Fored­rag i København

Prøv en af vores spæn­den­de fored­rag i København!

Læs mere om de for­skel­li­ge fored­rag om smer­ter vi til­by­der i København!

Læs mere her

Foredrag om smerter

Hos Smer­te­fys er viden om smer­ter et af vores stør­ste ker­ne­vær­di­er, og vi for­sø­ger at behand­le ud fra den nye­ste viden. Da vi ønsker, at spre­de den nye­ste vide, til­by­der vi der­for også fored­rag i Køben­havn for både virk­som­he­der og pri­vat­per­so­ner. Her kan du bli­ve klo­ge­re på din krop og din sundhed.

Læs mere her
Thomas Søgaard Vain er en fysioterapeut hos Smertefys i København på Østerbro

Faglig baggrund

Vores fored­rag udfø­res altid af fysi­o­te­ra­pe­ut og ejer af Smer­te­fys, Tho­mas Søgaard Vain. Tho­mas stif­te­de Smer­te­fys i 2018 og gen­nem­før­te i 2020 en master-uddan­nel­se i “Smer­te­vi­den­skab og tvær­fag­lig smer­te­be­hand­ling” fra Aal­borg Universitet.

Fle­re års erfa­ring kom­bi­ne­ret med en pas­sion for at stu­de­re den nye­ste forsk­ning giver nog­le spæn­den­de og ind­le­ven­de fored­rag i Køben­havn. Vi har afholdt wor­ks­hops både uden for kli­nik­ken og på kli­nik­ken på Østerbro.

Se vores foredrag

Hvor holder vi foredrag?

Vi til­by­der enten fored­rag på vores kli­nik på Øster­bro eller i jeres egne loka­ler. Læs mere om mulighederne:

hus med træ i baggrunden

Foredrag hos os

Et fored­rag hos os vil fore­gå på vores kli­nik på Øster­bro. Når der er nok efter­spørgs­ler, sæt­tes en dato.

Læs mere her
mand der holder foredrag

Foredrag hos jer

Med et fored­rag hos jer stil­ler i selv loka­ler til rådig­hed. Vi med­brin­ger selv mate­ri­a­le, der skal bruges.

Læs mere her
klinik for fysioterapi på Østerbro i København der laver firmamassage

Foredrag hos os

Vi har før afholdt både fored­rag og spe­ci­fik­ke wor­ks­hops på vores kli­nik. Der er plads til maks. 15 per­so­ner. Ved fle­re efter­spørgs­ler fast­sæt­tes en ny dato for et foredrag.

 • Vi stil­ler loka­ler til rådighed

 • Vi sør­ger for vand og frugt

 • Pris: 600kr (pr. deltager)

Se vores foredrag
Smertefys der afholder foredrag i København

Foredrag hos jer

Med et fored­rag hos jer kom­mer vi ud til jer i jeres loka­ler. I bestem­mer selv antal del­ta­ge­re, og vi med­brin­ger alt selv. Trans­port afreg­nes sepe­rat som til­læg til prisen.

 • I stil­ler loka­ler til rådighed

 • Vi med­brin­ger alt ud over

 • Pris: 1200kr + transport

Se vores foredrag
Smertefys der afholder foredrag i København

Hvad består vores foredrag af?

Se vores foredrag

Hvilke foredrag tilbyder vi?

Kvinde med hold i nakken der sidder ved en computer

Kroniske smerter: Hvorfor varer det ved?

løber der dyrker sin sport

Løb og slidgigt: Løb dig til stærkere knogler!

Smertefys der afholder foredrag om Virtual Reality i København

Virtual Reality som smertelindrer

person der sidder på kontor og arbejder og som er disponeret for en tennisalbue

Gentænk ergonomi: Forebyggelse på arbejdet

Vores foredrag

Kvinde med hold i nakken der sidder ved en computer

Kroniske smerter: Hvorfor varer det ved?

Kro­ni­ske smer­ter er smer­ter der har varet ved i mere end 3 måne­der og som ikke går over af sig selv. I Dan­mark lider hver 5. per­son af kro­ni­ske smer­ter. Men hvor­for går smer­ter­ne ikke væk, og hvad kan man selv gøre for at få dem væk? I det­te fored­rag dyk­ker vi ned i det spæn­den­de tema omkring kro­ni­ske smer­ter, og vi viser dig, hvad den nye­ste forsk­ning siger.

Varig­hed: 1,5 timer

Book et foredrag
kvindelig løber der dyrker sin sport

Løb og slidgigt: Løb dig til stærkere knogler!

