Indlægssåler

Brug for indlægssåler?

Vi laver såler og 100% skræd­der­sy­e­de ind­læg til din fod!

Køb såler her

Hvad er indlægssåler?

Ind­lægs­så­ler er en form for sål, man kan put­te i sko­en sam­men med din nor­ma­le sål eller ale­ne. Ind­lægs­så­ler fin­des i man­ge stør­rel­ser, typer og tyk­kel­ser og de bru­ges i dag af både per­so­ner der dyr­ker eli­tesport og per­so­ner med smer­ter. Såler kan laves til at hjæl­pe med for­fods- og svangstøtte.

Se vores priser

Indlægssåler er for dig med…

Køb såler her
en mand og dame der snakker om indlægssåler og mål til

Kan ind­lægs­så­ler hjæl­pe dig?

Hos os er kva­li­tet og tryg­hed to ker­ne­vær­di­er, når vi laver såler til folk. Du kan der­for med god grund have høje for­vent­nin­ger til dine såler!

 • 100% skræd­der­sy­e­de såler

 • Såler­ne kan ændres ofte!

 • Mere end 4 års erfaring!

Se vores priser

Hvad Siger Vores Klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

person med smerter hos fysioterapeut på østerbro i København

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Tine K.

Køb såler her

Sådan laver vi dine såler

Her­un­der kan du se, hvor­dan det fore­går, når vi laver ind­lægs­så­ler til dig:

forundersøgelse til indlægssåler

For-undersøgelse

Inden vi laver sel­ve såler­ne, skal du til en for-under­sø­gel­se en uge i for­vej­en. Den består af 30 min, hvor vi under­sø­ger din fod og tager mål.

indlægssåler der bliver lavet

Lave selve sålen

Ugen efter for-under­sø­gel­sen laver vi sel­ve såler­ne til dig. Det tager cir­ka 60 min, hvor vi ved hjælp af en tek­nik udvik­ler sel­ve såler­ne, du skal bruge.

en mand og dame der snakker om indlægssåler

Tilretning af sålen

Med i pri­sen er en til­ret­ning af såler­ne ugen efter, hvor du har haft tid til at gå i dem. Det består af 30 min, hvor vi vil lave de sid­ste gode optimeringer.

Køb såler her

Hvad koster vores indlægssåler?

Her­un­der kan du se vores pri­ser på indlægssåler:

Indlægssåler

2000kr
 • Inkluderet i prisen:

 • Grundig for-undersøgelse (30 min)

 • Lave selve indlægssålen (60 min)

 • Tilretning af selve sålen (30 min)

Indlægssåler

2000kr
 • Inkluderet i prisen:

 • For-undersøgelse (30 min)

 • Lave selve sålen (60 min)

 • Tilretning af sålen (30 min)

Hvad gør indlægssåler?

Der kan være for­skel­li­ge for­de­le ved en ind­lægs­sål. En god effekt man kan få ved at bru­ge ind­lægs­så­ler er, at man kan afla­ste krop­pen i et bestemt møn­ster der gør ondt. Hvis du fx. dyr­ker løb, og det er begyndt at gøre ondt i dit bestem­te løbe­møn­ster, så kan ind­lægs­så­ler hjæl­pe med at ændre møn­stret, så din krop får lidt aflast­ning i det bevægemønster.

Se udsty­ret her
indlægssåler

Hvad kan indlægssåler hjælpe på?

Ind­lægs­så­ler kan for nog­le være det helt rig­ti­ge, hvis man har smer­ter i hver­da­gen. Vi har der­for listet nog­le af de pro­ble­ma­tik­ker som såler kan hjæl­pe på. Som med alle behand­lings­for­mer kan der være undtagelser.

Køb såler her
forskellige størrelser af indlægssåler af mærket supersole

Fødder er forskellige!

Selv­om du måske har nog­le af oven­stå­en­de lidel­ser, så kan der være stor for­skel på folk der har sam­me lidel­ser og smer­ter. Fød­der er nem­lig for­skel­li­ge, og det kræ­ver der­for en helt per­son­lig til­gang til din fod. Hos os er de ind­lægs­så­ler, vi laver skræd­der­sy­e­de til dine fød­der, så din fod bli­ver hjul­pet lige til behovet!

Se udsty­ret her

100%

Skræddersyede indlæg

Såler­ne er 100% skræd­der­sy­e­de og til­pas­set lige præ­cis dine fødder.

#1

Kan ændres igen og igen

Slut med at købe nye såler om 2 år — vores såler kan ændres igen og igen!

+3 år

Erfaring med indlægssåler

Vi har mere end 3 års erfa­ring fra både atle­ter og almin­de­li­ge personer.

