Om os

Hvem er vi i Smer­te­fys, og hvad står vi for?

Bliv klo­ge­re her på siden og mød vores dyg­ti­ge fysioterapeuter!

Hvem er Smertefys?

Smer­te­fys er en kli­nik for fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn som har en eks­per­ti­se i smer­ter. Vi har med stor suc­ces hjul­pet man­ge men­ne­sker af med smer­ter igen­nem årene:

Fysioterapeut der giver massage på Østerbro i København

Om Smer­te­fys

Hos Smer­te­fys til­by­der vi en lang ræk­ke ydel­ser, hvor især fysi­o­te­ra­pi er vores helt sto­re spe­ci­a­le. Gen­nem lang uddan­nel­se spe­ci­a­li­se­rer vi os i smer­ter til gavn for dig der har brug for hjælp til aku­t­te eller ved­va­ren­de smerter.
Hvis du har været for­bi lægen og fået en hen­vis­ning til fysi­o­te­ra­pe­ut, så kan du bru­ge den hos de fle­ste af vores behand­le­re. Vi behand­ler dig også ger­ne uden en henvisning.

Vores kli­nik i København

Smertefys på Østerbro i København der tilbyder fysioterapi og massage

Fysi­o­te­ra­pi på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har blandt andet en træ­nings­sal. Her til­by­der vi blandt andet fysi­o­te­ra­pi og mas­sa­ge på Øster­bro i København.

Vores ker­ne­vær­di­er

Mød dine behandlere!

Her­un­der kan du møde vores fysi­o­te­ra­pe­u­ter på Østerbro:

fysioterapeut med briks der er på vej til hjemmebehandling på Østerbro i København

Tho­mas Søgaard Vain

Ejer/fysioterapeut

Julie Niekrenz arbejder som fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Julie Nie­krenz

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Christian Vestervang Christiansen er en fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Chri­sti­an V. Christiansen

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Veronica Young er fysioterapeut hos Smertefys i København

Vero­ni­ca Young

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Caroline Andreasen er ny fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Caro­li­ne Andreasen

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Ida Marie Madsen arbejder hos Smertefys på Østerbro i København

Ida Marie Madsen

Fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de

Laura Kristiansen arbejder som studerende hos Smertefys på Østerbro i København

Lau­ra Kristiansen

Fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de

Abon­nér på
vores podcast.

Begynd din rej­se imod fore­byg­gel­se af smer­ter i dag! Skynd dig at gå ind og føl­ge og lyt­te til Smer­te­fri Hver­dag, dér hvor du lyt­ter til dine podcasts!

Abon­nér på
vores podcast.

Begynd din rejse
imod forebyggelse
af smer­ter i dag!
Skynd dig at gå ind
og føl­ge og lyt­te til
Smer­te­fri Hverdag,
dér hvor du lytter
til dine podcasts!

fysioterapeut der underviser i smerter på klinik i København

Uddan­nel­se i fokus

En ting der adskil­ler Smer­te­fys fra andre gode kli­nik­ker er det høje fokus på uddan­nel­se i smer­ter. Alle vores fysi­o­te­ra­pe­u­ter har enten gen­nem­gå­et vide­reud­dan­nel­ser eller kur­ser inden for smer­te­vi­den­skab. Det bety­der, at vi altid kan til­by­de den bed­ste behand­ling i tråd med den nye­ste viden om smerter.

flot klinik for fysioterapi på Østerbro i København

Hvor­for Smertefys?

Smer­te­fys blev dan­net på bag­grund af et ønske om at få mere fokus på viden­skab i fysi­o­te­ra­pi. Vores viden om smer­ter har i dag ændret sig meget, men det kan dog desvær­re ikke altid ses i behand­lin­gen. Der­for har det lige siden været et mål, at vi altid skal arbej­de ud fra hvad den nye­ste viden siger. Når den ændrer sig, gør vores behand­ling det også.

Ærlig fysi­o­te­ra­pi

Vores fysi­o­te­ra­pe­u­ter i Smer­te­fys har før været ansat på ste­der, hvor det hand­le­de om at hol­de på kli­en­ter og tje­ne flest pen­ge på dem. Det vil vi ger­ne bekæm­pe, så en anden ker­ne­vær­di er, at du altid vil få red­ska­ber med hjem, så du kan bli­ve uaf­hæn­gig af os.

Vores kli­nik på Østerbro

Kli­nik­ken har fysisk hjem­me cen­tralt på Øster­bro i Køben­havn, hvor du får fysi­o­te­ra­pi på føl­gen­de adresse:

Øster­bro­ga­de 45. 2th, 2100 Køben­havn Ø

  • Cen­tralt på Østerbro

  • Ele­va­tor til rådighed

  • 200 meter fra Trianglen

For at kom­me ind i kli­nik­ken, skal du ind af døren med et stort “Estate”-skilt ovenover. Hvis døren er låst, bedes du rin­ge til os på 60739010.

klinik for fysioterapi hos Smertefys på Østerbro i København

Hvad siger vores klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Tine K.

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.