Ind­lægs­så­ler

Brug for indlægssåler?

Vi laver såler og 100% skræd­der­sy­e­de ind­læg til din fod!

Hvad er indlægssåler?

Ind­lægs­så­ler er en form for sål, man kan put­te i sko­en sam­men med din nor­ma­le sål eller ale­ne. Ind­lægs­så­ler fin­des i man­ge stør­rel­ser, typer og tyk­kel­ser og de bru­ges i dag af både per­so­ner der dyr­ker eli­tesport og per­so­ner med smer­ter. Såler kan laves til at hjæl­pe med for­fods- og svangstøtte.

Ind­lægs­så­ler er for dig med…

en mand og dame der snakker om indlægssåler og mål til

Kan ind­lægs­så­ler hjæl­pe dig?

Hos os er kva­li­tet og tryg­hed to ker­ne­vær­di­er, når vi laver såler til folk. Du kan der­for med god grund have høje for­vent­nin­ger til dine såler!

  • 100% skræd­der­sy­e­de såler

  • Såler­ne kan ændres ofte!

  • Mere end 4 års erfaring!

Hvad Siger Vores Klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

person med smerter hos fysioterapeut på østerbro i København

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Tine K.

Sådan laver vi dine såler

Her­un­der kan du se, hvor­dan det fore­går, når vi laver ind­lægs­så­ler til dig:

forundersøgelse til indlægssåler

For-under­sø­gel­se

Inden vi laver sel­ve såler­ne, skal du til en for-under­sø­gel­se en uge i for­vej­en. Den består af 30 min, hvor vi under­sø­ger din fod og tager mål.

indlægssåler der bliver lavet

Lave sel­ve sålen

Ugen efter for-under­sø­gel­sen laver vi sel­ve såler­ne til dig. Det tager cir­ka 60 min, hvor vi ved hjælp af en tek­nik udvik­ler sel­ve såler­ne, du skal bruge.

en mand og dame der snakker om indlægssåler

Til­ret­ning af sålen

Med i pri­sen er en til­ret­ning af såler­ne ugen efter, hvor du har haft tid til at gå i dem. Det består af 30 min, hvor vi vil lave de sid­ste gode optimeringer.

Hvad koster vores indlægssåler?

Her­un­der kan du se vores pri­ser på indlægssåler:

Priser på indlægssåler hos Smertefys

Hvad gør indlægssåler?

Der kan være for­skel­li­ge for­de­le ved en ind­lægs­sål. En god effekt man kan få ved at bru­ge ind­lægs­så­ler er, at man kan afla­ste krop­pen i et bestemt møn­ster der gør ondt. Hvis du fx. dyr­ker løb, og det er begyndt at gøre ondt i dit bestem­te løbe­møn­ster, så kan ind­lægs­så­ler hjæl­pe med at ændre møn­stret, så din krop får lidt aflast­ning i det bevægemønster.

indlægssåler

Hvad kan ind­lægs­så­ler hjæl­pe på?

Ind­lægs­så­ler kan for nog­le være det helt rig­ti­ge, hvis man har smer­ter i hver­da­gen. Vi har der­for listet nog­le af de pro­ble­ma­tik­ker som såler kan hjæl­pe på. Som med alle behand­lings­for­mer kan der være undtagelser.

forskellige størrelser af indlægssåler af mærket supersole

Fød­der er forskellige!

Selv­om du måske har nog­le af oven­stå­en­de lidel­ser, så kan der være stor for­skel på folk der har sam­me lidel­ser og smer­ter. Fød­der er nem­lig for­skel­li­ge, og det kræ­ver der­for en helt per­son­lig til­gang til din fod. Hos os er de ind­lægs­så­ler, vi laver skræd­der­sy­e­de til dine fød­der, så din fod bli­ver hjul­pet lige til behovet!

100%

Skræd­der­sy­e­de indlæg

Såler­ne er 100% skræd­der­sy­e­de og til­pas­set lige præ­cis dine fødder.

#1

Kan ændres igen og igen

Slut med at købe nye såler om 2 år — vores såler kan ændres igen og igen!

+3 år

Erfa­ring med indlægssåler

Vi har mere end 3 års erfa­ring fra både atle­ter og almin­de­li­ge personer.

Hvor laver vi indlægssåler?

Fysioterapeut fra Smertefys i København på Østerbro der træner med en person med ondt i lænden

Kli­nik­ken på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har blandt andet en træ­nings­sal. Her til­by­der vi blandt andet fysi­o­te­ra­pi og ind­lægs­så­ler på Øster­bro i København.

For mere end 10 år siden fik jeg en dis­kuspro­laps der end­te med at give mig en dro­p­fod på ven­stre side. Selv­om træ­ning og øvel­ser med ela­stik hav­de hjul­pet lidt, så gav det mig fort­sat besvær fle­re år sene­re. Efter at jeg fik lavet et par skræd­der­sy­e­de ind­lægs­så­ler, har jeg kun­ne gå bed­re, lige­som jeg føler, der er bed­re støt­te til min fod med et ind­læg. Det har helt klart givet mig det sid­ste jeg mang­le­de for at kla­re mig bed­re hver dag!

Hei­di S.
Dro­p­fod efter diskusprolaps

Hvil­ken type ind­lægs­sål laver vi?

Når vi skal lave ind­lægs­så­ler, bru­ger vi mær­ket “Super­So­le”. Det gør vi for­di det er såler af høj kva­li­tet som gør det per­fekt egnet som ind­læg til sko. Der­u­d­over har Super­So­le vis­se sto­re for­de­le i for­hold til ind­lægs­så­ler som man­ge af de andre mær­ker ikke har!

Hvil­ket udstyr bru­ges til indlægssåler?

For at lave gode og hold­ba­re ind­lægs­så­ler kræ­ver det en bestemt pro­ces. Her­un­der kan du se, hvil­ket udstyr vi bru­ger, når en sål skal ændres fra et styk­ke stof til en god smertebehandling!

Sel­ve sålen

Opvarm­nings­en­hed

Pud­de­sæt i kasse

Varmepistol/pelotte

Hvor­dan laver vi indlægssåler?

Der skal en helt spe­ci­el meto­de til for at lave ind­lægs­så­ler. Vi løf­ter her­un­der lidt af slø­ret for, hvor­dan vi i prak­sis laver gode og fær­di­ge såler til dig!

fodspor med aftryk af såler i asfalten

INDLÆGSSÅLER DU HAR FOR EVIGT!

Din fod og kro­ps­hold­ning ændrer sig hele livet, hvil­ket bety­der, at din ind­lægs­sål selv­føl­ge­lig også skal føl­ge med i takt med udvik­lin­gen. En stor ulem­pe ved man­ge ind­lægs­så­ler er, at de kun kan bru­ges til din nuvæ­ren­de situation.

Det bety­der, at hvis din fod har ændret sig to år efter og har brug for noget mere støt­te, så skal du købe en helt ny ind­lægs­sål igen. Ud over at det er meget dyrt i læng­den, så er det hel­ler ikke sjovt hele tiden at skul­le have nye ind­læg i skoen.

Med en Super­So­le er det super sim­pelt at ændre sel­ve sålen — selv fle­re år sene­re! Det bety­der, at hvis din fod ændrer sig, så kan vi også ændre støt­ten i sålen løben­de, og du beta­ler end­da kun én gang for sålen! En Super­So­le er der­for en ind­lægs­sål, man har for evigt.

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.