Fir­ma­mas­sa­ge

Fir­ma­mas­sa­ge

Skal dine med­ar­bej­de­re have de bed­ste vilkår?

Få en mas­sa­ge­ord­ning her!

Hvad kan fir­ma­mas­sa­ge i Køben­havn give jer?

0
Øvel­ser lavet
0
Fær­re sygedage
0
Gla­de medarbejdere
0
Til­fred­se chefer

Mas­sa­ge­ord­ning i København

Det kan være svært at få tid til at pas­se på krop­pen, når man arbej­der. Vi kan til­by­de en god mas­sa­ge­ord­ning i Køben­havn som kan give både gla­de­re og mere effek­ti­ve med­ar­bej­de­re til gavn for alle på arbejdet.

Hvil­ke mas­sa­ge­ord­nin­ger til­by­der vi?

Caroline fra Smertefys giver firmamassage i København på Østerbro

Mas­sa­ge­ord­ning hos jer

Den­ne fir­maaf­ta­le indeholder:

En popu­lær fir­maaf­ta­le er vores mas­sa­ge­ord­ning hos jer. Til den­ne fir­ma­mas­sa­ge kom­mer vi til jeres fir­ma og behand­ler i jeres lokaler.

Fysioterapeut der giver firmamassage på Østerbro i København

Mas­sa­ge­ord­ning hos os

Den­ne fir­maaf­ta­le indeholder:

Til den­ne mas­sa­ge­ord­ning får jeres ansat­te mas­sa­ge til rabat i vores loka­ler i Køben­havn. Jeres rabat er på 15% pr. behandling.

person der sidder på kontor og arbejder og som er disponeret for en tennisalbue

Fir­maaf­ta­le efter behov

Den­ne fir­maaf­ta­le indeholder:

En sid­ste fir­maaf­ta­le som vi til­by­der, er en ergo­no­misk vej­led­ning og hold­træ­ning. Dis­se afta­ler kan både være faste og ved behov.

klinik for fysioterapi på Østerbro i København der laver firmamassage

Fir­ma­mas­sa­ge hos jer

Vi ved, at det i en travl hver­dag kan det være svært at fin­de tid til mas­sa­ge. Der­for får i med den­ne popu­læ­re fir­ma­mas­sa­ge en mas­sa­ge­ord­ning, hvor vi kom­mer ud til jer:

  • I stil­ler et loka­le og briks til rådighed

  • Vi med­brin­ger resten

  • Time­pris: 600kr (trans­port efter aftale)

Fir­ma­mas­sa­ge hos os

I kan også væl­ge vores anden stær­ke mas­sa­ge­ord­ning, hvor I møder op og får behand­ling på vores flot­te kli­nik på Øster­bro i Køben­havn. Vi giver 15% rabat på 30 eller 60 min firmamassage:

  • Vi sør­ger for alt — også lokaler

  • 30 min mas­sa­ge: 297,5kr (nor­mal: 350kr)

  • 60 min mas­sa­ge: 510kr (nor­mal: 600kr)

fysioterapeut hos Smertefys der giver firmamassage i København på Østerbro

Fir­maaf­ta­le ved behov

En tred­je og sid­ste fir­maaf­ta­le som vi til­by­der er, at vare­ta­ge små spe­ci­fik­ke opga­ver for jer, når beho­vet opstår på jeres arbejds­plads. I den­ne kate­go­ri hører blandt andet en ergo­no­misk vej­led­ning af den enkel­te arbejds­sta­tion, hold­træ­ning og øvel­ser med ela­stik. Ram­mer­ne vil være jeres egne loka­ler, så det ene­ste der skal afta­les, er tiden for besø­get. Besøg er muli­ge i hele vores åbningstid.

En sam­ar­bejds­part­ner…

⭐⭐⭐⭐⭐
Vi er rig­tig gla­de for mas­sa­ge­ord­nin­gen – kli­nik­ken lig­ger cen­tralt, der er god stem­ning, og der tages hen­syn til den enkelte.

vilsøe boligadvokater som har et samarbejde med Smertefys om firmamassage

Sådan får i en mas­sa­ge­ord­ning hos os

mand med valgmuligheder

Vælg mas­sa­ge­ord­ning

Inden i går vide­re med en mas­sa­ge­ord­ning hos os, skal i først bli­ve eni­ge om, hvil­ken type ord­ning i ønsker.

email

Skriv til os

Når i har fun­det den ret­te fir­ma­mas­sa­ge for jer, skal i skri­ve til os, så vi kan opret­te jer i vores system.

kontrakt på aftale

Aftal detal­jer­ne med os

Til sidst skal vi afta­le for­ma­lia på plads så som adres­se, kon­tak­top­lys­nin­ger og hvor­dan i ønsker afregning.

Vores kli­nik i København

Smertefys på Østerbro i København der tilbyder fysioterapi og massage

Fir­ma­mas­sa­ge på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har blandt andet en træ­nings­sal. Her til­by­der vi blandt andet fysi­o­te­ra­pi og fir­ma­mas­sa­ge på Øster­bro i København.

Mød dine behandlere!

Her­un­der kan du møde vores fysi­o­te­ra­pe­u­ter på Østerbro:

fysioterapeut med briks der er på vej til hjemmebehandling på Østerbro i København

Tho­mas Søgaard Vain

Ejer/fysioterapeut

Julie Niekrenz arbejder som fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Julie Nie­krenz

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Christian Vestervang Christiansen er en fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Chri­sti­an Vester­vang Christiansen

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Veronica Young er fysioterapeut hos Smertefys i København

Vero­ni­ca Young

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Caroline Andreasen er ny fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Caro­li­ne Andreasen

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Ida Marie Madsen arbejder hos Smertefys på Østerbro i København

Ida Marie Madsen

Fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de

Laura Kristiansen arbejder som studerende hos Smertefys på Østerbro i København

Lau­ra Kristiansen

Fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de

Andre kig­ger også på…

person der får sportsmassage i københavn

Helkro­p­s­mas­sa­ge

gravid kvinde

Gravid­mas­sa­ge

massage på briks af en fysioterapeut

Sport­s­mas­sa­ge

Få fir­maaf­ta­le i dag!

Tag det før­ste skridt mod bed­re fore­byg­gel­se på arbejds­plad­sen ved at kon­tak­te os på mail. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se på mail.