Bækkenløsning

Bæk­ken­løs­ning

Hvad er bækkenløsning? 

Bliv klog her og igen­nem vores fan­ta­sti­ske gra­tis mailserie!

Til­meld dig her

⭐⭐⭐⭐⭐
Det er impo­ne­ren­de, at der bare sen­des 3 mail ud, så man kan få gra­tis hjælp. Video og beskri­vel­se er til at gå til og forstå.

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Anders N.

Bækkenløsning

Det­te ind­læg er for dig der har bæk­ken­løs­ning. Bæk­ken­løs­ning kan føles meget ube­ha­ge­ligt, så det er vig­tigt, at du tager godt hånd om det, inden det bli­ver slemt.

Hvis du har brug for hjælp til bæk­kens­mer­ter, så til­by­der vi fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn på Øster­bro. Kon­takt os på tele­fon 60 73 90 10 eller book en tid onli­ne.

I det­te ind­læg får du god viden, og du kan til­mel­de dig vores roste mail­se­rie her.

Til­meld dig her

⭐⭐⭐⭐⭐
Det er impo­ne­ren­de, at der bare sen­des 3 mail ud til en per­son, som måske aldrig bli­ver kun­de, men alli­ge­vel kan få gra­tis hjælp. Mail med video og beskri­vel­se er til at gå til og forstå. 

massage i københavn

Anders N.

Til­meld dig her

At have bækkensmerter som gravid…

Alle kvin­der drøm­mer nok om den helt per­fek­te gravi­di­tet, hvor tiden op til ens fød­sel er præ­get af glæ­de og spæn­ding. Og selv­om man­ge også får det sådan, så er det desvær­re ikke alle.

Bæk­kens­mer­ter som gravid er nem­lig noget der kan spo­le­re en ellers dej­lig gravi­di­tet og kan gøre, at man ikke har lyst til noget. Men skal man tage pil­ler, for­hol­de sig i ro eller noget helt tredje?

Få rig­tig god info om bæk­ken­løs­ning her, så du ved, hvad du skal gøre!

Få inspira­tion til en let øvel­se her ↓

billede af thumbnail til video om bækkenløsning

Hvad er bækkenløsning?

Bæk­ken­løs­ning er smer­ter der mær­kes i og omkring bæk­ke­net og er en af de mest almin­de­li­ge diag­no­ser for især gravi­de kvin­der. Lidel­sen kan dog også ram­me per­so­ner der ikke er gravi­de, men det sker ikke så ofte.

I ordet “bæk­ken­løs­ning” læg­ger det sig op ad, at der opstår en form for løs­hed omkring bæk­ke­net. Ved løs­hed menes der, at knog­ler­ne der sid­der i bæk­ke­net ikke er så tæt for­bun­det som normalt.

→ Brug for akut fysi­o­te­ra­pi?

Dog ved vi i dag, at du sag­tens kan have smer­ter (og fak­tisk ret ofte) uden at dit bæk­ken i vir­ke­lig­he­den er meget skævt eller løst. Bæk­ken­løs­ning er der­for en smu­le mere kom­plekst, end vi tid­li­ge­re har gået og troet.

Det er vig­tigt at skel­ne mel­lem nor­ma­le bæk­kens­mer­ter og bæk­ken­løs­ning. Bæk­kens­mer­ter kan mær­kes overalt i bæk­ke­net og også ram­me mænd, mens der ved bæk­ken­løs­ning hoved­sa­ge­ligt er smer­ter fra lyske og SI-leddene.

→ Læs også: Om kro­ni­ske smerter

gravid kvinde uden bækkenløsning med hænderne på maven

Typer af bækkenløsning

Dog er det vig­tigt at skel­ne, mel­lem den natuli­ge bæk­ken­løs­ning der fore­går i for­bin­del­se med gravi­di­te­ten, og så sel­ve diag­no­sen med sine symptomerne.

Den naturlige bækkenløsning

Under en gravi­di­tet udskil­les for­skel­li­ge hor­moner i krop­pen. Tre af dis­se er relaxin, pro­ge­ste­ron og østro­gen. Ved en gravi­di­tet sti­ger mæng­den af dis­se hor­moner og nog­le kan få hoved­pi­ne (især spæn­dings­ho­ved­pi­ne).

