Privatlivspolitik

Her på siden kan du læse om vores privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Her på siden kan du læse om vores privatlivspolitik

1. Ejero­p­lys­nin­ger

Virk­som­hed: Smertefys.nu
Adres­se: Øster­bro­ga­de 45. 2th, 2100 Køben­havn Ø
Tele­fon: 60 73 90 10
Email: kontakt@smertefys.nu

2. Det­te web­s­i­te anven­der cookies
En cook­ie er en lil­le tekst­fil, der lag­res på din com­pu­ter el. til­sva­ren­de for at kun­ne gen­ken­de din com­pu­ter. Der er ingen per­son­li­ge oplys­nin­ger gemt i vores cook­i­es, og de kan ikke inde­hol­de virus.

3. Sådan slet­ter eller blo­ke­rer du for cookies
Du kan evt. se den­ne gui­de om hvor­dan du kan slet­te cook­i­es på din com­pu­ter: http://minecookies.org/cookiehandtering

4. Formål med cookies på vores website:

  • At gem­me dine indstillinger.
  • Tra­fik­må­ling og ano­nym sta­ti­stik, så vi kan for­bed­re vores bru­ge­res oplevelse

5. Tred­je­par­ter med adgang til at sæt­te cookies

Sitet anven­der cook­i­es fra føl­gen­de tredjeparter:

  • Goog­le (Goog­le Ana­ly­ti­cs – til trafikmåling/statistik for besøgende)
  • Face­book (For at vise nyhe­der direk­te fra vores Facebook-side)

6. Per­son­da­ta
Per­so­nop­lys­nin­ger afgi­ves aldrig til tred­je­part, med min­dre du selv udtryk­ke­ligt giver samtyk­ke her­til, og vi ind­sam­ler ikke per­so­nop­lys­nin­ger, uden at du selv har givet os dis­se oplys­nin­ger ved regi­stre­ring, tids­be­stil­ling, køb eller del­ta­gel­se i en under­sø­gel­se m.v. Du afgi­ver dine per­son­li­ge oplys­nin­ger på eget ansvar. Per­so­nop­lys­nin­ger bru­ges ude­luk­ken­de til at gen­nem­fø­re det køb eller den ser­vi­ce, som oplys­nin­ger­ne er ind­sam­let i for­bin­del­se med.

I det omfang, der behand­les per­so­nop­lys­nin­ger om dig, har du iføl­ge per­son­da­ta­loven ret til at få oplyst, hvil­ke per­so­nop­lys­nin­ger, der kan hen­fø­res til dig. Såfremt det viser sig, at de oplys­nin­ger eller data, der behand­les om dig, er urig­ti­ge eller vild­le­den­de, har du ret til at kræ­ve dis­se berig­ti­get, slet­tet eller blo­ke­ret. Du kan til enhver tid gøre ind­si­gel­se mod, at oplys­nin­ger om dig gøres til gen­stand for behand­ling. Du kan også til enhver tid til­ba­ge­kal­de dit samtykke.

Book en tid nu

Tag det første skridt mod en tilværelse med færre smerter ved at booke en tid. Når du har sendt os en besked kan du forvente svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræftelse over mail.