Hvad er fysioterapi?

Hvad laver en fysioterapeut?

Bliv klog på fysi­o­te­ra­pi her og skriv til os, hvis du har spørgsmål.

Skriv til os

Hvad er en fysioterapeut?

En fysi­o­te­ra­pe­ut er en sund­heds­per­son der hjæl­per dig til­ba­ge til din nor­ma­le hver­dag igen, hvis du er ska­det eller har smer­ter. En fysi­o­te­ra­pe­ut har stor viden inden for genop­træ­ning, behand­ling og fore­byg­gel­se af man­ge for­skel­li­ge syg­dom­me. I dag bli­ver fysi­o­te­ra­pe­u­ter pri­mært brugt på hospi­ta­ler, træ­nings­cen­tre og på klinikker.

Skriv til os
fysioterapeut fra Smertefys på Østerbro i København der træner med en patient

Hvad laver en fysioterapeut?

Fysi­o­te­ra­pe­u­ter kan – meget over­ord­net – hjæl­pe dig med to ting:

  • Styr­ke krop­pens bevæ­ge­ap­pa­rat med træning/genoptræning af mus­k­ler og led
  • Give skarp vej­led­ning og øvel­ser til, hvor­dan du fore­byg­ger smer­ter i fremtiden

Det hand­ler ikke nød­ven­dig­vis om at få stær­ke­re mus­k­ler, men kan også hand­le om at lære at få krop­pen til at slap­pe af, hvis mus­k­ler­ne ofte bli­ver spændte.

Blandt andre almin­de­li­ge udfor­drin­ger i hver­da­gen, som fysi­o­te­ra­pe­u­ter kan hjæl­pe dig med, er fx. hold i nak­ken og ska­van­ker, som du har fra dit arbejde.

Det er også oplagt at bru­ge akut fysi­o­te­ra­pi, hvis du skal genop­træ­nes efter en akut ska­de. Vid­ste du i øvrigt, at fysi­o­te­ra­pe­u­ter bru­ges i genop­træ­ning af kræftpatienter?

Skriv til os

Hvad laver en fysioterapeut?

Hvad laver en fysi­o­te­ra­pe­ut? En fysi­o­te­ra­pe­ut laver man­ge for­skel­li­ge for­mer for behand­ling. Den behand­ling en fysi­o­te­ra­pe­ut laver, består ofte af følgende:

Skriv til os

Mød dine behandlere!

Her­un­der kan du møde vores fysi­o­te­ra­pe­u­ter på Østerbro:

fysioterapeut med briks der er på vej til hjemmebehandling på Østerbro i København

Tho­mas Søgaard Vain

Ejer/fysioterapeut

Caroline Andreasen er fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Caro­li­ne Andreasen

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Julie Niekrenz arbejder som fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Julie Nie­krenz

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Mads Stubberup er ny fysioterapeut hos Smertefys i København på Østerbro.

Mads Stub­be­rup

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Martine Andersen er fysioterapeut studerende hos Smertefys på Østerbro i København

Mar­ti­ne Andersen

Fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de

Skriv til os

Hvad er fysioterapi?

Fysi­o­te­ra­pi beskæf­ti­ger sig med noget af det aller­mest grund­læg­gen­de for dit fysi­ske vel­be­fin­den­de: det, der kal­des krop­pens bevæ­ge­ap­pa­rat. Det består pri­mært af dine mus­k­ler, led og ner­ver – alt det, der hjæl­per din krop med at bevæ­ge sig.

Fysi­o­te­ra­pe­u­ten er alt­så spe­ci­a­list i din kro­ps opbyg­ning og funk­tion, og der­for er det ofte fysi­o­te­ra­pi, du skal have fat i, hvis du har smer­ter i mus­k­ler og led, ned­sat bevæ­ge­lig­hed eller lignende.

Man kan nemt kom­me til at mis­for­stå mas­sa­ge med fysi­o­te­ra­pi, og du har nok også stil­let dig selv spørgs­må­let — hvad er fysioterapi?

Vores håb er, at du efter at have læst med her ikke er i tvivl, om fysi­o­te­ra­pi kan hjæl­pe dig. Hvis du alli­ge­vel er det, er du vel­kom­men til at skri­ve til os, da vi laver fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn på Øster­bro.

Skriv til os
penge i et glas der viser tilskud til fysioterapi i København

Hvad tjener en fysioterapeut?

Lige­som i alle andre bran­cher så vari­e­rer det rig­tig meget, hvad en fysi­o­te­ra­pe­ut tje­ner. Det gør det for­di, at der er stor for­skel på hvad du tje­ner, hvis du er offent­ligt ansat, arbej­der på en kli­nik eller er selv­stæn­dig fysioterapeut.

Er man en offent­ligt ansat fysi­o­te­ra­pe­ut på et hospi­tal eller træ­nings­cen­ter, så er løn­nen aftalt gen­nem ens overenskomst. Løn­nen lig­ger der­for typisk på mel­lem 23.000 — 27.000 kro­ner, hvor der kan være for­skel­le på løntrin.

