Helkro­p­s­mas­sa­ge i København

Helkro­p­s­mas­sa­ge i København

Har krop­pen brug for en pause?

Få den bed­ste helkro­p­s­mas­sa­ge i Køben­havn her!

Book en tid her

Helkro­p­s­mas­sa­ge i København

Vi til­by­der dig, at få en god helkro­p­s­mas­sa­ge i Køben­havn, udført af enten fysi­o­te­ra­pe­u­ter eller fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de. Du er der­med altid i de bed­ste hæn­der til din behand­ling. Du kan både få helkro­p­s­mas­sa­ge på vores kli­nik for fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn på Øster­bro eller i dit eget hjem.

Se vores priser

Helkro­p­s­mas­sa­ge er for dig med…

Book en tid her
Fysioterapeut der giver massage på Østerbro i København

Kan helkro­p­s­mas­sa­ge hjæl­pe dig?

Til for­skel for sport­s­mas­sa­ge eller gravid­mas­sa­ge, så behand­ler en helkro­p­s­mas­sa­ge de sto­re mus­k­ler i hele krop­pen. Hos os vil du altid få en helkro­p­s­mas­sa­ge af høje­ste kvalitet:

 • Dyg­ti­ge kompetencer!

 • Fokus på uddannelse

 • Stor viden inden for smerter

Book en tid her

Hvad siger vores klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

person med smerter hos fysioterapeut på østerbro i København

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Tine K.

Book en tid her

Mød dine behandlere!

Her­un­der kan du møde vores fysi­o­te­ra­pe­u­ter på Østerbro:

fysioterapeut med briks der er på vej til hjemmebehandling på Østerbro i København

Tho­mas Søgaard Vain

Ejer/fysioterapeut

Julie Niekrenz arbejder som fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Julie Nie­krenz

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Christian Vestervang Christiansen er en fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Chri­sti­an Vester­vang Christiansen

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Caroline Andreasen er ny fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Caro­li­ne Andreasen

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Martine Andersen er fysioterapeut studerende hos Smertefys på Østerbro i København

Mar­ti­ne Andersen

Fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de

Book en tid her

Pri­ser på helkro­p­s­mas­sa­ge i København

Her­un­der kan du se vores pri­ser for helkro­p­s­mas­sa­ge i Køben­havn på Øster­bro. Med en mas­sa­ge­pak­ke spa­rer du pen­ge på behandling:

Kort behand­ling

350kr
 • 30 min. behandling

Mel­lem­lang behandling

700kr600kr
 • 60 min. behandling

Lang behand­ling

1050kr850kr
 • 90 min. behandling

Mas­sa­ge­pak­ker

Her­un­der kan du se vores til­bud på massagepakker:

Mas­sa­ge­pak­ke 1

1800kr1650kr
 • 3 x 60 min.
 • Sam­let rabat: 150kr

Mas­sa­ge­pak­ke 2

3000kr2675kr
 • 5 x 60 min.
 • Sam­let rabat: 325kr

Mas­sa­ge­pak­ke 3

1050kr1000kr
 • 3 x 30 min.
 • Sam­let rabat: 50kr

Mas­sa­ge­pak­ke 4

1750kr1600kr
 • 5 x 30 min.
 • Sam­let rabat: 150kr

Pri­ser på helkro­p­s­mas­sa­ge i hjemmet

Her kan du se pri­ser for helkro­p­s­mas­sa­ge i hjem­met. Trans­port er inkl. i pri­sen, hvis din adres­se lig­ger inden­for 6km af kli­nik­ken i København.

