barn der ligger i dyb søvn

*Det­te ind­læg inde­hol­der betalt annoncering*

Du får ener­gi af det, men alli­ge­vel pri­o­ri­te­rer vi det ofte ikke så højt igen. Mang­len­de eller dår­lig søvn er et stort pro­blem hos man­ge men­ne­sker i alle aldre. Selv­om mang­len­de søvn måske ikke er det mest sexe­de hver­dagsem­ne, så har det sta­dig­væk en enorm betyd­ning ikke mindst for dit helbred.

Men vid­ste du godt, at søvn fak­tisk også spil­ler en stør­re rol­le i for­bin­del­se med smer­ter? I det­te ind­læg vil jeg argu­men­te­re for (og for­kla­re), hvor­for det at sove dår­ligt kan være en stil­le dræber.

kat der er i dyb søvn

Hvor meget skal man sove?

Du har sik­kert hørt man­ge der siger, at de ”ikke behø­ver så meget søvn”. Vir­ke­lig­he­den er dog for­ment­lig ikke helt sådan, hvis deres krop kun­ne tale for sig selv. Sagen er nem­lig den, at krop­pen (og i sær­de­les­hed hjer­nen!) bru­ger søvn som en enormt vig­tig fak­tor i for­bin­del­se med restitution.

Fak­tisk er søvn så vig­tigt, at vi fak­tisk kan dø af det, hvis vi ikke får nok søvn (også en god for­kla­ring over­for børn der ikke vil sove!). Men hvor meget skal man så sove for er være ”safe”? Gene­relt set anbe­fa­ler Sle­ep Foun­da­tion fra USA følgende:

  • Nyfød­te (0–3 mnd): 14–17 timer
  • Baby­er (4–11 mnd): 12–15 timer
  • Små børn (1–2 år): 11–14 timer
  • Bør­ne­ha­vebørn (3–5 år): 10–13 timer
  • Sko­lebørn (6–13 år): 9–11 timer
  • Tee­na­ge­re (14–17 år): 8–10 timer
  • Voks­ne (18–64 år): 7–9 timer
  • Ældre (+ 65 år): 7–8 timer

Hvis du læser oven­stå­en­de og tæn­ker, at du ikke lig­ger i det­te spænd hvad angår din søvn, så frygt ikke. Det er nem­lig ikke helt så sort/hvidt og kom­mer også meget an på dit blan­det dit aktivitetsniveau.

dreng der sover

Und­gå afbrudt søvn

Forsk­ning igen­nem man­ge år viser efter­hån­den en klar sam­men­hæng mel­lem smer­ter og søvn. Først tro­e­de man, at det var smer­ter der påvir­ke­de søv­nen ale­ne (når man har ondt sover man dår­ligt, det giver mening).

I dag kan man dog se på stu­di­er, at det fak­tisk også gør sig gæl­den­de omvendt. Det vil sige, at hvis du har et dår­ligt søvn­møn­ster eller sover for lidt igen­nem en læn­ge­re peri­o­de, så er du mere dis­po­ne­ret for at få smer­ter i krop­pen, end andre der får sovet fint.

Søvn har alt­så mulig­hed for direk­te at påvir­ke dine smer­ter. Vildt, ikke?

Selv­om det lyder så sim­pelt, at man bare skal sove noget mere, så er det ikke nemt i en travl hver­dag. Tag for eksem­pel den enli­ge mor eller hånd­vær­ke­ren der skal tid­ligt op og arbejde.

Hvis val­get står mel­lem for lidt søvn eller afbrudt søvn, så er der vis­se stu­di­er der tyder på, at det er bedst at und­gå afbrudt søvn. Det tyder nem­lig på, at din smer­te­tær­skel bli­ver lave­re (din krop bli­ver mere sen­si­tiv), hvis du har et søvn­møn­ster der er meget afbrudt.

kvinde der ligger i sin seng og sover

Har sen­gen en betydning?

Når først man har ondt, kan det give god mening at ændre på nog­le møn­stre. Har du fx fået et hold i nak­ken eller lig­nen­de, så kan det i en peri­o­de give god mening at skif­te din pude i en kort over­gang. Andre fin­der ud af at deres seng enten er for blød eller hård.

Her kan det give rig­tig god mening, at få en god seng der støt­ter din kro­ps opbyg­ning. Man­ge væl­ger at få spe­ci­al­la­ve­de sen­ge som en ekstra gode, hvor man også kan bru­ge ergo­no­mi­ske puder.

For at hjæl­pe og fore­byg­ge mod smer­ter er søvn en rig­tig vig­tig fak­tor som det kan beta­le sig at pri­o­ri­te­re til hverdag.

Andre så også…

massage på briks af en fysioterapeut

Mas­sa­ge

gravid kvinde

Gravid­mas­sa­ge