Mas­sa­ge i København

Har du brug for god mas­sa­ge i København?

Få den bed­ste mas­sa­ge på Øster­bro her!

Mas­sa­ge i København

Har du gået med spæn­din­ger i krop­pen for læn­ge? Lad os hjæl­pe dig med en god mas­sa­ge på vores kli­nik i Køben­havn eller Køge eller i eget hjem. Vi til­by­der den høje­ste kva­li­tet til gode priser!

  • Stort fokus på uddannelse

  • Topka­rak­te­rer fra klienterne!

  • Gode pri­ser og flek­sib­le tider

Fysioterapeut der giver dame massage på Østerbro i København

Mas­sa­ge er for dig med…

Brug for akut massage?

Fysioterapeut fra Smertefys på Østerbro der giver massage i København til kvinde

Hele for­lø­bet fra ankomst af vir­ke­de meget pro­fes­sio­nelt og jeg gik der­fra med en beha­ge­lig for­nem­mel­se i kroppen!

⭐⭐⭐⭐⭐
Julie M.

Hvor til­by­der vi massage?

Smertefys på Østerbro i København der tilbyder fysioterapi og massage

Mas­sa­ge på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har en flot træ­nings­sal. Her til­by­der vi blandt andet fysi­o­te­ra­pi og indi­vi­du­el træ­ning.

behandlerrum for Smertefys i Køge

Mas­sa­ge i Køge

Kli­nik­ken i Køge åbne­de i juli 2023 og består af et enkelt behand­ler­rum med god plads til træ­ning, briks­be­hand­ling og vejledning.

Hvad siger vores klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

Tine K.

Pri­ser på massage

Se vores pri­ser på mas­sa­ge i Køben­havn her­un­der. Se også hvor­dan du kan spa­re man­ge pen­ge med en mas­sa­ge­pak­ke hos os:

Pris for 30 minutters massage i Smertefys
Pris for 60 minutters massage i Smertefys
Pris for 90 minutters massage i Smertefys

Vores mas­sa­ge­pak­ker

Her­un­der kan du se vores mas­sa­ge­pak­ker, hvor du kan spa­re man­ge penge.

Priser på massagepakker
Priser på massagepakker
Priser på massagepakker
Massagepakke-priser

Til­skud til massage

Syge­for­sik­ring “dan­mark” yder desvær­re ikke til­skud til mas­sa­ge, og en hen­vis­ning fra lægen dæk­ker kun fysi­o­te­ra­pi og ikke mas­sa­ge. Dog dæk­ker vis­se pri­va­te sund­heds­for­sik­rin­ger for behand­ling. Er du i tvivl, så bedes du kon­tak­te dit forsikringsselskab.

Mas­sa­ge hvor det pas­ser dig

Caroline fra Smertefys giver firmamassage i København på Østerbro

Mas­sa­ge på vores klinik

Den­ne behand­ling indeholder:

Vores mest popu­læ­re form er behand­ling på vores kli­nik på Øster­bro i Køben­havn. Her har vi briks, olie og andet udstyr klart til dig.

fysioterapeut der har medbragt sin egen briks til hjemmebehandling i København på Østerbro

Mas­sa­ge i dit eget hjem

Den­ne behand­ling indeholder:

Med behand­ling i hjem­met kan du få os til din egen adres­se og få mas­sa­ge. Læs mere om hvor­dan du kan få hjem­me­be­hand­ling herunder.

Hvil­ke typer mas­sa­ge til­by­der vi?

Der fin­des man­ge for­skel­li­ge typer af mas­sa­ge. Gene­relt set benyt­ter vi os af 3 typer uan­set om det er på vores kli­nik i Køben­havn eller i hjemmet:

Hvil­ke lidel­ser behand­ler vi?

Mas­sa­ge kan hjæl­pe til at lin­dre symp­to­mer for en hel del lidel­ser. Her­un­der har vi listet nog­le af de typi­ske lidel­ser, vi ser i klinikken:

Mas­sa­ge i firmaet

Hos Smer­te­fys til­by­der vi fir­ma­mas­sa­ge i Køben­havn for jer som vir­ke­lig ønsker at for­kæ­le sine med­ar­bej­de­re. Vi er flek­sib­le, så uan­set om i ønsker en fir­maaf­ta­le på jeres egen arbejds­plads eller inde på vores kli­nik på Øster­bro, så står vi klar! Det er pri­mært mas­sa­ge­ord­nin­ger, men kan også være fysioterapi.

Gave­kort til massage

Vil du over­ra­ske, en du hol­der af med den per­fek­te gave? Net­op nu kan du købe et gave­kort til mas­sa­ge til en valg­fri type. Behand­lin­gen sker på vores pæne kli­nik for fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn. Vores gave­kort har en udløbs­da­to på hele to år, så du kan helt trygt ven­te med at bru­ge det, ind­til du får brug for det!

FAQ — Ofte stil­le­de spørgsmål

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.