Hjem­me­be­hand­ling

Brug for en fysi­o­te­ra­pe­ut til hjemmebehandling?

Få hjem­me­be­hand­ling i Køben­havn samt Køge og omegn her!

Hjem­me­be­hand­ling med fysioterapeut

Med vores hjem­me­be­hand­ling med en fysi­o­te­ra­pe­ut får du den behand­ling, du har brug for i dit eget hjem. Du er alt­så ikke læn­ge­re afhæn­gig af, at skul­le for­bi en af vores kli­nik­ker — vi kom­mer ud til dig! Du kan få hjem­me­be­hand­ling, hvis du bor inden for 6 km af kli­nik­ken på Øster­bro eller inden for 15 km af kli­nik­ken i Køge.

Hvad består hjem­me­be­hand­ling af?

Hjem­me­be­hand­ling med egen briks

Ved behand­ling i eget hjem har vi mulig­hed for at med­brin­ge en briks. Det gæl­der dog kun ved hjem­me­be­hand­ling i Køge og omegn. Til hjem­me­be­hand­ling i Køben­havn har vi ikke mulig­hed for at med­brin­ge egen briks.

Kan du få hjemmebehandling?

Grun­det trans­port­tid skal du bo inden for en vis afstand af vores kli­nik­ker for at kun­ne få hjem­me­be­hand­ling hos os. Se de for­skel­li­ge vil­kår herunder:

behandlerrum for Smertefys i Køge

Hjem­me­be­hand­ling i Køge og omegn

Føl­gen­de gæl­der hos os for hjem­me­be­hand­ling i Køge og omegn:

  • Du bor inden for 15 km af vores kli­nik i Køge. Tjek din afstand her

  • Vi har mulig­hed for at med­brin­ge egen briks hjem til dig.

  • Ikke mulig­hed for veder­lags­fri behandling.

Smertefys på Østerbro i København der tilbyder fysioterapi og massage

Hjem­me­be­hand­ling i København

Føl­gen­de gæl­der hos os for hjem­me­be­hand­ling i København:

  • Du bor inden for 6 km af vores kli­nik i Køben­havn. Tjek din afstand her

  • Vi har ikke mulig­hed for at med­brin­ge egen briks hjem til dig.

  • Ikke mulig­hed for veder­lags­fri behandling.

Pri­ser på hjemmebehandling

Her kan du se pri­ser­ne for hjem­me­be­hand­ling i Køben­havn (pri­ser­ne for Køge og omegn er sva­ren­de til dem ved 0–3 km afstand). Du kan få til­skud, hvis du er med­lem af “dan­mark”. Bemærk at vi ikke tager imod hen­vis­nin­ger til hjemmebehandling.

Priser på hjemmebehandling hos Smertefys
Priser på hjemmebehandling hos Smertefys
Priser på hjemmebehandling
Priser på hjemmebehandling

Til­skud til hjemmebehandling

Der er mulig­hed for at få til­skud til hjem­me­be­hand­ling via syge­for­sik­ring “dan­mark” (gæl­der dog ikke ved mas­sa­ge). Vores pri­ser er faste, da vi ikke tager imod hen­vis­nin­ger til hjem­me­be­hand­ling på hver­ken kli­nik­ken i Køben­havn eller Køge.

Hvad siger vores hjemmepatienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Tho­mas kun­ne med en høj fag­lig­hed og pro­fes­sio­na­lis­me lin­dre min hoved­pi­ne. Det er en stor hjælp, at have en god fysi­o­te­ra­pe­ut til hjem­me­be­hand­ling, selv­om man ikke har mulig­hed for hjælp på en klinik.

Met­te E.

⭐⭐⭐⭐⭐
Fin behand­ling af min gam­le mor, som var/er i svæ­re smer­ter. Tak for hjælpen.

Lene B.

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos min behand­ler, Tho­mas. Han var sød og vir­ke­lig pro­fes­sio­nel til sit arbej­de. Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

Mik­kel G.

Hvad kan hjem­me­be­hand­ling hjæl­pe på?

Når man får smer­ter i krop­pen er det vig­tigt, at gøre noget ved det, inden det bli­ver vær­re. Hjem­me­be­hand­ling hos Smer­te­fys er en rig­tig god idé for dig, som ken­der til følgende:

Mas­sa­ge i hjem­met af en fysioterapeut

Hvis du har behov for god mas­sa­ge i hjem­met, står vi klar til at hjæl­pe dig. Vi til­by­der nem­lig ikke kun fysi­o­te­ra­pi men også mas­sa­ge hjem­me hos dig selv. Det vil altid være en uddan­net fysi­o­te­ra­pe­ut, der står for mas­sa­ge i hjem­met, så du har en garan­ti for høj kva­li­tet. Som mas­sa­ge i hjem­met kan du væl­ge mel­lem helkro­p­s­mas­sa­ge, gravid­mas­sa­ge og sport­s­mas­sa­ge.

Gave­kort til hjemmebehandling

Vil du over­ra­ske, en du hol­der af med den per­fek­te gave? Net­op nu kan du købe et gave­kort til mas­sa­ge eller fysi­o­te­ra­pi hos en af vores dyg­ti­ge behand­le­re. Gave­kor­tet kan både bru­ges til behand­lin­ger på kli­nik­ken men også som en del af hjem­me­be­hand­ling. Vores gave­kort har en udløbs­da­to på to år, så du kan helt trygt ven­te med at bru­ge det!

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.