Løb er en af dan­sker­nes abso­lut­te favo­rit­ter, hvad angår dag­lig motion. Nog­le stop­per dog, når de får ska­der, og med alde­ren stop­per fle­re af frygt for at få slid­gigt i knæ og hof­ter. Men giver det mening i for­hold til forsk­nin­gen? Er løb dår­ligt, hvis du vil und­gå slid­gigt eller alle­re­de har det? I det­te fored­rag kig­ger vi nær­me­re på de man­ge myter omkring løb og slid­gigt.

Varig­hed: 1,5 timer

Book et foredrag
Smertefys der afholder foredrag om Virtual Reality og smerter i København

Virtual Reality som smertelindrer

Du har måske prø­vet Vir­tu­al Rea­li­ty før og tænkt, at det var da egent­lig meget sjov under­hold­ning. Men vid­ste du, at den spæn­den­de tek­no­lo­gi bag Vir­tu­al Rea­li­ty fak­tisk også kan bru­ges imod smer­ter? I det­te spæn­den­de fored­rag gen­nem­går vi detal­jer­ne bag den nye­ste forsk­ning, som vi selv har været med til at lave. Se hvor­dan Vir­tu­al Rea­li­ty og fysi­o­te­ra­pi forenes.

Varig­hed: 1,5 timer

Book et foredrag
person der sidder på kontor og arbejder og som er disponeret for en tennisalbue

Gentænk ergonomi og forebyggelse

Vi kan ikke løbe fra, at vi i dag bru­ger rig­tig meget tid på vores arbej­de. Med al den tid vi bru­ger, stil­ler det dog også sto­re krav til, at udsty­ret vir­ker som det skal for at und­gå smer­ter i krop­pen. Men hvor­dan fore­byg­ger man bedst på arbejds­plad­sen? I det­te fored­rag gen­tæn­ker vi ergo­no­mi og giver vores anbe­fa­lin­ger til, hvad den nye­ste forsk­ning siger, at vi bør gøre.

Varig­hed: 1,5 timer

Book et foredrag

Priser på foredrag

Her­un­der kan du se pri­ser­ne på vores fored­rag i Køben­havn. Du kan enten væl­ge et fored­rag på vores kli­nik eller hos jer:

Foredrag hos os

600kr/pr. del­ta­ger
 • Inkluderet i prisen:

 • Et fagligt foredrag (90 min)

 • Vand og frugt som tillæg

 • Lokation: Østerbro

Foredrag hos dig/jer

1200kr + transport
 • Inkluderet i prisen:

 • Et fagligt foredrag (90 min)

 • Mulighed for at få materialet

 • Lokation: Valgfrit

flot klinik for fysioterapi på Østerbro i København

Sådan booker du et foredrag

Det er nemt og enkelt at boo­ke et fored­rag hos os. Vi afhol­der dog kun fored­rag hos os, hvis der er nok anmod­nin­ger. Du skal der­for gøre føl­gen­de, hvis du ønsker at booke:

 • Find dit ønske­de foredrag

 • Find din ønske­de lokation

 • Skriv dine ønsker til os her

Skriv til os her

Anledninger til foredrag

Et fored­rag skal gøre enten dig selv eller dine med­ar­bej­de­re klo­ge­re på et bestemt områ­de. Her­un­der har vi listet nog­le typi­ske anled­nin­ger til at boo­ke et fored­rag hos os:

Skriv til os her

Hvad Siger Vores Klienter ?

⭐⭐⭐⭐⭐
Det har været meget inspi­re­ren­de at læse, og jeg har taget øvel­ser­ne til mig. Det er ved at hjæl­pe, så jeg for­sæt­ter med at øve, så bli­ver det godt, tror jeg på.

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Karin L.

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg har fået meget nyt­tig viden og fær­re smerter.

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Inge F.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rig­tig god gen­nem­gang af for­hold omkring ryg og læn­des­mer­ter. Lige hvad jeg har brug for.

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Bjar­ne J.

Book en tid her
Fysioterapeut fra Smertefys på Østerbro i København der holder foredrag

Foredrag på engelsk

Hvis du ønsker, at fored­ra­get skal afhol­des på engelsk, så er det intet pro­blem. Til alle fored­rag har vi såle­des mulig­hed for både at udfø­re det på dansk eller engelsk. Mate­ri­a­let der udle­ve­res kan lige­le­des være fra beg­ge sprog. For at und­gå mis­for­stå­el­ser er det vig­tigt, at i angi­ver det i jeres besked, hvis i ønsker det på engelsk.

Skriv til os her

Book et foredrag her!

Ønsker du at booke et foredrag med os? Ved at udfylde denne kontaktformular får vi besked om din interesse. Vi vil herefter kontakte dig på telefon eller mail inden for 24 timer.