Hold i nakken

Hvad er et hold i nakken?

Bliv klo­ge­re her og book en tid hos os på en af vores klinikker!

Thomas Søgaard Vain er fysioterapeut hos Smertefys i Køge

Hold i nakken

Det­te ind­læg er for dig der har hold i nak­ken og er skre­vet af fysi­o­te­ra­pe­ut og master i smer­te­vi­den­skab, Tho­mas Søgaard Vain. Et hold i nak­ken kan være meget ube­ha­ge­ligt, så det kan være en god idé at tage hånd om det med det samme.

Hvis du har brug for hjælp til et hold i nak­ken, så til­by­der vi fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn og Køge. Kon­takt os på tele­fon 60739010 eller book en tid herunder.

Thomas Søgaard Vain er fysioterapeut hos Smertefys i Køge

Hold i nak­ken — hvad gør jeg?

Du ken­der det godt; Du våg­ner tid­ligt om mor­gen, og din nak­ke føles stiv. Du vil prø­ve at dre­je dit hoved, men mær­ker en skarp smer­te i yder-positionerne.

Du vil nok også ople­ve, at smer­ter­ne lang­somt tager til. Sand­syn­lig­he­den for at du har red­det dig et nak­ke­hold hen over nat­ten, er for­holds­vist stor.

Men hvad er et hold i nak­ken egent­lig? Og hvad skal du gøre, hvis du får det?

thumbnail for let øvelse mod hold i nakken

Hvad er hold i nakken?

Et hold i nak­ken er en til­stand, hvor dine mus­k­ler og led i nak­ken føles spænd­te, smer­te­ful­de og meget ube­væ­ge­li­ge. I fol­kemun­de er der man­ge der beskri­ver det som, at det føles som “lås­nin­ger”, der gør nak­ken stiv.

Nak­ke­hold er blandt de mest nor­ma­le lidel­ser i Dan­mark lige­som slid­gigt og opstår ofte peri­o­de­vist i løbet af vores liv (nog­le mær­ker det fle­re gan­ge årligt). Net­op der­for kan det være svært at lave en god fore­byg­gel­se af hold i nakken.

Hvor man­ge får hold i nakken?

Det vur­de­res, at omkring 15% af den dan­ske befolk­ning er meget pla­get af enten smer­ter i nak­ken eller skul­de­ren med peri­o­de­vis hoved­pi­ne også. Med andre ord, så er ondt i nak­ken en meget nor­mal lidel­se i Danmark.

Det er ukendt, hvor­vidt der er for­skel­le mel­lem kvin­der og mænd, og ondt i nak­ken vir­ker til at ram­me folk i alle aldre og på tværs af kul­tu­rer og racer. Der kan dog spe­ku­le­res i, om bestem­te jobs er mere udsat­te end andre.

Person der har ondt i sin nakke på grund af et hold i nakken

Akut hold i nakken

Et klas­sisk nak­ke­hold kan ofte være byg­get op over tid, hvor ens nak­ke føles til­ta­gen­de mere og mere stiv. Typisk sky­der vi det væk fra os i løbet af en dag, men det kan til sidst bli­ve så slemt, at man har brug for behandling.

Man­ge kan dog også prø­ve, at få et helt akut hold i nak­ken, hvor smer­ter­ne er der plud­se­lig fra et øje­blik til et andet. Ved plud­se­lig ondt i nak­ken føles det stramt, en spæn­dings­ho­ved­pi­ne er på vej og man kan mær­ke myo­ser i nak­ken og ryg­gen.

Nak­ke­hold kan ikke ses på scanner

Ved akut hold i nak­ken kan ens smer­ter i nak­ken føles meget vold­som­me, og pro­ble­mer­ne med bevæ­gel­se kom­mer hur­tigt. Man er der­for ofte ikke i tvivl om, hvor­vidt det er et hold i nak­ken, man har fået.

Det er svært at se et nak­ke­hold på fx. en rønt­gen-scan­ning, som man kan med en dis­kuspro­laps. Diag­no­sen sæt­tes i høj grad ud fra hvor­dan det opstod, hvor ondt det gør, og i hvil­ke ret­nin­ger det gør ondt.

For­stå nak­kens anatomi

Et hold i nak­ken føles typisk meget spe­ci­fikt i den øvre eller ned­re del af nak­ken, med mulig­hed for smer­ter i skul­der og skul­der­blad også. Der­for kan det være en nød­ven­dig­hed at se lidt på nak­kens ana­to­mi, for at bli­ve klogere.

I nak­ken har vi 7 hvirv­ler fra kra­ni­et og ned til dér hvor brys­tryg­gen begyn­der. Ud over knog­ler har vi også små ski­ver mel­lem hvirv­ler­ne (dis­kus), mus­k­ler løben­de langs og på tværs af hvirv­ler­ne samt ner­ver, blod­kar i området.

