Hen­vis­ning til fysioterapeut

Hen­vis­ning til fysioterapeut

Tager vi imod hen­vis­nin­ger fra lægen?

Få svar på alt du har brug for at vide her eller skriv til os og hør mere!

Skriv til os

Hen­vis­ning til fysioterapeut

Vi til­by­der tider både med og uden en hen­vis­ning. Uden en hen­vis­ning til­by­der vi op til 60 min behand­ling, hvor vi med en hen­vis­ning kun til­by­der behand­lin­ger af 30 min varig­hed. Så hvad skal du vælge?

Se uddyb­ning

Hvad koster det at gå til fysioterapeut?

Hos Smer­ter tager nog­le behand­le­re imod hen­vis­nin­ger, men dog ikke alle. Vi anbe­fa­ler gene­relt, at du tæn­ker mere over hvor lang tid, du føler du har behov for i en behand­ling, mere end om du skal gøre brug af din hen­vis­ning. Du kan få op til 60 min behand­ling hos os, men kun 30 min, hvis du bru­ger din henvisning.

For­kla­ring

Med en hen­vis­ning får du fysi­o­te­ra­pi til syge­sik­rings­tak­sten som typisk lig­ger på omkring 280kr for før­ste behand­ling og 180kr for opføl­gen­de behand­lin­ger. Væl­ger du ikke at gøre brug af din hen­vis­ning, så er det kli­nik­kens egne fast­sat­te pri­ser, du skal betale.

Hos Smer­te­fys har vi ikke et yder­num­mer, men vi tager sta­dig imod hen­vis­nin­ger, da vi har valgt at pris­ud­lig­ne syge­sik­rings­tak­ster­ne. Det bety­der dog også, at vi IKKE udfø­rer veder­lags­fri fysioterapi.

Opsum­me­ring

 • Selv­om du får behand­ling bil­li­ge­re, så kan du med for­del beta­le lidt mere for at få læn­ge­re behandlingstid.

 • Selv­om vi ikke har yder­num­mer, har vi udlig­net pri­sen, du skal betale

 • For at få et yder­num­mer skal kli­nik­ken beta­le op til 1 mil­li­on kroner.

Skriv til os

Vores anbe­fa­lin­ger

Skriv til os
Fysioterapeut der laver sportsfysioterapi med person på Østerbro i København

Skal man have hen­vis­ning til fysioterapeut?

Behø­ver du egent­lig over­ho­ve­det en hen­vis­ning fra lægen for at få en tid til fysi­o­te­ra­pe­ut? Nej, i dag kan du med reg­ler­ne gå direk­te fra gaden og få god hjælp uden hen­vis­ning til fysioterapeut.

Dog kræ­ver det en læge­hen­vis­ning, hvis du vil have mulig­hed for at få til­skud til din behand­ling fra det offent­li­ge. Det er dog for­skel­ligt, hvil­ke kli­nik­ker der tager imod henvisninger.

Læs om ydernummer

Hvor læn­ge gæl­der en henvisning?

En hen­vis­ning til fysi­o­te­ra­pe­ut gæl­der i udgangs­punk­tet et helt år. Det bety­der, at selv­om du har været væk fra behand­ling i noget tid, så kan det godt være, at den sam­me hen­vis­ning sta­dig­væk er gyl­dig. Hvis hen­vis­nin­gen er udlø­bet, vil din behand­ler bede dig få den for­ny­et hos din læge. Hos Smer­te­fys tager vi imod henvisninger.

Skriv til os

Fysi­o­te­ra­pi (pri­ser u/henvisning)

Uden en hen­vis­ning kan du væl­ge enten 30 eller 60 min. Med en hen­vis­ning til­by­der kun 30 min. 

1. behand­ling

590kr500kr
 • Med “danmark”-tilskud: 367 kr

 • Varig­hed: 60 min

1. behand­ling (kort)

295kr
 • Med “danmark”-tilskud: 162 kr

 • Varig­hed: 30 min

Opf. behand­ling

375kr
 • Med “danmark”-tilskud: 287 kr

 • Varig­hed: 45 min

Opf. beh. (kort)

275kr
 • Med “danmark”-tilskud: 187 kr

 • Varig­hed: 30 min

Fysi­o­te­ra­pi (pri­ser m/henvisning)

Pri­ser med en hen­vis­ning. Ønsker du mere end 30 min til en behand­ling, skal du boo­ke en tid uden henvisning.

1. behand­ling (m/henv.)

283,91kr
 • Med “danmark”-tilskud: 150,91 kr

 • Varig­hed: 30 min

Opf. behand­ling (m/henv.)

