Hold i nakken

Hvad er hold i nakken?

Bliv klog her og igen­nem vores fan­ta­sti­ske og gra­tis mailserie!

Til­meld dig her

⭐⭐⭐⭐⭐
Det er impo­ne­ren­de, at der bare sen­des 3 mail ud til en per­son, som kan få gra­tis hjælp. Video og beskri­vel­se er til at gå til og forstå.

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Anders N.

Hold i nakken

Det­te ind­læg er for dig der har hold i nak­ken. Et hold i nak­ken kan føles smer­te­fuldt, så det er vig­tigt, at du tager godt hånd om det, inden det bli­ver slemt.

Hvis du har brug for hjælp til hold i nak­ken, så til­by­der vi fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn på Øster­bro. Kon­takt os på tele­fon 60 73 90 10 eller book en tid onli­ne.

Udover god viden kan du til­mel­de dig vores roste og gra­tis mail­se­rie her

Til­meld dig her

⭐⭐⭐⭐⭐
Det er impo­ne­ren­de, at der bare sen­des 3 mail ud til en per­son, som måske aldrig bli­ver kun­de, men alli­ge­vel kan få gra­tis hjælp. Mail med video og beskri­vel­se er til at gå til og forstå. 

massage i københavn

Anders N.

Til­meld dig her

Hold i nakken — hvad gør jeg?

Du ken­der det godt; Du våg­ner tid­ligt om mor­gen, og din nak­ke føles stiv. Du vil prø­ve at dre­je dit hoved, men mær­ker en skarp smer­te i yder-positionerne.

Du vil nok også ople­ve, at smer­ter­ne lang­somt tager til. Sand­syn­lig­he­den for at du har red­det dig et nak­ke­hold hen over nat­ten, er for­holds­vist stor.

Men hvad er et hold i nak­ken egent­lig? Og hvad skal du gøre, hvis du får det?

→ Læs også: Hvad er fysioterapi?

thumbnail for let øvelse mod hold i nakken

Hvad er hold i nakken?

Et hold i nak­ken er en til­stand, hvor dine mus­k­ler og led i nak­ken føles spænd­te, smer­te­ful­de og meget ube­væ­ge­li­ge. I fol­kemun­de er der man­ge der beskri­ver det som, at det føles som “lås­nin­ger”, der gør nak­ken stiv.

Nak­ke­hold er blandt de mest nor­ma­le lidel­ser i Dan­mark lige­som slid­gigt og opstår ofte peri­o­de­vist i løbet af vores liv (nog­le mær­ker det fle­re gan­ge årligt). Net­op der­for kan det være svært at lave en god fore­byg­gel­se af hold i nakken.

Hen­vis­ning til fysi­o­te­ra­pe­ut?

Det vur­de­res, at omkring 15% af den dan­ske befolk­ning er meget pla­get af enten smer­ter i nak­ken eller skul­de­ren med peri­o­de­vis hoved­pi­ne også. Med andre ord, så er ondt i nak­ken en meget nor­mal lidel­se i Danmark.

Det er ukendt, hvor­vidt der er for­skel­le mel­lem kvin­der og mænd, og ondt i nak­ken vir­ker til at ram­me folk i alle aldre og på tværs af kul­tu­rer og racer. Der kan dog spe­ku­le­res i, om bestem­te jobs er mere udsat­te end andre.

fir­ma­mas­sa­ge i København

Person der har ondt i sin nakke på grund af et hold i nakken

Akut hold i nakken

Et klas­sisk nak­ke­hold kan ofte være byg­get op over tid, hvor ens nak­ke føles til­ta­gen­de mere og mere stiv. Typisk sky­der vi det væk fra os i løbet af en dag, men det kan til sidst bli­ve så slemt, at man har brug for smertebehandling.

Man­ge kan dog også prø­ve, at få et helt akut hold i nak­ken, hvor smer­ter­ne er der plud­se­lig fra et øje­blik til et andet. Ved et akut hold i nak­ken føles det stramt, en spæn­dings­ho­ved­pi­ne er på vej og man kan mær­ke “myo­ser” i nakken.

Brug for akut fysi­o­te­ra­pi?

En myo­se er svær at defi­ne­re præ­cis, men der snak­kes om, at det er små spæn­din­ger i mus­k­len. Ved akut ondt i nak­ken kan ens smer­ter i nak­ken føles meget vold­somt, og pro­ble­mer­ne med bevæ­gel­se kom­mer hurtigt.

