Pri­ser

Her kan du se pri­ser på alle vores behandlinger!

Vi til­by­der både behand­lin­ger med og uden en hen­vis­ning fra lægen.

Pri­ser hos Smertefys

Her på siden har vi sam­let vores pri­ser. Udover det kan du læse mere om vores pak­ke­til­bud og til­skud fra syge­for­sik­ring “dan­mark”. Vælg hvad du vil se pri­ser på herunder:

fysioterapeut med behandling af knæ

Fysi­o­te­ra­pi

massage på briks af en fysioterapeut

Mas­sa­ge

hjemmebehandling i københavn på østerbro

Hjem­me­be­hand­ling

et godt tilbud med rabat på behandling

Pak­ke­til­bud

Fysi­o­te­ra­pi (pri­ser u/henvisning)

Det­te er vores pri­ser uden en hen­vis­ning fra lægen. Vi anbe­fa­ler altid 60 minut­ter til før­ste behand­ling, så der er god tid til under­sø­gel­se og behand­ling. Bemærk, at vi på kli­nik­ken i Køge kun behand­ler til dis­se priser.

priser på fysioterapi uden henvisning hos Smertefys
priser på fysioterapi uden en henvisning
fysioterapi hos smertefys uden en henvisning
priser på fysioterapi uden en henvisning

Fysi­o­te­ra­pi (pri­ser m/henvisning)

Det­te er vores pri­ser med en hen­vis­ning fra lægen. Bemærk, at vi kun tager imod hen­vis­nin­ger på vores kli­nik i Køben­havn (gæl­der dog ikke Tho­mas) og ikke i Køge.

vores priser på fysioterapi med en henvisning
vores priser på fysioterapi med en henvisning
priser på fysioterapi med en henvisning
vores priser på fysioterapi med en henvisning

Pri­ser på massage

Her­un­der kan du se vores pri­ser på mas­sa­ge. Se også hvor­dan du kan spa­re man­ge pen­ge med et pak­ke­til­bud på massage:

Pris for 30 minutters massage i Smertefys
Pris for 60 minutters massage i Smertefys
Pris for 90 minutters massage i Smertefys

Pri­ser på hjemmebehandling

Her kan du se vores faste pri­ser på hjem­me­be­hand­ling. Pri­sen på hjem­me­be­hand­ling er den sam­me selv med en hen­vis­ning fra lægen. Reg­ler for hjem­me­be­hand­ling kan du læse mere om her.

Priser på hjemmebehandling hos Smertefys
Priser på hjemmebehandling hos Smertefys
Priser på hjemmebehandling
Priser på hjemmebehandling

Hvor lang tid skal du vælge?

Da vi rig­tig ofte får spørgs­må­let, vil vi ger­ne give vores anbe­fa­lin­ger, til hvor lang fysi­o­te­ra­pi du skal vælge:

60 min: Anbe­fa­les hvis du har haft smer­ter i fle­re uger eller måne­der, da det ofte er mere komplekst.

30 min: Kan være nok, hvis du har aku­t­te smer­ter (fx. hold i nak­ken) igen­nem et par dage eller få uger.

Til­skud fra “dan­mark”

Hvis du er med­lem af syge­for­sik­ring “dan­mark”, får du til­skud til fysi­o­te­ra­pi hos os. Du kan føl­gen­de i tilskud:

  • 1. gangs behand­ling.….…..133 kr
  • Nor­mal behand­ling.….….….88 kr

Det er desvær­re ikke muligt at få til­skud til massage-behandlinger.

Klip­pe­kort (fysi­o­te­ra­pi)

Her­un­der kan du se vores klip­pe­kort til fysi­o­te­ra­pi, hvor du kan spa­re man­ge penge.

klippekort til fysioterapi hos Smertefys
klippekort til fysioterapi hos Smertefys
klippekort til fysioterapi hos Smertefys

Pak­ke­til­bud (mas­sa­ge)

Her­un­der kan du se vores mas­sa­ge­pak­ker, hvor du kan spa­re pen­ge på fle­re behandlinger.

Priser på massagepakker
Priser på massagepakker
Priser på massagepakker
Massagepakke-priser

Pri­ser for onli­ne fysioterapi

Her­un­der kan du se vores pri­ser på onli­ne fysi­o­te­ra­pi i form af enten en enkelt net kon­sul­ta­tion eller et forløb:

priser på online fysioterapi
priser på online fysioterapi

Gave­kort til behandling

Vil du over­ra­ske, en du hol­der af med den per­fek­te gave? Net­op nu kan du købe et gave­kort til mas­sa­ge eller fysi­o­te­ra­pi hos en dyg­tig fysi­o­te­ra­pe­ut eller stu­de­ren­de i en af vores kli­nik­ker. Vores gave­kort udlø­ber først 2 år efter købet, så du kan helt trygt ven­te med at bru­ge det!

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.