Tho­mas Søgaard Vain

 • Uddan­net fysioterapeut

 • Master i smertevidenskab

 • Tager ikke imod henvisninger

Hvem er Thomas?

Thomas Søgaard Vain
Tho­mas Søgaard VainInde­ha­ver af Smertefys.nu

Som fysi­o­te­ra­pe­ut er jeg dre­vet af en stor inter­es­se for smer­ter og krop­pens enor­me poten­ti­a­le. Udover at være fysi­o­te­ra­pe­ut fær­dig­gjor­de jeg i 2020 en master i smer­te­vi­den­skab og tvær­fag­lig smer­te­be­hand­ling på Aal­borg Universitet.

Smer­ter er meget indi­vi­du­el­le, og der­for er jeg meget opta­get af de sto­re spørgs­mål; Hvor­for er der nogen, der får ondt af en øvel­se, mens andre ikke gør? Og hvor­for er nog­le der ikke mær­ker smer­te, på trods af at de har man­ge skader?

Jeg elsker iværk­sæt­te­ri og har tid­li­ge­re været inde­ha­ver af en kli­nik i Roskil­de, lige­som jeg også er inde­ha­ver af VRecovery.

Info om Thomas

 • Uddan­net fysi­o­te­ra­pe­ut fra Pro­fes­sions­højsko­len Metro­pol i Køben­havn i 2016

 • Master i Smer­te­vi­den­skab og tvær­fag­lig smer­te­be­hand­ling fra Aal­borg Universitet

 • Over 7 års klinik-erfaring

 • Erfa­ring fra arbej­de med Team Danmark-udøvere

 • Arbej­det med kro­ni­ske smer­ter hos folk i alle aldre

Thomas Søgaard Vain
Tho­mas Søgaard VainGrund­læg­ger af Smertefys.nu

Hvor behand­ler Thomas?

behandlerrum for Smertefys i Køge

Kli­nik­ken i Køge

Kli­nik­ken i Køge åbner d. 01.07.23 og består af et enkelt behand­ler­rum med god plads til træ­ning, briks­be­hand­ling og vejledning.

Tho­mas arbejdstider:

 • Tirs­dag: 9–15
 • Ons­dag: 9–17
 • Tors­dag: 7:30–15
 • Fre­dag: 7:30–15
Fysioterapeut fra Smertefys på Østerbro der giver sportsmassage i København

Kli­nik­ken på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har blandt andet en træ­nings­sal. Her til­by­der Tho­mas blandt andet fysi­o­te­ra­pi og massage.

Tho­mas arbejdstider:

 • Man­dag: 8–16:30

Hvad siger Tho­mas klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
Tho­mas vir­ker meget kom­pe­tent, føl­ger op på tin­ge­ne og er nem at snak­ke med. Jeg kan varmt anbe­fa­le ham.

Chri­sti­an P.

Hvad kan du få hos Thomas?

fysioterapeut med behandling af knæ

Fysi­o­te­ra­pi

massage på briks af en fysioterapeut

Mas­sa­ge

hjemmebehandling i københavn på østerbro

Hjem­me­be­hand­ling

akut fysioterapi i københavn

Akut fysi­o­te­ra­pi

indlægssåler

Ind­lægs­så­ler

to der skriver på computer i et firma

Fir­ma­mas­sa­ge

online fysioterapi

Onli­ne fysioterapi

mand der holder foredrag

Foredrag/workshops

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.