Hold i nakken

Hvad er hold i nakken?

Bliv klo­ge­re her, få en mas­se gra­tis hjælp eller book en tid på klinikken!

Hold i nakken

Det­te ind­læg er for dig der har hold i nak­ken. Et hold i nak­ken kan føles smer­te­fuldt, så det er vig­tigt, at du tager godt hånd om det, inden det bli­ver slemt. Hvis du har brug for fysisk hjælp til et hold i nak­ken, så til­by­der vi fysi­o­te­ra­pi på Øster­bro i Køben­havn. Alter­na­tivt kan du star­te med at se den­ne video:

Test dig selv for hold i nakken

Få gra­tis hjælp her!

Inden du læser artik­len, så kan du her se den gra­tis hjælp, vi ellers til­by­der til et hold i nak­ken. Lyt blandt andet til vores podcast og se gode video­er, selv hvis du ikke har mulig­hed for at kom­me for­bi os fysisk på klinikken:

Afsnit 2 af Smertefri Hverdag

Podcast: Has på hold i nakken!

I vores egen podcast, Smer­te­fri Hver­dag, kig­ger vi i afsnit 2 nær­me­re på, hvor­dan du selv kan kom­me et hold i nak­ken til livs!

øvelser på YouTube

Gode øvel­ser på YouTube

På vores YouTu­be-kanal kan du få gode øvel­ser for nak­ken. Se blandt andet hvor­dan du tester dig selv for hold i nakken.

Få vores mailserie om hold i nakken

Spæn­den­de mail­se­rie om hold i nakken

Få 5 mails på 5 dage med gode tips, øvel­ser og nyt­tig viden du kan bru­ge til at kom­me dig over et hold i nak­ken hurtigt!

Hold i nak­ken — hvad gør jeg?

Du ken­der det godt; Du våg­ner tid­ligt om mor­gen, og din nak­ke føles stiv. Du vil prø­ve at dre­je dit hoved, men mær­ker en skarp smer­te i yder-positionerne.

Du vil nok også ople­ve, at smer­ter­ne lang­somt tager til. Sand­syn­lig­he­den for at du har red­det dig et nak­ke­hold hen over nat­ten, er for­holds­vist stor.

Men hvad er et hold i nak­ken egent­lig? Og hvad skal du gøre, hvis du får det?

→ Læs også: Hvad er fysioterapi?

thumbnail for let øvelse mod hold i nakken

Hvad er hold i nakken?

Et hold i nak­ken er en til­stand, hvor dine mus­k­ler og led i nak­ken føles spænd­te, smer­te­ful­de og meget ube­væ­ge­li­ge. I fol­kemun­de er der man­ge der beskri­ver det som, at det føles som “lås­nin­ger”, der gør nak­ken stiv.

Nak­ke­hold er blandt de mest nor­ma­le lidel­ser i Dan­mark lige­som slid­gigt og opstår ofte peri­o­de­vist i løbet af vores liv (nog­le mær­ker det fle­re gan­ge årligt). Net­op der­for kan det være svært at lave en god fore­byg­gel­se af hold i nakken.

Hen­vis­ning til fysi­o­te­ra­pe­ut?

Det vur­de­res, at omkring 15% af den dan­ske befolk­ning er meget pla­get af enten smer­ter i nak­ken eller skul­de­ren med peri­o­de­vis hoved­pi­ne også. Med andre ord, så er ondt i nak­ken en meget nor­mal lidel­se i Danmark.

Det er ukendt, hvor­vidt der er for­skel­le mel­lem kvin­der og mænd, og ondt i nak­ken vir­ker til at ram­me folk i alle aldre og på tværs af kul­tu­rer og racer. Der kan dog spe­ku­le­res i, om bestem­te jobs er mere udsat­te end andre.

fir­ma­mas­sa­ge i København

Person der har ondt i sin nakke på grund af et hold i nakken

Akut hold i nakken

Et klas­sisk nak­ke­hold kan ofte være byg­get op over tid, hvor ens nak­ke føles til­ta­gen­de mere og mere stiv. Typisk sky­der vi det væk fra os i løbet af en dag, men det kan til sidst bli­ve så slemt, at man har brug for smertebehandling.

Man­ge kan dog også prø­ve, at få et helt akut hold i nak­ken, hvor smer­ter­ne er der plud­se­lig fra et øje­blik til et andet. Ved et akut hold i nak­ken føles det stramt, en spæn­dings­ho­ved­pi­ne er på vej og man kan mær­ke “myo­ser” i nakken.

