Podcast hos Smertefys

Følg “Smer­te­fri Hver­dag” og få tips og tri­cks til at fore­byg­ge og und­gå smer­ter i hverdagen!

Hør vores podcast!

Hvis du godt kan lide at høre podcasts, så vil vi varmt anbe­fa­le dig at lyt­te til vores helt egen Smer­te­fri Hver­dag. I podca­sten går vi i dyb­den med man­ge for­skel­li­ge hver­dagsem­ner som kan hjæl­pe dig med at fore­byg­ge og und­gå smer­ter i en travl hver­dag. Følg podca­sten hvor der kom­mer nye afsnit hver anden uge.

Podcast hos Smertefys

Hvor­for føl­ge vores podcast?

Podcast i gang med optagelse på Østerbro i København

Nye­ste afsnit

Her kan du fin­de de nye­ste afsnit af Smer­te­fri Hverdag.

Afsnit 30 af Smertefri Hverdag

Afsnit 30: Et vok­sen­de problem

Nog­le af os har ople­vet vok­se­værk som små. Men vid­ste du, at vok­se­værk fak­tisk ikke har noget at gøre med, at man vokser?

Afsnit 14

Afsnit 29: Søvn­dys­sen­de smerter

Vid­ste du, at søvn fak­tisk også spil­ler en nøg­lerol­le i for­bin­del­se med udvik­lin­gen og ved­li­ge­hol­del­se af smer­ter? Hør mere her!

afsnit 28

Afsnit 28: En knæk­ken­de hemmelighed

Knæk, knirk, pop… Sådan har din krop sik­kert lydt man­ge gan­ge, når du bevæ­ger dig. Men hvor­for knæk­ker vores krop?

afsnit 27

Afsnit 27: At leve med kro­ni­ske smer­ter (Gæst: Dort­he Laursen)

Hvor­dan er det egent­lig at leve med kro­ni­ske smer­ter hver ene­ste dag? Med som gæst er smer­te­pa­tient Dort­he Laursen.

afsnit 26

Afsnit 26: Inf­lam­ma­tion? Ro på…

I dagens afsnit af Smer­te­fri Hver­dag dyk­ker vi lidt ned i inf­lam­ma­tion, hvad det er og hvad det bru­ges til.

afsnit 25

Afsnit 25: Over­be­hand­lin­gens ABC

Tid­li­ge­re har vi opfat­tet skæv­he­der i krop­pen som dår­li­ge, men stu­di­er viser, at man­ge ulig­he­der fak­tisk er tem­me­lig harmløse.

afsnit 24

Afsnit 24: Løs­ning på bækkenløsning!

Hvad er bæk­ken­løs­ning egent­lig, og hvor­for er ter­men “bæk­ken­løs­ning” fak­tisk ikke sær­ligt ram­men­de? Hør mere her!

afsnit 23

Afsnit 23: Om efterfødselstræning

I den­ne epi­so­de tager vi et nær­me­re kig på efter­fød­sel­stræ­ning. Få den­ne gui­de til en rea­li­stisk til­gang til efterfødselstræning.

afsnit 22

Afsnit 22: Pla­ce­bo og nocebo

I den­ne epi­so­de tager vi fat på en dybt fasci­ne­ren­de del af den men­ne­ske­li­ge ople­vel­se: pla­ce­bo- og noce­bo­ef­fek­ter.

afsnit 21

Afsnit 21: Træ­nings­øm­hed og mælkesyre-myten

I dagens afsnit går vi tæt­te­re på et meget omtalt emne i sund­heds­ver­den: træ­nings­øm­hed. Men er det vir­ke­lig så simpelt?

afsnit 20

Afsnit 20: Smertenerver?

I det­te afsnit af Smer­te­fri Hver­dag behand­ler vi sel­ve smer­te­o­p­le­vel­sen. Hør mere om hvor­for “smer­te­ner­ver” er en myte.

Afsnit 19: A real pain in the a**

Iski­as er en af de diag­no­ser der lan­ges over disken mest hos de dan­ske læge­hu­se. Men hvad kan man gøre ved det i praksis?

afsnit 18

Afsnit 18: Scan­ning eller ej?

