Ind­lægs­så­ler

Brug for indlægssåler?

Vi laver de bed­ste ind­læg til sko som er spe­ci­al­la­vet til din fod.

Spe­ci­al­la­ve­de ind­læg til sko

Hos Smer­te­fys til­by­der vi form­støb­te ind­lægs­så­ler som er til­pas­set din fod. Vores ind­lægs­så­ler er frem­stil­let af høj kva­li­tet og ska­ber den per­fek­te balan­ce mel­lem støt­te og kom­fort. De kan bru­ges i ethvert sko­par, hvil­ket gør dem alsi­di­ge og økonomiske.

  • Spe­ci­al­la­ve­de indlægssåler

  • Justér­ba­re såler

  • Til­pas­ses 100% din fod

bedste speciallavede indlægssåler
indlægssåler hos Smertefys

Hvad er indlægssåler?

Ind­lægs­så­ler er spe­ci­al­de­sig­ne­de fod­støt­ter, der til­pas­ses dine unik­ke fod­kon­tu­rer. En ind­lægs­sål med svang­støt­te kan give ekstra støt­te og kom­fort til dine fød­der. De er nem­me at anven­de i dine sko og ska­ber en beha­ge­lig, per­son­lig pas­form for dine fød­der. Ind­lægs­så­ler anven­des bredt på fx. arbej­de eller til sport for at lin­dre ube­hag og for­bed­re kom­for­ten i hverdagen.

Ind­lægs­så­ler er for dig med…

Hvad er en platfod?

En plat­fod er en fod­ty­pe, hvor fod­så­len har en meget flad bue, hvil­ket bety­der, at hele foden lig­ger fladt på jor­den uden en natur­lig bue i mid­ten. Det­te kan gøre det svæ­re­re for foden at absor­be­re stød og give støt­te, hvil­ket i nog­le til­fæl­de kan føre til ube­hag. Det skal siges, at en plat­fod er meget almin­de­ligt hos per­so­ner uden smer­ter også.

Hvad er svangstøtte?

Svang­støt­te i en ind­lægs­sål er en spe­ci­el funk­tion, der til­fø­jes til sålen for at hjæl­pe med at støt­te din fods natur­li­ge bue. Svang­støt­ten er som en lil­le bue i ind­lægs­så­len, der løf­ter mid­ten af foden. Den­ne bue hjæl­per med at gen­ska­be en høj svang, hvil­ket kan føles beha­ge­ligt og give støt­te til hele foden.

Hvil­ken type ind­lægs­sål laver vi?

Når vi skal lave ind­lægs­så­ler, bru­ger vi mær­ket “Super­So­le”. Det gør vi for­di det er såler af den bed­ste kva­li­tet som gør dem per­fekt egnet som ind­læg til sko. En Super­So­le kan desig­nes til dine behov uan­set om du er meget aktiv, har brug for en sål til arbej­det eller noget tredje.

Ind­lægs­så­ler du har i man­ge år

Din fod og kro­ps­hold­ning ændrer sig hele livet, hvil­ket bety­der, at din ind­lægs­sål selv­føl­ge­lig også skal føl­ge med i takt med udvik­lin­gen. En stor ulem­pe ved man­ge ind­lægs­så­ler er, at de kun kan bru­ges til din nuvæ­ren­de situation.

Det bety­der, at hvis din fod har ændret sig to år efter og har brug for noget mere støt­te, så skal du købe en helt ny ind­lægs­sål igen. Ud over at det er meget dyrt i læng­den, så bur­de det hel­ler ikke været nød­ven­digt at skul­le have nye ind­læg i skoen.

Med en Super­So­le er det super sim­pelt at ændre sel­ve sålen — selv fle­re år sene­re! Det bety­der, at hvis din fod ændrer sig, så kan vi også ændre støt­ten i sålen løben­de. Du beta­ler der­for kort sagt for en enkelt sål, der kan ændres i man­ge år fremover.

Sådan laver vi dine såler

Her­un­der kan du se, hvor­dan det fore­går, og hvad du får med, når vi laver ind­lægs­så­ler til dig:

forundersøgelse til indlægssåler

Forun­der­sø­gel­se

Når du kom­mer her før­ste gang, sæt­ter vi 30 min af til en forun­der­sø­gel­se af dine fød­der. Det­te sker en uge inden, at vi laver sel­ve såler­ne for dig.

indlægssåler der bliver lavet

Lave sel­ve sålen

Der går en uge fra forun­der­sø­gel­sen, til vi laver sel­ve såler­ne i kli­nik­ken. Det­te tager cir­ka 60 min, og vi bru­ger en bestemt tek­nik til at lave dem.

en mand og dame der snakker om indlægssåler

Til­ret­ning af sålen

Med i pri­sen er en til­ret­ning af såler­ne ugen efter, hvor du har haft tid til at gå i dem. Det består af 30 min, hvor vi vil lave de sid­ste gode optimeringer.

Hvad koster vores indlægssåler?

Her­un­der kan du se vores pri­ser på indlægssåler:

Priser på indlægssåler hos Smertefys

Hvor laver vi indlægssåler?

Smertefys på Østerbro i København der tilbyder fysioterapi og massage

Kli­nik­ken på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har en flot træ­nings­sal. Her til­by­der vi blandt andet fysi­o­te­ra­pi og mas­sa­ge.

behandlerrum for Smertefys i Køge

Kli­nik­ken i Køge

Kli­nik­ken i Køge åbne­de d. 01.07.23 og består af et enkelt behand­ler­rum med god plads til træ­ning, briks­be­hand­ling og vejledning.

FAQ — Ofte stil­le­de spørgsmål

Book en tid til ind­lægs­så­ler her

Hvis ikke du ønsker at boo­ke en tid onli­ne, kan du skri­ve en mail til os og for­tæl­le os dit behov. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.