Brug for akut fysi­o­te­ra­pi?

En myo­se er svær at defi­ne­re præ­cis, men der snak­kes om, at det er små spæn­din­ger i mus­k­len. Ved akut ondt i nak­ken kan ens smer­ter i nak­ken føles meget vold­somt, og pro­ble­mer­ne med bevæ­gel­se kom­mer hurtigt.

Det er svært at se et nak­ke­hold på fx. en rønt­gen-scan­ning, som man kan med en dis­kuspro­laps. Diag­no­sen sæt­tes i høj grad ud fra hvor­dan det opstod, hvor ondt det gør, og i hvil­ke ret­nin­ger det gør ondt.

Læs også: Om ten­nisal­bue

billede af rygrad som bliver behandlet af en fysioterapeut

Smer­ter i nak­ken: For­stå nak­kens anatomi!

Et hold i nak­ken føles typisk meget spe­ci­fikt i den øvre eller ned­re del af nak­ken, med mulig­hed for smer­ter i skul­der og skul­der­blad også. Der­for kan det være en nød­ven­dig­hed at se lidt på nak­kens ana­to­mi, for at bli­ve klogere.

I nak­ken har vi 7 hvirv­ler fra kra­ni­et og ned til dér hvor brys­tryg­gen begyn­der. Ud over knog­ler har vi også små ski­ver mel­lem hvirv­ler­ne (dis­kus), mus­k­ler løben­de langs og på tværs af hvirv­ler­ne samt ner­ver, blod­kar i området.

Vores to øver­ste hvirv­ler har en lidt ander­le­des udform­ning og funktion:

  1. hals­hvir­vel (atlas); Gør det muligt for hove­d­et at bøje sig frem/bagud
  2. hals­hvir­vel (axis); Gør det muligt for hove­d­et at dre­je fra side til side

Udover atlas/axis, så er nak­ke­hvirv­ler­nes funk­tion bl.a. bevæ­gel­se og at støt­te din vægt fra hove­d­et, så rygsøj­len er sta­bil. Ved nak­ke­hold er det især mus­k­ler­ne der er påvir­ke­de, da de kan føles “låst”.

mand der sidder i sofaen og har smerter

Hvor­for får man hold i nakken?

Et af de helt sto­re spørgs­mål er jo så natur­lig­vis, hvor­for man over­ho­ve­det får hold i nak­ken? Hvis vi kan sige mere om årsa­ger­ne, vil der nem­lig være en bed­re mulig­hed for at få kor­rekt behandling.

Det skal dog hur­tigt siges, at selv­om det er en meget udfor­sket lidel­se, så er der til den dag i dag sta­dig­væk stor tvivl om, hvor­for det opstår. Som nævnt før kan man ikke se noget “for­kert” eller slemt på et scan­nings­bil­le­de eller røntgen.

Læs også: Om ind­lægs­så­ler

Engang tro­e­de man, at et nak­ke­hold skyld­tes svaghed/dårlig kro­ps­hold­ning, men det ved vi i dag er tvivl­s­omt. Vi ved nem­lig, at nak­ke­hold og myo­ser i nak­ken også kan opstå hos folk der træ­ner ofte.

Årsa­ger til nak­ke­hold i hver­da­gen kan være læn­ge­re tids ensi­di­ge, gen­tag­ne belast­nin­ger af nak­ken og mang­len­de bevæ­gel­se. Det dis­ku­te­res også, hvor­vidt det opstår man får lavet en for hur­tig og uvant bevægelse.

Fysi­o­te­ra­pi som hjem­me­be­hand­ling?

thumbnail for video med medium øvelse for hold i nakken

Hold i nak­ken og sovestilling

Et rig­tig typisk tids­punkt at mær­ke et hold i nak­ken på, er når du våg­ner om mor­gen og skal ud af sen­gen. Du kan typisk mær­ke at den er helt gal på den før­ste bevæ­gel­se efter din søvn, når du skal op og igang med dagen.

En nær­ved­lig­gen­de tan­ke kun­ne være, at dine smer­ter i nak­ken kan være opstå­et for­di du har sovet i en “skæv” sove­stil­ling om nat­ten. Selv­om vi skif­ter sove­stil­ling tit, så kan vi ikke kon­trol­le­re nak­kens posi­tion, mens vi sover.

Få et gave­kort til mas­sa­ge her

Det bety­der, at nak­ken kan kom­me til at lig­ge i den sam­me posi­tion i lang tid ad gan­gen. Ofte bety­der det ikke noget (det er jo hel­dig­vis kun sjæl­dent vi våg­ner op med ondt i nak­ken), men til tider kan det være lig smer­ter om morgen.

