Hovedpine

Hvor­for får man hovedpine?

Bliv klog her og igen­nem vores fan­ta­sti­ske, gra­tis mailserie!

Til­meld dig her

⭐⭐⭐⭐⭐
Det er impo­ne­ren­de, at der bare sen­des 3 mail ud, som kan få gra­tis hjælp. Mail med video og beskri­vel­se er til at gå til og forstå.

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Anders N.

Hovedpine

Det­te ind­læg er for dig der har hoved­pi­ne. Hoved­pi­ne kan være en meget ube­ha­ge­lig lidel­se at have, så det er vig­tigt, at du tager godt hånd om det, inden det bli­ver slemt.

Hvis du har brug for hjælp til hoved­pi­ne, så til­by­der vi fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn på Øster­bro. Kon­takt os på tele­fon 60 73 90 10 eller book onli­ne.

Udover god viden kan du til­mel­de dig vores roste mail­se­rie her

Til­meld dig her

⭐⭐⭐⭐⭐
Det er impo­ne­ren­de, at der bare sen­des 3 mail ud til en per­son, som måske aldrig bli­ver kun­de, men alli­ge­vel kan få gra­tis hjælp. Mail med video og beskri­vel­se er til at gå til og forstå. 

massage i københavn

Anders N.

Til­meld dig her

Når det gør ondt i hovedet..

Vi alle ken­der følel­sen af at være spær­ret inde i et hoved der bare dun­ker og gør ondt. Hoved­pi­ne er næsten ble­vet en fol­ke-epi­de­mi i Dan­mark og for man­ge men­ne­sker påvir­ker det hvor oplag­te, akti­ve og gla­de vi er.

I takt med at tiden går, kan smer­ter­ne bli­ve ved­va­ren­de og kan til sidst bli­ve en fast del af ens hver­dag — selv på dage hvor der ikke er noget der bur­de sæt­te det igang.

Men hvor­for får man hoved­pi­ne? Og hvad kan man gøre mod det?

Person der har hovedpine og ondt i nakken

Hvad er hovedpine?

Hoved­pi­ne er smer­ter der mær­kes i hove­d­et og som kan med­føl­ges af en spæn­ding i mus­k­ler­ne omkring nak­ken (som det kan ske ved en dis­kuspro­laps). Ondt i hove­d­et er en af de sto­re årsa­ger til læn­ge­re syge­mel­din­ger i Danmark.

Ved ondt i hove­d­et, kan smer­ter­ne føles man­ge for­skel­li­ge ste­der. Rig­tigt man­ge patien­ter beskri­ver hoved­pi­ne i pan­den, smer­ter i bag­ho­ve­det, spæn­din­ger bag i nak­ken og ømme mus­k­ler over øjne­ne og tindingerne.

→ Læs også: Om hold i nakken

Hvor­dan hoved­pi­ne føles kan vari­e­re meget, da det afhæn­ger meget af typen af hoved­pi­ne, man har. Tit beskri­ves smer­ter­ne som dun­ken­de, skæ­ren­de og med peri­o­de­vi­se mur­ren­de tendenser.

Ved ondt i hove­d­et er en del struk­tu­rer påvir­ke­de. Ofte kan især mus­k­ler­ne føles spænd­te og ømme i det områ­de, hvor hoved­pi­nen sid­der. Igen afhæn­ger det dog meget af hvil­ken hoved­pi­ne­ty­pe, man sid­der med.

Få inspira­tion til en let øvel­se her ↓

thumbnail for video med lette øvelser mod hovedpine

Hvorfor får man hovedpine?

Der fin­des man­ge årsa­ger til hoved­pi­ne, og det afhæn­ger af den type hoved­pi­ne, man har. Årsa­ger til hoved­pi­ne som tit ses er læn­ge­re tids stress, spæn­din­ger i nak­ken, dår­ligt men­talt hel­bred (angst og depres­sion) og inaktivitet.

Ondt i hove­d­et ram­mer per­so­ner i alle sam­fundslag på tværs af uddan­nel­se og soci­al sta­tus. Hvis man ser nær­me­re på tal­le­ne, kan man se, at der dog er en bety­de­ligt stør­re over­vægt af kvin­der ift. mænd som ram­mes af smerterne.

→ Brug for mas­sa­ge i Køben­havn?

Udover typen af hoved­pi­ne skel­nes der også ved, hvor lang tid hoved­pi­nen har været der. Det gør der, for­di årsa­ger­ne til at hoved­pi­nen varer ved kan ændre sig under­vejs, i for­hold til fra starten.

Ved vis­se typer af ondt i hove­d­et, har man ind­til vide­re ikke kun­ne fin­de en tyde­lig sam­men­hæng med ens livs­stil. Her kan der især tæn­kes på migræ­ne, hvor smer­ter­ne opstår mere spon­tant, og hvor arve­lig­hed spil­ler en stor rolle.