Ander­le­des øvre nakkehvirvler

Vores to øver­ste hvirv­ler har en lidt ander­le­des udform­ning og funktion:

  1. hals­hvir­vel (atlas); Gør det muligt for hove­d­et at bøje sig frem/bagud
  2. hals­hvir­vel (axis); Gør det muligt for hove­d­et at dre­je fra side til side

Udover atlas/axis, så er nak­ke­hvirv­ler­nes funk­tion bl.a. bevæ­gel­se og at støt­te din vægt fra hove­d­et, så rygsøj­len er sta­bil. Ved nak­ke­hold er det især mus­k­ler­ne der er påvir­ke­de, da de kan føles “låst”.

dame med ondt i nakken

Hvor­for får man hold i nakken?

Et af de helt sto­re spørgs­mål er jo så natur­lig­vis, hvor­for man over­ho­ve­det får hold i nak­ken? Hvis vi kan sige mere om årsa­ger­ne, vil der nem­lig være en bed­re mulig­hed for at få kor­rekt behandling.

Det skal dog hur­tigt siges, at selv­om det er en meget udfor­sket lidel­se, så er der til den dag i dag sta­dig­væk stor tvivl om, hvor­for det opstår. Som nævnt før kan man ikke se noget “for­kert” eller slemt på et scan­nings­bil­le­de eller røntgen.

Skyl­des sjæl­dent svag nakke

Engang tro­e­de man, at et nak­ke­hold skyld­tes svaghed/dårlig kro­ps­hold­ning, men det ved vi i dag er tvivl­s­omt. Vi ved nem­lig, at nak­ke­hold og myo­ser i nak­ken også kan opstå hos folk der træ­ner ofte.

Årsa­ger til nak­ke­hold i hver­da­gen kan være læn­ge­re tids ensi­di­ge, gen­tag­ne belast­nin­ger af nak­ken og mang­len­de bevæ­gel­se. Det dis­ku­te­res også, hvor­vidt det opstår man får lavet en for hur­tig og uvant bevægelse.

thumbnail for video med medium øvelse for hold i nakken

Hold i nak­ken og sovestilling

Et rig­tig typisk tids­punkt at mær­ke et hold i nak­ken på, er når du våg­ner om mor­gen og skal ud af sen­gen. Du kan typisk mær­ke at den er helt gal på den før­ste bevæ­gel­se efter din søvn, når du skal op og igang med dagen.

En nær­ved­lig­gen­de tan­ke kun­ne være, at dine smer­ter i nak­ken kan være opstå­et for­di du har sovet i en “skæv” sove­stil­ling om nat­ten. Selv­om vi skif­ter sove­stil­ling tit, så kan vi ikke kon­trol­le­re nak­kens posi­tion, mens vi sover.

Hvor­dan er det bedst at sove med hold i nakken?

Det bety­der, at nak­ken kan kom­me til at lig­ge i den sam­me posi­tion i lang tid ad gan­gen. Ofte bety­der det ikke noget (det er jo hel­dig­vis kun sjæl­dent vi våg­ner op med ondt i nak­ken), men til tider kan det være lig smer­ter om morgen.

Er der så en slags pude der er bed­re end andre for at und­gå ondt i nak­ken? Det kor­te svar: Nej. Vores sove­stil­ling er tit indi­vi­du­el, og med­min­dre du meget ofte ople­ver nak­ke­hold, så kan vi ikke sige, at det med sik­ker­hed skyl­des puden.

Dog synes man­ge med hold i nak­ken, at en rela­tivt hår­de­re pude kan være dej­ligt ved hold i nak­ken. En hård pude gør ofte bevæ­gel­ser­ne i nak­ken min­dre ved søvn, så man kan hol­de hove­d­et mere roligt.

Fysioterapeut Louise Gersvang fra Smertefys på Østerbro i København

Må man træ­ne med hold i nakken?

Når det kom­mer til spørgs­må­let om træ­ning med hold i nak­ken, er det vig­tigt at for­stå, at det gene­relt er sik­kert at fort­sæt­te med din træ­ning, selv hvis du ople­ver ube­hag i nak­ken. Det­te for­di, at der ved et nak­ke­hold ikke er en spe­ci­fik struk­tur i nak­ken der er skadet.

Dog er der vis­se hen­syn, du bør tage, for at und­gå at for­vær­re problemet.

Først og frem­mest er det afgø­ren­de at lyt­te til din krop. Hvis du ople­ver smer­ter eller ube­hag under ved bestem­te øvel­ser, er det en god idé at tage en pau­se fra dis­se fore­lø­bigt. Der er dog hel­dig­vis typisk man­ge andre øvel­ser du kan lave i stedet.

