Pro­ble­ma­tik­ker

Går du med en pro­ble­ma­tik til daglig?

Læs mere om for­skel­li­ge pro­ble­ma­tik­ker som vi behand­ler i kli­nik­ken på Østerbro.

Læs mere her

Problematikker

Fysioterapeut fra Smertefys ved siden af en gravid kvinde

Bækkenløsning

Det er ikke unor­malt, at kvin­der under gravi­di­te­ten kan ople­ve smer­ter fra bæk­ke­net eller læn­den. I takt med at maven vok­ser, opstår nye situationer.

person der har smerter

Hovedpine

Hove­d­et føles tungt, nak­ken spæn­der helt op og mas­sa­ge lin­drer. Ken­der du den følel­se? Hoved­pi­ne kan være et alvor­ligt pro­blem og påvir­ke livskvaliteten.

røntgen af ryg med diskusprolaps

Diskusprolaps

Du er måske begyndt at få ondt i din ryg og ned af benet. Efter et besøg hos lægen får du af vide, at du har en dis­kuspro­laps. Men hvad er det, og er det farligt?

person med diskusprolaps der holder hænderne på ryggen

Ondt i lænden

Ondt i læn­den er et af de mest typi­ske lidel­ser som enten er der peri­o­de­vist eller kon­stant. En ska­de kan star­te det, men det kan dog også opstå spontant.

mand der sidder og har iskias smerter i ballen

Iskias

En anden meget udbredt diag­no­se i Dan­mark er “iski­as”. Diag­no­sen er mest kendt ved symp­to­mer i bal­le, ben og fod og kan være til meget stor gene.

albue der viser de to knogler i underarmen

Tennisalbue

Kan man kun få en ten­nisal­bue efter et spil ten­nis? Ten­nisal­bue dæk­ker over smer­ter på yder­si­den af albu­en — ofte som føl­ge af en overbelastning.

Person der har ondt i sin nakke på grund af et hold i nakken

Hold i nakken

Alle men­ne­sker kan ople­ve, at nak­ken plud­se­lig gør rig­tig ondt og har svært ved at bevæ­ge sig uden smer­ter. Så har du mulig­vis fået et hold i nakken.

billede af hånd med alle knogler

Slidgigt

Slid­gigt er når brusk i et led enten del­vist eller helt er væk. Slid­gigt er uund­gå­e­li­ge, alders­be­tin­ge­de for­an­drin­ger i krop­pen som fx. gråt hår og ryn­ker i huden.

mand med smerter i hovedet og kroppen

Kroniske smerter

For lang tid siden slog jeg min ryg, og det gjor­de rig­tig ondt efter­føl­gen­de. Siden da har min ryg aldrig rig­tig været den sam­me. Ken­der du det­te billede?

Book en tid nu

Tag det første skridt mod en tilværelse med færre smerter ved at booke en tid. Når du har sendt os en besked kan du forvente svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræftelse over mail.