Sport­s­mas­sa­ge i Køge

Føler du dig spændt og øm i kroppen?

Få en god sport­s­mas­sa­ge udført af en fysi­o­te­ra­pe­ut i Køge hos os!

Sport­s­mas­sa­ge hos os

Med sport­s­mas­sa­ge hos os i Køge er du altid sik­ret den bed­ste behand­ling, du kan få. Det skyl­des, at vi er uddan­ne­de inden for smer­ter, og der­for har en god for­stå­el­se for krop­pen, og hvor man skal trykke!

  • Stor viden om smerter

  • Gode karak­te­rer fra klienterne!

  • Flek­sib­le tider og fine priser

fysioterapeut der udfører sportsmassage i Køge

Hvor­dan fore­går vores sport­s­mas­sa­ge i Køge?

Thomas Søgaard Vain er fysioterapeut hos Smertefys i Køge

Behand­ling af en fysioterapeut

Til din sport­s­mas­sa­ge i Køge vil det være Tho­mas der står for din behand­ling. Tho­mas er inde­ha­ver af både kli­nik­ken i Køben­havn og i Køge har udover sin titel som fysi­o­te­ra­pe­ut også en master i smer­te­vi­den­skab fra Aal­borg Universitet.

Med behand­ling hos Tho­mas er du sik­ret en god og nær­væ­ren­de behand­ling der altid søger at gøre din hver­dag bed­re, end da du kom.

Hvad siger vores klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Super fin ople­vel­se. Kom­pe­tent fysi­o­te­ra­pe­ut, ven­lig og imø­de­kom­men­de behand­ler.

træning hos Smertefys i Køge

Victor H.

⭐⭐⭐⭐⭐
“Jeg blev hen­vist til Smer­te­fys gen­nem en kam­me­rat, og de har hjul­pet mig med at mind­ske mine rygproblemer.”

person der træner med Thomas hos Smertefys

Peter D.

⭐⭐⭐⭐⭐
“Modt­og en god behand­ling fra Tho­mas, som var meget lyt­ten­de og pro­fes­sio­nel i sin til­gang. Jeg kan kun anbe­fa­le Smertefys.”

klient der træner med fysioterapeut Thomas i Køge

Jakob S.

Vores pri­ser i Køge

Her­un­der kan du se vores pri­ser for sport­s­mas­sa­ge på kli­nik­ken i Køge. Bemærk, at du også kan få behand­ling i hjem­met og at du kan spa­re man­ge pen­ge med en massagepakke:

priser på massage i Køge
pris på en times massage hos Smertefys i Køge
pris på halvanden times massage hos Smertefys i Køge

Mas­sa­ge­pak­ker

Det er tit en god ide med fle­re opføl­gen­de behand­lin­ger. Med en mas­sa­ge­pak­ke kan du gøre en god bespa­rel­se på sportsmassage.

Massagepakke 1 hos Smertefys
pris på massagepakke 2 hos Smertefys
pris på massagepakke 3 hos Smertefys
pris på massagepakke 4 hos Smertefys

Sport­s­mas­sa­ge i Køge og omegn

Hvis du har svært ved at kom­me ind på vores kli­nik i Køge, så kan vi også kom­me ud til dig og behand­le dig i dit eget hjem. Det kræ­ver dog, at du bor mak­si­malt 15 km væk fra kli­nik­ken. Se vores reg­ler og vil­kår herunder:

Pri­ser på sport­s­mas­sa­ge i hjemmet

Det­te er vores pri­ser for hjem­me­be­hand­ling i Køge og omegn. Bemærk at vi kører ud sva­ren­de til mak­si­malt 15 km fra kli­nik­ken. Vi anbe­fa­ler altid 60 minut­ter til før­ste behandling:

priser på hjemmemassage af en times varighed hos Smertefys i Køge
priser på hjemmemassage af en halv times varighed hos Smertefys i Køge

Vores kli­nik­ker

behandlerrum for fysioterapeut i Køge (2)

Kli­nik­ken i København

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har en flot træ­nings­sal. Her til­by­der vi blandt andet fysi­o­te­ra­pi og mas­sa­ge i Køben­havn.

behandlerrum hos Smertefys i Køge

Kli­nik­ken i Køge

Kli­nik­ken i Køge åbne­de i juli 2023 og består af et enkelt behand­ler­rum med god plads til træ­ning, briks­be­hand­ling og mas­sa­ge i Køge.

Gave­kort til sportsmassage

Hvis du ønsker at give en rig­tig god gave, til én du hol­der af, så er et gave­kort til sport­s­mas­sa­ge en rig­tig god idé. Med et gave­kort til sport­s­mas­sa­ge hos os, er din ven, kære­ste, for­æl­dre eller andet sik­ret en god ople­vel­se på vores kli­nik i Køge eller Køben­havn. Gave­kor­tet har en udløbs­da­to på 2 år, så der er mas­ser tid til at bru­ge det.

FAQ — Ofte stil­le­de spørgsmål

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.