Fysi­o­te­ra­pi i København

Brug for en god fysi­o­te­ra­pe­ut i København?

På vores kli­nik på Øster­bro og i Køge får du den bed­ste fysi­o­te­ra­pi til gode priser!

Fysi­o­te­ra­pi på Øster­bro i København

Alle kan bli­ve ramt af smer­ter og der­for have brug for en fysi­o­te­ra­pe­ut til at afhjæl­pe dem. Hos Smer­te­fys er vi kendt for vores grun­di­ge fag­lig­hed og til­gang. Der­for skal du væl­ge os:

Fysi­o­te­ra­pi hos os…

Vores kli­nik­ker

Smertefys på Østerbro i København der tilbyder fysioterapi og massage

Fysi­o­te­ra­pi på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har en flot træ­nings­sal. Her til­by­der vi blandt andet fysi­o­te­ra­pi (også med en hen­vis­ning) og indi­vi­du­el træ­ning.

behandlerrum for Smertefys i Køge

Fysi­o­te­ra­pi i Køge

Kli­nik­ken i Køge åbne­de i juli 2023 og består af et enkelt behand­ler­rum. Bemærk, at vi har faste pri­ser i kli­nik­ken, da vi ikke tager imod henvisninger.

Fysi­o­te­ra­pe­u­ter med videreuddannelse

Vores fysi­o­te­ra­pe­u­ter har enten kur­ser eller en master i smer­te­vi­den­skab fra uni­ver­si­te­tet. Det bety­der, at du er sik­ret den bed­ste behand­ling imod dine smer­ter. Tag før­ste skridt væk fra smer­ter ved at kig­ge for­bi vores kli­nik for fysi­o­te­ra­pi på Øster­bro i København.

Thomas Søgaard Vain er fysioterapeut hos Smertefys i Køge

Fysi­o­te­ra­pe­ut af høje­ste kvalitet

Hvis du står og mang­ler en dyg­tig fysi­o­te­ra­pe­ut, så kan vi garan­te­re dig den høje­ste kva­li­tet i Køben­havn. Vores kli­nik består af 3 uddan­ne­de fysi­o­te­ra­pe­u­ter og en studerende.

Vi alle har enten vide­re­gå­en­de uddan­nel­ser eller kur­ser til at hånd­te­re læn­ge­re­va­ren­de smer­te­til­stan­de som fx. en ten­nisal­bue.

Hvad siger vores klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og ondt i lænden

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

Tine K.

Fysi­o­te­ra­pi (pri­ser uden henvisning)

Det­te er vores pri­ser uden en hen­vis­ning fra lægen. Vi anbe­fa­ler altid 60 minut­ter til før­ste behand­ling, så der er god tid til under­sø­gel­se og behand­ling. Bemærk, at vi på kli­nik­ken i Køge kun behand­ler til dis­se priser.

priser på fysioterapi uden henvisning hos Smertefys
priser på fysioterapi uden en henvisning
fysioterapi hos smertefys uden en henvisning
priser på fysioterapi uden en henvisning

Fysi­o­te­ra­pi (pri­ser med henvisning)

Det­te er vores pri­ser med en hen­vis­ning fra lægen. Bemærk, at vi kun tager imod hen­vis­nin­ger på vores kli­nik i Køben­havn og ikke i Køge.

vores priser på fysioterapi med en henvisning
vores priser på fysioterapi med en henvisning
priser på fysioterapi med en henvisning
vores priser på fysioterapi med en henvisning

Klip­pe­kort (fysi­o­te­ra­pi)

Her­un­der kan du se vores klip­pe­kort til fysi­o­te­ra­pi uden hen­vis­ning, hvor du kan spa­re man­ge penge.

klippekort til fysioterapi hos Smertefys
klippekort til fysioterapi hos Smertefys
klippekort til fysioterapi hos Smertefys

Vi giver også massage

Vi til­by­der ikke kun fysi­o­te­ra­pi men også mas­sa­ge i Køben­havn. Her­un­der kan du se hvil­ke for­mer for mas­sa­ge, vi til­by­der og væl­ge den der pas­ser bedst for dig:

Fysioterapeut fra Smertefys der giver fysioterapi og massage på klinikken på Østerbro

Fysi­o­te­ra­pi i hjemmet

Stær­ke smer­ter fra fx. en dis­kuspro­laps kan opstå plud­se­ligt og kan gøre det svært for dig at møde op på kli­nik­ken i Køben­havn. Der­for til­by­der vi hjem­me­be­hand­ling med en fysi­o­te­ra­pe­ut med alt, hvad det indebærer:

Brug for akut fysioterapi?

En fysi­o­te­ra­pe­ut kan lave alt fra behand­ling på briks, til træ­ning og ind­lægs­så­ler. Nog­le gan­ge er der dog også behov for hjælp med det sam­me, når uhel­det er ude. Med akut fysi­o­te­ra­pi hos Smer­te­fys kan du få en tid hos en dyg­tig fysi­o­te­ra­pe­ut hur­tigt. Vi bestræ­ber os på, at kun­ne til­by­de dig tid inden for 48 timer.

Kom til et foredrag!

Hos Smer­te­fys til­by­der vi en lang ræk­ke fored­rag i Køben­havn eller på jeres arbejds­plads. Her kan du bl.a. høre mere om, hvad kro­ni­ske smer­ter er for noget, hvor­dan løb påvir­ker slid­gigt, og hvor­dan Vir­tu­al Rea­li­ty kan påvir­ke smer­ter­ne hos folk med fibro­my­al­gi. Alle fored­ra­ge­ne tager udgangs­punkt i den nye­ste forsk­ning på området.

Hvad kan en fysi­o­te­ra­pe­ut behandle?

Vores fysi­o­te­ra­pe­u­ter i Køben­havn kan hjæl­pe med at behand­le for­skel­li­ge lidel­ser. Vi har god erfa­ring med især føl­gen­de problematikker:

Gave­kort til fysioterapeut

Vil du over­ra­ske, en du hol­der af med den per­fek­te gave? Net­op nu kan du købe et gave­kort til mas­sa­ge eller fysi­o­te­ra­pi hos en dyg­tig behand­ler fra Smer­te­fys på Øster­bro i Køben­havn. Vores gave­kort har en udløbs­da­to på to år, så du kan helt trygt ven­te med at bru­ge det!

Abon­nér på
vores podcast.

Begynd din rej­se imod fore­byg­gel­se af smer­ter i dag! Skynd dig at gå ind og føl­ge og lyt­te til Smer­te­fri Hver­dag, dér hvor du lyt­ter til dine podcasts!

Abon­nér på
vores podcast.

Begynd din rejse
imod forebyggelse
af smer­ter i dag!
Skynd dig at gå ind
og føl­ge og lyt­te til
Smer­te­fri Hverdag,
dér hvor du lytter
til dine podcasts!

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.