Bæk­ken­løs­ning

Hvad er bækkenløsning?

Bliv klo­ge­re her og book en tid hos os på en af vores klinikker!

Thomas Søgaard Vain er fysioterapeut hos Smertefys i Køge

Bæk­ken­løs­ning

Det­te ind­læg er for dig med gravi­di­tets­re­la­te­re­de bæk­kens­mer­ter og er skre­vet af fysi­o­te­ra­pe­ut og master i smer­te­vi­den­skab, Tho­mas Søgaard Vain. Bæk­kens­mer­ter kan være meget inva­li­de­ren­de, så det er vig­tigt, at du tager godt hånd om det, inden det bli­ver slemt.

Hvis du har brug for hjælp til bæk­ken­løs­ning, så til­by­der vi fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn og Køge. Kon­takt os på tele­fon 60739010 eller book en tid herunder.

Thomas Søgaard Vain er fysioterapeut hos Smertefys i Køge

At have bæk­kens­mer­ter som gravid…

Alle kvin­der drøm­mer nok om den helt per­fek­te gravi­di­tet, hvor tiden op til ens fød­sel er præ­get af glæ­de og spæn­ding. Og selv­om man­ge også får det sådan, så er det desvær­re ikke alle.

Bæk­kens­mer­ter som gravid er nem­lig noget der kan spo­le­re en ellers dej­lig gravi­di­tet og kan gøre, at man ikke har lyst til noget. Men skal man tage pil­ler, få gravid­mas­sa­ge eller noget helt tredje?

Få rig­tig god info om bæk­ken­løs­ning her, så du ved, hvad du skal gøre!

Få inspira­tion til en let øvel­se her ↓

billede af thumbnail til video om bækkenløsning

Hvad er bækkenløsning?

Bæk­ken­løs­ning er smer­ter der mær­kes i og omkring bæk­ke­net og er en af de mest almin­de­li­ge diag­no­ser for især gravi­de kvin­der. Lidel­sen kan dog også ram­me per­so­ner der ikke er gravi­de, men det sker ikke så ofte.

I ordet “bæk­ken­løs­ning” læg­ger det sig op ad, at der opstår en form for løs­hed omkring bæk­ke­net. Ved løs­hed menes der, at knog­ler­ne der sid­der i bæk­ke­net ikke er så tæt for­bun­det som normalt.

Bæk­kens­mer­ter er komplekst

Dog ved vi i dag, at du sag­tens kan have smer­ter (og fak­tisk ret ofte) uden at dit bæk­ken i vir­ke­lig­he­den er meget skævt eller løst. Ondt i bæk­ke­net er der­for en smu­le mere kom­plekst, end vi tid­li­ge­re har gået og troet.

Det er vig­tigt at skel­ne mel­lem nor­ma­le bæk­kens­mer­ter og bæk­ken­løs­ning. Bæk­kens­mer­ter kan mær­kes overalt i bæk­ke­net og også ram­me mænd, mens der ved bæk­ken­løs­ning hoved­sa­ge­ligt er smer­ter fra sym­fy­sen og SI-leddene.

gravid kvinde uden bækkenløsning med hænderne på maven

Typer af bækkenløsning

Dog er det vig­tigt at skel­ne, mel­lem den natuli­ge bæk­ken­løs­ning der fore­går i for­bin­del­se med gravi­di­te­ten, og så sel­ve diag­no­sen med sine symptomerne.

Den natur­li­ge bækkenløsning

Under en gravi­di­tet udskil­les for­skel­li­ge hor­moner i krop­pen. Tre af dis­se er relaxin, pro­ge­ste­ron og østro­gen. Ved en gravi­di­tet sti­ger mæng­den af dis­se hor­moner og nog­le kan få hoved­pi­ne.

Den sto­re mæng­de af dis­se hor­moner sør­ger for, at de ellers stram­me led­bånd i bæk­ke­net bli­ver mere efter­gi­ve­li­ge, hvil­ket gør led­dene mere bevægelige.