Er der så en slags pude der er bed­re end andre for at und­gå ondt i nak­ken? Det kor­te svar: Nej. Vores sove­stil­ling er tit indi­vi­du­el, og med­min­dre du meget ofte ople­ver nak­ke­hold, så kan vi ikke sige, at det med sik­ker­hed skyl­des puden.

Få vær­di­fuld hjælp over mail

ondt i lænden

Har du hold i nak­ken? Få alt den hjælp du kan bru­ge, med vores lil­le mini­se­rie om nakkehold.

Du får følgende:

  • 3 gode råd til hverdagen
  • Gode øvel­ser du kan lave
  • Opda­te­ret viden på området
  • Bonus: Adgang til vores E‑bog!

Myo­ser i nakken

Det er ikke kun ens led der kan gøre, at det føles som om man har en stiv nak­ke. Ved et hold i nak­ken er det typisk, at mus­k­ler­ne også kan spæn­de op. Man­ge men­ne­sker får der­med myo­ser i nak­ken som bidra­ger til smer­ter i nakken.

Men hvad er en myo­se egent­lig? Der er fak­tisk stor tvivl om, hvad en myo­se er, men meget peger i ret­ning af, at mus­k­ler­ne i nak­ken føles spænd­te og smer­te­ful­de. Der­af kan en myo­se i nak­ken føles som en lil­le “muskel­klump”.

Hvis du har fået myo­ser i nak­ken som føl­ge af et hold i nak­ken, vil du udover smer­ter i nak­ken føle, at du har en stiv nak­ke. Nak­ken føles min­dre bevæ­ge­lig og især dre­je-bevæ­gel­ser gør ondt. Myo­ser i nak­ken gør ofte ondt ved tryk.

Myo­ser i nak­ken har ofte godt af, at du laver nog­le øvel­ser for nak­ken. Ved stil­le og roli­ge øvel­ser hos en fysi­o­te­ra­pe­ut kan du få bugt med både myo­ser og dit hold i nak­ken. Øvel­ser er ofte kun nød­ven­digt i en kor­te­re periode.

Fysioterapeut Louise Gersvang fra Smertefys på Østerbro i København

Hvor­dan får man hold i nak­ken væk?

Ved et nak­ke­hold kan ens led både føles “låst” (eller ube­væ­ge­ligt) lige­som myo­ser i nak­ken, kan få mus­k­ler­ne til at føles spænd­te. Helt gene­relt kan det være svært at vide, hvil­ken af de to ting som kom først (som hønen og ægget).

Prog­no­ser­ne ved et hold i nak­ken er rig­tig gode, hvil­ket bety­der, at det er i de fle­ste til­fæl­de godt kan gå over af sig selv. Der kan dog nog­le gan­ge godt gå lidt læn­ge­re tid, før spæn­din­ger­ne man føler i nak­ken, er helt til­ba­ge som før.

Læs også: Om fibro­my­al­gi

Trods sto­re smer­ter så er et nak­ke­hold harm­løst og vil i langt de fle­ste til­fæl­de gå over inden for 2–3 dage af sig selv. Nog­le gan­ge varer det dog lidt læn­ge­re, men i det sto­re hele er det sjæl­dent, at det varer mere end en uge.

Sel­ve kur­ven for den­ne form for ondt i nak­ken er stejl, hvil­ket vil sige, at det ofte bli­ver meget bed­re, meget hur­tigt. De før­ste 1–2 dage er smer­ter­ne typisk meget kraf­ti­ge, hvil­ket dog ofte afta­ger dra­ma­tisk i de 2–3 dage efterfølgende.

Se vores pri­ser her

kvinde der laver øvelser med træningselastik på hold med andre

Øvel­ser mod hold i nakken

En ting vores lil­le kli­nik for fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn ofte anbe­fa­ler imod hold i nak­ken, er øvel­ser. Øvel­ser har nem­lig vist sig, at kun­ne have en rig­tig god effekt, til hur­ti­ge­re og mere effek­tivt at kom­me sig over et nakkehold.

Men hvil­ken slags øvel­se vil typisk være at fore­træk­ke? En god start vil være at have fokus på alt, der for­sø­ger at ska­be lidt bevæ­gel­se i nak­ken. Det bety­der ikke, at det skal gøre sinds­sygt ondt, men en lil­le smer­te er helt okay.

