Hvad er fysioterapi?

Hvad laver en fysioterapeut?

Bliv klog på fysi­o­te­ra­pi her og skriv til os, hvis du har spørgsmål.

Hvad er en fysioterapeut?

En fysi­o­te­ra­pe­ut er en sund­heds­per­son der hjæl­per dig til­ba­ge til din nor­ma­le hver­dag igen, hvis du er ska­det eller har smer­ter. En fysi­o­te­ra­pe­ut har stor viden inden for genop­træ­ning, behand­ling og fore­byg­gel­se af man­ge for­skel­li­ge syg­dom­me. I dag bli­ver fysi­o­te­ra­pe­u­ter pri­mært brugt på hospi­ta­ler, træ­nings­cen­tre og på klinikker.

Hvad hjæl­per en fysi­o­te­ra­pe­ut med?

Fysi­o­te­ra­pe­u­ter kan – meget over­ord­net – hjæl­pe dig med to ting:

  • Styr­ke krop­pens bevæ­ge­ap­pa­rat med træning/genoptræning af mus­k­ler og led
  • Give skarp vej­led­ning og øvel­ser til, hvor­dan du fore­byg­ger smer­ter i fremtiden

Det hand­ler ikke nød­ven­dig­vis om at få stær­ke­re mus­k­ler, men kan også hand­le om at lære at få krop­pen til at slap­pe af, hvis mus­k­ler­ne ofte bli­ver spændte.

Blandt andre almin­de­li­ge udfor­drin­ger i hver­da­gen, som fysi­o­te­ra­pe­u­ter kan hjæl­pe dig med, er fx. hold i nak­ken og ska­van­ker, som du har fra dit arbejde.

Det er også oplagt at bru­ge akut fysi­o­te­ra­pi, hvis du skal genop­træ­nes efter en akut ska­de. Vid­ste du i øvrigt, at fysi­o­te­ra­pe­u­ter bru­ges i genop­træ­ning af kræftpatienter?

Hvad laver en fysioterapeut?

Hvad laver en fysi­o­te­ra­pe­ut? En fysi­o­te­ra­pe­ut laver man­ge for­skel­li­ge for­mer for behand­ling. Den behand­ling en fysi­o­te­ra­pe­ut laver, består ofte af følgende:

Abon­nér på
vores podcast.

Bliv klog på fysi­o­te­ra­pi, smer­ter og meget andet i vores podcast. Skynd dig at gå ind og føl­ge og lyt­te til Smer­te­fri Hver­dag, dér hvor du lyt­ter til dine podcasts!

Abon­nér på
vores podcast.

Bliv klog på fysio-
tera­pi, smer­ter og
meget andet i vores
podcast. Skynd dig
at gå ind og følge
og lyt­te til Smerte-
fri Hver­dag, dér
hvor du lyt­ter til
dine podcasts!

Hvad er fysioterapi?

Fysi­o­te­ra­pi beskæf­ti­ger sig med noget af det aller­mest grund­læg­gen­de for dit fysi­ske vel­be­fin­den­de: det, der kal­des krop­pens bevæ­ge­ap­pa­rat. Det består pri­mært af dine mus­k­ler, led og ner­ver – alt det, der hjæl­per din krop med at bevæ­ge sig.

Fysi­o­te­ra­pe­u­ten er alt­så spe­ci­a­list i din kro­ps opbyg­ning og funk­tion, og der­for er det ofte fysi­o­te­ra­pi, du skal have fat i, hvis du har smer­ter i mus­k­ler og led, ned­sat bevæ­ge­lig­hed eller lignende.

Man kan nemt kom­me til at mis­for­stå mas­sa­ge med fysi­o­te­ra­pi, og du har nok også stil­let dig selv spørgs­må­let — hvad er fysioterapi?

Vores håb er, at du efter at have læst med her ikke er i tvivl, om fysi­o­te­ra­pi kan hjæl­pe dig. Hvis du alli­ge­vel er det, er du vel­kom­men til at skri­ve til os, da vi laver fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn på Øster­bro og i Køge.

penge i et glas der viser tilskud til fysioterapi i København

Hvad tje­ner en fysioterapeut?

Lige­som i alle andre bran­cher så vari­e­rer det rig­tig meget, hvad en fysi­o­te­ra­pe­ut tje­ner. Det gør det for­di, at der er stor for­skel på hvad du tje­ner, hvis du er offent­ligt ansat, arbej­der på en kli­nik eller er selv­stæn­dig fysioterapeut.

