person der sidder på kontor og arbejder og som er disponeret for en tennisalbue

Er en ret kro­ps­hold­ning vej­en frem? 

- Fysi­o­te­ra­pe­u­ten fortæller!

Har du nogen­sin­de set dit, krum­ryg­ge­de spejl­bil­le­de i en butiks­ru­de og skyndt dig at ret­te dig op? Som fysi­o­te­ra­pe­ut hører jeg ofte patien­ter, der beskri­ver udfor­drin­ger med deres kropsholdning.

Vi alle ved, at vores kro­ps­hold­ning i løbet af dagen kan føles vig­tig. Det har vi lært – helt til­ba­ge fra fol­ke­sko­len, hvor vi blev ret­tet op med skrå-puder og fik gode råd om, hvil­ken vej vores knæ skul­le vende.

→ Brug for mas­sa­ge i Køben­havn?

billede med personer i alle aldre og deres kropsholdning

Måske har du set rek­la­mer for den nye og smar­te hold­nings­kor­ri­ge­ren­de t‑shirt, der kan sør­ge for, at du ret­ter ryggen.

Og hvis din arbejds­dag fore­går ved et skri­ve­bord, har du helt sik­kert hørt reg­ler­ne for den ergo­no­misk kor­rek­te arbejds­stil­ling: Du skal kun­ne nå jor­den med dine fød­der, skær­men skal være i øjen­høj­de og dine albu­er skal være 90 gra­der med hæn­der­ne hvilende.

→ Brug for akut fysi­o­te­ra­pi?

mand der sidder med en tilbagelænet kropsholdning

Ikke nogen “rig­tig” kropsholdning

Men bety­der det, at du gør det bed­ste for din krop, hvis du sid­der præ­cis sådan hele din arbejds­dag? Ikke helt.

For selv om diver­se man­ge vel­me­nen­de sund­heds­fag­folk og måske knap så vel­me­nen­de rek­la­me­folk ger­ne vil have dig til at tro det, så fin­des der ikke én bestemt hold­ning, der er god for alle.

→ Få fir­ma­mas­sa­ge her

Selv­føl­ge­lig fin­des der hold­nin­ger, der i peri­o­der kan være bed­re end andre – især hvis du har smer­ter eller andre gener. Hvis du fx har pro­ble­mer med ryg­gen kan det måske gøre ondt, når du sid­der med meget for­over­bøj i ryg­gen. Der­for kan den­ne stil­ling være god at und­gå, ind­til du får det bed­re, eller du kan bru­ge ind­lægs­så­ler i en kort periode.

Men for den helt alme­ne og smer­te­frie krop er der ikke ét rig­tigt svar i for­hold til god kro­ps­hold­ning. Der er mange.

→ Brug for hjem­me­be­hand­ling?

vejskilt med pile

Kro­ps­hold­ning – er det ikke noget med at være selvsikker..?

Lad os lige få på plads, hvad hold­ning egent­lig er, bare så vi er sik­re på, at vi taler om det samme.

For jo, din hold­ning kan udstrå­le stør­re eller min­dre grad af selvsik­ker­hed, men i fysi­o­te­ra­pi­ens ver­den er det ikke det, vi tæn­ker på, når vi siger kro­ps­hold­ning. Vi skal der­for snak­ke “bevæ­ge­ap­pa­ra­tet”.

Hvad er fysioterapi?

mand med en tilbagelænet kropsholdning

Måske har du hørt din fysi­o­te­ra­pe­ut eller andre sund­heds­fag­li­ge tale om det vil­de bevæ­ge­ap­pa­rat. Det er en over­ord­net beteg­nel­se for vores knog­ler, sener, led og mus­k­ler, alt­så alt det, der gør, at din krop kan bevæ­ge sig.

Bevæ­ge­ap­pa­ra­tet er i øvrigt sty­ret af ner­ve­sy­ste­met. Bevæ­gel­ser­ne begyn­der alt­så ikke i den enkel­te muskel, men i hjer­nen, så at sige – men det er et stort sidespor, som du kan læse mere om i et andet blo­gind­læg snart.

Til­ba­ge til kropsholdningen.

Groft sagt er kro­ps­hold­ning bare et ord for den måde som dit bevæ­ge­ap­pa­rat opfø­rer sig på. Alt­så den måde, din krop bevæ­ger og hol­der sig oppe på, hvil­ket selvsagt er meget individuelt.

→ Få en helkro­p­s­mas­sa­ge her

Hvad ska­ber en kropsholdning?

Vores indi­vi­du­el­le kro­ps­hold­ning bli­ver påvir­ket af man­ge for­skel­li­ge fak­to­rer. Nog­le af dem kan du ændre, mens andre er uden for din kontrol.

For eksem­pel kan du ikke ændre på din kro­ps­byg­ning (og med­min­dre, den helt direk­te er årsag til smerter/andre gener, er der hel­ler ikke nogen grund til det).

