Onli­ne fysioterapi

Har du brug for onli­ne fysioterapi?

Her på siden kan du læse om vores net kon­sul­ta­tion, og hvor­dan det fungerer.

Hvad er onli­ne fysioterapi?

Med onli­ne fysi­o­te­ra­pi kan du få hjælp på en ny og smart måde direk­te i dit eget hjem. Ind­til vide­re har man­ge kli­en­ter har stor gavn af det, for­di det fri­gi­ver tid i hver­da­gen. Men hvad består onli­ne fysi­o­te­ra­pi egent­lig af, og hvor­dan fun­ge­rer det? Se vores video her­un­der og bliv klogere:

thumbnail til online fysioterapi hos Smertefys

Onli­ne fysioterapi

Har du brug for den helt rig­ti­ge vej­led­ning men har ikke mulig­hed for at kom­me ind på kli­nik­ken? Intet pro­blem! Hos Smer­te­fys til­by­der vi onli­ne fysi­o­te­ra­pi, så du kan få den helt rig­tig hjælp gen­nem en video-konsultation.

online fysioterapi hos Smertefys

Hvor­for onli­ne fysioterapi?

Hvor­dan fore­går det i praksis?

Vores onli­ne for­løb med en fysi­o­te­ra­pe­ut er simp­le og kræ­ver blot enten et devi­ce og at du har down­lo­a­det appen Zoom. Sådan gør du:

Pri­ser for onli­ne fysioterapi

Her­un­der kan du se vores pri­ser på onli­ne fysi­o­te­ra­pi i form af enten en enkelt net kon­sul­ta­tion eller et forløb:

priser på online fysioterapi
priser på online fysioterapi

Har du prø­vet vores gra­tis redskaber?

Hos Smer­te­fys til­by­der vi man­ge gode red­ska­ber til dig helt gra­tis. Se her­un­der hvil­ke ting vi til­by­der som måske kan pas­se lige til dig:

Hvad siger vores klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Enk­le, nem­me for­kla­rin­ger og øvel­ser. Lige hvad der er brug for når man har iski­as smer­ter. Hjalp efter få dage. Vil frem­over bru­ge dem dagligt.

Pia S.

⭐⭐⭐⭐⭐
Tak for let­for­stå­e­lig og let­til­gæn­ge­lig viden om iski­as og hvad man selv kan gøre for at lin­dre og fore­byg­ge, jeg har været meget til­freds og glad for den brug­ba­re viden jeg har fået

Hel­le S.

⭐⭐⭐⭐⭐
Prak­ti­ske råd og anvis­nin­ger til dag­lig­da­gen, fx om sove­stil­lin­ger. Øvel­ser­ne er enk­le og godt beskre­vet og man gen­vin­der tro­en på, at træ­ning er vej­en frem, selv­om det indi­mel­lem føles som et skridt frem og to tilbage.

Lone H.

FAQ — Ofte stil­le­de spørgsmål

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.