Hvor laver vi indlægssåler?

Fysioterapeut fra Smertefys i København på Østerbro der træner med en person med ondt i lænden

Kli­nik­ken på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har blandt andet en træ­nings­sal. Her til­by­der vi blandt andet fysi­o­te­ra­pi og ind­lægs­så­ler på Øster­bro i København.

Køb såler her

For mere end 10 år siden fik jeg en dis­kuspro­laps der end­te med at give mig en dro­p­fod på ven­stre side. Selv­om træ­ning og øvel­ser med ela­stik hav­de hjul­pet lidt, så gav det mig fort­sat besvær fle­re år sene­re. Efter at jeg fik lavet et par skræd­der­sy­e­de ind­lægs­så­ler, har jeg kun­ne gå bed­re, lige­som jeg føler, der er bed­re støt­te til min fod med et ind­læg. Det har helt klart givet mig det sid­ste jeg mang­le­de for at kla­re mig bed­re hver dag!

Hei­di S.
Dro­p­fod efter diskusprolaps

Hvil­ken type ind­lægs­sål laver vi?

Når vi skal lave ind­lægs­så­ler, bru­ger vi mær­ket “Super­So­le”. Det gør vi for­di det er såler af høj kva­li­tet som gør det per­fekt egnet som ind­læg til sko. Der­u­d­over har Super­So­le vis­se sto­re for­de­le i for­hold til ind­lægs­så­ler som man­ge af de andre mær­ker ikke har!

Se udsty­ret

Hvilket udstyr bruges til indlægssåler?

For at lave gode og hold­ba­re ind­lægs­så­ler kræ­ver det en bestemt pro­ces. Her­un­der kan du se, hvil­ket udstyr vi bru­ger, når en sål skal ændres fra et styk­ke stof til en god smertebehandling!

Selve sålen

Opvarmningsenhed

Puddesæt i kasse

Varmepistol/pelotte

Hvordan laver vi indlægssåler?

Der skal en helt spe­ci­el meto­de til for at lave ind­lægs­så­ler. Vi løf­ter her­un­der lidt af slø­ret for, hvor­dan vi i prak­sis laver gode og fær­di­ge såler til dig!

fodspor med aftryk af såler i asfalten

INDLÆGSSÅLER DU HAR FOR EVIGT!

Din fod og kro­ps­hold­ning ændrer sig hele livet, hvil­ket bety­der, at din ind­lægs­sål selv­føl­ge­lig også skal føl­ge med i takt med udvik­lin­gen. En stor ulem­pe ved man­ge ind­lægs­så­ler er, at de kun kan bru­ges til din nuvæ­ren­de situation.

Det bety­der, at hvis din fod har ændret sig to år efter og har brug for noget mere støt­te, så skal du købe en helt ny ind­lægs­sål igen. Ud over at det er meget dyrt i læng­den, så er det hel­ler ikke sjovt hele tiden at skul­le have nye ind­læg i skoen.

Med en Super­So­le er det super sim­pelt at ændre sel­ve sålen — selv fle­re år sene­re! Det bety­der, at hvis din fod ændrer sig, så kan vi også ændre støt­ten i sålen løben­de, og du beta­ler end­da kun én gang for sålen! En Super­So­le er der­for en ind­lægs­sål, man har for evigt.

Køb såler her

Hvem laver dine indlægssåler?

Hos Smer­te­fys har fag­lig­hed og kom­pe­ten­cer høje­ste pri­o­ri­tet. Her kan du læse om, hvem der laver sålerne.

person med ondt i knæet der får fysioterapi i København på Østerbro

Den fysi­o­te­ra­pe­ut der laver dine såler, vil på for­hånd have gen­nem­gå­et et kur­sus i bru­gen og udvik­lin­gen af såler. På den måde er du altid sik­ret den helt rig­ti­ge grun­dig­hed der skal til.

Når du får lavet ind­lægs­så­ler hos os, så vil såler­ne bli­ve lavet og til­pas­set af en uddan­net fysi­o­te­ra­pe­ut. På den måde er du sik­ret en behand­ler der ved meget om smer­ter og sport­s­fy­si­o­te­ra­pi.

Når du får lavet såler, vil det være et sam­spil mel­lem både, hvor­dan det ser ud, og hvor­dan det mærkes.

Når du får lavet såler på kli­nik­ken, vil fysi­o­te­ra­pe­u­ten der laver dine såler have fle­re års erfa­ring med at lave såler. Behand­le­ren har der­for et godt øje for om noget skal ændres eller er godt.

Book en tid nu

Tag det første skridt mod en tilværelse med færre smerter ved at booke en tid. Når du har sendt os en besked kan du forvente svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræftelse over mail.