Måske er dit ene ben lidt læn­ge­re end det andet, eller din rygsøj­le en smu­le skæv. Det vil påvir­ke din kro­ps­hold­ning, og det er helt okay.

astronaut der vinker

Du kan desvær­re hel­ler ikke ændre på tyng­de­kraf­ten – sur­pri­se! Med­min­dre du er astro­naut, vil din krop hver ene­ste dag skul­le arbej­de for at hol­de sig oppe. That’s the rules.

En anden fak­tor er dine vaner, både når du er på arbej­de og når du har fri, og her er noget, du kan ændre. Spørgs­må­let er hvor­dan, når nu sva­ret ikke bare er så enkelt som at ret­te ryggen?

→ Få et gave­kort til massage

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

“Dår­lig” kro­ps­hold­ning? Det her skal du gøre!

Man hører ofte sæt­nin­gen ”Den bed­ste arbejds­stil­ling er den næste”. Det er der noget rig­tigt i.

Du kan ople­ve, at din krop begyn­der at brok­ke sig, hvis du sid­der (eller står eller lig­ger) for læn­ge i den sam­me stil­ling. Krop­pen er skabt til bevæ­gel­se, og det er natur­ligt for den at bli­ve brugt på fle­re for­skel­li­ge måder i løbet af en dag.

Hen­vis­ning til fysi­o­te­ra­pe­ut?

mand og dame der læser i en bog

Hvis du vil sik­re dig, at du gør det, der er bedst for din krop, skal du alt­så ikke nød­ven­dig­vis ”træk­ke skul­dre­ne ned i bag­lom­men”, og hvad vi ellers hører af gode råd – i hvert fald ikke hele tiden!

Der­i­mod skal du sør­ge for at vari­e­re dine bevæ­gel­ser og arbejdsstillinger.

Det kan være svært, hvis meget af dit arbej­de fore­går for­an en com­pu­ter eller invol­ve­rer fle­re gen­ta­gel­ser af de sam­me bevæ­gel­ser. Men måske du alli­ge­vel kan tæn­ke små vari­a­tio­ner ind i din hverdag.

Klas­si­ke­ren er selv­føl­ge­lig at skif­te fra sid­den­de og stå­en­de arbejds­stil­ling, men du kan også prø­ve at sid­de på for­skel­li­ge sto­le i løbet af dagen. Eller smi­de sko­e­ne og fol­de bene­ne op under dig i 10 min!

Der­hjem­me kan du prø­ve at sid­de på gulv­tæp­pet, mens du ser fjernsyn.

dreng der kigger på et fjernsyn

Vari­a­tion er nøglen

Og lad os også lige ryd­de en udbredt mis­for­stå­el­se af vej­en: Kro­ps­hold­ning hand­ler ikke om, at du skal spæn­de i alle dine mus­k­ler og sid­de i stil­lin­ger, der er anstren­gen­de for din krop.

Det kan være lige så godt for dig at lig­ge på sofa­en engang imel­lem, og det er helt okay til tider at sid­de med sam­men­fal­det ryg, gå med skul­dre­ne fremad­truk­ket og knæ­e­ne strak­te — bare din krop også prø­ver noget andet løbende!

Det hand­ler alt­så min­dre om rig­ti­ge og for­ker­te stil­lin­ger, og mere om, hvor lang tid du befin­der dig i hver stil­ling. Det vig­tig­ste er variationen.

FAQ — Ofte stil­le­de spørgs­mål om din holdning:

Er din kro­ps­hold­ning vig­tig ift. smerter?

Både og, men i det sto­re hele er betyd­nin­gen min­dre, end vi tid­li­ge­re har tro­et. Det skyl­des, at vores krop til­pas­ser sig, den måde vi bevæ­ger os på. Så hvis du fx. går lidt for­over­bø­jet men har gjort det hele livet, så er der god mulig­hed for, at din krop har ven­det sig til det.

Kan man ændre sin kropsholdning?

Ja, men det er svært. Det skyl­des, at krop­pen ofte vil fal­de til­ba­ge i de vaner, den ken­der. Så hvis du har været vant til at gå på en bestemt måde hele livet, så vil den ofte fal­de til­ba­ge i den.

Hvor­for har vi den kro­ps­hold­ning, vi har?

Ofte er det et spørgs­mål om vane, og hvad du har gjort hele dit liv. Det kan også afhæn­ge af vores men­tale til­stand. Hvis vi er kede af det, har vi en ten­dens til at gå meget for­over­bø­jet som en beskyt­tel­se mens vi går mere oprejst, når vi er selvsikre.

Hvad med vores kro­ps­hold­ning når man har ondt?

Når man har ondt, giver det god mening at ændre på sin kro­ps­hold­ning ofte. Det skyl­des, at smer­ter­ne ofte vil star­te hur­ti­ge­re i hver posi­tion end normalt.