Det er svært at se et nak­ke­hold på fx. en rønt­gen-scan­ning, som man kan med en dis­kuspro­laps. Diag­no­sen sæt­tes i høj grad ud fra hvor­dan det opstod, hvor ondt det gør, og i hvil­ke ret­nin­ger det gør ondt.

Læs også: Om ten­nisal­bue

billede af rygrad som bliver behandlet af en fysioterapeut

Smerter i nakken: Forstå nakkens anatomi!

Et hold i nak­ken føles typisk meget spe­ci­fikt i den øvre eller ned­re del af nak­ken, med mulig­hed for smer­ter i skul­der og skul­der­blad også. Der­for kan det være en nød­ven­dig­hed at se lidt på nak­kens ana­to­mi, for at bli­ve klogere.

I nak­ken har vi 7 hvirv­ler fra kra­ni­et og ned til dér hvor brys­tryg­gen begyn­der. Ud over knog­ler har vi også små ski­ver mel­lem hvirv­ler­ne (dis­kus), mus­k­ler løben­de langs og på tværs af hvirv­ler­ne samt ner­ver, blod­kar i området.

Vores to øver­ste hvirv­ler har en lidt ander­le­des udform­ning og funktion:

  1. hals­hvir­vel (atlas); Gør det muligt for hove­d­et at bøje sig frem/bagud
  2. hals­hvir­vel (axis); Gør det muligt for hove­d­et at dre­je fra side til side

Udover atlas/axis, så er nak­ke­hvirv­ler­nes funk­tion bl.a. bevæ­gel­se og at støt­te din vægt fra hove­d­et, så rygsøj­len er sta­bil. Ved nak­ke­hold er det især mus­k­ler­ne der er påvir­ke­de, da de kan føles “låst”.

Brug for sport­s­fy­si­o­te­ra­pi?

mand der sidder i sofaen og har smerter

Hvorfor får man hold i nakken?

Et af de helt sto­re spørgs­mål er jo så natur­lig­vis, hvor­for man over­ho­ve­det får hold i nak­ken? Hvis vi kan sige mere om årsa­ger­ne, vil der nem­lig være en bed­re mulig­hed for at få kor­rekt behandling.

Det skal dog hur­tigt siges, at selv­om det er en meget udfor­sket lidel­se, så er der til den dag i dag sta­dig­væk stor tvivl om, hvor­for det opstår. Som nævnt før kan man ikke se noget “for­kert” eller slemt på et scan­nings­bil­le­de eller røntgen.

Læs også: Om ind­lægs­så­ler

Engang tro­e­de man, at et nak­ke­hold skyld­tes svaghed/dårlig kro­ps­hold­ning, men det ved vi i dag er tvivl­s­omt. Vi ved nem­lig, at nak­ke­hold og myo­ser i nak­ken også kan opstå hos folk der træ­ner ofte.

Årsa­ger til nak­ke­hold i hver­da­gen kan være læn­ge­re tids ensi­di­ge, gen­tag­ne belast­nin­ger af nak­ken og mang­len­de bevæ­gel­se. Det dis­ku­te­res også, hvor­vidt det opstår man får lavet en for hur­tig og uvant bevægelse.

Fysi­o­te­ra­pi som hjem­me­be­hand­ling?

thumbnail for video med medium øvelse for hold i nakken

Hold i nakken og sovestilling

Et rig­tig typisk tids­punkt at mær­ke et hold i nak­ken på, er når du våg­ner om mor­gen og skal ud af sen­gen. Du kan typisk mær­ke at den er helt gal på den før­ste bevæ­gel­se efter din søvn, når du skal op og igang med dagen.

En nær­ved­lig­gen­de tan­ke kun­ne være, at dine smer­ter i nak­ken kan være opstå­et for­di du har sovet i en “skæv” sove­stil­ling om nat­ten. Selv­om vi skif­ter sove­stil­ling tit, så kan vi ikke kon­trol­le­re nak­kens posi­tion, mens vi sover.

Få et gave­kort til mas­sa­ge her

Det bety­der, at nak­ken kan kom­me til at lig­ge i den sam­me posi­tion i lang tid ad gan­gen. Ofte bety­der det ikke noget (det er jo hel­dig­vis kun sjæl­dent vi våg­ner op med ondt i nak­ken), men til tider kan det være lig smer­ter om morgen.

