Iski­as

Hvad er iskias?

Bliv klo­ge­re her og book en tid hos os på en af vores klinikker!

Thomas Søgaard Vain er fysioterapeut hos Smertefys i Køge

Iski­as­smer­ter

Det­te ind­læg er for dig der tit har iski­as­smer­ter og er skre­vet af fysi­o­te­ra­pe­ut og master i smer­te­vi­den­skab, Tho­mas Søgaard Vain. Iski­as kan være meget inva­li­de­ren­de, så det er vig­tigt, at du tager godt hånd om det, inden det bli­ver slemt.

Hvis du har brug for hjælp til iski­as, så til­by­der vi fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn og Køge. Kon­takt os på tele­fon 60739010 eller book en tid herunder.

Thomas Søgaard Vain er fysioterapeut hos Smertefys i Køge

Iski­as — en lidel­se i benets stør­ste nerve..

En diag­no­se der i høj grad slyn­ges over disken hos lægen, hvis man har ondt i bal­len, er iski­as. Du har nok hørt om det, at have “iski­as­smer­ter” eller at have en “iski­as­ner­ve i klem­me” (kært barn har man­ge navne).

Den­ne diag­no­se kan for man­ge godt være lidt for­vir­ren­de, da nav­net “Iski­as” med sin helt oprin­de­li­ge mening, ikke er andet end det græ­ske navn for benets stør­ste ner­ve (og kroppens!).

Men hvad er iski­as egent­lig? Og hvad siger forsk­nin­gen om behand­lin­gen til?

Få inspira­tion til en let øvel­se her ↓

thumbnail til let øvelse mod iskias

Hvad er iskias?

Iski­as dæk­ker over smer­ter i bal­len, der mær­kes fra områ­det, hvor iski­as­ner­ven udsprin­ger og løber ud i benet. Ordet “Iski­as” stam­mer fra græsk og bety­der over­sat til dansk, “til hoften/sædebenet”.

Der er tit spe­ku­le­ret i, hvor­for nog­le per­so­ner plud­se­ligt får iski­as­smer­ter i ryg­gen og bal­len. I nog­le til­fæl­de kan smer­ter­ne skyl­des en inf­lam­ma­tion omkring ner­ven i ryg­gen, lige­som det kan ses med en dis­kuspro­laps.

→ Brug for akut fysi­o­te­ra­pi?

Oprin­de­ligt menes der med diag­no­sen, at man har sin iski­as­ner­ve i klem­me et sted i bal­len. Der er dog en del vok­sen­de forsk­ning der tyder på, at selv­om du har stær­ke smer­ter, så kan iski­as­ner­ven kun sjæl­dent kom­me i klemme.

Defi­ni­tio­nen på iski­as er der­for ble­vet et dis­ku­te­ret emne over de sene­ste år, da det ofte kan være svært at afgø­re med kli­ni­ske test, om hvor­vidt der er tale om et tryk på iski­as­ner­ven, eller om der i vir­ke­lig­he­den sker noget andet.

→ Læs også: Om bæk­ken­løs­ning

person der trykker på ryggen hos en mand med iskias

Hvor sid­der iskiasnerven?

En ner­ves stør­ste opga­ve er, at over­fø­re sig­na­ler gen­nem elek­tri­ske impul­ser fra hjer­nen og ud til mus­k­ler og alt andet i krop­pen. Tyk­kel­sen på iski­as­ner­ven er omkring sam­me stør­rel­se som tyk­kel­sen af en tommelfinger.

Iski­as­ner­ven er krop­pens stør­ste ner­ve og udsprin­ger fra et stør­re net­værk af ner­ver i lænden/korsbenet. Ner­ven har et læn­ge­re for­løb, hvor den star­ter i ryg­gen og spre­der sig til bag­si­den af underkroppen.