Den sto­re mæng­de af dis­se hor­moner sør­ger for, at de ellers stram­me led­bånd i bæk­ke­net bli­ver mere efter­gi­ve­li­ge, hvil­ket gør led­dene mere bevægelige.

Diagnosen

Når fle­re per­so­ner så får kon­sta­te­ret “bæk­ken­løs­ning”, så menes der nog­le bestem­te symp­to­mer fra bækkenet.

Her er der tale om smer­ter som typisk mær­kes for­an eller bag­til på bæk­ke­net (også kal­det “SI-led­det”) — ej at for­veks­le med smer­ter­ne ved iski­as.

→ Få mas­sa­ge i Køben­havn her

Fysioterapeut der giver gravidmassage på Østerbro i København til gravid kvinde med bækkenløsning

Bækkenløsning som gravid

Bæk­ken­løs­ning er gene­relt set en lidel­se som i høj grad hæn­ger sam­men med gravi­de kvin­der. Det vides i dag, at op imod halv­de­len af alle gravi­de kvin­der på et tids­punkt får smer­ter i bækkenet.

Mænd kan kun i yderst sjæld­ne til­fæl­de bli­ve ramt af bæk­ken­løs­ning, hvis de er ude for en ulyk­ke som slår bæk­ke­net skævt. Da bæk­ke­net er meget stærkt kræ­ver det en kraft sva­ren­de til et bil-uheld, for at det kan ske.

→ Læs også: Om slid­gigt

Fak­to­rer vi tid­li­ge­re tro­e­de spil­le­de en rol­le for udvik­ling af bæk­ken­løs­ning, men som i dag er mod­be­vist, er din knog­le­tæt­hed, din BMI og det antal gan­ge du tid­li­ge­re har været gravid.

Her har vi listet nog­le af de fak­to­rer som er for­bun­det med bækkensmerter:

  • Ensi­di­ge gen­ta­ge­ne bevæ­gel­ser for ryg og bæk­ken i fle­re timer dagligt
  • En histo­rik med lændesmerter
  • En histo­rik med bækkensmerter
  • Tid­li­ge­re ska­de på bækkenet

→ Få god fysi­o­te­ra­pi i København

gravid kvinde der kigger ud af vinduet

Hvordan føles bækkenløsning?

Bæk­ken­løs­ning vil ofte føles som ondt for­an på bæk­ke­net men kan også føles som ondt i læn­den. I man­ge til­fæl­de af bæk­ken­løs­ning vil dine smer­ter være cen­tre­ret til de små led bag­på bæk­ke­net, kal­det SI-leddene.

Man­ge kvin­der med bæk­ken­løs­ning beskri­ver smer­ter­ne som skæ­ren­de og som om de kom­mer fra et spe­ci­fikt punkt (enten bag­til eller for­an). De skæ­ren­de smer­ter bli­ver ofte trig­get af bestem­te bevægelser.

Hen­vis­ning til fysi­o­te­ra­pe­ut?

En anden følel­se ved bæk­ken­løs­ning som er typisk er, at smer­ter­ne mær­kes dybt inde i bæk­ke­net. Når det føles dybt, kan det gøre, at man føler det lidt som at smer­ter­ne der star­ter fra et enkelt punkt spre­der sig til stør­re dele af bækkenet.

Selv­om det er meget for­skel­ligt, så er det typisk vægt­bæ­ren­de bevæ­gel­ser så som løb der gør ondt med alle de stød der kom­mer igen­nem bæk­ke­net. Der­for vil man­ge gravi­de kvin­der føle det som rart, hvis de kom­mer i varmtvandsbassin.

Her får du en mel­lem­s­vær øvelse ↓

thumbnail til video om bækkenløsning

Hvornår får man bækkenløsning?

Over­ord­net set er bæk­ken­løs­ning et lidt mystisk fæno­men som viser sig meget for­skel­ligt fra per­son til per­son. Det vil også sige, at det kan kom­me på stort set alle tids­punk­ter under graviditeten.

Bæk­kens­mer­ter er meget nor­ma­le for gravi­de kvin­der, og det vur­de­res at op imod halv­de­len af alle gravi­de, får det. Smer­ter­ne opstår typisk mel­lem uge 24–36 i gravi­di­te­ten, men nog­le kan ople­ve det lidt før det­te tidspunkt.