Behand­ling (30 min)

590kr
 • Afstand: 0–3km fra klinikken

Behand­ling (30 min)

825kr
 • Afstand: 3–6km fra klinikken

Behand­ling (60 min)

825kr
 • Afstand: 0–3km fra klinikken

Behand­ling (60 min)

1095kr
 • Afstand: 3–6km fra klinikken

Hvad kan helkro­p­s­mas­sa­ge hjæl­pe på?

stress-symptomer

Stress-symp­to­mer

Nog­le gan­ge kan for­hø­jet stress kom­me til udtryk ved fx. en hur­tig vej­rtræk­ning eller høj puls. Med en helkro­p­s­mas­sa­ge får du en chan­ce for at give din krop en pau­se og kom­me helt ned i gear.

spændinger i kroppen

Spæn­din­ger i kroppen

I løbet af en travl uge kan man nemt føle stram­hed i nak­ken eller spæn­dings­ho­ved­pi­ne. Med helkro­p­s­mas­sa­ge kan du få mulig­he­den for at slap­pe en del mere af i krop­pen og afspænde.

ømme muskler

Ømme mus­k­ler

Det er ikke nogen hem­me­lig­hed, at ens mus­k­ler kan bli­ve ømme i løbet af en dag. Det kan der­for være en god idé, at for­kæ­le dig med en behand­ling for at give mus­k­ler­ne lidt velvære.

dårligt humør

Dår­ligt humør

Du ken­der det godt; hvis krop­pen er stiv og brok­ker sig, så bli­ver vi også selv i dår­ligt humør. Der­for kan en ple­je af krop­pen i form af en behand­ling hjæl­pe dig til at få humø­ret op.

Book en tid her

Helkro­p­s­mas­sa­ge i Køben­havn — hvor lang tid?

Vi til­by­der både op til 90 minut­ters helkro­p­s­mas­sa­ge i Køben­havn på Øster­bro. Læs mere herunder:

30 minut­ter

30 minut­ter

Med 30 min helkro­p­s­mas­sa­ge, vil du mod­ta­ge behand­ling af enten for­si­den eller bag­si­den i en halv time. Det bety­der natur­lig­vis, at der ikke vil bli­ve gået lige så grun­digt i dyb­den med hver af områ­der­ne som fx. 60 min ville.

Fysioterapeut der giver gravidmassage på Østerbro i København til gravid kvinde

60 minut­ter

60 minut­ter

Med en times helkro­p­s­mas­sa­ge er der mulig­hed for at gå en del mere i dyb­den med de for­skel­li­ge områ­der af krop­pen. Hvis du nu væl­ger en time, vil der være tid til behand­ling af både for­an og bag på krop­pen efter ønske.

Fysioterapeut der giver dame massage på Østerbro i København

90 minut­ter

90 minut­ter

Til 90 minut­ters behand­ling er der mulig­hed for at gå mak­si­malt i dyb­den med mus­k­ler­ne i din krop. Det vil sige, at du hvis du væl­ger den­ne tid, ikke skal bekym­re dig for, om der er tid til behand­ling af alle ønske­de områder.

Fysioterapeut der giver massage på Østerbro i København
Book en tid her

Helkro­p­s­mas­sa­ge i hjemmet

Der kan være man­ge årsa­ger til, at du desvær­re ikke har mulig­hed for at kom­me ind på vores lyse kli­nik i Køben­havn for at få behand­ling. Det bety­der dog hel­dig­vis ikke, at du ikke kan få behand­ling; vi giver nem­lig også helkro­p­s­mas­ssa­ge i dit eget hjem! Når du har boo­k­et en tid, skal du ikke gøre noget andet — vi kom­mer nem­lig med alt.

Læs mere her
gavekort til massage, fysioterapi og hjemmebehandling på Østerbro i København

Gave­kort til en helkropsmassage

Vil du over­ra­ske, en du hol­der af med den per­fek­te gave? Net­op nu kan du købe et gave­kort til mas­sa­ge, til en du hol­der af hos en dyg­tig behand­ler på vores kli­nik­ker i Køben­havn. Gave­kor­tet har en udløbs­da­to på to år, så du kan trygt ven­te med at bru­ge det!

Læs om gavekort

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.