Fra dens udspring føres den gen­nem fle­re mus­k­ler i bal­len og ned gen­nem bag­lå­ret. Hvert men­ne­ske har der­med to iski­as­ner­ver på hver sin side af krop­pen og for­lø­be­ne er ens på beg­ge sider.

Ner­ven fort­sæt­ter fra bag­lå­ret og ned inden den deler sig i knæha­sen, og bli­ver til to nye ner­ver der for­sy­ner det meste af under­be­net. Iski­as­ner­ven står der­med for en stor del af ner­ve­for­sy­nin­gen til låret og fle­re dele af underbenet.

person der sidder på gulvet og har ondt i ballen på grund af iskias smerter

Hvor­dan føles iskiassmerter?

Når man skal beskri­ve iski­as­smer­ter og hvor­dan det føles, så kom­mer det meget an på den bag­ved­lig­gen­de årsag. Et tryk på iski­as­ner­ven vil eksem­pel­vis føles en del ander­le­des end hvis ner­ven skul­le være inflammeret.

Det­te er ikke sjæl­dent, at det mær­kes som ondt i læn­den, bal­len, bag­lår og under­be­ne­ne også. Det er et ken­de­tegn ved iski­as, at smer­ter­ne mær­kes på bag­si­den af krop­pen og ikke høje­re op end læn­den (nog­le gan­ge kun i benene).

→ Læs også: Om slid­gigt

Som nævnt tid­li­ge­re, så er et tryk på iski­as­ner­ven fak­tisk i høj grad mere sjæl­dent, end vi tro­e­de tid­li­ge­re. For at du med stor sand­syn­lig­hed kan sige, at du har et tryk på ner­ven, skal du have bestem­te symp­to­mer (se sene­re afsnit).

Hvis du har fået iski­as­smer­ter, vil du ofte have svært ved at udfø­re almin­de­li­ge dag­lig­dags-akti­vi­te­ter så som at være på arbej­de eller gå en tur. Der­u­d­over er især det at sid­de ned ofte en yderst pro­vo­ke­ren­de akti­vi­tet for smerterne.

Her får du en mel­lem­s­vær øvelse ↓

thumbnail til medium øvelse mod iskias smerter

Iski­as­ner­ve i klemme

Da det er svært adskil­le gængse iski­as­smer­ter fra “nor­mal” ondt i læn­den, vides det i dag ikke præ­cist, hvor man­ge men­ne­sker der dag­ligt har ondt i bal­len grun­det en iski­as­ner­ve i klemme.

Et sted hvor iski­as­ner­ven kan klem­mes af, er i bal­len, hvor ner­ven kan bli­ve klemt i bal­lemus­k­len “piri­for­mis”. Det­te er dog min­dre sand­syn­ligt (kræ­ver en ana­to­misk vari­a­tion, som kun 10% har).

→ Få en helkro­p­s­mas­sa­ge her

Den­ne ana­to­mi­ske for­skel­lig­hed gør, at iski­as­ner­ven løber igen­nem mus­k­len og ikke under den. Hos dis­se folk ses øget chan­ce for, at smer­ter­ne skyl­des tryk på iski­as og kan være svæ­re­re at afhjælpe.

I man­ge til­fæl­de skyl­des smer­ter­ne i ben og bal­len dog hver­ken et tryk eller en afk­lem­ning af iski­as­ner­ven. For at give den helt rig­ti­ge behand­ling, er det der­for vig­tigt at vide, om der reelt er et tryk på iski­as­ner­ven eller om den er betændt.

→ Læs også: Hvad er fysioterapi?

mand med ondt i ryggen på grund af iskias

Symp­to­mer på iskias

For at kun­ne stil­le diag­no­sen “iski­as” (eller “tryk på iski­as­ner­ven”), kan vi ikke ale­ne gøre det ud fra smer­te­bil­le­det. Vi ved nem­lig, at der er et hav af muli­ge årsa­ger til smer­ter i bag­lå­ret og benet.