Er man en offent­ligt ansat fysi­o­te­ra­pe­ut på et hospi­tal eller træ­nings­cen­ter, så er løn­nen aftalt gen­nem ens overenskomst. Løn­nen lig­ger der­for typisk på mel­lem 23.000 — 27.000 kro­ner, hvor der kan være for­skel­le på løntrin.

Hvor­dan bli­ver man fysioterapeut?

Nu ved du mere om fysi­o­te­ra­pi, og hvad det kan hjæl­pe dig med. Men hvor­dan bli­ver man egent­lig fysioterapeut?

For at bli­ve fysi­o­te­ra­pe­ut skal man igen­nem en 3,5 årig lang uddan­nel­se som fin­der sted man­ge ste­der i lan­det (her­un­der Køben­havn, Aal­borg og Oden­se). For at kom­me ind på sel­ve uddan­nel­sen er der et karaktérkrav.

På sel­ve uddan­nel­sen bru­ger man det meste af tiden på at lære om krop­pen og de for­skel­li­ge struk­tu­rer som vi alle har. Der vil der­u­d­over også være fokus på de typi­ske syg­dom­me, man stø­der på i hver­da­gen som fx hoved­pi­ne.

Udover teo­re­tisk viden er der også stort fokus på det prak­ti­ske, hvil­ket bety­der, at uddan­nel­sen har man­ge peri­o­der med prak­tik i sig, hvor man kan prø­ve den nye viden af på “rig­ti­ge” mennesker.

Hvad kan en fysi­o­te­ra­pe­ut behandle?

En fysi­o­te­ra­pe­ut kan hjæl­pe med at behand­le for­skel­li­ge pro­ble­ma­tik­ker, så du kan bli­ve smer­te­fri. Det dre­jer sig om aku­t­te og kro­ni­ske smer­ter:

Hvad er for­skel­len på en ergo­te­ra­pe­ut og en fysioterapeut?

Selv­om der er man­ge lig­he­der mel­lem en ergo­te­ra­pe­ut og en fysi­o­te­ra­pe­ut, så er der alli­ge­vel også nog­le væsent­li­ge forskelle:

En ergo­te­ra­pe­ut er spe­ci­a­li­se­ret i genop­træ­ning af en per­sons fin­mo­to­rik (kon­trol af fin­ger-bevæ­gel­ser mm.). Der­u­d­over er en ergo­te­ra­pe­ut rig­tig god til hele tiden at træ­ne patien­ten i bestem­te funktioner.

Et godt udtryk er, at en fysi­o­te­ra­pe­ut lærer en per­son at gå imens en ergo­te­ra­pe­ut lærer per­so­nen at gå ned i kio­sken og købe ind. Udtryk­ket er natur­lig­vis sim­pli­fi­ce­ret, da det ikke kan sæt­tes helt så sort/hvidt op.

Det er også værd at vide, at det hos både en fysi­o­te­ra­pe­ut og ergo­te­ra­pe­ut er en aktiv behand­ling, som kræ­ver en ind­sats fra dig selv. Du skal alt­så ikke bli­ve over­ra­sket, hvis du får lek­tier for af fysi­o­te­ra­pe­u­ten – ofte nog­le små øvel­ser, som du skal få lavet.

Nu tæn­ker du måske: Kan jeg ikke bare fin­de et træ­nings­pro­gram onli­ne eller down­lo­a­de en træ­nings­app? For­skel­len er, at en fysi­o­te­ra­pe­ut vil hjæl­pe dig med, hvor­dan du laver dine øvel­ser rig­tigt – for hvis du laver dem for­kert eller med for lav/høj inten­si­tet, kan du ople­ve, at de ikke har nogen effekt, eller i vær­ste fald end­da gør din til­stand værre.

Andet du nok vil kig­ge på…

akut fysioterapi i københavn

Hvad er smerter?

træningselastik som bruges til øvelser hos en fysioterapeut

Øvel­ser med elastik

online fysioterapi

Onli­ne fysioterapi

Spørgs­mål? Skriv til os.

Har du nogen spørgs­mål, som vi ikke har fået afdæk­ket? Send en besked til os med dit spørgs­mål, og så ven­der vi til­ba­ge til dig på mail eller tele­fon hur­tigst muligt.