Om os

Hvem er vi i Smer­te­fys, og hvad står vi for?

Bliv klo­ge­re her på siden og mød vores dyg­ti­ge fysioterapeuter!

Hvem er Smertefys?

Smer­te­fys består af fysi­o­te­ra­pe­u­ter med stor eks­per­ti­se i smer­ter for­delt på en kli­nik i Køge og Køben­havn. Vi har med stor suc­ces hjul­pet man­ge men­ne­sker af med smer­ter igen­nem årene:

  • Fysi­o­te­ra­pi af høje­ste kvalitet

  • Før­ste kli­nik åbnet i 2018

  • Stor eks­per­ti­se i smerter

Fysioterapeut der giver massage på Østerbro i København

Om Smer­te­fys

Hos Smer­te­fys til­by­der vi en lang ræk­ke ydel­ser, hvor især fysi­o­te­ra­pi er vores helt sto­re spe­ci­a­le. Gen­nem lang uddan­nel­se spe­ci­a­li­se­rer vi os i smer­ter til gavn for dig der har brug for hjælp til aku­t­te eller ved­va­ren­de smerter.
Hvis du har fået en hen­vis­ning til fysi­o­te­ra­pe­ut, så kan du få behand­ling bil­li­ge­re på vores kli­nik i Køben­havn (gæl­der ikke hos Tho­mas). På kli­nik­ken i Køge tager vi ikke imod henvisninger.

Vores kli­nik­ker

Smertefys på Østerbro i København der tilbyder fysioterapi og massage

Kli­nik­ken på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har en flot træ­nings­sal. Her til­by­der vi blandt andet fysi­o­te­ra­pi (også med en hen­vis­ning) og indi­vi­du­el træ­ning.

behandlerrum for Smertefys i Køge

Kli­nik­ken i Køge

Kli­nik­ken i Køge åbne­de i juli 2023 og består af et enkelt behand­ler­rum. Bemærk, at vi har faste pri­ser i kli­nik­ken, da vi ikke tager imod henvisninger.

Vores ker­ne­vær­di­er

Mød dine behandlere

Her­un­der kan du møde vores fysioterapeuter:

fysioterapeut med briks der er på vej til hjemmebehandling på Østerbro i København

Tho­mas Søgaard Vain

Ejer/fysioterapeut

Julie Niekrenz arbejder som fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Julie Nie­krenz

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Christian Vestervang Christiansen er en fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Chri­sti­an V. Christiansen

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Anna Agerbæk arbejder som fysioterapeut hos Smertefys

Anna Lou­i­se Agerbæk

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Christian Højmark Madsen er fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Chri­sti­an Høj­mark Madsen

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Caroline Andreasen er ny fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Caro­li­ne Andreasen

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Casper Nis-Hansen fra Smertefys

Cas­per Nis-Hansen

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Abon­nér på
vores podcast.

Begynd din rej­se imod fore­byg­gel­se af smer­ter i dag! Skynd dig at gå ind og føl­ge og lyt­te til Smer­te­fri Hver­dag, dér hvor du lyt­ter til dine podcasts!

Abon­nér på
vores podcast.

Begynd din rejse
imod forebyggelse
af smer­ter i dag!
Skynd dig at gå ind
og føl­ge og lyt­te til
Smer­te­fri Hverdag,
dér hvor du lytter
til dine podcasts!

Uddan­nel­se i fokus

En ting der adskil­ler Smer­te­fys fra andre gode kli­nik­ker er det høje fokus på uddan­nel­se i smer­ter. Alle vores fysi­o­te­ra­pe­u­ter har enten gen­nem­gå­et vide­reud­dan­nel­ser eller kur­ser inden for smer­te­vi­den­skab. Det bety­der, at vi altid kan til­by­de den bed­ste behand­ling i tråd med den nye­ste viden om smerter.

Hvor­for Smertefys?

Smer­te­fys blev dan­net på bag­grund af et ønske om at få mere fokus på viden­skab i fysi­o­te­ra­pi. Vores viden om smer­ter har i dag ændret sig meget, men det kan dog desvær­re ikke altid ses i behand­lin­gen. Der­for har det lige siden været et mål, at vi altid skal arbej­de ud fra hvad den nye­ste viden siger. Når den ændrer sig, gør vores behand­ling det også.

Ærlig fysi­o­te­ra­pi

Vores fysi­o­te­ra­pe­u­ter i Smer­te­fys har før været ansat på ste­der, hvor det hand­le­de om at hol­de på kli­en­ter og tje­ne flest pen­ge på dem. Det vil vi ger­ne bekæm­pe, så en anden ker­ne­vær­di er, at du altid vil få red­ska­ber med hjem, så du kan bli­ve uaf­hæn­gig af os.

Hvad siger vores klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

Tine K.

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.