Inden for det pri­va­te er løn­nen man tje­ner meget for­skel­lig, da der ikke er overenskomst. Som fuld­tids­an­sat på en pri­vat­kli­nik kan løn­nen godt lig­ge på mel­lem 30.000 — 40.000 kro­ner. Det­te er dog ofte uden beta­ling til pension.

Skriv til os

Hvordan bliver man fysioterapeut?

Nu ved du mere om fysi­o­te­ra­pi, og hvad det kan hjæl­pe dig med. Men hvor­dan bli­ver man egent­lig fysioterapeut?

For at bli­ve fysi­o­te­ra­pe­ut skal man igen­nem en 3,5 årig lang uddan­nel­se som fin­der sted man­ge ste­der i lan­det (her­un­der Køben­havn, Aal­borg og Oden­se). For at kom­me ind på sel­ve uddan­nel­sen er der et karaktérkrav.

På sel­ve uddan­nel­sen bru­ger man det meste af tiden på at lære om krop­pen og de for­skel­li­ge struk­tu­rer som vi alle har. Der vil der­u­d­over også være fokus på de typi­ske syg­dom­me, man stø­der på i hver­da­gen som fx hoved­pi­ne.

Udover teo­re­tisk viden er der også stort fokus på det prak­ti­ske, hvil­ket bety­der, at uddan­nel­sen har man­ge peri­o­der med prak­tik i sig, hvor man kan prø­ve den nye viden af på “rig­ti­ge” mennesker.

Skriv til os

Andet du nok vil kigge på…

akut fysioterapi i københavn

Hvad er smerter?

spændte muskler

Problematikker

træningselastik som bruges til øvelser hos en fysioterapeut

Øvelser med elastik

Hvad kan en fysioterapeut hjælpe med?

Som udgangs­punkt vil en fysi­o­te­ra­pe­ut star­te med at under­sø­ge dit pro­blem: Hvor gør det ondt? Hvor ondt gør det? Hvor­når gør det ondt? Hvad kan du, og hvad kan du ikke? Her vil du for­ment­lig bli­ve sat til at stræk­ke og bøje, så din fysi­o­te­ra­pe­ut med egne øjne kan se, hvor pro­ble­met ligger.

Her­ef­ter vil fysi­o­te­ra­pe­u­ten bedøm­me, hvil­ken behand­ling der vil være rele­vant for dig. Fysi­o­te­ra­pi benyt­ter sig af en del for­skel­li­ge behand­lings­for­mer: De mest almin­de­li­ge er øvelsesterapi/vejledning, ind­lægs­så­ler, sport­s­fy­si­o­te­ra­pi og massage.

Ofte gæl­der det, at den mest effek­ti­ve smer­te­be­hand­ling er en kom­bi­na­tion af fle­re af dem, vi har nævnt her.

Skriv til os

Hvad kan en fysioterapeut behandle?

En fysi­o­te­ra­pe­ut kan hjæl­pe med at behand­le for­skel­li­ge pro­ble­ma­tik­ker, så du kan bli­ve smer­te­fri. Det dre­jer sig om aku­t­te og kro­ni­ske smer­ter:

Skriv til os

Hvad er forskellen på en ergoterapeut og en fysioterapeut?

Selv­om der er man­ge lig­he­der mel­lem en ergo­te­ra­pe­ut og en fysi­o­te­ra­pe­ut, så er der alli­ge­vel også nog­le væsent­li­ge forskelle:

En ergo­te­ra­pe­ut er spe­ci­a­li­se­ret i genop­træ­ning af en per­sons fin­mo­to­rik (kon­trol af fin­ger-bevæ­gel­ser mm.). Der­u­d­over er en ergo­te­ra­pe­ut rig­tig god til hele tiden at træ­ne patien­ten i bestem­te funktioner.

Et godt udtryk er, at en fysi­o­te­ra­pe­ut lærer en per­son at gå imens en ergo­te­ra­pe­ut lærer per­so­nen at gå ned i kio­sken og købe ind. Udtryk­ket er natur­lig­vis sim­pli­fi­ce­ret, da det ikke kan sæt­tes helt så sort/hvidt op.

Det er også værd at vide, at det hos både en fysi­o­te­ra­pe­ut og ergo­te­ra­pe­ut er en aktiv behand­ling, som kræ­ver en ind­sats fra dig selv. Du skal alt­så ikke bli­ve over­ra­sket, hvis du får lek­tier for af fysi­o­te­ra­pe­u­ten – ofte nog­le små øvel­ser, som du skal få lavet.

Nu tæn­ker du måske: Kan jeg ikke bare fin­de et træ­nings­pro­gram onli­ne eller down­lo­a­de en træ­nings­app? For­skel­len er, at en fysi­o­te­ra­pe­ut vil hjæl­pe dig med, hvor­dan du laver dine øvel­ser rig­tigt – for hvis du laver dem for­kert eller med for lav/høj inten­si­tet, kan du ople­ve, at de ikke har nogen effekt, eller i vær­ste fald end­da gør din til­stand værre.

Skriv til os

Spørgsmål? Skriv til os.

Har du nogen spørgsmål, som vi ikke har fået afdækket? Send en besked til os med dit spørgsmål, og så vender vi tilbage til dig på mail eller telefon hurtigst muligt.