Hjem­me­be­hand­ling

Brug for en fysi­o­te­ra­pe­ut til hjemmebehandling?

Få hjem­me­be­hand­ling med en fysi­o­te­ra­pe­ut i Køben­havn her!

Hjem­me­be­hand­ling med fysioterapeut

Vores hjem­me­be­hand­ling med en fysi­o­te­ra­pe­ut i Køben­havn giver dig mulig­hed for at få den behand­ling, du har brug for i dit eget hjem. Du er alt­så ikke læn­ge­re afhæn­gig af, at skul­le for­bi vores kli­nik — vi kom­mer ud til dig! Vores hjem­me­be­hand­ling er sim­pelt og nemt at få — vi står nem­lig for at med­brin­ge alt.

Hvad består hjem­me­be­hand­ling af?

Hjem­me­be­hand­ling med egen briks

Hvis du væl­ger behand­ling i dit eget hjem, kan vi møde op med vores egen briks. Brik­sen gør det nemt at under­sø­ge og behand­le. Bemærk at det af prak­ti­ske årsa­ger kun er muligt for os at med­brin­ge briks ved behand­ling med fysi­o­te­ra­pe­ut Tho­mas Søgaard.

Pri­ser på hjemmebehandling

Her kan du se pri­ser­ne for hjem­me­be­hand­ling. Du kan få til­skud, hvis du er med­lem af syge­for­sik­ring “dan­mark”. Trans­port er inkl. i pri­sen, og du kan få hjem­me­be­hand­ling hvis du bor inden for 6km af klinikken.

Priser på hjemmebehandling hos Smertefys
Priser på hjemmebehandling
penge i glas til at vise tilskud til hjemmebehandling

Til­skud til hjemmebehandling

Lige­som der er ved almin­de­lig fysi­o­te­ra­pi, så er der også mulig­he­der for at få til­skud til din hjem­me­be­hand­ling. Først og frem­mest har vi for­skel­li­ge afta­ler med fle­re for­sik­rings­sel­ska­ber, hvis du er med­lem af sådan et. Syge­for­sik­ring “dan­mark” dæk­ker også behand­ling (dog ikke til mas­sa­ge eller ind­lægs­så­ler).

Hvad siger vores hjemmepatienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Tho­mas kun­ne med en høj fag­lig­hed og pro­fes­sio­na­lis­me lin­dre min hoved­pi­ne. Det er en stor hjælp, at have en god fysi­o­te­ra­pe­ut til hjem­me­be­hand­ling, selv­om man ikke har mulig­hed for hjælp på en klinik.

person med smerter hos fysioterapeut på østerbro i København

Met­te E.

⭐⭐⭐⭐⭐
Fin behand­ling af min gam­le mor, som var/er i svæ­re smer­ter. Tak for hjælpen.

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Lene B.

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos min behand­ler, Tho­mas. Han var sød og vir­ke­lig pro­fes­sio­nel til sit arbej­de. Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Mik­kel G.

Mød dine behandlere!

Her­un­der kan du møde vores fysi­o­te­ra­pe­u­ter på Østerbro:

fysioterapeut med briks der er på vej til hjemmebehandling på Østerbro i København

Tho­mas Søgaard Vain

Ejer/fysioterapeut

Julie Niekrenz arbejder som fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Julie Nie­krenz

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Christian Vestervang Christiansen er en fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Chri­sti­an Vester­vang Christiansen

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Veronica Young er fysioterapeut hos Smertefys i København

Vero­ni­ca Young

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Caroline Andreasen er ny fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Caro­li­ne Andreasen

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Ida Marie Madsen arbejder hos Smertefys på Østerbro i København

Ida Marie Madsen

Fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de

Laura Kristiansen arbejder som studerende hos Smertefys på Østerbro i København

Lau­ra Kristiansen

Fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de

Hvor­når kan du få hjemmebehandling?

Da vi er på cykel, kan vi desvær­re ikke til­by­de hjem­me­be­hand­ling i hele Køben­havn. Du kan få hjem­me­be­hand­ling, hvis du opfyl­der følgende:

  • Bor under 6 km fra kli­nik­ken på Øster­bro (se afstand)

  • Ønsker at opgi­ve din adres­se over telefonen

I nog­le til­fæl­de gør vi und­ta­gel­ser med hen­syn til afstan­den. Ring til os på 60 73 90 10 og for­tæl om din situation.

Sådan får du hjemmebehandling

mulighed for online booking til hjemmebehandling

Book onli­ne eller ring

Du får en få tid ved at boo­ke onli­ne eller ved at rin­ge til os på 60 73 90 10. Husk at angi­ve din adresse.

tjek din mail efter du har booket

Tjek bekræf­tel­se på mail

Når du har boo­k­et en tid, sen­der vi dig en bekræf­tel­se af din tid på mail. Tjek at alle oplys­nin­ger er korrekte.

fysioterapeut med mundbind til en hjemmebehandling

Vent på din behandler

Hvis alt er kor­rekt, skal du nu bare ven­te på, at din behand­ler kom­mer. Vi med­brin­ger mund­bind og sprit.

Hvad kan hjem­me­be­hand­ling hjæl­pe på?

Når man får smer­ter i krop­pen er det vig­tigt, at gøre noget ved det, inden det bli­ver vær­re. Hjem­me­be­hand­ling i Køben­havn er en rig­tig god idé for dig, som ken­der til følgende:

Fysioterapeut der giver massage på Østerbro i København

Mas­sa­ge i hjem­met af en fysioterapeut

Hvis du har behov for god mas­sa­ge i hjem­met, står vi klar til at hjæl­pe dig. Vi til­by­der nem­lig ikke kun fysi­o­te­ra­pi men også mas­sa­ge hjem­me hos dig selv. Det vil altid være en uddan­net fysi­o­te­ra­pe­ut, der står for mas­sa­ge i hjem­met, så du har en garan­ti for høj kva­li­tet. Som mas­sa­ge i hjem­met kan du væl­ge mel­lem helkro­p­s­mas­sa­ge, gravid­mas­sa­ge og sport­s­mas­sa­ge.

gavekort til massage, fysioterapi og hjemmebehandling på Østerbro i København

Gave­kort til hjemmebehandling

Vil du over­ra­ske, en du hol­der af med den per­fek­te gave? Net­op nu kan du købe et gave­kort til mas­sa­ge eller fysi­o­te­ra­pi hos en af vores dyg­ti­ge behand­le­re. Gave­kor­tet kan både bru­ges til behand­lin­ger på kli­nik­ken men også som en del af hjem­me­be­hand­ling. Vores gave­kort har en udløbs­da­to på to år, så du kan helt trygt ven­te med at bru­ge det!

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.