Læs også: Vores anmel­del­ser

Hvis du har prø­vet med almin­de­li­ge bevæ­ge-øvel­ser uden hjælp, så kan det være en god idé at til­fø­re lidt mod­stand til øvel­ser­ne. Det­te kan enten være i form af håndvægte/træningselastikker som giver modstand.

Over­ord­net set hand­ler det hele “bare” om at få nak­ken bevæ­get, så det er stort set umu­ligt at gøre noget for­kert, når du laver øvel­ser med ela­stik imod et nak­ke­hold. Hvis du er i tvivl, kan det være en god idé at kon­tak­te en terapeut.

Se vores ydel­ser her

thumbnail for en hård øvelse om hold i nakken

Behand­ling af hold i nakken

Smer­ter­ne går som nævnt i de fle­ste til­fæl­de over af sig selv i løbet af nog­le få dage. Dog kan det gøre rig­tig ondt og hvad nød­ven­digt, at få behand­ling imod de stær­ke smer­ter. Så hvad er den helt opti­ma­le behand­ling imod nakkehold?

Den opti­ma­le behand­ling er den form for behand­ling, som kom­bi­ne­rer fle­re ting. Det vil sige, at mas­sa­ge ofte i sig selv ikke er lige så effek­tivt, som hvis du får et par gode øvel­ser ved siden af som du kan lave samtidig.

Brug for hjælp? Book en tid her

De klart mest typi­ske behand­lin­ger er fysi­o­te­ra­pi, mas­sa­ge og kiro­p­rak­tik som flit­tigt bli­ver brugt på dag­lig basis rundt omkring. Hver behand­lings­form har sin egen til­gang til pro­ble­met, og kan ofte også sup­ple­re hinanden.

Men hvad skal du så egent­lig væl­ge, hvis du er helt ny i “spil­let” og aldrig har haft et hold i nak­ken før? Det kan være rig­tig svært at vide, hvad der er det bed­ste. Der­for har vi lavet en lil­le gui­de, som kan hjæl­pe dig lidt på vej herunder:

Stor gui­de: Mas­sa­ge, kiro­p­rak­tor eller fysioterapeut?

tips og tricks skrevet med bogstaver fra spil

Skal du væl­ge en mas­sør, kiro­p­rak­tor eller en fys?

Til dag­ligt i vores prak­sis ople­ver vi, at folk er i tvivl om hvor­vidt de skal væl­ge kiro­p­rak­tik, mas­sa­ge eller fysi­o­te­ra­pi, hvis man har fået et hold i nak­ken. Og det er fuldt for­stå­e­ligt, for de tre typer behand­ling kan have man­ge ligheder.

Dog er der nog­le væsent­li­ge for­skel­le på hvor­dan en kiro­p­rak­tor behand­ler, til hvor­dan fx. en fysi­o­te­ra­pe­ut arbej­der. Ved at ken­de nog­le af dis­se for­skel­le, kan du nemt vide, hvil­ken behand­ling der er bedst for dig.

I vores lil­le gui­de her­un­der kan du læse dig til, hvad en kiro­p­rak­tor, mas­sør og fysi­o­te­ra­pe­ut hver især er gode til, og hvad vi anbe­fa­ler imod ondt i nakken.

Læs også: Om løb og slidgigt

Fysioterapeut der giver massage på Østerbro i København

Hold i nak­ken: Massage

Mas­sa­ge er en af de æld­ste for­mer for behand­ling, vi ken­der til i sund­heds-syste­met. Der fin­des man­ge typer for mas­sa­ge, som kan have hver sin effekt. De mest gængse er gravid­mas­sa­ge, sport­s­mas­sa­ge og helkro­p­s­mas­sa­ge. Der­til kan mas­sa­ge også udfø­res på almin­de­lig vis eller med redskaber.

For­skel­len på mas­sa­ge og kiro­p­rak­tik er, at hvor kiro­p­rak­to­ren mere ønsker at behand­le led som af patien­ten kan føles som “lås­nin­ger”, så har mas­sø­ren stør­re fokus på mus­k­ler­ne og i sær­de­les­hed de myo­ser, der kan opstå ved et nakkehold.

Så hvad kan mas­sa­ge, som kiro­p­rak­tik og fysi­o­te­ra­pi ikke kan?

For­de­le: Mas­sa­ge som behand­ling bli­ver ofte en god ople­vel­se for patien­ten. Det er sjæl­dent, at mus­k­ler­ne ved et hold i nak­ken ikke har godt af lidt behand­ling. Der­u­d­over er det nemt for patien­ten, da det er en pas­siv behandling.