Diag­no­sen

Når fle­re per­so­ner så får kon­sta­te­ret “bæk­ken­løs­ning”, så menes der nog­le bestem­te symp­to­mer her­un­der smer­ter fra bækkenet.

Her er der tale om smer­ter som typisk mær­kes for­an eller bag­til på bæk­ke­net (også kal­det “SI-led­det”) — ej at for­veks­le med smer­ter­ne bag­til ved bal­len, også kal­det iski­as.

Fysioterapeut der giver gravidmassage på Østerbro i København til gravid kvinde med bækkenløsning

Bæk­ken­løs­ning som gravid

Bæk­ken­løs­ning er gene­relt set en lidel­se som i høj grad hæn­ger sam­men med gravi­de kvin­der. Det vides i dag, at op imod halv­de­len af alle gravi­de kvin­der på et tids­punkt får smer­ter i bækkenet.

Mænd kan kun i yderst sjæld­ne til­fæl­de bli­ve ramt af bæk­ken­løs­ning, hvis de er ude for en ulyk­ke som slår bæk­ke­net skævt. Da bæk­ke­net er meget stærkt kræ­ver det en kraft sva­ren­de til et bil­uheld, for at det kan ske.

Årsa­ger til bækkenløsning

Fak­to­rer vi tid­li­ge­re tro­e­de spil­le­de en rol­le for udvik­ling af bæk­ken­løs­ning, men som i dag er mod­be­vist, er din knog­le­tæt­hed, din BMI og det antal gan­ge du tid­li­ge­re har været gravid.

Her har vi listet nog­le af de fak­to­rer som er for­bun­det med bækkensmerter:

  • Ensi­di­ge gen­ta­ge­ne bevæ­gel­ser for ryg og bæk­ken i fle­re timer dagligt
  • En histo­rik med lændesmerter
  • En histo­rik med bækkensmerter
  • Tid­li­ge­re ska­de på bækkenet
gravid kvinde der kigger ud af vinduet

Hvor­dan føles bækkenløsning?

Bæk­ken­løs­ning vil ofte føles som ondt for­an på bæk­ke­net men kan også føles som ondt i læn­den. I man­ge til­fæl­de af bæk­ken­løs­ning vil dine smer­ter være cen­tre­ret til de små led bag­på omkring bal­len, kal­det SI-leddene.

Man­ge kvin­der med smer­ter i bæk­ke­net beskri­ver smer­ter­ne som skæ­ren­de og som om de kom­mer fra et spe­ci­fikt punkt (enten bag­til eller for­an). De skæ­ren­de smer­ter bli­ver ofte trig­get af bestem­te bevægelser.

Hvor­dan mær­kes ondt i bækkenet?

En anden følel­se ved bæk­ken­løs­ning som er typisk er, at smer­ter­ne mær­kes dybt inde i bæk­ke­net. Når det føles dybt, kan det gøre, at man føler det lidt som at smer­ter­ne der star­ter fra et enkelt punkt spre­der sig til stør­re dele af bækkenet.

Selv­om det er meget for­skel­ligt, så er det typisk vægt­bæ­ren­de bevæ­gel­ser så som løb der gør ondt med alle de stød der kom­mer igen­nem bæk­ke­net. Der­for vil man­ge gravi­de kvin­der føle det som rart, hvis de kom­mer i varmtvandsbassin.

Her får du en mel­lem­s­vær øvelse ↓

thumbnail til video om bækkenløsning

Hvor­når får man bækkenløsning?

Over­ord­net set er bæk­ken­løs­ning et lidt mystisk fæno­men som viser sig meget for­skel­ligt fra per­son til per­son. Det vil også sige, at det kan kom­me på stort set alle tids­punk­ter under graviditeten.

Bæk­kens­mer­ter er meget nor­ma­le for gravi­de kvin­der, og det vur­de­res at op imod halv­de­len af alle gravi­de, får det. Smer­ter­ne opstår typisk mel­lem uge 24–36 i gravi­di­te­ten, men nog­le kan ople­ve det lidt før det­te tidspunkt.