Bør man scan­nes for smer­ter eller ej? I man­ges øjne er et scan­nings­bil­le­de den ulti­ma­ti­ve hjælp til at bli­ve en ska­de kvit.

afsnit 17

Afsnit 17: Udstræk­ning og smerter

Udstræk­ning er en aner­kendt meto­de som behand­ling. Men hvad siger viden­ska­ben egent­lig om smer­ter og udstrækning?

afsnit 16

Afsnit 16: Smer­ter som diagnose

Vid­ste du, at smer­ter og ska­der ikke altid hæn­ger sam­men? Hør mere om hvor­dan smer­ter i dag har sin helt egen diagnose.

femtende afsnit af Smertefri Hverdag

Afsnit 15: Alt om hjer­ne­rystel­ser (Gæst: Mor­ten Carl)

Hvad skal man gøre, hvis man får en hjer­ne­rystel­se? Lyt med i den spæn­den­de sæso­n­af­slut­nin­gen af Smer­te­fri Hverdag!

fjortende afsnit af Smertefri Hverdag

Afsnit 14: Viden om diskusprolapser!

Hvad er en dis­kuspro­laps, og hvad skal du gøre, hvis du får en? Hør mere i det­te afsnit og lær 3 ting du ikke vidste!

trettende afsnit af Smertefri Hverdag

Afsnit 13: PEACE & LOVE

Hør mere om hvor­dan man skal behand­le en ska­de akut, og hvad udtryk­ket PEACE & LOVE står for i den sammenhæng!

tolvte afsnit af Smertefri Hverdag

Afsnit 12: Om at måle smer­te (Gæst: Thor­val­dur Palsson)

Hvor­dan måler man bedst smer­te? Eller kan man over­ho­ved måle smer­te? Følg med og hør fra en smerteforsker!

ellevte afsnit af Smertefri Hverdag

Afsnit 11: Ten­nisal­bue uden tennis?

Bliv klo­ge­re på ten­nisal­bu­er og lær sam­ti­dig mystik­ken bag, hvor­dan man kan få en uden at have spil­let tennis!

Tiende afsnit af Smertefri Hverdag

Afsnit 10: Mas­sa­ge går lige i nerverne!

Hvor­for får nog­le en lin­dren­de effekt af mas­sa­ge? Er det blodcir­ku­la­tio­nen eller noget helt andet? Hør mere her!

Niende afsnit af Smertefri Hverdag

Afsnit 9: Løb, løb og løbemyter!

Får man slid­gigt af at løbe? Må man godt løbe som gravid? Hør os afkræf­te en lang ræk­ke løbe­myter i det­te afsnit!

Ottende afsnit af Smertefri Hverdag

Afsnit 8: Fysi­o­te­ra­pi for de mind­ste (Gæst: Julie Lade)

Hvor­dan behand­ler man små børn med fysi­o­te­ra­pi? Hør mere i det­te afsnit, hvor ejer af San­se­fys, Julie Lade gæster!

Syvende afsnit af Smertefri Hverdag

Afsnit 7: Mystik­ken om triggerpunkter

Har du hørt udtryk­ket “et trig­ger­punkt” før? Bliv klo­ge­re i det­te afsnit på hvad det er og på mystik­ken omkring det!

Sjette afsnit af Smertefri Hverdag

Afsnit 6: Vir­tu­al Rea­li­ty mod smerter?

Vid­ste du, at Vir­tu­al Rea­li­ty kan bru­ges mod smer­ter? Hør mere om vores nye viden­ska­be­li­ge udgi­vel­se i det­te afsnit!

Afsnit 5 af Smertefri Hverdag

Afsnit 5: Træ­ning og hårdt fysisk arbejde

Hvad siger forsk­nin­gen om træ­ning, når man har et hårdt og fysisk arbej­de? Lyt med og bliv klo­ge­re i det­te afsnit!

Afsnit 4 af Smertefri Hverdag

Afsnit 4: Ergo­no­mi vol 2.0 (Gæst: Julie Niekrenz)

I det­te afsnit får vi besøg af fysi­o­te­ra­pe­ut Julie Nie­krenz til en snak om ergo­no­mi, og hvad forsk­nin­gen siger på området.

Afsnit 3 af Smertefri Hverdag

Afsnit 3: Smer­te­be­hand­ling i et histo­risk perspektiv

Hør mere om hvor­dan smer­te­be­hand­lin­gen har ændret sig gen­nem histo­ri­en til at være nået dér, hvor den er i dag.

Afsnit 2 af Smertefri Hverdag

Afsnit 2: Has på hold i nakken!