Er der så en slags pude der er bed­re end andre for at und­gå ondt i nak­ken? Det kor­te svar: Nej. Vores sove­stil­ling er tit indi­vi­du­el, og med­min­dre du meget ofte ople­ver nak­ke­hold, så kan vi ikke sige, at det med sik­ker­hed skyl­des puden.

Få værdifuld hjælp over mail

ondt i lænden

Har du hold i nak­ken? Få alt den hjælp du kan bru­ge, med vores lil­le mini­se­rie om nakkehold.

Du får følgende:

  • 3 gode råd til hverdagen
  • Gode øvel­ser du kan lave
  • Opda­te­ret viden på området
  • Bonus: Adgang til vores E‑bog!
Til­meld dig her!

Myoser i nakken

Det er ikke kun ens led der kan gøre, at det føles som om man har en stiv nak­ke. Ved et hold i nak­ken er det typisk, at mus­k­ler­ne også kan spæn­de op. Man­ge men­ne­sker får der­med myo­ser i nak­ken som bidra­ger til smer­ter i nakken.

Men hvad er en myo­se egent­lig? Der er fak­tisk stor tvivl om, hvad en myo­se er, men meget peger i ret­ning af, at mus­k­ler­ne i nak­ken føles spænd­te og smer­te­ful­de. Der­af kan en myo­se i nak­ken føles som en lil­le “muskel­klump”.

Hvis du har fået myo­ser i nak­ken som føl­ge af et hold i nak­ken, vil du udover smer­ter i nak­ken føle, at du har en stiv nak­ke. Nak­ken føles min­dre bevæ­ge­lig og især dre­je-bevæ­gel­ser gør ondt. Myo­ser i nak­ken gør ofte ondt ved tryk.

Myo­ser i nak­ken har ofte godt af, at du laver nog­le øvel­ser for nak­ken. Ved stil­le og roli­ge øvel­ser hos en fysi­o­te­ra­pe­ut kan du få bugt med både myo­ser og dit hold i nak­ken. Øvel­ser er ofte kun nød­ven­digt i en kor­te­re periode.

Fysioterapeut Louise Gersvang fra Smertefys på Østerbro i København

Hvordan får man hold i nakken væk?

Ved et nak­ke­hold kan ens led både føles “låst” (eller ube­væ­ge­ligt) lige­som myo­ser i nak­ken, kan få mus­k­ler­ne til at føles spænd­te. Helt gene­relt kan det være svært at vide, hvil­ken af de to ting som kom først (som hønen og ægget).

Prog­no­ser­ne ved et hold i nak­ken er rig­tig gode, hvil­ket bety­der, at det er i de fle­ste til­fæl­de godt kan gå over af sig selv. Der kan dog nog­le gan­ge godt gå lidt læn­ge­re tid, før spæn­din­ger­ne man føler i nak­ken, er helt til­ba­ge som før.

Læs også: Om fibro­my­al­gi

Trods sto­re smer­ter så er et nak­ke­hold harm­løst og vil i langt de fle­ste til­fæl­de gå over inden for 2–3 dage af sig selv. Nog­le gan­ge varer det dog lidt læn­ge­re, men i det sto­re hele er det sjæl­dent, at det varer mere end en uge.

Sel­ve kur­ven for den­ne form for ondt i nak­ken er stejl, hvil­ket vil sige, at det ofte bli­ver meget bed­re, meget hur­tigt. De før­ste 1–2 dage er smer­ter­ne typisk meget kraf­ti­ge, hvil­ket dog ofte afta­ger dra­ma­tisk i de 2–3 dage efterfølgende.

Se vores pri­ser her

kvinde der laver øvelser med træningselastik på hold med andre

Øvelser mod hold i nakken

En ting vores lil­le kli­nik for fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn ofte anbe­fa­ler imod hold i nak­ken, er øvel­ser. Øvel­ser har nem­lig vist sig, at kun­ne have en rig­tig god effekt, til hur­ti­ge­re og mere effek­tivt at kom­me sig over et nakkehold.

Men hvil­ken slags øvel­se vil typisk være at fore­træk­ke? En god start vil være at have fokus på alt, der for­sø­ger at ska­be lidt bevæ­gel­se i nak­ken. Det bety­der ikke, at det skal gøre sinds­sygt ondt, men en lil­le smer­te er helt okay.

Læs også: Vores anmel­del­ser

Hvis du har prø­vet med almin­de­li­ge bevæ­ge-øvel­ser uden hjælp, så kan det være en god idé at til­fø­re lidt mod­stand til øvel­ser­ne. Det­te kan enten være i form af håndvægte/træningselastikker som giver modstand.