Vig­tig med god opvarmning

Opvarm­ning før træ­ning er også vig­tigt for at mind­ske risi­ko­en for nak­ke­ge­ner. En ordent­lig opvarm­ning kan hjæl­pe med at for­be­re­de krop­pen til træ­ning og beva­re flek­si­bi­li­te­ten i nak­ken. Fak­tisk næv­ner man­ge også, at det føles rart, når nak­ken bli­ver var­met igennem.

Kort sagt så må man ger­ne træ­ne med et hold i nak­ken. Det er dog også en god idé, at tage høj­de for øvel­ses­æn­drin­ger, hvis man mær­ker, at vis­se øvel­ser gør ondt. Det kun­ne være at gå over til øvel­ser med ela­stik i ste­det for egen kro­p­svægt eller frie vægt.

Hvor­dan får man hold i nak­ken væk?

Ved et nak­ke­hold kan ens led både føles “låst” (eller ube­væ­ge­ligt) lige­som myo­ser i nak­ken, kan få mus­k­ler­ne til at føles spænd­te. Helt gene­relt kan det være svært at vide, hvil­ken af de to ting som kom først (som hønen og ægget).

Prog­no­ser­ne ved et hold i nak­ken er rig­tig gode, hvil­ket bety­der, at det er i de fle­ste til­fæl­de godt kan gå over af sig selv. Der kan dog nog­le gan­ge godt gå lidt læn­ge­re tid, før spæn­din­ger­ne man føler i nak­ken, er helt til­ba­ge som før.

Går tit over af sig selv

Trods sto­re smer­ter så er et nak­ke­hold harm­løst og vil i langt de fle­ste til­fæl­de gå over inden for 2–3 dage af sig selv. Nog­le gan­ge varer det dog lidt læn­ge­re, men i det sto­re hele er det sjæl­dent, at det varer mere end en uge.

Sel­ve kur­ven for den­ne form for ondt i nak­ken er stejl, hvil­ket vil sige, at det ofte bli­ver meget bed­re, meget hur­tigt. De før­ste 1–2 dage er smer­ter­ne typisk meget kraf­ti­ge, hvil­ket dog ofte afta­ger dra­ma­tisk i de 2–3 dage efterfølgende.

Caroline fra Smertefys giver firmamassage i København på Østerbro

Behand­ling af hold i nakken

Smer­ter­ne går som nævnt i de fle­ste til­fæl­de over af sig selv i løbet af nog­le få dage. Dog kan det gøre rig­tig ondt og hvad nød­ven­digt, at få behand­ling imod de stær­ke smer­ter. Så hvad er den helt opti­ma­le behand­ling imod nakkehold?

Den opti­ma­le behand­ling er den form for behand­ling, som kom­bi­ne­rer fle­re ting. Det vil sige, at mas­sa­ge ofte i sig selv ikke er lige så effek­tivt, som hvis du får et par gode øvel­ser ved siden af som du kan lave samtidig.

Fysi­o­te­ra­pi, mas­sa­ge eller kiropraktik

De klart mest typi­ske behand­lin­ger er fysi­o­te­ra­pi, mas­sa­ge og kiro­p­rak­tik som flit­tigt bli­ver brugt på dag­lig basis rundt omkring. Hver behand­lings­form har sin egen til­gang til pro­ble­met, og kan ofte også sup­ple­re hinanden.

Det er vig­tigt at sige, at man­ge men­ne­sker der ikke får behand­ling også får det bed­re. Dog kan man have held til, at behand­ling får det til at gå over hur­ti­ge­re. Udover de tre behand­lings­me­to­der nævnt her­over, så kan man­ge andre for­mer for­ment­lig også hjæl­pe på de aku­t­te smerter.

Du skal væl­ge den behand­lings­form, du føler dig mest tryg ved.

thumbnail for en hård øvelse om hold i nakken

Kan man mas­se­re hold i nak­ken væk?

Mas­sa­ge er ofte en popu­lær behand­lings­form, når det dre­jer sig om lin­dring af smer­ter og spæn­din­ger i nak­ken. Årsa­gen til det­te er, at mus­k­ler­ne omkring nak­ken kan føles meget ømme og stram­me som føl­ge af et hold eller spændinger.

Mas­sa­ge kan i nog­le til­fæl­de være effek­tivt til at løs­ne op for muskel­spæn­din­ger i områ­det. Det­te gør ofte, at man får for­bed­ret bevæ­ge­lig­he­den i nak­ken. Man­ge ople­ver en umid­del­bar følel­se af let­tel­se under og efter en massagebehandling.

