Mas­sa­ge i Køge

Har du spæn­din­ger og ondt i kroppen?

Få den bed­ste mas­sa­ge i Køge hos Smer­te­fys udført af en fysioterapeut!

Mas­sa­ge i Køge

Er du pla­get af ømhed og spæn­din­ger i krop­pen? Nu kan du få den bed­ste behand­ling hos vores fysi­o­te­ra­pe­ut i Køge, hvor vi til­by­der mas­sa­ge af enkel­te områ­det eller hele krop­pen til gode priser!

  • Uddan­ne­de i smerter

  • Topka­rak­te­rer fra klienterne!

  • Gode pri­ser og flek­sib­le tider

fysioterapeut der giver massage hos Smertefys i Køge

Gode ram­mer i Køge

Hvor­for væl­ge mas­sa­ge hos os?

fysioterapeut der hjælper en klient hos Smertefys i Køge

Hele for­lø­bet fra ankomst af vir­ke­de meget pro­fes­sio­nelt og jeg gik der­fra med en beha­ge­lig for­nem­mel­se i kroppen!

⭐⭐⭐⭐⭐
Julie M.

Hvad siger vores klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

Tine K.

Pri­ser på massage

Se vores pri­ser på mas­sa­ge på kli­nik­ken i Køge her­un­der. Du kan des­u­den også spa­re man­ge pen­ge med en mas­sa­ge­pak­ke hos os:

Pris for 30 minutters massage i Smertefys
Pris for 60 minutters massage i Smertefys
Pris for 90 minutters massage i Smertefys

Vores mas­sa­ge­pak­ker

Få et over­blik over vores mas­sa­ge­pak­ker herunder.

Priser på massagepakker
Priser på massagepakker
Priser på massagepakker
Massagepakke-priser

Hjem­me­mas­sa­ge

Net­op nu kan du få hjem­me­mas­sa­ge hos Smer­te­fys, hvis du bor i Køge og omegn. Det ene­ste krav vi har for, at du kan få mas­sa­ge i hjem­met er, at du skal bo inden for 15 km af klinikken:

Pri­ser på mas­sa­ge i hjemmet

Det­te er vores pri­ser for hjem­me­be­hand­ling i Køge og omegn. Bemærk at vi kører ud sva­ren­de til mak­si­malt 15 km fra kli­nik­ken i Køge. Vi anbe­fa­ler altid 60 minut­ter til før­ste behandling:

priser på hjemmebehandling hos Smertefys i Køge
priser på hjemmebehandling hos Smertefys i Køge

Gave­kort til massage

Vil du give din mand, kone, venin­de, bed­ste­mor eller bar­ne­barn den bed­ste gave? Så er et gave­kort til mas­sa­ge det helt rig­ti­ge. Med et gave­kort er du sik­ret en gave der med sik­ker­hed gør din kære glad. Gave­kor­tet kan bru­ges enten på vores kli­nik i Køben­havn eller i Køge og har en udløbs­da­to på 2 år fra køb.

Vores kli­nik­ker

behandlerrum i Køge

Kli­nik­ken i København

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har en flot træ­nings­sal. Her til­by­der vi blandt andet fysi­o­te­ra­pi og mas­sa­ge i Køben­havn.

behandlerrum for Smertefys i Køge

Kli­nik­ken i Køge

Kli­nik­ken i Køge åbne­de i juli 2023 og består af et enkelt behand­ler­rum med god plads til træ­ning, briks­be­hand­ling og vejledning.

FAQ — Ofte stil­le­de spørgsmål

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.