Pro­ble­ma­tik­ker

Går du med en pro­ble­ma­tik til daglig?

Læs mere om for­skel­li­ge pro­ble­ma­tik­ker som vi behand­ler på vores klinikker.

Pro­ble­ma­tik­ker

Fysioterapeut fra Smertefys ved siden af en gravid kvinde

Bæk­ken­løs­ning

Det er ikke unor­malt, at kvin­der under gravi­di­te­ten kan ople­ve smer­ter fra bæk­ke­net eller læn­den. I takt med at maven vok­ser, opstår nye situationer.

person der har smerter

Hoved­pi­ne

Hove­d­et føles tungt, nak­ken spæn­der helt op og mas­sa­ge lin­drer. Ken­der du den følel­se? Hoved­pi­ne kan være et alvor­ligt pro­blem og påvir­ke livskvaliteten.

røntgen af ryg med diskusprolaps

Dis­kuspro­laps

Du er måske begyndt at få ondt i din ryg og ned af benet. Efter et besøg hos lægen får du af vide, at du har en dis­kuspro­laps. Men hvad er det, og er det farligt?

person med diskusprolaps der holder hænderne på ryggen

Ondt i lænden

Ondt i læn­den er et af de mest typi­ske lidel­ser som enten er der peri­o­de­vist eller kon­stant. En ska­de kan star­te det, men det kan dog også opstå spontant.

mand der sidder og har iskias smerter i ballen

Iski­as

En anden meget udbredt diag­no­se i Dan­mark er “iski­as”. Diag­no­sen er mest kendt ved symp­to­mer i bal­le, ben og fod og kan være til meget stor gene.

albue der viser de to knogler i underarmen

Ten­nisal­bue

Kan man kun få en ten­nisal­bue efter et spil ten­nis? Ten­nisal­bue dæk­ker over smer­ter på yder­si­den af albu­en — ofte som føl­ge af en overbelastning.

Person der har ondt i sin nakke på grund af et hold i nakken

Hold i nakken

Alle men­ne­sker kan ople­ve, at nak­ken plud­se­lig gør rig­tig ondt og har svært ved at bevæ­ge sig uden smer­ter. Så har du mulig­vis fået et hold i nakken.

billede af hånd med alle knogler

Slid­gigt

Slid­gigt er når brusk i et led enten del­vist eller helt er væk. Slid­gigt er uund­gå­e­li­ge, alders­be­tin­ge­de for­an­drin­ger i krop­pen som fx. gråt hår og ryn­ker i huden.

mand med smerter i hovedet og kroppen

Kro­ni­ske smerter

For lang tid siden slog jeg min ryg, og det gjor­de rig­tig ondt efter­føl­gen­de. Siden da har min ryg aldrig rig­tig været den sam­me. Ken­der du det­te billede?

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.