Et hold i nak­ken kan gøre rig­tig ondt. Hør mere om hvor­dan du kan kom­me dig over et hold i nak­ken hur­tigt og nemt!

Smertefri hverdag - afsnit 1

Afsnit 1: Intro­duk­tion til podcasten

Det­te afsnit inde­hol­der en kort intro­duk­tion til podca­sten, hvor­for vi har star­tet den, og hvad du kan for­ven­te dig.

Med­vir­ken­de fagpersoner

Det der gør podca­sten spæn­den­de er blandt andet vores inter­es­san­te gæster som bli­ver invi­te­ret med. Med dyg­ti­ge fag­per­so­ner bely­ser vi for­skel­li­ge emner som de arbej­der med til dag­ligt. Her kan du se nog­le af de med­vir­ken­de, vi har med i podcasten:

Julie Niekrenz arbejder som fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Julie Nie­krenz Østergaard

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Julie er uddan­net fysi­o­te­ra­pe­ut og vej­le­der dag­ligt sine kli­en­ter i ergo­no­mi. Hun er godt inde i viden­ska­ben bag de råd hun giver, så der­for med­vir­ker hun i afsnit 4 om ergo­no­mi.

Julie Lade har medvirket som gæst på podcasten Smertefri Hverdag hos Smertefys på Østerbro i København

Julie Vero­ni­ka Lade

Fysi­o­te­ra­pe­ut + ejer af Sansefys

Julie har uddan­net sig inden for bør­ne­om­rå­det, hvor hun dag­ligt arbej­der med fysi­o­te­ra­pi for børn i San­se­fys. Julie med­vir­ker i afsnit 8, hvor hun taler om baby-fysioterapi.

Thorvaldur Skuli Palsson har medvirket i Smertefri Hverdag hos Smertefys

Thor­val­dur Skuli Palsson

Fysi­o­te­ra­pe­ut + smer­te­for­sker fra Aal­borg Universitet

Thor­val­dur arbej­der til dag­ligt som smer­te­for­sker på Aal­borg Uni­ver­si­tet og i pri­va­te prak­sis for fysi­o­te­ra­pi ved siden af. Thor­val­dur med­vir­ker i afsnit 12 for at snak­ke om smerter.

Abon­nér på
vores podcast.

Begynd din rej­se imod fore­byg­gel­se af smer­ter i dag! Skynd dig at gå ind og føl­ge og lyt­te til Smer­te­fri Hver­dag, dér hvor du lyt­ter til dine podcasts!

spotify-podcast-badge-blk-grn-660x160
US_UK_Apple_Podcasts_Listen_Badge_RGB
DA_Google_Podcasts_Badge

Abon­nér på
vores podcast.

Begynd din rejse
imod forebyggelse
af smer­ter i dag!
Skynd dig at gå ind
og føl­ge og lyt­te til
Smer­te­fri Hverdag,
dér hvor du lytter
til dine podcasts!

spotify-podcast-badge-blk-grn-660x160
US_UK_Apple_Podcasts_Listen_Badge_RGB
DA_Google_Podcasts_Badge

Rele­van­te artikler

Bliv klo­ge­re ved at læse nog­le af vores spæn­den­de artikler.

kvinde med hovedpine

Spæn­dings­ho­ved­pi­ne — ikke nu igen!

Er du en af de man­ge dan­ske­re der døjer med spæn­dings­ho­ved­pi­ne? Læs vores arti­kel omkring spæn­dings­ho­ved­pi­ne og bliv klo­ge­re på, hvad det er, og hvad du kan gøre for at und­gå det!

gravid kvinde

Sym­fy­se­løs­ning og ondt i lysken som gravid — få hjælp til dine smerter

I løbet af en gravi­di­tet er sand­syn­lig­he­den for, at man på et tids­punkt får smer­ter i lysken stør­re end nor­malt. I den­ne arti­kel tager vi dig på en nem måde igen­nem viden­ska­ben på området.

mand der løber

Løb og slidgigt

Over 31% af den voks­ne dan­ske befolk­ning løber. Dog stop­per nog­le af frygt for, at løb er dår­ligt for udvik­ling af slid­gigt i knæ og hof­te. Men kan det pas­se? Læs vores arti­kel og få svaret!

Har du for­slag til et emne?

Har du en god idé til et emne vi kan tale om i podca­sten? Så skriv til os! Vi tager nem­lig rig­tig ger­ne imod alle for­slag der kan være til emner for frem­ti­di­ge afsnit!