Fored­rag i København

Prøv en af vores spæn­den­de fored­rag i København!

Læs mere om de for­skel­li­ge fored­rag om smer­ter vi til­by­der i København!

Fored­rag om smerter

Hos Smer­te­fys er viden om smer­ter et af vores stør­ste ker­ne­vær­di­er, og vi for­sø­ger at behand­le ud fra den nye­ste viden. Da vi ønsker, at spre­de den nye­ste vide, til­by­der vi der­for også fored­rag i Køben­havn for både virk­som­he­der og pri­vat­per­so­ner. Her kan du bli­ve klo­ge­re på din krop og din sundhed.

Thomas Søgaard Vain er en fysioterapeut hos Smertefys i København på Østerbro

Fag­lig baggrund

Vores fored­rag udfø­res altid af fysi­o­te­ra­pe­ut og ejer af Smer­te­fys, Tho­mas Søgaard Vain. Tho­mas stif­te­de Smer­te­fys i 2018 og gen­nem­før­te i 2020 en master-uddan­nel­se i “Smer­te­vi­den­skab og tvær­fag­lig smer­te­be­hand­ling” fra Aal­borg Universitet.

Fle­re års erfa­ring kom­bi­ne­ret med en pas­sion for at stu­de­re den nye­ste forsk­ning giver nog­le spæn­den­de og ind­le­ven­de fored­rag i Køben­havn. Vi har afholdt wor­ks­hops både uden for kli­nik­ken og på kli­nik­ken på Østerbro.

Hvor hol­der vi foredrag?

Vi til­by­der enten fored­rag på vores kli­nik på Øster­bro eller i jeres egne loka­ler. Læs mere om mulighederne:

hus med træ i baggrunden

Fored­rag hos os

Et fored­rag hos os vil fore­gå på vores kli­nik på Øster­bro. Når der er nok efter­spørgs­ler, sæt­tes en dato.

mand der holder foredrag

Fored­rag hos jer

Med et fored­rag hos jer stil­ler i selv loka­ler til rådig­hed. Vi med­brin­ger selv mate­ri­a­le, der skal bruges.

klinik for fysioterapi på Østerbro i København der laver firmamassage

Fored­rag hos os

Vi har før afholdt både fored­rag og spe­ci­fik­ke wor­ks­hops på vores kli­nik. Der er plads til maks. 15 per­so­ner. Ved fle­re efter­spørgs­ler fast­sæt­tes en ny dato for et foredrag.

 • Vi stil­ler loka­ler til rådighed

 • Vi sør­ger for vand og frugt

 • Pris: 600kr (pr. deltager)

Smertefys der afholder foredrag i København

Tema­dag hos jer

Med en wor­ks­hop hos jer kom­mer vi ud til jer i jeres loka­ler. I bestem­mer selv antal del­ta­ge­re, og vi med­brin­ger alt selv. Trans­port afreg­nes sepe­rat som til­læg til prisen.

 • I stil­ler loka­ler til rådighed

 • Vi med­brin­ger alt ud over

 • Pris: 1200kr + transport

Smertefys der afholder foredrag i København

Hvad består vores fored­rag af?

Hvil­ke fored­rag til­by­der vi?

Kvinde med hold i nakken der sidder ved en computer

Kro­ni­ske smer­ter: Hvor­for varer det ved?

løber der dyrker sin sport

Løb og slid­gigt: Løb dig til stær­ke­re knogler!

Smertefys der afholder foredrag om Virtual Reality i København

Vir­tu­al Rea­li­ty som smertelindrer

person der sidder på kontor og arbejder og som er disponeret for en tennisalbue

Gen­tænk ergo­no­mi: Fore­byg­gel­se på arbejdet

Vores fored­rag

Kvinde med hold i nakken der sidder ved en computer

Kro­ni­ske smer­ter: Hvor­for varer det ved?

Kro­ni­ske smer­ter er smer­ter der har varet ved i mere end 3 måne­der og som ikke går over af sig selv. I Dan­mark lider hver 5. per­son af kro­ni­ske smer­ter. Men hvor­for går smer­ter­ne ikke væk, og hvad kan man selv gøre for at få dem væk? I det­te fored­rag dyk­ker vi ned i det spæn­den­de tema omkring kro­ni­ske smer­ter, og vi viser dig, hvad den nye­ste forsk­ning siger.

Varig­hed: 1,5 timer

kvindelig løber der dyrker sin sport

Løb og slid­gigt: Løb dig til stær­ke­re knogler!

