Fysi­o­te­ra­pi i Køge

Brug for en god fysi­o­te­ra­pe­ut i Køge?

Kom til hos Tho­mas med en master i smer­te­vi­den­skab til gode priser!

Fysi­o­te­ra­pi i Køge

Få fri­hed i krop­pen med fysi­o­te­ra­pi af høje­ste kva­li­tet i Køge. Du får en spe­ci­a­li­se­ret smer­te­be­hand­ling med fokus på lin­dre og fore­byg­ge smer­ter. Kom et skridt tæt­te­re smer­te­fri­hed ved at boo­ke din tid i dag!

  • Moder­ne fysioterapi

  • Topka­rak­te­rer af vores klienter

  • Gode pri­ser og flek­sib­le tider

fysioterapeut fra Smertefys igang med at tilse en klient på klinikken i Køge

Det gode koncept..

fysioterapeut der hjælper en klient hos Smertefys i Køge

Efter bare én behand­ling er nog­le knu­der som har irri­te­ret mig ved skul­der­bla­de­ne i et par år alle­re­de meget bedre!

⭐⭐⭐⭐⭐
Emil G.

Thomas Søgaard Vain er fysioterapeut og ejer af Smertefys på Østerbro i København

Hvem er Thomas?

Jeg har som fysi­o­te­ra­pe­ut i mere end 8 år erfa­ring med en lang ræk­ke ska­der og smer­ter. Jeg har tid­li­ge­re arbej­det med alt fra Team Dan­mark-udø­ve­re til folk med kro­ni­ske smerter.

I 2020 afslut­te­de jeg min master-eksa­men i smer­te­vi­den­skab fra Aal­borg Uni­ver­si­tet, og jeg har siden­hen taget et hav af kur­ser i smerter.

Gode ram­mer i Køge

Hvad siger vores klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og ondt i lænden

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

Tine K.

Pri­ser på fysioterapi

Det­te er vores pri­ser for behand­ling i Køge. Bemærk at vi ikke tager imod hen­vis­nin­ger på kli­nik­ken i Køge. Vi anbe­fa­ler altid 60 minut­ter til før­ste behand­ling, så der er god tid til undersøgelse/behandling.

priser på fysioterapi uden henvisning hos Smertefys
priser på fysioterapi uden en henvisning
fysioterapi hos smertefys uden en henvisning
priser på fysioterapi uden en henvisning

Klip­pe­kort til fysioterapi

Her­un­der kan du se vores klip­pe­kort til fysi­o­te­ra­pi, hvor du kan spa­re man­ge penge.

klippekort til fysioterapi hos Smertefys
klippekort til fysioterapi hos Smertefys
klippekort til fysioterapi hos Smertefys

Vores kli­nik­ker

Smertefys på Østerbro i København der tilbyder fysioterapi og massage

Fysi­o­te­ra­pi på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har en flot træ­nings­sal. Her til­by­der vi blandt andet fysi­o­te­ra­pi (også med en hen­vis­ning) og indi­vi­du­el træning.

behandlerrum for Smertefys i Køge

Fysi­o­te­ra­pi i Køge

Kli­nik­ken i Køge åbne­de i juli 2023 og består af et enkelt behand­ler­rum. Bemærk, at vi har faste pri­ser i kli­nik­ken, da vi ikke tager imod henvisninger.

Vi til­by­der også massage

Vi til­by­der ikke kun fysi­o­te­ra­pi på kli­nik­ken i Køge men også mas­sa­ge. Her­un­der kan du se hvil­ke for­mer for mas­sa­ge, vi til­by­der og væl­ge den der pas­ser bedst for dig:

dame der får massage hos Smertefys

Fysi­o­te­ra­pi i hjemmet

Hvis du har stær­ke smer­ter, akut bæk­ken­løs­ning eller noget i den stil, kan det være svært at kom­me ud af døren og møde op fysisk på kli­nik­ken.  Der­for til­by­der vi hjem­me­be­hand­ling i Køge og omegn, hvor vi kom­mer ud til dig:

Pri­ser på hjemmebehandling

Det­te er vores pri­ser for hjem­me­be­hand­ling i Køge og omegn. Bemærk at vi kører ud sva­ren­de til mak­si­malt 15 km fra kli­nik­ken i Køge. Vi anbe­fa­ler altid 60 minut­ter til før­ste behandling:

priser på hjemmebehandling hos Smertefys i Køge
priser på hjemmebehandling hos Smertefys i Køge

Abon­nér på
vores podcast.

Begynd din rej­se imod fore­byg­gel­se af smer­ter i dag! Skynd dig at gå ind og føl­ge og lyt­te til Smer­te­fri Hver­dag, dér hvor du lyt­ter til dine podcasts!

Abon­nér på
vores podcast.

Begynd din rejse
imod forebyggelse
af smer­ter i dag!
Skynd dig at gå ind
og føl­ge og lyt­te til
Smer­te­fri Hverdag,
dér hvor du lytter
til dine podcasts!

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.