→ Læs også: Om slid­gigt

Fysioterapeut fra Smertefys ved siden af en gravid kvinde

Hovedpine som gravid

Hoved­pi­ne som gravid er meget udbredt blandt kvin­der især i slut­nin­gen af deres gravi­di­tet frem til føds­len. Hoved­pi­ne under gravi­di­te­ten kan desvær­re gøre hele ople­vel­sen uli­de­lig, og der­for får man­ge kvin­der også behandling.

I det sto­re hele er det ukendt, hvor­for man i det enkel­te til­fæl­de får hoved­pi­ne som gravid. Dog peger viden på, at det kan skyl­des for­hold så som dehy­dre­ring, stress og en ændret hor­mon­ba­lan­ce som kan være årsa­ger til hovedpine.

→ Læs også: Om kro­ps­hold­ning

Lige­som andre lidel­ser i for­bin­del­se med gravi­di­tet (så som bæk­ken­løs­ning), så ple­jer smer­ter­ne i hove­d­et at stop­pe, efter man har været gravid. Desvær­re ople­ver nogen, at de svæ­re symp­to­mer fort­sæt­ter efter graviditeten.

Der­for er det vig­tigt, at du imens du er gravid, hen­ven­der dig hur­tigt for at få smer­te­be­hand­ling og god vej­led­ning. Der er gode mulig­he­der for at du kan påvir­ke hoved­pi­nen gen­nem at være fysisk aktiv og eks. gravid­mas­sa­ge.

→ Brug for fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn?

mand der tager sig til øjnene på grund af smerter

Akut hovedpine

Vi tør godt med sik­ker­hed i stem­men sige, at alle der kan læse det­te ind­læg, har prø­vet at få akut hoved­pi­ne før. En akut hoved­pi­ne er den type hoved­pi­ne der typisk kom­mer sni­gen­de i løbet af en dag, og er hår­dest om aften.

Hvis man ikke dag­ligt lider af hoved­pi­ne, så kan man for­ment­lig fin­de årsa­gen til hoved­pi­nen, ud fra hvad du har lavet i løbet af dagen. Det kan være dagen har været meget stres­sen­de, eller du har druk­ket for lidt vand.

→ Brug for akut fysi­o­te­ra­pi?

Oven­stå­en­de type hoved­pi­ne er ikke far­lig, men du skal dog alli­ge­vel være opmærk­som på akut hoved­pi­ne, især hvis du har været i en ulyk­ke. Hvis du får en tor­dens­kralds-hoved­pi­ne ud af det blå, så skal du akut kon­tak­te din læge.

Selv­om akut hoved­pi­ne sjæl­dent er ret far­ligt, så er det vig­tigt, at du hånd­te­rer det, mens det er der. Tit er hoved­pi­nen væk dagen efter, men hvis ikke bør du søge hjælp, inden smer­ter­ne bli­ver til kon­stan­te eller kro­ni­ske smer­ter.

Hen­vis­ning til fysi­o­te­ra­pe­ut?

mand der sidder i sofaen og har smerter

Hovedpine hver dag

Nog­le gan­ge går en akut hoved­pi­ne ikke væk, som den bur­de, og i ste­det bli­ver hoved­pi­nen kon­stant hver dag. At leve med ved­va­ren­de hoved­pi­ne er årsa­gen til, at rig­tigt man­ge men­ne­sker får en bety­de­ligt min­dre livskva­li­tet og glæde.

I takt med at smer­ter­ne bli­ver kro­ni­ske, så kla­ger man­ge over, at ens hoved­pi­ne ændrer sig under­vejs. Hvor det i star­ten måske føl­tes mere lokalt i et områ­de, så spre­der en kro­nisk hoved­pi­ne sig ofte, til at kun­ne mær­kes på et stør­re område.

→ Læs også: Om ondt i lænden

Hvor der med aku­t­te smer­ter tit er en klar og tyde­lig årsag, til hvor­for det gør ondt, så er det sjæl­dent ved kon­stant hoved­pi­ne. Det skyl­des, at de man­ge meka­nis­mer for smer­ter­ne ændrer sig under­vejs, jo læn­ge­re tid du har dem.

Det spe­ku­le­res rig­tig meget i, at kro­nisk hoved­pi­ne skyl­des ens livs­stil. Her ved vi, at fak­to­rer som stress og mistriv­sel er tæt for­bun­det med kon­stant hoved­pi­ne hver dag. Livs­sti­len er vig­tig at kig­ge på, hvis man ople­ver kro­nisk ondt i hovedet.