180,52kr
 • Med “danmark”-tilskud: 92,52 kr

 • Varig­hed: 30 min

Klip­pe­kort til fysioterapi

Her­un­der kan du se vores klip­pe­kort til fysi­o­te­ra­pi, hvor du kan spa­re penge.

Klip­pe­kort 1 (fys)

1250kr1150kr
 • 1. behand­ling. (60 min)
 • 2 x nor­ma­le beh. (45 min)

Klip­pe­kort 2 (fys)

1625kr1450kr
 • 1. behand­ling. (60 min)
 • 3 x nor­ma­le beh. (45 min)

Klip­pe­kort 3 (fys)

2000kr1750kr
 • 1. behand­ling. (60 min)
 • 4 x nor­ma­le beh. (45 min)

Hvad er et ydernummer?

Et yder­num­mer er en form licens som en fysi­o­te­ra­pe­ut skal have for at de patien­ter han eller hun behand­ler kan få til­skud fra syge­sik­rin­gen. Du skal alt­så have fat i en fysi­o­te­ra­pe­ut med et yder­num­mer, hvis du ønsker at få til­skud til din behand­ling. Dog har vi hos Smer­te­fys udlig­net den pris du skal beta­le, så det sva­rer til det du skal beta­le hos en kli­nik med ydernummer.

priser med en henvisning til fysioterapi

I ske­ma­et her­over har vi for­søgt at sam­men­lig­ne pri­ser­ne for før­ste behand­ling. Her ses det, at en kli­nik med yder­num­mer både tje­ner meget mere pr. behand­ling sam­ti­dig med, at du skal beta­le lidt mindre.

Skriv til os
person der får fysioterapi i København på Østerbro

Hvor­for har vi ikke et ydernummer?

Da yder­num­re­ne blev ind­ført i 1988 fik kli­nik­ker­ne til­delt dem gra­tis. I dag koster et yder­num­mer op til en mil­li­on kro­ner, og har der­med ikke noget med kva­li­te­ten af kli­nik­ken at gøre. Som lil­le kli­nik har vi dog valgt det fra, da det er man­ge pen­ge for vores kli­nik. Vi mener, at til­skud­det bør føl­ge patien­ten uan­set om kli­nik­ken har en licens eller ej.

Skriv til os
penge i glas til at vise tilskud til hjemmebehandling

Hvad med syge­for­sik­ring “dan­mark”?

Syge­for­sik­ring “dan­mark” og den offent­li­ge syge­sik­ring er ikke det sam­me. Syge­sik­rin­gen er du sik­ret som stats­bor­ger, mens “dan­mark” er noget du beta­ler for ved siden af. Hvis du er med­lem af “dan­mark”, vil du kun­ne få til­skud til behand­ling hos en fysi­o­te­ra­pe­ut, uan­set om behand­le­ren har et ydernummer.

Se vores priser

Mere info om hen­vis­nin­ger til fysioterapi

Med en hen­vis­ning fra din egen læge er du beret­ti­get til at få til­skud til din behand­ling fra den offent­li­ge syge­sik­ring. Og det er i udgangs­punk­tet rig­tig godt.

fysioterapeuter med ydernummer der kan tage imod henvisninger

Det sto­re pro­blem er dog, at det er langt fra alle fysi­o­te­ra­pe­u­ter, som du kan få til­skud hos. For at du skal kun­ne få til­skud fra syge­sik­rin­gen, skal du hen­ven­de dig til en kli­nik, der ejer det der kal­des et “yder­num­mer”.

Der er lige knapt 15.000 fysi­o­te­ra­pe­u­ter på land­s­plan, men kun 2000 der har til­købt sig et yder­num­mer, hvil­ket vis­se ste­der kan give lan­ge ven­ti­der på op til 12 uger for at kom­me til en fysi­o­te­ra­pe­ut med et yder­num­mer. Med en hen­vis­ning kan den ven­te­tid føles lang.

Grun­det de sto­re omkost­nin­ger, har vi hos Smer­te­fys IKKE et yder­num­mer. Det vil sige, at den offent­li­ge syge­sik­ring ikke giver til­skud til behand­ling hos os. Til gen­gæld har vi faste lave pri­ser i stedet.

Du er måske også inter­es­se­ret i…

fysioterapeut med behandling af knæ

Fysi­o­te­ra­pi

akut fysioterapi i københavn

Akut fysi­o­te­ra­pi

Skriv til os

Har du et spørgs­mål til din hen­vis­ning fra lægen, du ikke har fået svar på? Skriv til os med dit spørgs­mål, og så vil vi ven­de til­ba­ge til dig hur­tigst muligt!