→ Brug for hjem­me­be­hand­ling?

Fak­tisk viser nye stu­di­er, at mel­lem 33–50% af kvin­der kan ople­ve smer­ter før uge 20 alle­re­de, selv­om maven ikke har vok­set sig mar­kant end­nu. Det er kun 10% af kvin­der med bæk­kens­mer­ter, der har diag­no­sen bækkenløsning.

Ved tid­lig bæk­ken­løs­ning kan det give begyn­den­de smer­ter som til­ta­ger i løbet af gravi­di­te­ten. Hvis du eksem­pel­vis mær­ker smer­ter før uge 20, så er der god chan­ce for, at du får fle­re smer­ter sidst i graviditeten.

Få værdifuld hjælp over mail

ondt i lænden

Har du bæk­ken­løs­ning? Få alt den hjælp du kan bru­ge, med vores lil­le mini­se­rie om bækkensmerter.

Du får følgende:

  • 3 gode råd til hverdagen
  • Gode øvel­ser du kan lave
  • Opda­te­ret viden på området
  • Bonus: Adgang til vores E‑bog!
Til­meld dig her!

Bækkenløsning efter fødsel

Selv­om bæk­ken­løs­ning hos stør­ste­delen af kvin­der går væk efter føds­len, så vil nogen ople­ve, at det fort­sæt­ter efter, man har født. Fak­tisk viser stu­di­er, at op imod 5% af alle kvin­der der har født, fort­sat mær­ker smer­ter efter 3 år.

Det­te tal sti­ger bety­de­ligt, hvis vi ser på kvin­der der har haft stær­ke smer­ter under­vejs i føds­len. Her viser det sig, at cir­ka 20% af kvin­der med ondt i ryg­gen under gravi­di­te­ten fort­sæt­ter med at have ondt efterfølgende.

→ Få en helkro­p­s­mas­sa­ge her

Der­u­d­over tyder forsk­ning på, at der er en sam­men­hæng mel­lem smer­ter inden gravi­di­te­ten og smer­ter efter­føl­gen­de. Det vil sige, at hvis du har haft ondt i læn­den inden du blev gravid, så er der en chan­ce for, at du får ondt efter også.

Det er vig­tigt at huske på, at det kun er fåtal­let af kvin­der, der fort­sat har ondt efter føds­len. Det kan skyl­des, at man er mere aktiv efter føds­len og har mulig­hed for at dyr­ke mere fysisk akti­vi­tet end før.

→ Læs også: Om sport­s­fy­si­o­te­ra­pi

Gravid dame med bækkenløsning der får gravidmassage på Østerbro i København

Tegn på bækkenløsning

Hvis du er i tvivl, om hvor­vidt du måske har begyn­den­de bæk­ken­løs­ning, kan der kan være fle­re tegn, du kan kig­ge efter. Bemærk at det føles meget for­skel­ligt fra kvin­de til kvin­de, så det kan være du mær­ker noget andet.

Smer­ter fra bæk­ke­net er natur­lig­vis det kla­re­ste tegn på bæk­ken­løs­ning, da det er et af de typi­ske symp­to­mer gravi­de kvin­der kla­ger over. Smer­ter­ne sid­der typisk for­an på bæk­ke­net (sym­fy­sen) eller bag­til ved SI-leddene.

→ Læs også: Tegn på dis­kuspro­laps

Over­ra­sken­de nok viser forsk­ning, at der ikke fin­des en klar for­bin­del­se mel­lem til­stan­den i dine led­bånd, og hvor i hvor høj slem grad dine smer­ter føles. Med andre ord: Du kan sag­tens have smer­ter, selv­om dine led­bånd har det fint.

Scan­nin­ger har hel­ler ikke altid vist sig, at være nyt­tigt med at stil­le diag­no­sen. Diag­no­sen er der­for i høj grad sat ud fra fund ved tests; hvor ondt gør det, hvor inten­sivt er det, og hvor­hen­ne mær­kes smer­ter­ne på bækkenet.