Over­ord­net set hand­ler det hele “bare” om at få nak­ken bevæ­get, så det er stort set umu­ligt at gøre noget for­kert, når du laver øvel­ser med ela­stik imod et nak­ke­hold. Hvis du er i tvivl, kan det være en god idé at kon­tak­te en terapeut.

Se vores ydel­ser her

thumbnail for en hård øvelse om hold i nakken

Behandling af hold i nakken

Smer­ter­ne går som nævnt i de fle­ste til­fæl­de over af sig selv i løbet af nog­le få dage. Dog kan det gøre rig­tig ondt og hvad nød­ven­digt, at få behand­ling imod de stær­ke smer­ter. Så hvad er den helt opti­ma­le behand­ling imod nakkehold?

Den opti­ma­le behand­ling er den form for behand­ling, som kom­bi­ne­rer fle­re ting. Det vil sige, at mas­sa­ge ofte i sig selv ikke er lige så effek­tivt, som hvis du får et par gode øvel­ser ved siden af som du kan lave samtidig.

Brug for hjælp? Book en tid her

De klart mest typi­ske behand­lin­ger er fysi­o­te­ra­pi, mas­sa­ge og kiro­p­rak­tik som flit­tigt bli­ver brugt på dag­lig basis rundt omkring. Hver behand­lings­form har sin egen til­gang til pro­ble­met, og kan ofte også sup­ple­re hinanden.

Men hvad skal du så egent­lig væl­ge, hvis du er helt ny i “spil­let” og aldrig har haft et hold i nak­ken før? Det kan være rig­tig svært at vide, hvad der er det bed­ste. Der­for har vi lavet en lil­le gui­de, som kan hjæl­pe dig lidt på vej herunder:

Stor guide: Massage, kiropraktor eller fysioterapeut?

tips og tricks skrevet med bogstaver fra spil

Skal du vælge en massør, kiropraktor eller en fys?

Til dag­ligt i vores prak­sis ople­ver vi, at folk er i tvivl om hvor­vidt de skal væl­ge kiro­p­rak­tik, mas­sa­ge eller fysi­o­te­ra­pi, hvis man har fået et hold i nak­ken. Og det er fuldt for­stå­e­ligt, for de tre typer behand­ling kan have man­ge ligheder.

Dog er der nog­le væsent­li­ge for­skel­le på hvor­dan en kiro­p­rak­tor behand­ler, til hvor­dan fx. en fysi­o­te­ra­pe­ut arbej­der. Ved at ken­de nog­le af dis­se for­skel­le, kan du nemt vide, hvil­ken behand­ling der er bedst for dig.

I vores lil­le gui­de her­un­der kan du læse dig til, hvad en kiro­p­rak­tor, mas­sør og fysi­o­te­ra­pe­ut hver især er gode til, og hvad vi anbe­fa­ler imod ondt i nakken.

Læs også: Om løb og slidgigt

Fysioterapeut der giver massage på Østerbro i København

Hold i nakken: Massage

Mas­sa­ge er en af de æld­ste for­mer for behand­ling, vi ken­der til i sund­heds-syste­met. Der fin­des man­ge typer for mas­sa­ge, som kan have hver sin effekt. De mest gængse er gravid­mas­sa­ge, sport­s­mas­sa­ge og helkro­p­s­mas­sa­ge. Der­til kan mas­sa­ge også udfø­res på almin­de­lig vis eller med red­ska­ber som fx. en mas­sa­gepi­stol.

For­skel­len på mas­sa­ge og kiro­p­rak­tik er, at hvor kiro­p­rak­to­ren mere ønsker at behand­le led som af patien­ten kan føles som “lås­nin­ger”, så har mas­sø­ren stør­re fokus på mus­k­ler­ne og i sær­de­les­hed de myo­ser, der kan opstå ved et nakkehold.

Så hvad kan mas­sa­ge, som kiro­p­rak­tik og fysi­o­te­ra­pi ikke kan?

For­de­le: Mas­sa­ge som behand­ling bli­ver ofte en god ople­vel­se for patien­ten. Det er sjæl­dent, at mus­k­ler­ne ved et hold i nak­ken ikke har godt af lidt behand­ling. Der­u­d­over er det nemt for patien­ten, da det er en pas­siv behandling.

