Helkro­p­s­mas­sa­ge

Har krop­pen brug for en pause?

Få den bed­ste helkro­p­s­mas­sa­ge i Køben­havn og Køge her!

Helkro­p­s­mas­sa­ge i Køben­havn og Køge

Vi til­by­der dig, at få en god helkro­p­s­mas­sa­ge på vores kli­nik­ker i Køben­havn og Køge, udført af enten fysi­o­te­ra­pe­u­ter eller fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de. Du er der­med altid i de bed­ste hæn­der til din behand­ling. Vi til­by­der behand­lin­gen direk­te på en af vores kli­nik­ker eller i dit eget hjem.

Helkro­p­s­mas­sa­ge er for dig med…

Kan helkro­p­s­mas­sa­ge hjæl­pe dig?

Til for­skel for sport­s­mas­sa­ge eller gravid­mas­sa­ge som typisk behand­ler afgræn­se­de områ­der, så behand­ler en helkro­p­s­mas­sa­ge de sto­re mus­k­ler i hele krop­pen. Hos os vil du altid få en helkro­p­s­mas­sa­ge af høje­ste kvalitet:

  • Dyg­ti­ge kompetencer!

  • Fokus på uddannelse

  • Stor viden inden for smerter

Vores kli­nik­ker

Smertefys på Østerbro i København der tilbyder fysioterapi og massage

Helkro­p­s­mas­sa­ge på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har en flot træ­nings­sal. Her til­by­der vi blandt andet fysi­o­te­ra­pi og mas­sa­ge.

behandlerrum for Smertefys i Køge

Helkro­p­s­mas­sa­ge i Køge

Kli­nik­ken i Køge åbne­de i juli 2023 og består af et enkelt behand­ler­rum med god plads til træ­ning, briks­be­hand­ling og vejledning.

Hvad siger vores klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

Tine K.

Pri­ser på helkropsmassage

Her­un­der kan du se vores pri­ser for helkro­p­s­mas­sa­ge i Køben­havn og Køge. Med en mas­sa­ge­pak­ke spa­rer du pen­ge på behandling:

Pris for 30 minutters massage i Smertefys
Pris for 60 minutters massage i Smertefys
Pris for 90 minutters massage i Smertefys

Pak­ke­til­bud (mas­sa­ge)

Her­un­der kan du se vores mas­sa­ge­pak­ker, hvor du kan spa­re man­ge penge.

Priser på massagepakker
Priser på massagepakker
Priser på massagepakker
Massagepakke-priser

Helkro­p­s­mas­sa­ge i hjemmet

Der kan være man­ge årsa­ger til, at du desvær­re ikke har mulig­hed for at kom­me fysisk ind på en af vores kli­nik­ker for at få behand­ling. Det bety­der dog hel­dig­vis ikke, at du ikke kan få behand­ling; vi giver nem­lig også helkro­p­s­mas­sa­ge i dit eget hjem! Læs om vores vil­kår for hjem­me­be­hand­ling herunder.

Gave­kort til behandling

Vil du over­ra­ske, en du hol­der af med den per­fek­te gave? Net­op nu kan du købe et gave­kort til mas­sa­ge, til en du hol­der af hos en dyg­tig behand­ler på en af vores kli­nik­ker i Køben­havn og Køge. Gave­kor­tet har en udløbs­da­to på to år, så du kan trygt ven­te med at bru­ge det!

Hvad kan helkro­p­s­mas­sa­ge hjæl­pe på?

stress-symptomer

Stress-symp­to­mer

Nog­le gan­ge kan for­hø­jet stress kom­me til udtryk ved fx. en hur­tig vej­rtræk­ning eller høj puls. Med en helkro­p­s­mas­sa­ge får du en chan­ce for at give din krop en pau­se og kom­me helt ned i gear.

spændinger i kroppen

Spæn­din­ger i kroppen

I løbet af en travl uge kan man nemt føle stram­hed i nak­ken eller spæn­dings­ho­ved­pi­ne. Med helkro­p­s­mas­sa­ge kan du få mulig­he­den for at slap­pe en del mere af i krop­pen og afspænde.

ømme muskler

Ømme mus­k­ler

Det er ikke nogen hem­me­lig­hed, at ens mus­k­ler kan bli­ve ømme i løbet af en dag. Det kan der­for være en god idé, at for­kæ­le dig med en behand­ling for at give mus­k­ler­ne lidt velvære.

dårligt humør

Dår­ligt humør

Du ken­der det godt; hvis krop­pen er stiv og brok­ker sig, så bli­ver vi også selv i dår­ligt humør. Der­for kan en ple­je af krop­pen i form af en behand­ling hjæl­pe dig til at få humø­ret op.

Hvor lang tid kan du vælge?

Vi til­by­der både op til 90 minut­ters helkro­p­s­mas­sa­ge på beg­ge vores kli­nik­ker. Læs mere herunder:

30 minut­ter

30 minut­ter

Med 30 min helkro­p­s­mas­sa­ge, vil du mod­ta­ge behand­ling af enten for­si­den eller bag­si­den i en halv time. Det bety­der natur­lig­vis, at der ikke vil bli­ve gået lige så grun­digt i dyb­den med hver af områ­der­ne som fx. 60 min ville.

Fysioterapeut der giver gravidmassage på Østerbro i København til gravid kvinde

60 minut­ter

60 minut­ter

Med en times helkro­p­s­mas­sa­ge er der mulig­hed for at gå en del mere i dyb­den med de for­skel­li­ge områ­der af krop­pen. Hvis du nu væl­ger en time, vil der være tid til behand­ling af både for­an og bag på krop­pen efter ønske.

Fysioterapeut der giver dame massage på Østerbro i København

90 minut­ter

90 minut­ter

Til 90 minut­ters behand­ling er der mulig­hed for at gå mak­si­malt i dyb­den med mus­k­ler­ne i din krop. Det vil sige, at du hvis du væl­ger den­ne tid, ikke skal bekym­re dig for, om der er tid til behand­ling af alle ønske­de områder.

Fysioterapeut der giver massage på Østerbro i København

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.