Henvisning til fysioterapeut

Hen­vis­ning til fysioterapeut

Tager vi imod hen­vis­nin­ger fra lægen?

Få svar på alt du har brug for at vide her eller skriv til os og hør mere!

Skriv til os

Henvisning til fysioterapeut

Vi til­by­der tider både med og uden en hen­vis­ning. Uden en hen­vis­ning til­by­der vi op til 60 min behand­ling, hvor vi med en hen­vis­ning kun til­by­der behand­lin­ger af 30 min varig­hed. Så hvad skal du vælge?

Se uddyb­ning

Hvad koster det at gå til fysioterapeut?

Hos Smer­ter tager nog­le behand­le­re imod hen­vis­nin­ger, men dog ikke alle. Vi anbe­fa­ler gene­relt, at du tæn­ker mere over hvor lang tid, du føler du har behov for i en behand­ling, mere end om du skal gøre brug af din hen­vis­ning. Du kan få op til 60 min behand­ling hos os, men kun 30 min, hvis du bru­ger din henvisning.

Forklaring

Med en hen­vis­ning får du fysi­o­te­ra­pi til syge­sik­rings­tak­sten som typisk lig­ger på omkring 280kr for før­ste behand­ling og 180kr for opføl­gen­de behand­lin­ger. Væl­ger du ikke at gøre brug af din hen­vis­ning, så er det kli­nik­kens egne fast­sat­te pri­ser, du skal betale.

Hos Smer­te­fys har vi ikke et yder­num­mer, men vi tager sta­dig imod hen­vis­nin­ger, da vi har valgt at pris­ud­lig­ne syge­sik­rings­tak­ster­ne. Det bety­der dog også, at vi IKKE udfø­rer veder­lags­fri fysioterapi.

Opsummering

 • Selv­om du får behand­ling bil­li­ge­re, så kan du med for­del beta­le lidt mere for at få læn­ge­re behandlingstid.

 • Selv­om vi ikke har yder­num­mer, har vi udlig­net pri­sen, du skal betale

 • For at få et yder­num­mer skal kli­nik­ken beta­le op til 1 mil­li­on kroner.

Skriv til os

Vores anbefalinger

Skriv til os
Fysioterapeut der laver sportsfysioterapi med person på Østerbro i København

Skal man have henvisning til fysioterapeut?

Behø­ver du egent­lig over­ho­ve­det en hen­vis­ning fra lægen for at få en tid til fysi­o­te­ra­pe­ut? Nej, i dag kan du med reg­ler­ne gå direk­te fra gaden og få god hjælp uden hen­vis­ning til fysioterapeut.

Dog kræ­ver det en læge­hen­vis­ning, hvis du vil have mulig­hed for at få til­skud til din behand­ling fra det offent­li­ge. Det er dog for­skel­ligt, hvil­ke kli­nik­ker der tager imod henvisninger.

Læs om ydernummer

Hvor længe gælder en henvisning?

En hen­vis­ning til fysi­o­te­ra­pe­ut gæl­der i udgangs­punk­tet et helt år. Det bety­der, at selv­om du har været væk fra behand­ling i noget tid, så kan det godt være, at den sam­me hen­vis­ning sta­dig­væk er gyl­dig. Hvis hen­vis­nin­gen er udlø­bet, vil din behand­ler bede dig få den for­ny­et hos din læge. Hos Smer­te­fys tager vi imod henvisninger.

Skriv til os

Fysioterapi (priser u/henvisning)

Uden en hen­vis­ning kan du væl­ge enten 30 eller 60 min. Med en hen­vis­ning til­by­der kun 30 min. 

1. behandling

590kr500kr
 • Med “danmark”-tilskud: 367 kr

 • Varig­hed: 60 min

1. behandling (kort)

295kr
 • Med “danmark”-tilskud: 162 kr

 • Varig­hed: 30 min

Opf. behandling

375kr
 • Med “danmark”-tilskud: 287 kr

 • Varig­hed: 45 min

Opf. beh. (kort)

275kr
 • Med “danmark”-tilskud: 187 kr

 • Varig­hed: 30 min

Fysioterapi (priser m/henvisning)

Pri­ser med en hen­vis­ning. Ønsker du mere end 30 min til en behand­ling, skal du boo­ke en tid uden henvisning.

1. behandling (m/henv.)

283,91kr
 • Med “danmark”-tilskud: 150,91 kr

 • Varig­hed: 30 min

Opf. behandling (m/henv.)

