Hen­vis­ning til fysioterapeut

Tager vi imod hen­vis­nin­ger fra lægen?

Få svar på alt du har brug for at vide og book en tid med henvisning!

Hen­vis­ning til fysioterapeut

Vi til­by­der behand­ling både med og uden en hen­vis­ning. Du kan bru­ge din hen­vis­ning hos alle behand­le­re på kli­nik­ken i Køben­havn (bort­set fra hos Tho­mas). Vi tager ikke imod hen­vis­nin­ger på kli­nik­ken i Køge.

Hvad koster det at gå til fysioterapeut?

På kli­nik­ken i Køben­havn tager alle behand­le­re imod hen­vis­nin­ger til fysi­o­te­ra­pi (bort­set fra Tho­mas). Vi tager dog ikke imod hen­vis­nin­ger i Køge. Vi anbe­fa­ler gene­relt, altid en time til din behand­ling. Hvis du har en hen­vis­ning, kan du få en times behand­ling lidt bil­li­ge­re ved at boo­ke en for­læn­get behand­ling med hen­vis­ning (det­te fin­des i vores onli­ne book­ing).

For­kla­ring

Med en hen­vis­ning får du fysi­o­te­ra­pi til syge­sik­rings­tak­sten som typisk lig­ger på omkring 280kr for før­ste behand­ling og 180kr for opføl­gen­de behand­lin­ger. Væl­ger du ikke at gøre brug af din hen­vis­ning, så er det kli­nik­kens egne fast­sat­te pri­ser, du skal betale.

Hos Smer­te­fys har vi ikke et yder­num­mer, men vi tager sta­dig imod hen­vis­nin­ger (hvert fald i Køben­havn), da vi har valgt at pris­ud­lig­ne syge­sik­rings­tak­ster­ne. Det bety­der dog også, at vi IKKE udfø­rer veder­lags­fri fysioterapi.

Opsum­me­ring

  • Selv­om du får behand­ling bil­li­ge­re, så kan du med for­del beta­le lidt mere for at få læn­ge­re behandlingstid.

  • Selv­om vi ikke har yder­num­mer, har vi udlig­net pri­sen, du skal betale

Vores anbe­fa­lin­ger

Fysi­o­te­ra­pi (pri­ser m/henvisning)

Det­te er vores pri­ser med en hen­vis­ning fra lægen. Bemærk, at vi kun tager imod hen­vis­nin­ger på vores kli­nik i Køben­havn og ikke i Køge.

vores priser på fysioterapi med en henvisning
vores priser på fysioterapi med en henvisning
priser på fysioterapi med en henvisning
vores priser på fysioterapi med en henvisning

Fysi­o­te­ra­pi (pri­ser u/henvisning)

Det­te er vores pri­ser uden en hen­vis­ning fra lægen. Vi anbe­fa­ler altid 60 minut­ter til før­ste behand­ling, så der er god tid til under­sø­gel­se og behand­ling. Bemærk, at vi på kli­nik­ken i Køge kun behand­ler til dis­se priser.

priser på fysioterapi uden henvisning hos Smertefys
priser på fysioterapi uden en henvisning
fysioterapi hos smertefys uden en henvisning
priser på fysioterapi uden en henvisning

Klip­pe­kort (fysi­o­te­ra­pi)

Her­un­der kan du se vores klip­pe­kort til fysi­o­te­ra­pi, hvor du kan spa­re man­ge penge.

klippekort til fysioterapi hos Smertefys
klippekort til fysioterapi hos Smertefys
klippekort til fysioterapi hos Smertefys

Pri­ser for onli­ne fysioterapi

Her­un­der kan du se vores pri­ser på onli­ne fysi­o­te­ra­pi i form af enten en enkelt net kon­sul­ta­tion eller et forløb:

priser på online fysioterapi
priser på online fysioterapi

Skal man have hen­vis­ning til fysioterapeut?

Behø­ver du egent­lig over­ho­ve­det en hen­vis­ning fra lægen for at få en tid til fysi­o­te­ra­pe­ut? Nej, i dag kan du med reg­ler­ne gå direk­te fra gaden og få god hjælp uden hen­vis­ning til fysioterapeut.

Dog kræ­ver det en læge­hen­vis­ning, hvis du vil have mulig­hed for at få din behand­ling lidt bil­li­ge­re. Hos os til­by­der vi kun 30 min behand­lings­tid til en ned­sat pris (gæl­der hos alle und­ta­gen Thomas).

Hvor læn­ge gæl­der en henvisning?

En hen­vis­ning til fysi­o­te­ra­pe­ut gæl­der i udgangs­punk­tet et helt år. Det bety­der, at selv­om du har været væk fra behand­ling i noget tid, så kan det godt være, at den sam­me hen­vis­ning sta­dig­væk er gyl­dig. Hvis hen­vis­nin­gen er udlø­bet, vil din behand­ler bede dig få den for­ny­et hos din læge. Hos Smer­te­fys tager vi imod henvisninger.

FAQ — Ofte stil­le­de spørgsmål

Skriv til os

Har du et spørgs­mål til din hen­vis­ning fra lægen, du ikke har fået svar på? Skriv til os med dit spørgs­mål, og så vil vi ven­de til­ba­ge til dig hur­tigst muligt!