Mas­sa­ge er ikke altid et quick-fix

Det er dog vig­tigt at bemær­ke, at selv­om mas­sa­ge kan være effek­tivt til at lin­dre smer­ter i nak­ken, er det ikke altid en qui­ck-fix løs­ning. Nog­le gan­ge kan smer­ter og spæn­din­ger ven­de til­ba­ge efter en kort peri­o­de. Det­te gæl­der især hvis der er en under­lig­gen­de årsag til nak­ke­hol­det som ikke er ble­vet adres­se­ret. Der­for kan det være nød­ven­digt med gen­tag­ne behand­lin­ger for at opret­hol­de lin­drin­gen af smerterne.

Det er også værd at næv­ne, at nog­le men­ne­sker kan ople­ve en vis grad af ømhed efter en mas­sa­ge­be­hand­ling, især hvis mus­k­ler­ne har føl­tes ømme. Det­te er nor­malt og bør afta­ge inden for et par dage. I nog­le til­fæl­de kan mas­sa­ge dog tage alle smer­ter­ne væk, og per­so­nen føler sig fuld­stæn­dig let­tet og afslap­pet i nakken.

Sam­let set kan mas­sa­ge være en effek­tiv behand­lings­form mod hold i nak­ken, da det kan hjæl­pe med at lin­dre smer­ter og spæn­din­ger og for­bed­re bevæ­ge­lig­he­den. Dog er det vig­tigt at huske, at det ikke altid er en per­ma­nent løs­ning, og at gen­tag­ne behand­lin­ger eller øvel­ser ved siden af kan være nød­ven­di­ge for at fort­sæt­te bedringen.

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Øvel­ser mod hold i nakken

En ting vi som fysi­o­te­ra­pe­u­ter ofte anbe­fa­ler imod hold i nak­ken, er øvel­ser. Øvel­ser har nem­lig vist sig, at kun­ne have en rig­tig god effekt, til hur­ti­ge­re og mere effek­tivt at kom­me sig over et nakkehold.

Men hvil­ken slags øvel­se vil typisk være at fore­træk­ke? En god start vil være at have fokus på alt, der for­sø­ger at ska­be lidt bevæ­gel­se i nak­ken. Det bety­der ikke, at det skal gøre sinds­sygt ondt, men en lil­le smer­te er helt okay.

Styr­ken­de øvel­ser for nakken

Hvis du har prø­vet med almin­de­li­ge bevæ­geø­vel­ser uden hjælp, så kan det være en god idé at til­fø­re lidt mod­stand til øvel­ser­ne. Det­te kan enten være i form af håndvægte/træningselastikker som giver modstand.

Over­ord­net set hand­ler det hele “bare” om at få nak­ken bevæ­get, så det er stort set umu­ligt at gøre noget for­kert, når du laver øvel­ser imod et nak­ke­hold. Hvis du er i tvivl, kan det være en god idé at kon­tak­te en terapeut.

varmepude

Er var­me godt for hold i nakken?

Når det dre­jer sig om behand­lin­gen af hold i nak­ken, er var­me ofte en popu­lær meto­de til at lin­dre smer­ter og ømhed. Var­me har en bero­li­gen­de effekt på mus­k­ler­ne, hvil­ket i sid­ste ende kan give fær­re spændinger.

En af de mest almin­de­li­ge for­mer for var­me­be­hand­ling er bru­gen af var­mecre­me eller sal­ve. Dis­se pro­duk­ter inde­hol­der ofte ingre­di­en­ser såsom ment­hol eller capsai­cin, som kan for­år­sa­ge en følel­se af var­me eller køling på huden. Når cre­men påfø­res nak­ken, kan den hjæl­pe med at lin­dre smer­ter og ømhed i nakken.

Var­me­pu­de er også populært

En anden effek­tiv måde at anven­de var­me på er ved hjælp af en var­me­pu­de eller var­me­fla­ske. Ved at pla­ce­re en var­me­pu­de eller en var­me­fla­ske på det ømme områ­de kan du til­fø­re direk­te var­me, hvil­ket kan hjæl­pe med at løs­ne op for spæn­din­ger og lin­dre smer­ter i nak­ken. Det er vig­tigt at huske at beskyt­te huden mod for stærk var­me for at und­gå forbrændinger.

Gene­relt set kan var­me være en effek­tiv behand­lings­me­to­de for hold i nak­ken, da det kan bidra­ge til at lin­dre muske­løm­hed i områ­det. Det er dog vig­tigt at bemær­ke, at var­me­be­hand­ling ikke altid er den bed­ste løs­ning for alle. I nog­le til­fæl­de kan kul­de­be­hand­ling være mere effek­tiv, især hvis betæn­del­se er til ste­de. Er du i tvivl, kan du star­te med var­me og der­næst kul­de for at fin­de den bed­ste smerte­lin­drer for dig.

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.