En typisk årsag er i ste­det ofte, at vi i bal­len har bestem­te muskel-“punkter” som kan bli­ve meget ømme og som let kan pro­vo­ke­res ved tryk. Det er ofte nem­me­re at kom­me af med, end et tryk på iski­as­ner­ven vil være.

→ Brug for gravid­mas­sa­ge?

Gene­relt er der 3 tegn der vir­ker mere påli­de­li­ge til at diag­no­sti­ce­re iskias:

  • Ned­sat berø­rings­sans eller helt følel­ses­løs­hed (du kan ikke mær­ke et lil­le skrab)
  • Det føles som om der er nåle på huden, og at den stik­ker (paræ­stesi)
  • Varm/skarp smer­te med elek­tri­ske for­nem­mel­ser (ikke dif­fus og tung)

Hvis ikke dis­se tegn er til ste­de, er der ofte ikke tale om et tryk på iski­as­ner­ven. I vores smer­te­be­hand­ling i kli­nik­ken kan vi teste for dette.

Iski­as­ner­ve smer­ter — hvor længe?

Hvis man ser på vores viden omkring iski­as­smer­ter, så er det svært at vide hvor lang varig­hed man skal for­ven­te ved en lidel­se som iski­as. Det skyl­des, at stu­di­er­ne ofte ikke har været gode nok til at adskil­le iski­as fra ondt i lænden.

Hvis man så alli­ge­vel skal give et godt bud på hvor læn­ge iski­as­ner­ve smer­ter varer, så går de fle­ste over inden 4–6 uger. Ofte har det et for­løb, hvor dine smer­ter grad­vist fal­der langsomt.

→ Læs også: Om hoved­pi­ne

For nog­le folk varer smer­ter­ne dog ved udover de 4–6 uger, hvil­ket for nog­le bli­ver til kro­ni­ske smer­ter. Ads­purgt lig­ner det dog, at det kun er fåtal­let der bli­ver så hårdt ramt, at det går kraf­tigt ud over dagligdags-aktiviteter.

Der er over de sene­re år spe­ku­le­ret i, at iski­as kan skyl­des en inak­tiv og usund livs­stil. Det­te er dog ikke ende­ligt bevist, selv­om vi kan se rig­tig god effekt af især fysisk akti­vi­tet ved smer­ter i ballen.

Fysioterapeut fra Smertefys i København på Østerbro der træner med en person med iskias

Øvel­ser til iskias

Hvis du har smer­ter i bal­len eller andre symp­to­mer på iski­as, så vil det være en rig­tig god idé, at lave øvel­ser hver dag. Hvor hår­de dine øvel­ser skal være, vil natur­lig­vis afhæn­ge af, hvor ondt det gør på den pågæl­den­de dag.

De måske mest typi­ske øvel­ser til iski­as, er øvel­ser der har fokus på uds­træk af musku­la­tur i bal­len og ryg­gen. Ofte kan det føles rig­tig godt, at lave øvel­ser med uds­træk, for­di mus­k­ler­ne i bal­len kan give spæn­din­ger og myo­ser ved iskias.

Hvis vi ser på læn­ge­re sigt, så er øvel­ser med fokus på uds­træk dog ikke lige så effek­tivt som øvel­ser med ela­stik. Det bety­der dog ikke, at uds­træk ikke vir­ker, så det vil være en god ide at lave en kom­bi­na­tion af styr­ke og udstræk.

Når det gør meget ondt i bal­len, kan man dog helt natur­ligt være ban­ge for at gøre mere ska­de end gavn. Der­for vil det altid anbe­fa­les, at du snak­ker med en fysi­o­te­ra­pe­ut, når du ger­ne vil have et par øvel­ser til iskias.

Gør dig klar til en hård øvelse ↓

thumbnail til hård øvelse mod iskias

Behand­ling af iskias

Før tro­e­de man, at ope­ra­tion var den ene­ste vej ved et tryk på iski­as­ner­ven, og der ses ofte også en fin effekt i star­ten ift. kon­ser­va­tiv behand­ling (behand­ling så som træ­ning, bevæ­gel­se og gode råd).

