Fysi­o­te­ra­pi i København

Brug for en god fysi­o­te­ra­pe­ut i København?

Her får du den bed­ste fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn på Øster­bro til gode priser!

Book en tid her

Fysioterapi i København på Østerbro

Alle kan bli­ve ramt af smer­ter og der­for have brug for en fysi­o­te­ra­pe­ut til at afhjæl­pe dem. Hos Smer­te­fys er vi kendt for vores grun­di­ge fag­lig­hed og til­gang. Der­for skal du væl­ge os:

Se vores priser

Fysioterapi hos os…

Book en tid her

Vores klinik i København

Smertefys på Østerbro i København der tilbyder fysioterapi og massage

Fysi­o­te­ra­pi på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har en flot træ­nings­sal. Her til­by­der vi blandt andet fysi­o­te­ra­pi og indi­vi­du­el træ­ning.

Book en tid her

Fysi­o­te­ra­pe­u­ter med videreuddannelse

Vores fysi­o­te­ra­pe­u­ter har enten kur­ser eller en master i smer­te­vi­den­skab fra uni­ver­si­te­tet. Det bety­der, at du er sik­ret den bed­ste behand­ling imod dine smer­ter. Tag før­ste skridt væk fra smer­ter ved at kig­ge for­bi vores kli­nik for fysi­o­te­ra­pi på Øster­bro i København.

Se anmel­del­ser
Thomas Søgaard Vain er fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Tho­mas Søgaard Vain

Fysioterapeut af højeste kvalitet

Hvis du står og mang­ler en dyg­tig fysi­o­te­ra­pe­ut, så kan vi garan­te­re dig den høje­ste kva­li­tet i Køben­havn. Vores kli­nik består af 3 uddan­ne­de fysi­o­te­ra­pe­u­ter og en studerende.

Vi alle har enten vide­re­gå­en­de uddan­nel­ser eller kur­ser til at hånd­te­re læn­ge­re­va­ren­de smer­te­til­stan­de som fx. en ten­nisal­bue.

Læs mere her
Thomas Søgaard Vain er fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Tho­mas Søgaard Vain

Læs om os her

Hvad Siger Vores Klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

Caroline Andreasen fra Smertefys der giver fysioterapi på Østerbro i København

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og ondt i lænden

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Tine K.

Se anmel­del­ser

Priser på fysioterapi

Her ser du vores pri­ser på fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn uden en hen­vis­ning. Se pri­ser med hen­vis­ning her.

1. behandling

590kr500kr
  • Med “danmark”-tilskud: 367 kr

1. behandling (kort)

295kr
  • Med “danmark”-tilskud: 162 kr

Normal behandling

425kr375kr
  • Med “danmark”-tilskud: 287 kr

Normal beh. (kort)

275kr
  • Med “danmark”-tilskud: 187 kr

Klippekort til fysioterapi

Her­un­der kan du se vores klip­pe­kort (pak­ke­til­bud) til fysi­o­te­ra­pi, hvor du kan spa­re man­ge penge.

Klippekort 1 (fys)

1250kr1150kr
  • 1. behand­ling. (60 min)
  • 2 x nor­ma­le beh. (45 min)

Klippekort 2 (fys)

1625kr1450kr
  • 1. behand­ling. (60 min)
  • 3 x nor­ma­le beh. (45 min)

Klippekort 3 (fys)

2000kr1750kr
  • 1. behand­ling. (60 min)
  • 4 x nor­ma­le beh. (45 min)

Vi giver også massage

Vi til­by­der ikke kun fysi­o­te­ra­pi men også mas­sa­ge i Køben­havn. Her­un­der kan du se hvil­ke for­mer for mas­sa­ge, vi til­by­der og væl­ge den der pas­ser bedst for dig:

Se vores ydelser
Fysioterapeut fra Smertefys der giver fysioterapi og massage på klinikken på Østerbro

Fysioterapi i hjemmet

Stær­ke smer­ter fra fx. en dis­kuspro­laps kan opstå plud­se­ligt og kan gøre det svært for dig at møde op på kli­nik­ken i Køben­havn. Der­for til­by­der vi hjem­me­be­hand­ling med en fysi­o­te­ra­pe­ut med alt, hvad det indebærer:

Book en tid her

Henvisning til fysioterapeut

Når du skal behand­les af en fysi­o­te­ra­pe­ut hos os i Køben­havn gæl­der for­skel­li­ge reg­ler. Bli­ver klo­ge­re på alle reg­ler der er ved­rø­ren­de en hen­vis­ning, til­skud og priser.

Brug for akut fysioterapi?

En fysi­o­te­ra­pe­ut kan lave alt fra hold­træ­ning, behand­ling på briks og ind­lægs­så­ler. Nog­le gan­ge er der dog også behov for hjælp med det sam­me, når uhel­det er ude. Med akut fysi­o­te­ra­pi hos Smer­te­fys kan du få en tid hos en dyg­tig fysi­o­te­ra­pe­ut hur­tigt. Vi bestræ­ber os på, at kun­ne til­by­de dig tid inden for 48 timer.

Book en tid her
Smertefys der afholder foredrag i København

Kom til et foredrag!

Hos Smer­te­fys til­by­der vi en lang ræk­ke fored­rag i Køben­havn eller på jeres arbejds­plads. Her kan du bl.a. høre mere om, hvad kro­ni­ske smer­ter er for noget, hvor­dan løb påvir­ker slid­gigt, og hvor­dan Vir­tu­al Rea­li­ty kan påvir­ke smer­ter­ne hos folk med fibro­my­al­gi. Alle fored­ra­ge­ne tager udgangs­punkt i den nye­ste forsk­ning på området.

Se vores foredrag

Hvad kan en fysioterapeut behandle?

Vores fysi­o­te­ra­pe­u­ter i Køben­havn kan hjæl­pe med at behand­le for­skel­li­ge lidel­ser. Vi har god erfa­ring med især føl­gen­de problematikker:

Book en tid her
gavekort til massage, fysioterapi og hjemmebehandling på Østerbro i København

Gavekort til fysioterapeut

Vil du over­ra­ske, en du hol­der af med den per­fek­te gave? Net­op nu kan du købe et gave­kort til mas­sa­ge eller fysi­o­te­ra­pi hos en dyg­tig behand­ler fra Smer­te­fys på Øster­bro i Køben­havn. Vores gave­kort har en udløbs­da­to på to år, så du kan helt trygt ven­te med at bru­ge det!

Læs om gavekort

Få gratis fysioterapi i din indbakke

Vil du have gra­tis hjælp fra en fysi­o­te­ra­pe­ut? Til­meld dig vores gode nyheds­brev og få de bed­ste tips og tri­cks direk­te i din indbakke!

Til­meld dig her

Book en tid nu

Tag det første skridt mod en tilværelse med færre smerter ved at booke en tid. Når du har sendt os en besked kan du forvente svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræftelse over mail.