Løb er en af dan­sker­nes abso­lut­te favo­rit­ter, hvad angår dag­lig motion. Nog­le stop­per dog, når de får ska­der, og med alde­ren stop­per fle­re af frygt for at få slid­gigt i knæ og hof­ter. Men giver det mening i for­hold til forsk­nin­gen? Er løb dår­ligt, hvis du vil und­gå slid­gigt eller alle­re­de har det? I det­te fored­rag kig­ger vi nær­me­re på de man­ge myter omkring løb og slid­gigt.

Varig­hed: 1,5 timer

Smertefys der afholder foredrag om Virtual Reality og smerter i København

Vir­tu­al Rea­li­ty som smertelindrer

Du har måske prø­vet Vir­tu­al Rea­li­ty før og tænkt, at det var da egent­lig meget sjov under­hold­ning. Men vid­ste du, at den spæn­den­de tek­no­lo­gi bag Vir­tu­al Rea­li­ty fak­tisk også kan bru­ges imod smer­ter? I det­te spæn­den­de fored­rag gen­nem­går vi detal­jer­ne bag den nye­ste forsk­ning, som vi selv har været med til at lave. Se hvor­dan Vir­tu­al Rea­li­ty og fysi­o­te­ra­pi forenes.

Varig­hed: 1,5 timer

person der sidder på kontor og arbejder og som er disponeret for en tennisalbue

Gen­tænk ergo­no­mi og forebyggelse

Vi kan ikke løbe fra, at vi i dag bru­ger rig­tig meget tid på vores arbej­de. Med al den tid vi bru­ger, stil­ler det dog også sto­re krav til, at udsty­ret vir­ker som det skal for at und­gå smer­ter i krop­pen. Men hvor­dan fore­byg­ger man bedst på arbejds­plad­sen? I det­te fored­rag gen­tæn­ker vi ergo­no­mi og giver vores anbe­fa­lin­ger til, hvad den nye­ste forsk­ning siger, at vi bør gøre.

Varig­hed: 1,5 timer

Pri­ser på vores foredrag

Her­un­der kan du se pri­ser­ne på vores fored­rag i Køben­havn. Du kan enten væl­ge et fored­rag på vores kli­nik eller hos jer:

Fored­rag hos os

750kr/pr. del­ta­ger
 • Inklu­de­ret i prisen:

 • Et fag­ligt fored­rag (90 min)

 • Vand og frugt som tillæg

 • Loka­tion: Østerbro

Fored­rag hos dig/jer

2500kr + transport
 • Inklu­de­ret i prisen:

 • Et fag­ligt fored­rag (90 min)

 • Mulig­hed for at få materialet

 • Loka­tion: Valgfrit

flot klinik for fysioterapi på Østerbro i København

Sådan boo­k­er du et foredrag

Det er nemt og enkelt at boo­ke events hos os. Vi afhol­der dog kun wor­ks­hops hos os, hvis der er nok anmod­nin­ger. Du skal der­for gøre føl­gen­de, hvis du ønsker at booke:

 • Find dit ønske­de foredrag

 • Find din ønske­de lokation

 • Skriv dine ønsker til os her

Anled­nin­ger til foredrag

Et fored­rag skal gøre enten dig selv eller dine med­ar­bej­de­re klo­ge­re på et bestemt områ­de. Her­un­der har vi listet nog­le typi­ske anled­nin­ger til at boo­ke hos os:

Hvad siger vores klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Det har været meget inspi­re­ren­de at læse, og jeg har taget øvel­ser­ne til mig. Det er ved at hjæl­pe, så jeg for­sæt­ter med at øve, så bli­ver det godt, tror jeg på.

Karin L.

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg har fået meget nyt­tig viden og fær­re smerter.

Inge F.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rig­tig god gen­nem­gang af for­hold omkring ryg og læn­des­mer­ter. Lige hvad jeg har brug for.

Bjar­ne J.

Fored­rag på engelsk

Hvis du ønsker, at fored­ra­get skal afhol­des på engelsk, så er det intet pro­blem. Til alle vores wor­ks­hops har vi såle­des mulig­hed for både at udfø­re det på dansk eller engelsk. Mate­ri­a­let der udle­ve­res kan lige­le­des være fra beg­ge sprog. For at und­gå mis­for­stå­el­ser er det vig­tigt, at i angi­ver det i jeres besked, hvis i ønsker det på engelsk.

Book et fored­rag her

Ønsker du at boo­ke os til en wor­ks­hop? Ved at udfyl­de den­ne kon­takt­for­mu­lar får vi besked om din inter­es­se. Vi vil her­ef­ter kon­tak­te dig på tele­fon eller mail inden for 24 timer.