Her får du en mel­lem­s­vær øvelse ↓

thumbnail for medium øvelse for hovedpine

Hovedpinetyper

Helt gene­relt fin­des der rig­tigt man­ge for­skel­li­ge hoved­pi­ne­ty­per, og det er for­skel­ligt, hvor hårdt de ram­mer. For bed­re at for­stå smer­ter­ne, ind­de­les ens hoved­pi­ne over­ord­net i enten pri­mæ­re eller sekun­dæ­re hovedpiner:

Primære hovedpiner

Pri­mæ­re hoved­pi­ner er de typer ondt i hove­d­et som ikke skyl­des en kendt ond syg­dom (kræft, sclero­se mm.). Langt de fle­ste typer af ondt i hove­d­et beteg­nes som pri­mæ­re og omfav­ner ca. 98% af folk med ondt i hovedet.

Der fin­des man­ge rig­tigt man­ge pri­mæ­re hoved­pi­ne­ty­per, hvor vi har listet de tre mest kend­te her:

Sekundære hovedpiner

Sekun­dæ­re hoved­pi­ne­ty­per dæk­ker over alvor­li­ge under­lig­gen­de til­stan­de som er meget vig­ti­ge at få behand­let. I den her kate­go­ri er fx. følgende:

  • Kræft i hjernen
  • Hjer­ne­hin­de­be­tæn­del­se
  • Blød­nin­ger i hjernen

Per­so­ner med sekun­dæ­re hoved­pi­ner beskri­ver hoved­pi­ner­ne som plud­se­ligt opstå­e­de, kraf­ti­ge og med feber.

Få værdifuld hjælp over mail

ondt i lænden

Har du hoved­pi­ne? Få alt den hjælp du kan bru­ge, med vores lil­le mini­se­rie om hovedpine.

Du får følgende:

  • 3 gode råd til hverdagen
  • Gode øvel­ser du kan lave
  • Opda­te­ret viden på området
  • Bonus: Adgang til vores E‑bog!
Til­meld dig her!

Spændingshovedpine

Spæn­dings­ho­ved­pi­ne er den mest almin­de­li­ge pri­mæ­re type som fyl­der mel­lem 60–80% af alle i den­ne kate­go­ri. Den kal­des også “hver­dags-hoved­pi­nen”, da den kan opstå på alle tids­punk­ter uden noget mønster.

Spæn­dings­ho­ved­pi­ne beskri­ves ofte som en tryk­ken­de smer­te star­ten­de med spæn­din­ger fra mus­k­ler­ne i nak­ken eller hal­sen som går op i hove­d­et. Kæben og tin­din­ger­ne er som regel også påvirket.

→ Få en helkro­p­s­mas­sa­ge her

En af de mest typi­ske årsa­ger er dels stress, tan­ke­myl­der og andre for­mer for psy­kisk mistriv­sel. Det kan typisk kom­me i for­bin­del­se med arbejds­pres eller ved eksa­me­ner og stram­me deadlines.

Kvin­der ram­mes i mar­kant høje­re grad af spæn­dings­ho­ved­pi­ne end mænd gør, og især i alde­ren 18–24 år er tal­let højt. Det er der­for ofte stu­de­ren­de eller folk med meget skærm­ar­bej­de der rammes.

→ Læs også: Om ten­nisal­bue

Hovedpine bag øjet

Hovedpine bag øjet og i baghovedet

Der kan være stor for­skel på hvil­ke symp­to­mer du har ved en hoved­pi­ne. Det­te afhæn­ger meget af hvil­ken type hoved­pi­ne, du har. Et klas­sisk symp­tom ved en hoved­pi­ne er, at du har smer­ter bag øjet eller hoved­pi­ne i baghovedet.

Man­ge men­ne­sker kla­ger over hoved­pi­ne bag øjet eller bag beg­ge øjne. Det er sjæl­dent, at det fak­tisk føles som smer­ter på sel­ve øjet, men det mær­kes inde “bag” øjet. Hoved­pi­ne bag øjet kan være et tegn på migræne.

Ved en hoved­pi­ne bag øjet vil det ofte være med­ført af spæn­din­ger omkring dine tin­din­ger og kind­ben. Det­te vil du kun­ne mær­ke, hvis du for­sø­ger at mas­se­re dig omkring dit øje. Spæn­din­ger er lidt mere sjæld­ne ved hoved­pi­ne i baghovedet.

I sjæld­ne til­fæl­de kan hoved­pi­ne bag øjet være et tegn på syg­dom i sel­ve øjet eller i hove­d­et. Det­te vil dog være med­ført af en del andre symp­to­mer også (bl.a. opkast eller svim­mel­hed). I alle til­fæl­de bør en hoved­pi­ne bag øjet undersøges.

kvinde med smerter der sidder på en bænk og kigger nedad

Hvad hjælper mod hovedpine?

