Hjem­me­be­hand­ling

Brug for en fysi­o­te­ra­pe­ut til hjemmebehandling?

Få hjem­me­be­hand­ling med en fysi­o­te­ra­pe­ut i Køben­havn her!

Læs mere her

Hjemmebehandling med fysioterapeut

Vores hjem­me­be­hand­ling med en fysi­o­te­ra­pe­ut i Køben­havn giver dig mulig­hed for at få den behand­ling, du har brug for i dit eget hjem. Du er alt­så ikke læn­ge­re afhæn­gig af, at skul­le for­bi vores kli­nik — vi kom­mer ud til dig! Vores hjem­me­be­hand­ling er sim­pelt og nemt at få — vi står nem­lig for at med­brin­ge alt.

Se vores priser

Hvad består hjemmebehandling af?

Se vores priser

Hjem­me­be­hand­ling med egen briks

Hvis du væl­ger behand­ling i dit eget hjem, kan vi møde op med vores egen briks. Brik­sen gør det nemt at under­sø­ge og behand­le. Bemærk at det af prak­ti­ske årsa­ger kun er muligt for os at med­brin­ge briks ved behand­ling med fysi­o­te­ra­pe­ut Tho­mas Søgaard.

Se vores priser

Priser på hjemmebehandling

Her kan du se pri­ser­ne for fysi­o­te­ra­pi og mas­sa­ge i hjem­met. Bemærk: Du kan få til­skud, hvis du er med­lem af “dan­mark”. Trans­port er inkl. i pri­sen, hvis din adres­se lig­ger inden­for 6km af kli­nik­ken i København.

Behandling (30 min)

590kr
  • Afstand: 0–3km fra klinikken

Behandling (30 min)

825kr
  • Afstand: 3–6km fra klinikken

Behandling (60 min)

825kr
  • Afstand: 0–3km fra klinikken

Behandling (60 min)

1095kr
  • Afstand: 3–6km fra klinikken

penge i glas til at vise tilskud til hjemmebehandling

Til­skud til hjemmebehandling

Lige­som der er ved almin­de­lig fysi­o­te­ra­pi, så er der også mulig­he­der for at få til­skud til din hjem­me­be­hand­ling. Først og frem­mest har vi for­skel­li­ge afta­ler med fle­re for­sik­rings­sel­ska­ber, hvis du er med­lem af sådan et. Syge­for­sik­ring “dan­mark” dæk­ker også behand­ling (dog ikke til mas­sa­ge eller ind­lægs­så­ler).

Læs om tilskud

Hvad siger vores hjemmepatienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Tho­mas kun­ne med en høj fag­lig­hed og pro­fes­sio­na­lis­me lin­dre min hoved­pi­ne. Det er en stor hjælp, at have en god fysi­o­te­ra­pe­ut til hjem­me­be­hand­ling, selv­om man ikke har mulig­hed for hjælp på en klinik.

person med smerter hos fysioterapeut på østerbro i København

Met­te E.

⭐⭐⭐⭐⭐
Fin behand­ling af min gam­le mor, som var/er i svæ­re smer­ter. Tak for hjælpen.

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Lene B.

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos min behand­ler, Tho­mas. Han var sød og vir­ke­lig pro­fes­sio­nel til sit arbej­de. Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Mik­kel G.

Book en tid her

Mød dine behandlere!

Her­un­der kan du møde vores fysi­o­te­ra­pe­u­ter på Østerbro:

fysioterapeut med briks der er på vej til hjemmebehandling på Østerbro i København

Tho­mas Søgaard Vain

Ejer/fysioterapeut

Mads Stubberup er ny fysioterapeut hos Smertefys i København på Østerbro.

Mads Stub­be­rup

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Julie Niekrenz arbejder som fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Julie Nie­krenz

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Martine Andersen er fysioterapeut studerende hos Smertefys på Østerbro i København

Mar­ti­ne Andersen

Fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de

Book en tid her

Hvornår kan du få hjemmebehandling?

Da vi er på cykel, kan vi desvær­re ikke til­by­de hjem­me­be­hand­ling i hele Køben­havn. Du kan få hjem­me­be­hand­ling, hvis du opfyl­der følgende:

  • Bor under 6 km fra kli­nik­ken på Øster­bro (se afstand)

  • Ønsker at opgi­ve din adres­se over telefonen

I nog­le til­fæl­de gør vi und­ta­gel­ser med hen­syn til afstan­den. Ring til os på 60 73 90 10 og for­tæl om din situation.

Book en tid her

Sådan får du hjemmebehandling

mulighed for online booking til hjemmebehandling

Book online eller ring

Du får en få tid ved at boo­ke onli­ne eller ved at rin­ge til os på 60 73 90 10. Husk at angi­ve din adresse.

tjek din mail efter du har booket

Tjek bekræftelse på mail

Når du har boo­k­et en tid, sen­der vi dig en bekræf­tel­se af din tid på mail. Tjek at alle oplys­nin­ger er korrekte.

fysioterapeut med mundbind til en hjemmebehandling

Vent på din behandler

Hvis alt er kor­rekt, skal du nu bare ven­te på, at din behand­ler kom­mer. Vi med­brin­ger mund­bind og sprit.

Book en tid her

Hvad kan hjemmebehandling hjælpe på?

Når man får smer­ter i krop­pen er det vig­tigt, at gøre noget ved det, inden det bli­ver vær­re. Hjem­me­be­hand­ling i Køben­havn er en rig­tig god idé for dig, som ken­der til følgende:

Book en tid her
Fysioterapeut der giver massage på Østerbro i København

Massage i hjemmet af en fysioterapeut

Hvis du har behov for god mas­sa­ge i hjem­met, står vi klar til at hjæl­pe dig. Vi til­by­der nem­lig ikke kun fysi­o­te­ra­pi men også mas­sa­ge hjem­me hos dig selv. Det vil altid være en uddan­net fysi­o­te­ra­pe­ut, der står for mas­sa­ge i hjem­met, så du har en garan­ti for høj kva­li­tet. Som mas­sa­ge i hjem­met kan du væl­ge mel­lem helkro­p­s­mas­sa­ge, gravid­mas­sa­ge og sport­s­mas­sa­ge.

Book en tid her
gavekort til massage, fysioterapi og hjemmebehandling på Østerbro i København

Gave­kort til hjemmebehandling

Vil du over­ra­ske, en du hol­der af med den per­fek­te gave? Net­op nu kan du købe et gave­kort til mas­sa­ge eller fysi­o­te­ra­pi hos en af vores dyg­ti­ge behand­le­re. Gave­kor­tet kan både bru­ges til behand­lin­ger på kli­nik­ken men også som en del af hjem­me­be­hand­ling. Vores gave­kort har en udløbs­da­to på to år, så du kan helt trygt ven­te med at bru­ge det!

Køb gave­kort her

Book en tid nu

Tag det første skridt mod en tilværelse med færre smerter ved at booke en tid. Når du har sendt os en besked kan du forvente svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræftelse over mail.