180,52kr
 • Med “danmark”-tilskud: 92,52 kr

 • Varig­hed: 30 min

Klippekort til fysioterapi

Her­un­der kan du se vores klip­pe­kort til fysi­o­te­ra­pi, hvor du kan spa­re penge.

Klippekort 1 (fys)

1250kr1150kr
 • 1. behand­ling. (60 min)
 • 2 x nor­ma­le beh. (45 min)

Klippekort 2 (fys)

1625kr1450kr
 • 1. behand­ling. (60 min)
 • 3 x nor­ma­le beh. (45 min)

Klippekort 3 (fys)

2000kr1750kr
 • 1. behand­ling. (60 min)
 • 4 x nor­ma­le beh. (45 min)

Hvad er et ydernummer?

Et yder­num­mer er en form licens som en fysi­o­te­ra­pe­ut skal have for at de patien­ter han eller hun behand­ler kan få til­skud fra syge­sik­rin­gen. Du skal alt­så have fat i en fysi­o­te­ra­pe­ut med et yder­num­mer, hvis du ønsker at få til­skud til din behand­ling. Dog har vi hos Smer­te­fys udlig­net den pris du skal beta­le, så det sva­rer til det du skal beta­le hos en kli­nik med ydernummer.

priser med en henvisning til fysioterapi

I ske­ma­et her­over har vi for­søgt at sam­men­lig­ne pri­ser­ne for før­ste behand­ling. Her ses det, at en kli­nik med yder­num­mer både tje­ner meget mere pr. behand­ling sam­ti­dig med, at du skal beta­le lidt mindre.

Skriv til os
person der får fysioterapi i København på Østerbro

Hvorfor har vi ikke et ydernummer?

Da yder­num­re­ne blev ind­ført i 1988 fik kli­nik­ker­ne til­delt dem gra­tis. I dag koster et yder­num­mer op til en mil­li­on kro­ner, og har der­med ikke noget med kva­li­te­ten af kli­nik­ken at gøre. Som lil­le kli­nik har vi dog valgt det fra, da det er man­ge pen­ge for vores kli­nik. Vi mener, at til­skud­det bør føl­ge patien­ten uan­set om kli­nik­ken har en licens eller ej.

Skriv til os
penge i glas til at vise tilskud til hjemmebehandling

Hvad med sygeforsikring “danmark”?

Syge­for­sik­ring “dan­mark” og den offent­li­ge syge­sik­ring er ikke det sam­me. Syge­sik­rin­gen er du sik­ret som stats­bor­ger, mens “dan­mark” er noget du beta­ler for ved siden af. Hvis du er med­lem af “dan­mark”, vil du kun­ne få til­skud til behand­ling hos en fysi­o­te­ra­pe­ut, uan­set om behand­le­ren har et ydernummer.

Se vores priser

Mere info om henvisninger til fysioterapi

Med en hen­vis­ning fra din egen læge er du beret­ti­get til at få til­skud til din behand­ling fra den offent­li­ge syge­sik­ring. Og det er i udgangs­punk­tet rig­tig godt.

fysioterapeuter med ydernummer der kan tage imod henvisninger

Det sto­re pro­blem er dog, at det er langt fra alle fysi­o­te­ra­pe­u­ter, som du kan få til­skud hos. For at du skal kun­ne få til­skud fra syge­sik­rin­gen, skal du hen­ven­de dig til en kli­nik, der ejer det der kal­des et “yder­num­mer”.

Der er lige knapt 15.000 fysi­o­te­ra­pe­u­ter på land­s­plan, men kun 2000 der har til­købt sig et yder­num­mer, hvil­ket vis­se ste­der kan give lan­ge ven­ti­der på op til 12 uger for at kom­me til en fysi­o­te­ra­pe­ut med et yder­num­mer. Med en hen­vis­ning kan den ven­te­tid føles lang.

Grun­det de sto­re omkost­nin­ger, har vi hos Smer­te­fys IKKE et yder­num­mer. Det vil sige, at den offent­li­ge syge­sik­ring ikke giver til­skud til behand­ling hos os. Til gen­gæld har vi faste lave pri­ser i stedet.

Du er måske også interesseret i…

fysioterapeut med behandling af knæ

Fysioterapi

akut fysioterapi i københavn

Akut fysioterapi

mand der løber i sport

Sportsfysioterapi

Skriv til os

Har du et spørgsmål til din henvisning fra lægen, du ikke har fået svar på? Skriv til os med dit spørgsmål, og så vil vi vende tilbage til dig hurtigst muligt!