Bæk­kens­mer­ter ram­mer mange

Fak­tisk viser nye stu­di­er, at mel­lem 33–50% af kvin­der kan ople­ve smer­ter før uge 20 alle­re­de, selv­om maven ikke har vok­set sig mar­kant end­nu. Det er kun 10% af kvin­der med bæk­kens­mer­ter, der har diag­no­sen bækkenløsning.

Ved tid­lig bæk­ken­løs­ning kan det give begyn­den­de smer­ter som til­ta­ger i løbet af gravi­di­te­ten. Hvis du eksem­pel­vis mær­ker smer­ter før uge 20, så er der god chan­ce for, at du får fle­re smer­ter sidst i graviditeten.

Bæk­ken­løs­ning efter fødsel

Selv­om bæk­ken­løs­ning hos stør­ste­delen af kvin­der går væk efter føds­len, så vil nogen ople­ve, at det fort­sæt­ter efter, man har født. Fak­tisk viser stu­di­er, at op imod 5% af alle kvin­der der har født, fort­sat mær­ker smer­ter efter 3 år.

Det­te tal sti­ger bety­de­ligt, hvis vi ser på kvin­der der har haft stær­ke smer­ter under­vejs i føds­len. Her viser det sig, at cir­ka 20% af kvin­der med ondt i ryg­gen under gravi­di­te­ten fort­sæt­ter med at have ondt efterfølgende.

Ondt i bæk­ke­net der varer ved..

Der­u­d­over tyder forsk­ning på, at der er en sam­men­hæng mel­lem smer­ter inden gravi­di­te­ten og smer­ter efter­føl­gen­de. Det vil sige, at hvis du har haft ondt i læn­den inden du blev gravid, så er der en chan­ce for, at du får ondt efter også.

Det er vig­tigt at huske på, at det kun er fåtal­let af kvin­der, der fort­sat har ondt efter føds­len. Det kan skyl­des, at man er mere aktiv efter føds­len og har mulig­hed for at dyr­ke mere fysisk akti­vi­tet end før.

Gravid-dame-med-baekkenloesning-der-faar-gravidmassage-paa-Oesterbro-i-Koebenhavn-scaled-e1622570571974 (1)

Tegn på bækkenløsning

Hvis du er i tvivl, om hvor­vidt du måske har begyn­den­de bæk­ken­løs­ning, kan der kan være fle­re tegn, du kan kig­ge efter. Bemærk at det føles meget for­skel­ligt fra kvin­de til kvin­de, så det kan være du mær­ker noget andet.

Smer­ter fra bæk­ke­net er natur­lig­vis det kla­re­ste tegn på bæk­ken­løs­ning, da det er et af de typi­ske symp­to­mer gravi­de kvin­der kla­ger over. Smer­ter­ne sid­der typisk for­an på bæk­ke­net (sym­fy­sen) eller bag­til ved SI-leddene.

Over­ra­sken­de nok viser forsk­ning, at der ikke fin­des en klar for­bin­del­se mel­lem til­stan­den i dine led­bånd, og hvor i hvor høj slem grad dine smer­ter føles. Med andre ord: Du kan sag­tens have smer­ter, selv­om dine led­bånd har det fint.

Scan­nin­ger har hel­ler ikke altid vist sig, at være nyt­tigt med at stil­le diag­no­sen. Diag­no­sen er der­for i høj grad sat ud fra fund ved tests; hvor ondt gør det, hvor inten­sivt er det, og hvor­hen­ne mær­kes smer­ter­ne på bækkenet.

Gør dig klar til en hård øvelse ↓

thumbnail af video om bækkenløsning

Øvel­ser til bækkenløsning

Hvis du er gravid og har fået diag­no­sen bæk­ken­løs­ning, så viser forsk­ning, at øvel­ser og træ­ning er nog­le rig­tigt gode red­ska­ber imod dine smer­ter. Kort sagt kan du med øvel­ser sør­ge for, at din krop hol­der sig stærk og sund.