Fysioterapi og massage

En af de mest anvend­te meto­der mod ondt i hove­d­et, er fysi­o­te­ra­pi. Hos en fysi­o­te­ra­pe­ut vil du have mulig­hed for, at få lavet en god hel­heds­vur­de­ring af din hoved­pi­ne og sam­ti­dig få vej­led­ning omkring øvel­ser med ela­stik, du kan lave.

Ved kraf­ti­ge spæn­din­ger i nak­ken eller hal­sen kan det føles meget lin­dren­de at få mas­se­ret de ømme mus­k­ler. Mas­sa­ge kan være med til at fjer­ne nog­le af de stær­ke spæn­din­ger, som der vil være i de fle­ste til­fæl­de med ondt i hovedet.

Hvad er fysioterapi?

Livsstilsændring

Spæn­dings­ho­ved­pi­ner og migræ­ne kan være udløst af bl.a. ryg­ning, stress og mang­len­de søvn. Et før­ste led i enhver god behand­ling mod ondt i hove­d­et er altid, at få styr på de fak­to­rer der trig­ger lige dine smer­ter i hovedet.

Det kan bety­de, at du i den­ne peri­o­de af dit liv bli­ver nød til at læg­ge nog­le vaner om, så dit hoved kan få ro på igen. Målet er natur­lig­vis, at du skal kun­ne de helt sam­me ting igen, men på nuvæ­ren­de tids­punkt er de ikke opti­ma­le for dig.

→ Prøv sport­s­fy­si­o­te­ra­pi her

hovedpine dagbog med kuglepen

Hovedpine dagbog

Udover fysi­o­te­ra­pi, mas­sa­ge og vig­ti­ge livs­stils­æn­drin­ger, så er der også andre ting, du selv vil kun­ne gøre i hver­da­gen. Uan­set hvil­ken hoved­pi­ne­ty­pe du har, kan det være en rig­tig god idé at føre en god hoved­pi­ne dag­bog på dag­lig basis.

En hoved­pi­ne dag­bog er en syste­ma­tisk over­sigt, du laver til dig selv hver gang, du får ondt i hove­d­et. I en hoved­pi­ne dag­bog skal du først og frem­mest skri­ve dato, hvor lang tid hoved­pi­nen vare­de, og hvad der sat­te den igang.

→ Læs også: Vores anmel­del­ser

Der­u­d­over kan man også i en hoved­pi­ne dag­bog skri­ve hvor inten­siv hoved­pi­nen var, og hvil­ken karak­tér den hav­de. Det er en rig­tig god måde til at se, om de smer­ter du ople­ver, er de sam­me hver gang, eller om de skifter.

En hoved­pi­ne dag­bog hjæl­per med at fin­de ud af hoved­pi­ne­ty­pen du har, og om der er nog­le møn­stre. Det­te kan være en vig­tig ting at vide, når den helt rig­ti­ge behand­ling skal væl­ges, og en hoved­pi­ne dag­bog er et vig­tigt redskab.

→ Få en sport­s­mas­sa­ge her

hovedpine piller i hånden på en person

Hovedpinepiller

Et områ­de der har været gen­stand for meget under­sø­gel­se de sene­re år, er hoved­pi­nepi­l­ler og effek­ten på ondt i hove­d­et. I sam­me ombæ­ring kan det ses, at medi­c­in­for­bru­get i Dan­mark har været stigende.

I for­bin­del­se med smerte­lin­dring, så er de typi­ske hoved­pi­nepi­l­ler Para­ce­ta­mol og Ibupro­fin (kan bru­ges sam­men i en “cock­tail”). Gene­relt anbe­fa­les det, at hvis du skal ind­ta­ge hoved­pi­nepi­l­ler, skal du altid star­te med Paracetamol.

→ Brug for fir­ma­mas­sa­ge?

Dog er der de sene­re år kom­met viden frem som viser, at der desvær­re kan være en mod­sa­t­ret­tet effekt af for lang tids for­brug af hoved­pi­nepi­l­ler. Fak­tisk kan hoved­pi­nepi­l­ler bidra­ge til at gøre kro­nisk ondt i hove­d­et værre.

For at und­gå at kom­me ind i et dår­ligt for­brug af hoved­pi­nepi­l­ler, anbe­fa­les det altid, at du er i tæt kon­takt med din læge. På den måde kan du juste­re dit for­brug, inden din krop rea­ge­rer dår­ligt på dit ind­tag af hovedpinepiller.

Book en tid nu

Tag det første skridt mod en tilværelse med færre smerter ved at booke en tid. Når du har sendt os en besked kan du forvente svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræftelse over mail.