Kend din kro­ps helingstider

Inden du læser ind­læg­get nede­nun­der, så se vores gode video, hvor vi gen­nem­går heling­sti­der­ne for man­ge for­skel­li­ge struk­tu­rer i krop­pen. Se vore spæn­den­de video her:

Thumbnail til video om helingstider
Person der har kroniske smerter i nakken

*Det­te ind­læg inde­hol­der betalt annoncering*

Din krop har for­skel­li­ge helingstider!

Krop­pen – eller vores fan­ta­sti­ske ”bevæ­ge­ap­pa­rat” — er en både spæn­den­de men også forun­der­lig maski­ne at for­stå. Krop­pen består af rig­tigt man­ge for­skel­li­ge struk­tu­rer som har til for­mål at ska­be bevæ­gel­se og stabilitet.

Blandt de mest almin­de­li­ge struk­tu­rer i krop­pen kan næv­nes orga­ner, mus­k­ler, knog­ler,  sener og ner­ver. Det sker tit, at vi i løbet af vores liv pådra­ger os ska­der på nog­le af dis­se struk­tu­rer. Det kan give både smer­ter og bevæge-problemer.

Men hvor lang tid skal du reg­ne med at der går før din ska­de er helet? Sva­ret afhæn­ger meget af hvil­ken struk­tur der er ska­det, så vi vil her give dig en kort gui­de der kan hjæl­pe dig:

Fysioterapeut fra Smertefys på Østerbro der giver massage i København

Muskel­ska­der

Ved muskel­ska­der for­stås ska­der der er opstå­et på enten én eller fle­re mus­k­ler i krop­pen. De klart mest hyp­pi­ge muskel­ska­der er fiber­s­præng­nin­ger og hår­de slag direk­te på musklen.

Så snart en muskel er ble­vet ska­det, vil den i de fle­ste til­fæl­de bli­ve rig­tig øm og smer­te­fuld især ved berø­ring. Dog vil du for­ment­lig også kun­ne mær­ke det hver gang du bru­ger mus­k­len aktivt. Hvis du fx har en fiber­s­præng­ning i lårets for­re­ste muskel, så vil det typisk gøre meget ondt at stræk­ke knæet.

Heling­sti­den er hel­dig­vis god ved muskel­ska­der, og der ple­jer ofte ikke at gå meget mere end et par uger. Dog kan det også godt vare læn­ge­re tid afhæn­gig af muskel­ska­dens omfang. Hvis du har en helt over­re­vet muskel kan det sag­tens tage fle­re måne­der og nog­le gan­ge hal­ve år før den er nor­mal igen.

fysioterapeut der behandler person med ondt i hånden med sportsfysioterapi

Seneska­der

En sene er en struk­tur der hæn­ger fast på knog­ler­ne og som smel­ter sam­men med en til­hø­ren­de muskel. Seneska­der er væsent­ligt mere dril­ske end muskel­ska­der og heling­sti­den er der­for typisk også læn­ge­re (kan være helt op til 9–12 måne­der i vis­se tilfælde).

De mest almin­de­li­ge seneska­der opstår i for­bin­del­se med over­be­last eller sport og kan være alt fra sprin­ger­k­næ til ten­nisal­bue. Ved et sprin­ger­k­næ bli­ver senen for­an på knæ­et irri­te­ret i en sådan grad, at senen nemt kan bli­ve betændt (eller inflammeret).

Løs­nin­gen ved en over­be­last­ning af en sene er i før­ste omgang aflast. Her­ef­ter kan man roligt påbe­gyn­de en træ­ning bestå­en­de af tung, lang­som styr­ke­træ­ning. Selv­om det vir­ker mær­ke­ligt at skul­le træ­ne tungt på en ska­de, så er det fak­tisk lige præ­cis det som der skal til for at en sene heler godt.

anklens muskler og knogler

Ska­der på knogle

Selv­om ska­der på knog­ler ofte gør van­vit­tigt ondt, så har de fak­tisk oftest nog­le af de bed­re heling­sti­der. De kraf­ti­ge smer­ter kan skyl­des, at vi på knog­ler­ne har et beskyt­ten­de lag rundt om som inde­hol­der man­ge føl­som­me ner­ve­gre­ne. Når der kom­mer et brud vil dis­se ner­ve­gre­ne bli­ve akti­ve­ret, og du mær­ker der­for tit en skarp smer­te med det samme.

De heling­sti­der er typisk 6 uger til nog­le måne­der og afhæn­ger af hvor kraf­tigt et brud du har fået, og hvor på knog­len det sid­der. Har du fx fået et brud der sid­der som en lil­le rev­ne, så vil det alt andet end lige også have en bed­re helings­tid end et brud der sid­der midt igen­nem hele knog­len, hvor knog­len også er revnet.

Uan­set hvil­ken ska­de du har, så er det vig­tigt, at du tager kon­takt til en fysi­o­te­ra­pe­ut for at få lavet en grun­dig under­sø­gel­se. Din fysi­o­te­ra­pe­ut kan også hjæl­pe dig med at bestem­me, hvil­ken type ska­de der er tale om. Der­med kan du få gode råd og vej­led­ning til at kom­me ud af din skade.

Har du behov for pro­fes­sio­nel hjælp kan du kon­tak­te os her på siden, så du kan få fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn.

Andre så også…

Sport­s­mas­sa­ge

Gravid­mas­sa­ge