­ger­ne kan være en årsag til at man­ge sund­heds­folk fort­sat giver tvivls­om­me årsa­ger; det er ofte nem­me­re at for­hol­de sig til et skævt bæk­ken end at få af vide, at alt sam­men for­ment­lig påvir­ker hin­an­den i et stort spin­del­væv, og at det ikke kan skil­les ad.

I 2019 er smer­ter ble­vet aner­kendt som en syg­dom i sig selv af WHO (Ver­dens Sund­heds­or­ga­ni­sa­tion) hvil­ket bety­der, at smer­ter ofte ikke er noget vi kan se en på scan­ner. Sand­he­den er, at vi i dag ved meget mere om meka­nis­mer­ne bag kro­ni­ske smer­ter, end vi ved om, hvad vi fak­tisk kan gøre imod dem.

Men så er spørgs­må­let så; Vil man helst have en kor­rekt men svært-for­stå­e­lig for­kla­ring eller en for­kert men let én? Der er ingen tvivl om, at der lig­ger en stor kom­mu­ni­ka­tions­op­ga­ve i, at gøre det klar og tyde­ligt hvad smer­te reelt er, og hvad vi har af viden på områ­det (der er nem­lig rig­tig meget!).

Hoved­pi­ne? Læs mere her!

Fysioterapeut fra Smertefys i København på Østerbro der træner med en person med kroniske smerter

Behand­ling af kro­ni­ske smerter

Over­ord­net set fin­des der to for­mer for behand­ling som er de mest anvend­te i for­bin­del­se med kro­ni­ske smerter:

 • Medi­cinsk behandling
 • Kon­ven­tio­nel behand­ling (fysi­o­te­ra­pi, ind­lægs­så­ler mm.)

Selv­om medi­cin kan hjæl­pe i især aku­t­te situ­a­tio­ner, så er det ikke anbe­fa­let, at bli­ve ved med at tage smer­testil­len­de medi­cin i lang tid ad gangen.

→ Brug for sport­s­mas­sa­ge?

Et af de vig­tig­ste ting du kan gøre, for at kom­me kro­ni­ske smer­ter til livs er, at fin­de fak­to­rer som gør dit ner­ve­sy­stem (din alarm) over­føl­somt og fjer­ne dem.

Det kan være selv­føl­ge­lig svært at vide selv, så her er det en god ide, at tage kon­takt til fag­per­so­ner med viden om kro­ni­ske smer­ter. Vi hjæl­per dig ger­ne med fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn.

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.