Firmamassage

Fir­ma­mas­sa­ge

Skal dine med­ar­bej­de­re have de bed­ste vilkår?

Få en mas­sa­ge­ord­ning her!

Få mere info

Hvad kan firmamassage i København give jer?

0
Øvel­ser lavet
0
Fær­re sygedage
0
Gla­de medarbejdere
0
Til­fred­se chefer

Mas­sa­ge­ord­ning i København

Det kan være svært at få tid til at pas­se på krop­pen, når man arbej­der. Vi kan til­by­de en god mas­sa­ge­ord­ning i Køben­havn som kan give både gla­de­re og mere effek­ti­ve med­ar­bej­de­re til gavn for alle på arbejdet.

Se vores tilbud

Hvilke massageordninger tilbyder vi?

Caroline fra Smertefys giver firmamassage i København på Østerbro

Massageordning hos jer

Den­ne fir­maaf­ta­le indeholder:

En popu­lær fir­maaf­ta­le er vores mas­sa­ge­ord­ning hos jer. Til den­ne fir­ma­mas­sa­ge kom­mer vi til jeres fir­ma og behand­ler i jeres lokaler.

Få mere info
Fysioterapeut der giver firmamassage på Østerbro i København

Massageordning hos os

Den­ne fir­maaf­ta­le indeholder:

Til den­ne mas­sa­ge­ord­ning får jeres ansat­te mas­sa­ge til rabat i vores loka­ler i Køben­havn. Jeres rabat er på 15% pr. behandling.

Få mere info
person der sidder på kontor og arbejder og som er disponeret for en tennisalbue

Firmaaftale efter behov

Den­ne fir­maaf­ta­le indeholder:

En sid­ste fir­maaf­ta­le som vi til­by­der, er en ergo­no­misk vej­led­ning og hold­træ­ning. Dis­se afta­ler kan både være faste og ved behov.

Få mere info
klinik for fysioterapi på Østerbro i København der laver firmamassage

Firmamassage hos jer

Vi ved, at det i en travl hver­dag kan det være svært at fin­de tid til mas­sa­ge. Der­for får i med den­ne popu­læ­re fir­ma­mas­sa­ge en mas­sa­ge­ord­ning, hvor vi kom­mer ud til jer:

  • I stil­ler et loka­le og briks til rådighed

  • Vi med­brin­ger resten

  • Time­pris: 600kr (trans­port efter aftale)

Få en firmaaftale

Firmamassage hos os

I kan også væl­ge vores anden stær­ke mas­sa­ge­ord­ning, hvor I møder op og får behand­ling på vores flot­te kli­nik på Øster­bro i Køben­havn. Vi giver 15% rabat på 30 eller 60 min firmamassage:

  • Vi sør­ger for alt — også lokaler

  • 30 min mas­sa­ge: 297,5kr (nor­mal: 350kr)

  • 60 min mas­sa­ge: 510kr (nor­mal: 600kr)

Få en firmaaftale
fysioterapeut hos Smertefys der giver firmamassage i København på Østerbro

Firmaaftale ved behov

En tred­je og sid­ste fir­maaf­ta­le som vi til­by­der er, at vare­ta­ge små spe­ci­fik­ke opga­ver for jer, når beho­vet opstår på jeres arbejds­plads. I den­ne kate­go­ri hører blandt andet en ergo­no­misk vej­led­ning af den enkel­te arbejds­sta­tion, hold­træ­ning og øvel­ser med ela­stik. Ram­mer­ne vil være jeres egne loka­ler, så det ene­ste der skal afta­les, er tiden for besø­get. Besøg er muli­ge i hele vores åbningstid.

Få en firmaaftale

En sam­ar­bejds­part­ner…

⭐⭐⭐⭐⭐
Vi er rig­tig gla­de for mas­sa­ge­ord­nin­gen – kli­nik­ken lig­ger cen­tralt, der er god stem­ning, og der tages hen­syn til den enkelte.

vilsøe boligadvokater som har et samarbejde med Smertefys om firmamassage

Sådan får i en mas­sa­ge­ord­ning hos os

mand med valgmuligheder

Vælg massageordning

Inden i går vide­re med en mas­sa­ge­ord­ning hos os, skal i først bli­ve eni­ge om, hvil­ken type ord­ning i ønsker.

email

Skriv til os

Når i har fun­det den ret­te fir­ma­mas­sa­ge for jer, skal i skri­ve til os, så vi kan opret­te jer i vores system.

kontrakt på aftale

Aftal detaljerne med os

Til sidst skal vi afta­le for­ma­lia på plads så som adres­se, kon­tak­top­lys­nin­ger og hvor­dan i ønsker afregning.

Få en firmaaftale

Vores klinik i København

Smertefys på Østerbro i København der tilbyder fysioterapi og massage

Fir­ma­mas­sa­ge på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har blandt andet en træ­nings­sal. Her til­by­der vi blandt andet fysi­o­te­ra­pi og fir­ma­mas­sa­ge på Øster­bro i København.

Få en firmaaftale

Mød dine behandlere!

Her­un­der kan du møde vores fysi­o­te­ra­pe­u­ter på Østerbro:

fysioterapeut med briks der er på vej til hjemmebehandling på Østerbro i København

Tho­mas Søgaard Vain

Ejer/fysioterapeut

Caroline Andreasen er fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Caro­li­ne Andreasen

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Julie Niekrenz arbejder som fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Julie Nie­krenz

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Mads Stubberup er ny fysioterapeut hos Smertefys i København på Østerbro.

Mads Stub­be­rup

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Martine Andersen er fysioterapeut studerende hos Smertefys på Østerbro i København

Mar­ti­ne Andersen

Fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de

Få en firmaaftale

Andre kigger også på…

person der får sportsmassage i københavn

Helkropsmassage

gravid kvinde

Gravidmassage

massage på briks af en fysioterapeut

Sportsmassage

Få firmaaftale i dag!

Tag det første skridt mod bedre forebyggelse på arbejdspladsen ved at kontakte os på mail. Når du har sendt os en besked kan du forvente svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræftelse på mail.