Fir­ma­mas­sa­ge

Skal dine med­ar­bej­de­re have de bed­ste vilkår?

Få den bed­ste mas­sa­ge­ord­ning på arbejds­plad­sen her.

Få en god mas­sa­ge­ord­ning hos os

Hos Smer­te­fys til­by­der vi en super god mas­sa­ge­ord­ning for dig og dine med­ar­bej­de­re. Med et flek­si­belt og nemt book­ing­sy­stem hos os, slip­per i for admi­ni­stra­tion selv. Vi kører rundt på hele Sjælland.

  • Uddan­ne­de fysioterapeuter

  • Ingen bin­dings­pe­ri­o­de

  • Flek­sib­le tider og nem booking

firmassage hos Smertefys

Mas­sa­ge­ord­ning på hele Sjælland

Det kan være svært at få tid til at pas­se på krop­pen, når man arbej­der. Med vores mas­sa­ge­ord­ning kan du som virk­som­hed på Sjæl­land få både gla­de­re og mere effek­ti­ve med­ar­bej­de­re til gavn for alle på arbejdspladsen.

Hvor­for skal i væl­ge firmamassage?

Hvor­for væl­ge os?

Fysioterapeut-fra-Smertefys-på-Østerbro-der-giver-massage-i-København-til-kvinde

Vi er rig­tig gla­de for mas­sa­ge­ord­nin­gen – kli­nik­ker­ne lig­ger cen­tralt, der er god stem­ning, og der tages hen­syn til den enkelte.

⭐⭐⭐⭐⭐
Vil­søe Boligadvokater

Hvil­ke mas­sa­ge­ord­nin­ger til­by­der vi?

Caroline-fra-Smertefys-giver-firmamassage-i-Koebenhavn-paa-Oesterbro-scaled-e1623046805845

Fir­ma­ord­ning hos jer

Den­ne fir­maaf­ta­le indeholder:

En popu­lær fir­ma­ord­ning er mas­sa­ge på jeres arbejds­plads. Til den­ne fir­ma­mas­sa­ge kom­mer vi til jeres fir­ma og behand­ler hos jer.

Fysioterapeut der giver firmamassage på Østerbro i København

Fir­ma­ord­ning hos os

Den­ne fir­maaf­ta­le indeholder:

Til den­ne fir­ma­ord­ning får jeres ansat­te op til 15 % rabat på mas­sa­ge og fysi­o­te­ra­pi i en af vores kli­nik­ker — helt enkelt!

person der sidder på kontor og arbejder og som er disponeret for en tennisalbue

Fir­maaf­ta­le efter behov

Den­ne fir­maaf­ta­le indeholder:

En sid­ste fir­maaf­ta­le som vi til­by­der, er en ergo­no­misk vej­led­ning på kon­to­ret. Dis­se afta­ler kan både være faste og ved behov.

klinik for fysioterapi på Østerbro i København der laver firmamassage

Fir­ma­mas­sa­ge hos jer

I en travl hver­dag kan det være svært at fin­de tid til behand­ling. Med den­ne popu­læ­re mas­sa­ge­ord­ning får i en fast fysi­o­te­ra­pe­ut ud til jeres arbejds­plads. Vi kører til virk­som­he­der på hele Sjælland:

  • I stil­ler et loka­le til rådighed

  • Vi med­brin­ger briks og udstyr

  • Time­pris: 600kr (trans­port efter aftale)

Fir­ma­mas­sa­ge hos os

I kan også væl­ge vores anden stær­ke mas­sa­ge­ord­ning, hvor I møder op og får behand­ling på en af vores flot­te kli­nik­ker i Køben­havn eller Køge. Vi giver 10% rabat på fysi­o­te­ra­pi og firmamassage:

  • Vi sør­ger for lokaler/udstyr

  • Mas­sa­ge-pri­ser fra 297,5 kr

  • Fysi­o­te­ra­pi-pri­ser fra 259 kr

fysioterapeut hos Smertefys der giver firmamassage i København på Østerbro

Fir­maaf­ta­le ved behov

En tred­je og sid­ste fir­maaf­ta­le som vi til­by­der er, at vare­ta­ge små spe­ci­fik­ke opga­ver for jer, når beho­vet opstår på jeres arbejds­plads. I den­ne kate­go­ri hører blandt andet en ergo­no­misk vej­led­ning af den enkel­te arbejds­sta­tion på kon­to­ret samt hold­træ­ning. Ram­mer­ne vil være jeres egne loka­ler, så det ene­ste der skal afta­les, er tiden for besøget.

Sådan får i en mas­sa­ge­ord­ning hos os

mand med valgmuligheder

Vælg mas­sa­ge­ord­ning

Inden i går vide­re med en mas­sa­ge­ord­ning hos os, skal i først bli­ve eni­ge om, hvil­ken type ord­ning i ønsker.

email

Skriv til os

Når i har fun­det den ret­te fir­ma­mas­sa­ge for jer, skal i skri­ve til os, så vi kan opret­te jer i vores system.

kontrakt på aftale

Aftal detal­jer­ne med os

Til sidst skal vi afta­le for­ma­lia på plads så som adres­se, kon­tak­top­lys­nin­ger og hvor­dan i ønsker afregning.

Flek­sib­le betalingsmuligheder

Vi til­by­der flek­sib­le beta­lings­mu­lig­he­der for jeres fir­maaf­ta­le. Bemærk at mas­sa­ge­ord­nin­ger hos os er fradrags­be­ret­ti­get:

FAQ — Ofte stil­le­de spørgsmål

Få et til­bud på en firmaaftale

Tag det før­ste skridt mod bed­re fore­byg­gel­se på arbejds­plad­sen ved at kon­tak­te os på mail. Skriv lidt om jeres arbejds­plads + behov og så vil vi kon­tak­te jer med et tilbud.