Pri­vat­livspo­li­tik

Her på siden kan du læse om vores privatlivspolitik

1. Ejero­p­lys­nin­ger

Virk­som­hed: Smertefys.nu
Adres­se: Øster­bro­ga­de 45. 2th, 2100 Køben­havn Ø
Tele­fon: 60 73 90 10
Email: kontakt@smertefys.nu

2. Det­te web­s­i­te anven­der cookies

En cook­ie er en lil­le tekst­fil, der lag­res på din com­pu­ter el. til­sva­ren­de for at kun­ne gen­ken­de din com­pu­ter. Der er ingen per­son­li­ge oplys­nin­ger gemt i vores cook­i­es, og de kan ikke inde­hol­de virus.

3. Sådan slet­ter eller blo­ke­rer du for cookies

Du kan evt. se den­ne gui­de om hvor­dan du kan slet­te cook­i­es på din com­pu­ter: http://minecookies.org/cookiehandtering

4. For­mål med cook­i­es på vores website:

  • At gem­me dine indstillinger.
  • Tra­fik­må­ling og ano­nym sta­ti­stik, så vi kan for­bed­re vores bru­ge­res oplevelse

5. Tred­je­par­ter med adgang til at sæt­te cookies

Sitet anven­der cook­i­es fra føl­gen­de tredjeparter:

  • Goog­le (Goog­le Ana­ly­ti­cs – til trafikmåling/statistik for besøgende)
  • Face­book (For at vise nyhe­der direk­te fra vores Facebook-side)

6. Per­son­da­ta

Per­so­nop­lys­nin­ger afgi­ves aldrig til tred­je­part, med min­dre du selv udtryk­ke­ligt giver samtyk­ke her­til, og vi ind­sam­ler ikke per­so­nop­lys­nin­ger, uden at du selv har givet os dis­se oplys­nin­ger ved regi­stre­ring, tids­be­stil­ling, køb eller del­ta­gel­se i en under­sø­gel­se m.v. Du afgi­ver dine per­son­li­ge oplys­nin­ger på eget ansvar. Per­so­nop­lys­nin­ger bru­ges ude­luk­ken­de til at gen­nem­fø­re det køb eller den ser­vi­ce, som oplys­nin­ger­ne er ind­sam­let i for­bin­del­se med.

I det omfang, der behand­les per­so­nop­lys­nin­ger om dig, har du iføl­ge per­son­da­ta­loven ret til at få oplyst, hvil­ke per­so­nop­lys­nin­ger, der kan hen­fø­res til dig. Såfremt det viser sig, at de oplys­nin­ger eller data, der behand­les om dig, er urig­ti­ge eller vild­le­den­de, har du ret til at kræ­ve dis­se berig­ti­get, slet­tet eller blo­ke­ret. Du kan til enhver tid gøre ind­si­gel­se mod, at oplys­nin­ger om dig gøres til gen­stand for behand­ling. Du kan også til enhver tid til­ba­ge­kal­de dit samtykke.

Vi er en sik­ker side, hvor­for vi er en del af Online-tryghed.dk’s sik­re sider
Online Tryghed

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.