Ulem­per: Selv­om det føles utro­lig rart, så er behand­lin­gen ofte kun kortva­rig. Det vil sige, at mus­k­ler­ne kan føles ret afspænd­te efter en behand­ling, men gå til­ba­ge til at føles spænd­te igen et par timer efter. Der skal der­for ofte mere til.

Vores anbe­fa­ling: Mas­sa­ge kan lige­som kiro­p­rak­tik være et rig­tig godt red­skab ved især aku­t­te smer­te­til­stan­de som fx. et hold i nak­ken. Ved vari­ge smer­ter anbe­fa­ler vi dog kun mas­sa­ge som til­læg til fx. fysi­o­te­ra­pi, da der skal mere til for at kom­me i mål.

fysioterapeut der giver massage til person med ondt i nakken

Hold i nak­ken: Kiropraktor

Behand­ling hos en kiro­p­rak­tor består typisk af ml. 15–35 min. under­sø­gel­se, diag­no­stik og behand­ling. Som de fle­ste andre sund­heds­ud­dan­nel­ser lærer en kiro­p­rak­tor meget om syg­dom­me og struk­tu­rer­ne i kroppen.

Måden en kiro­p­rak­tor typisk behand­ler på kal­des “mani­pu­la­tions-behand­ling”. En mani­pu­la­tion hen­vi­ser til en tek­nik, hvor kiro­p­rak­to­ren laver et greb med en hur­tig bevæ­gel­se som giver en høj lyd.

Så hvad er for­de­le­ne og ulem­per? Og hvor­når bør du væl­ge en kiropraktor?

For­de­le: Det er en hur­tig behand­ling (er over­stå­et hur­tigt), og en even­tu­el effekt kom­mer ofte med det sam­me. Det er også en nem behand­ling for patien­ten, der man ikke skal gøre noget aktivt selv.

Ulem­per: Behand­lin­gen kan gan­ge føles vold­som, da det er en hur­tig bevæ­gel­se der skal laves. Og nå ja, der kom­mer en ret høj lyd! Der­u­d­over kan behand­lin­gen nemt føles som symptombehandling.

Vores anbe­fa­ling: Kiro­p­rak­tik kan give dig en god hjælp med aku­t­te til­stan­de som fx. hold i nak­ken og akut ondt i læn­den. Kiro­p­rak­tik har begræns­nin­ger, hvad angår kro­ni­ske smer­ter, hvor der ofte kun er lidt eller ingen effekt.

Læs også: Til­skud til fysioterapi

Fysioterapeut fra Smertefys i København der træner med en person med hold i nakken

Hold i nak­ken: Fysioterapi

En fysi­o­te­ra­pe­ut har mere end 3,5 års uddan­nel­se bag sig med blandt andet ana­to­mi og fysi­o­lo­gi. Fysi­o­te­ra­pe­u­ten adskil­ler sig typisk fra en kiro­p­rak­tor og mas­sør ved at være mere ori­en­te­ret mod at gøre behand­lin­gen aktiv.

Det bety­der, at fysi­o­te­ra­pi kan bestå af man­ge for­skel­li­ge ting. Det omhand­ler typisk øvel­ser, vej­led­ning, mas­sa­ge og råd­giv­ning omkring hvad du kan gøre i din hver­dag, for at kom­me af med dine aku­t­te som kro­ni­ske smerter.

Så hvor­når skal du væl­ge fysi­o­te­ra­pi frem­for kiro­p­rak­tik og massage?

For­de­le: Fysi­o­te­ra­pi er en meget bred form for behand­ling, som bety­der, at der er man­ge mulig­he­der i behand­lin­gen. På den måde er der fle­re stren­ge at spil­le på, hvis dit hold i nak­ken ikke går væk med eks. massage.

Ulem­per: Behand­lin­gen kan godt være for­vir­ren­de, hvis tera­pe­u­ten eks. giver dig for man­ge øvel­ser og råd sam­ti­dig. For at und­gå det­te er det der­for en god idé at skri­ve ting de ned på et papir, som du har fået med fra behandlingen.

Vores anbe­fa­ling: Fysi­o­te­ra­pi har sine styr­ker ved både nak­ke­hold og kro­ni­ske smer­te­til­stan­de. Da bevæ­gel­se er et vig­tigt ele­ment i man­ge i lidel­ser, er det ofte fysi­o­te­ra­pi der anbe­fa­les til fx. en bæk­ken­løs­ning eller iski­as.

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.