Gør dig klar til en hård øvelse ↓

thumbnail af video om bækkenløsning

Øvelser til bækkenløsning

Hvis du er gravid og har fået diag­no­sen bæk­ken­løs­ning, så viser forsk­ning, at øvel­ser og træ­ning er nog­le rig­tigt gode red­ska­ber imod dine smer­ter. Kort sagt kan du med øvel­ser sør­ge for, at din krop hol­der sig stærk og sund.

I før­ste omgang vil det være en god idé, at star­te med at hol­de dig igang fysisk uden at det behø­ver være for vold­somt. At gå ture til at hol­de krop­pen igang er fak­tisk en gan­ske under­vur­de­ret måde at lave træ­ning på.

→ Læs også: Hvad er fysioterapi?

Hvis vi snak­ker spe­ci­fik­ke øvel­ser, så er træ­ning ret­tet mod styr­ke en god idé for at hol­de dit bæk­ken og ryg stærk. Øvel­ser med ela­stik kan også over­ve­jes, men på læn­ge­re sigt er styr­ke­træ­ning (fx. som hold­træ­ning) mere effektivt.

Har du pro­ble­mer med vægt­bæ­ring på bene­ne, så kan du også væl­ge træ­ning i et varmtvands­bas­sin i ste­det. Her er der mulig­hed for, at du kan lave fine øvel­ser, men uden at din krop skal bære rundt på sam­me vægt.

→ Er din kro­ps­hold­ning ramt?

Fysioterapeut fra Smertefys der giver gravidmassage på Østerbro til gravid dame med bækkenløsning

Behandling af bækkenløsning

Hvis du igen­nem noget tid mær­ker tegn på begyn­den­de bæk­ken­løs­ning, så er det godt, at star­te behand­ling nu. Her bru­ges fysi­o­te­ra­pi eller gravid­mas­sa­ge som meto­der til smertebehandling.

I takt med at din mave vok­ser sæt­ter det øge­de krav til din kro­ps struk­tu­rer. Dit akti­vi­tets­ni­veau fal­der som regel for­di du føler dig træt, og du mær­ker måske, at din ryg kan bli­ve “fan­get” i et svaj i læn­ge­re tid af gangen.

→ Brug for sport­s­mas­sa­ge?

Helt basal lin­dring kan der­for være at bevæ­ge din ryg, mens det for nog­le hjæl­per med ind­lægs­så­ler. Det kan der­u­d­over være en god idé, at du mid­ler­ti­digt und­går de akti­vi­te­ter der for­vær­rer dine smerter.

Der­u­d­over er søvn og et fokus på din men­tale sund­hed vig­ti­ge fak­to­rer til at fore­byg­ge smer­ter ved bæk­ken­løs­ning. Gene­relt anbe­fa­ler vi, at din behand­ling fore­ta­ges af auto­ri­se­re­de pro­fes­sio­nel­le for at øge din sikkerhed.

→ Køb et gave­kort til massage

bælte til gravide som kan støtte ved bækkenløsning

Bælte til bækkenløsning

Et red­skab der er ble­vet mere popu­lært for gravi­de kvin­der, er et spe­ci­elt bæl­te. Det bæl­te de fle­ste bru­ger, er et bæl­te som er 8–12 cm i bred­den og som er lavet af blødt mate­ri­a­le, så det føles rart mod huden.

Hvad kan sådan et bæl­te så? Det bæl­te som man­ge kvin­der med bæk­ken­løs­ning væl­ger kan først og frem­mest begræn­se din bevæ­ge­lig­hed. Det bety­der, at du har svæ­re ved at kom­me ud i yder­po­si­tio­ner med ryggen.

→ Læs også: Om hold i nakken

Er det altid en god idé? For nog­le gravi­de med bæk­ken­løs­ning kan et bæl­te tage nog­le af smer­ter­ne. Da bevæ­gel­se dog ofte er en del af løs­nin­gen, så er der et par ulem­per ved et bæl­te, som bør tages i betragtning.

Det anbe­fa­les altid, at du veks­ler med bru­gen af bæl­te til bæk­ken­løs­ning, så du ikke har det på hele dagen. Du kan bru­ge det, hvis du skal ud og gå en lang tur eller sid­der der­hjem­me, men husk at tage det af, når du laver øvelser.

Book en tid nu

Tag det første skridt mod en tilværelse med færre smerter ved at booke en tid. Når du har sendt os en besked kan du forvente svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræftelse over mail.