Om os

Hvem er vi i Smer­te­fys, og hvad står vi for?

Bliv klo­ge­re her på siden og mød vores dyg­ti­ge fysioterapeuter!

Book en tid her

Hvem er Smertefys?

Smer­te­fys er en kli­nik for fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn som har en eks­per­ti­se i smer­ter. Vi har med stor suc­ces hjul­pet man­ge men­ne­sker af med smer­ter igen­nem årene:

Se vores behandlere
Fysioterapeut der giver massage på Østerbro i København

Om Smertefys

Hos Smer­te­fys til­by­der vi fysi­o­te­ra­pi, hjem­me­be­hand­ling og mas­sa­ge i Køben­havn. Gen­nem lang uddan­nel­se spe­ci­a­li­se­rer vi os i smer­ter til gavn for dig der enten har brug for akut fysi­o­te­ra­pi eller har haft smer­ter længere.
For at få smer­te­be­hand­ling hos os behø­ver du ikke gå til lægen for at få en hen­vis­ning til fysi­o­te­ra­pe­ut — kom til nemt og hurtigt!
Book en tid her

Vores klinik i København

Smertefys på Østerbro i København der tilbyder fysioterapi og massage

Fysi­o­te­ra­pi på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har blandt andet en træ­nings­sal. Her til­by­der vi blandt andet fysi­o­te­ra­pi og mas­sa­ge på Øster­bro i København.

Book en tid her

Vores kerneværdier

Book en tid her

Mød dine behandlere!

Her­un­der kan du møde vores fysi­o­te­ra­pe­u­ter på Østerbro:

fysioterapeut med briks der er på vej til hjemmebehandling på Østerbro i København

Tho­mas Søgaard Vain

Ejer/fysioterapeut

Caroline Andreasen er fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Caro­li­ne Andreasen

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Julie Niekrenz arbejder som fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Julie Nie­krenz

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Mads Stubberup er ny fysioterapeut hos Smertefys i København på Østerbro.

Mads Stub­be­rup

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Martine Andersen er fysioterapeut studerende hos Smertefys på Østerbro i København

Mar­ti­ne Andersen

Fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de

Book en tid her
fysioterapeut der underviser i smerter på klinik i København

Uddannelse i smerter

En ting der adskil­ler Smer­te­fys fra andre gode kli­nik­ker er det høje fokus på uddan­nel­se i smer­ter. Ejer og fysi­o­te­ra­pe­ut Tho­mas Søgaard Vain har gen­nem­ført en 2‑årig master-uddan­nel­se i smer­te­vi­den­skab fra Aal­borg Uni­ver­si­tet. Der­u­d­over har vores tera­pe­u­ter kur­ser inden for smer­te­vi­den­skab, så vores fag­lig­hed i kli­nik­ken er i top! Se vores anmel­del­ser her.

Book en tid her
flot klinik for fysioterapi på Østerbro i København

Hvorfor Smertefys?

Smer­te­fys blev dan­net på bag­grund af et ønske om at få mere fokus på viden­skab i fysi­o­te­ra­pi. Vores viden om smer­ter har i dag ændret sig meget, men det kan dog desvær­re ikke altid ses i behand­lin­gen. Der­for har det lige siden været et mål, at vi altid skal arbej­de ud fra hvad den nye­ste viden siger. Når den ændrer sig, gør vores behand­ling det også.

Book en tid her

Ærlig fysi­o­te­ra­pi

Vores fysi­o­te­ra­pe­u­ter i Smer­te­fys har før været ansat på ste­der, hvor det hand­le­de om at hol­de på kli­en­ter og tje­ne flest pen­ge på dem. Det vil vi ger­ne bekæm­pe, så en anden ker­ne­vær­di er, at du altid vil få red­ska­ber med hjem, så du kan bli­ve uaf­hæn­gig af os.

Book en tid

Vores klinik på Østerbro

Kli­nik­ken har fysisk hjem­me cen­tralt på Øster­bro i Køben­havn, hvor du får fysi­o­te­ra­pi på føl­gen­de adresse:

Øster­bro­ga­de 45. 2th, 2100 Køben­havn Ø

  • Cen­tralt på Østerbro

  • Ele­va­tor til rådighed

  • 200 meter fra Trianglen

For at kom­me ind i kli­nik­ken, skal du ind af døren med et stort “Estate”-skilt ovenover. Hvis døren er låst, bedes du rin­ge til os på 60739010.

Book en tid her
klinik for fysioterapi hos Smertefys på Østerbro i København

Hvad Siger Vores Klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Tine K.

Book en tid her

Book en tid nu

Tag det første skridt mod en tilværelse med færre smerter ved at booke en tid. Når du har sendt os en besked kan du forvente svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræftelse over mail.