I før­ste omgang vil det være en god idé, at star­te med at hol­de dig igang fysisk uden at det behø­ver være for vold­somt. At gå ture til at hol­de krop­pen igang er fak­tisk en gan­ske under­vur­de­ret måde at lave træ­ning på.

Hvil­ke bæk­ke­nø­vel­ser virker?

Hvis vi snak­ker spe­ci­fik­ke øvel­ser, så er træ­ning ret­tet mod styr­ke en god idé for at hol­de dit bæk­ken og ryg stærk. Øvel­ser med ela­stik kan også over­ve­jes, men på læn­ge­re sigt er styr­ke­træ­ning mere effektivt.

Har du pro­ble­mer med vægt­bæ­ring på bene­ne, så kan du også væl­ge træ­ning i et varmtvands­bas­sin i ste­det. Her er der mulig­hed for, at du kan lave fine øvel­ser, men uden at din krop skal bære rundt på sam­me vægt.

Fysioterapeut fra Smertefys der giver gravidmassage på Østerbro til gravid dame med bækkenløsning

Behand­ling af gravi­di­tets­re­la­te­re­de bækkensmerter

Hvis du igen­nem noget tid mær­ker tegn på begyn­den­de bæk­ken­løs­ning, så er det godt, at star­te behand­ling nu. Her bru­ges fysi­o­te­ra­pi eller mas­sa­ge som meto­der til smertebehandling.

I takt med at din mave vok­ser sæt­ter det øge­de krav til din kro­ps struk­tu­rer. Dit akti­vi­tets­ni­veau fal­der som regel for­di du føler dig træt, og du mær­ker måske, at din ryg kan bli­ve “fan­get” i et svaj i læn­ge­re tid af gangen.

Fysi­o­te­ra­pi mod bækkenløsning

Helt basal lin­dring kan der­for være at bevæ­ge din ryg hos en fysi­o­te­ra­pe­ut, mens det for nog­le hjæl­per med ind­lægs­så­ler. Det kan der­u­d­over være en god idé, at du mid­ler­ti­digt und­går de akti­vi­te­ter der for­vær­rer dine smerter.

Der­u­d­over er søvn og et fokus på din men­tale sund­hed vig­ti­ge fak­to­rer til at fore­byg­ge smer­ter ved bæk­ken­løs­ning. Gene­relt anbe­fa­ler vi, at din behand­ling fore­ta­ges af auto­ri­se­re­de pro­fes­sio­nel­le for at øge din sikkerhed.

bælte til gravide som kan støtte ved bækkenløsning

Bæl­te til bækkenløsning

Et red­skab der er ble­vet mere popu­lært for gravi­de kvin­der, er et spe­ci­elt bæl­te. Det bæl­te de fle­ste bru­ger, er et bæl­te som er 8–12 cm i bred­den og som er lavet af blødt mate­ri­a­le, så det føles rart mod huden.

Hvad kan sådan et bæl­te så? Det bæl­te som man­ge kvin­der med ondt i bæk­ke­net væl­ger kan først og frem­mest begræn­se din bevæ­ge­lig­hed. Det bety­der, at du har svæ­re ved at kom­me ud i yder­po­si­tio­ner med ryggen.

Er det altid en god idé? For nog­le gravi­de med bæk­ken­løs­ning kan et bæl­te tage nog­le af smer­ter­ne. Da bevæ­gel­se dog ofte er en del af løs­nin­gen, så er der et par ulem­per ved et bæl­te, som bør tages i betragtning.

Det anbe­fa­les altid, at du veks­ler med bru­gen af bæl­te til bæk­ken­løs­ning, så du ikke har det på hele dagen. Du kan bru­ge det, hvis du skal ud og gå en lang tur eller sid­der der­hjem­me, men husk at tage det af, når du laver øvelser.

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.