Ser man dog over en peri­o­de på 2 år, er der ikke den sto­re for­skel. Ope­ra­tion anbe­fa­les der­for kun, ved så kraf­ti­ge smer­ter, at de påvir­ker din dag­lig­dag kraf­tigt (eller hvis smer­ter­ne skyl­des en ond­s­in­det syg­dom som kræft).

→ Læs også: Om ten­nisal­bue

Fysi­o­te­ra­pi anbe­fa­les gene­relt set til behand­ling af iski­as, for­di der er fokus på at få krop­pen bevæ­get og styr­ket. Ofte bli­ver iski­as bed­re af sig selv med tiden, men med fysi­o­te­ra­pi kan du få det til at gå lidt hurtigere.

Den anbe­fa­le­de behand­ling er, at du fort­sæt­ter, med de akti­vi­te­ter du ple­jer så godt som muligt og und­går ryg­ning. Det anbe­fa­les, at du ændrer nog­le vaner på arbej­det, så du kom­mer op og stå, hvis det gør for ondt at sidde.

Fysioterapeut fra Smertefys på Østerbro i København der giver fysioterapi til en person med iskias

Mas­sa­ge mod iskias

Udover fysi­o­te­ra­pi så væl­ger man­ge med iski­as som har ondt i bal­len at få mas­sa­ge. Det skyl­des, at mus­k­ler­ne ved iski­as kan føles meget spænd­te, så det føles rart at få dem behandlet.

Det er da hel­ler ikke for­di, at mas­sa­ge ikke kan have en virk­ning på smer­ter. Det som mas­sa­ge kan gøre er, at det kan føles enormt rart, hvis man bli­ver tryk­ket igen­nem på et områ­de der har gjort ondt hele dagen.

→ Få mas­sa­ge i Køben­havn her

Et pro­blem man dog ofte stø­der på, når man væl­ger mas­sa­ge mod iski­as er, at effek­ten tit kun er kortva­rig. Der­for kan mas­sa­ge nemt bli­ve en behand­ling som man skal gå til ofte, da det ikke altid hjæl­per det sto­re over læn­ge­re tid.

Mas­sa­ge kan dog sag­tens hjæl­pe til at under­støt­te en god behand­ling. Det vi dog vil anbe­fa­le er bare, at mas­sa­ge ikke bli­ver den ene­ste behand­ling, du laver mod iski­as, men at det gives sam­men med fx. fysioterapi.

→ Køb et gave­kort til massage

kvinde der ligger i sin seng og skal sove

God sove­stil­ling til iskias

Hvis du har iski­as, har du for­ment­lig bemær­ket, at det er et hel­ve­de at være for læn­ge i den sam­me stil­ling af gan­gen. Hvis der er en inf­lam­ma­tion tæt på din iski­as­ner­ve, kan ner­ven være meget over­føl­som nemlig.

Det bety­der, at områ­det har brug for bevæ­gel­se meget tit. Det er et pro­blem om nat­ten, når man er uden bevæ­gel­se i læn­ge­re tid, og det er der­for ofte helt uund­gå­e­ligt, at per­so­ner med iski­as våg­ner op pga. smer­ter i sin balle.

→ Læs også: Om hold i nakken

Der­for kan det være nød­ven­digt at lig­ge på siden med en pude mel­lem sine ben for at blød­gø­re stø­det mel­lem knæ­e­ne. For nog­le kan den side­lig­gen­de stil­ling være afslap­pen­de og føles bed­re end eksem­pel­vis at lig­ge på ryggen.

Et alter­na­tiv til puden mel­lem bene­ne kun­ne være at lig­ge på ryg­gen men med bene­ne hvi­len­de oppe på en pude med bøje­de knæ. På den måde får du løf­tet bene­ne lidt, hvil­ket kan være med til at tage pres­set fra ryggen.

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.