Ulem­per: Selv­om det føles utro­lig rart, så er behand­lin­gen ofte kun kortva­rig. Det vil sige, at mus­k­ler­ne kan føles ret afspænd­te efter en behand­ling, men gå til­ba­ge til at føles spænd­te igen et par timer efter. Der skal der­for ofte mere til.

Vores anbe­fa­ling: Mas­sa­ge kan lige­som kiro­p­rak­tik være et rig­tig godt red­skab ved især aku­t­te smer­te­til­stan­de som fx. et hold i nak­ken. Ved vari­ge smer­ter anbe­fa­ler vi dog kun mas­sa­ge som til­læg til fx. fysi­o­te­ra­pi, da der skal mere til for at kom­me i mål.

fysioterapeut der giver massage til person med ondt i nakken

Hold i nakken: Kiropraktor

Behand­ling hos en kiro­p­rak­tor består typisk af ml. 15–35 min. under­sø­gel­se, diag­no­stik og behand­ling. Som de fle­ste andre sund­heds­ud­dan­nel­ser lærer en kiro­p­rak­tor meget om syg­dom­me og struk­tu­rer­ne i kroppen.

Måden en kiro­p­rak­tor typisk behand­ler på kal­des “mani­pu­la­tions-behand­ling”. En mani­pu­la­tion hen­vi­ser til en tek­nik, hvor kiro­p­rak­to­ren laver et greb med en hur­tig bevæ­gel­se som giver en høj lyd.

Så hvad er for­de­le­ne og ulem­per? Og hvor­når bør du væl­ge en kiropraktor?

For­de­le: Det er en hur­tig behand­ling (er over­stå­et hur­tigt), og en even­tu­el effekt kom­mer ofte med det sam­me. Det er også en nem behand­ling for patien­ten, der man ikke skal gøre noget aktivt selv.

Ulem­per: Behand­lin­gen kan gan­ge føles vold­som, da det er en hur­tig bevæ­gel­se der skal laves. Og nå ja, der kom­mer en ret høj lyd! Der­u­d­over kan behand­lin­gen nemt føles som symptombehandling.

Vores anbe­fa­ling: Kiro­p­rak­tik kan give dig en god hjælp med aku­t­te til­stan­de som fx. hold i nak­ken og akut ondt i læn­den. Kiro­p­rak­tik har begræns­nin­ger, hvad angår kro­ni­ske smer­ter, hvor der ofte kun er lidt eller ingen effekt.

Læs også: Til­skud til fysioterapi

Fysioterapeut fra Smertefys i København der træner med en person med hold i nakken

Hold i nakken: Fysioterapi

En fysi­o­te­ra­pe­ut har mere end 3,5 års uddan­nel­se bag sig med blandt andet ana­to­mi og fysi­o­lo­gi. Fysi­o­te­ra­pe­u­ten adskil­ler sig typisk fra en kiro­p­rak­tor og mas­sør ved at være mere ori­en­te­ret mod at gøre behand­lin­gen aktiv.

Det bety­der, at fysi­o­te­ra­pi kan bestå af man­ge for­skel­li­ge ting. Det omhand­ler typisk øvel­ser, vej­led­ning, mas­sa­ge og råd­giv­ning omkring hvad du kan gøre i din hver­dag, for at kom­me af med dine aku­t­te som kro­ni­ske smerter.

Så hvor­når skal du væl­ge fysi­o­te­ra­pi frem­for kiro­p­rak­tik og massage?

For­de­le: Fysi­o­te­ra­pi er en meget bred form for behand­ling, som bety­der, at der er man­ge mulig­he­der i behand­lin­gen. På den måde er der fle­re stren­ge at spil­le på, hvis dit hold i nak­ken ikke går væk med eks. massage.

Ulem­per: Behand­lin­gen kan godt være for­vir­ren­de, hvis tera­pe­u­ten eks. giver dig for man­ge øvel­ser og råd sam­ti­dig. For at und­gå det­te er det der­for en god idé at skri­ve ting de ned på et papir, som du har fået med fra behandlingen.

Vores anbe­fa­ling: Fysi­o­te­ra­pi har sine styr­ker ved både nak­ke­hold og kro­ni­ske smer­te­til­stan­de. Da bevæ­gel­se er et vig­tigt ele­ment i man­ge i lidel­ser, er det ofte fysi­o­te­ra­pi der anbe­fa­les til fx. en bæk­ken­løs­ning eller iski­as.

Book en tid nu

Tag det første skridt mod en tilværelse med færre smerter ved at booke en tid. Når du har sendt os en besked kan du forvente svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræftelse over mail.