Gravid­mas­sa­ge i København

Har du brug for den bed­ste gravidmassage?

Hos os får du en rig­tig god gravid­mas­sa­ge i København!

Fysioterapeut fra Smertefys ved siden af en gravid kvinde

Gravid­mas­sa­ge i København

En gravi­di­tet er en unik ople­vel­se, men desvær­re kan smer­ter og spæn­din­ger gøre det ube­ha­ge­ligt. Du bør der­for ikke gå på kom­pro­mis med kva­li­tet i behand­lin­gen. Hos os får du:

  • Fysi­o­te­ra­pe­ut eller fys-stud.

  • Topka­rak­térer fra klienterne

  • Gode pri­ser og flek­sib­le tider

Fysioterapeut fra Smertefys ved siden af en gravid kvinde

Gravid­mas­sa­ge hos os

Det ret­te udstyr til dig

Gravid kvinde der får gravidmassage hos Smertefys på Østerbro

Kan varmt anbe­fa­les. Jeg var til gravid­mas­sa­ge, og efter kun 2 behand­lin­ger hav­de jeg ikke ondt i ryg­gen længere.

⭐⭐⭐⭐⭐
Deb­bie D.

Hvor til­by­der vi gravidmassage?

Caroline Andreasen hos Smertefys der giver gravidmassage til gravid kvinde på Østerbro i København

Gravid­mas­sa­ge på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har en flot træ­nings­sal. Her til­by­der vi blandt andet fysi­o­te­ra­pi og mas­sa­ge.

dame får massage og fysioterapi hos Smertefys i Køge

Gravid­mas­sa­ge i Køge

Kli­nik­ken i Køge åbne­de i juli 2023 og består af et enkelt behand­ler­rum med god plads til træ­ning, briks­be­hand­ling og vejledning.

Hvad siger andre gravide?

⭐⭐⭐⭐⭐
Tho­mas kun­ne med høj fag­lig­hed lin­dre min hoved­pi­ne. Det er en stor hjælp med en fysi­o­te­ra­pe­ut som giver behandling.

Met­te E.

⭐⭐⭐⭐⭐
Yderst kom­pe­tent og utro­lig beha­ge­lig. Her kan man føle sig 100% tryg og i gode hænder.

Met­te M.

⭐⭐⭐⭐⭐
Lau­ra var punkt­lig, grun­dig og velover­ve­jet i hen­des frem­gangs­må­de. Kom­mer helt sik­kert igen, når beho­vet opstår.

Safi­ne L.

Pri­ser på gravidmassage

Her­un­der kan du se vores pri­ser for gravid mas­sa­ge i Køben­havn på Øster­bro. Med vores mas­sa­ge­pak­ker får du for­de­le, hvor du spa­rer man­ge penge:

Pris for 30 minutters massage i Smertefys
Pris for 60 minutters massage i Smertefys
Pris for 90 minutters massage i Smertefys

Vores mas­sa­ge­pak­ker

Her­un­der kan du se vores mas­sa­ge­pak­ker, hvor du kan spa­re man­ge penge.

Priser på massagepakker
Priser på massagepakker
Priser på massagepakker
Massagepakke-priser

Mas­sa­ge hvor det pas­ser dig

Caroline fra Smertefys giver firmamassage i København på Østerbro

Gravid­mas­sa­ge hos os

Den­ne behand­ling indeholder:

Vores mest popu­læ­re behand­lings­form for gravi­de er mas­sa­ge på en af vores kli­nik­ker på Sjæl­land. Her har vi briks og andet udstyr klart til dig.

fysioterapeut der har medbragt sin egen briks til hjemmebehandling i København på Østerbro

Gravid­mas­sa­ge i dit eget hjem

Den­ne behand­ling indeholder:

Med behand­ling i hjem­met kan du som gravid få os ud til din egen adres­se og få mas­sa­ge. Læs mere om hvor­dan du kan få hjem­me­be­hand­ling her.

Hvil­ke lidel­ser behand­ler vi?

Mas­sa­ge til gravi­de kan hjæl­pe som lin­dring til en ræk­ke symp­to­mer. Her­un­der har vi listet nog­le af de typi­ske lidel­ser, vi ser i klinikken:

Hvor lang tid skal din behand­ling vare?

Det kan være rig­tig svært som gravid at vide, hvor lang tid, du bør væl­ge. Læs om hvad vi til­by­der her­un­der, og se hvad der pas­ser bedst til dig:

Til­skud til gravidmassage

Som gravid dæk­ker en hen­vis­ning fra lægen kun til fysi­o­te­ra­pi og ikke gravid­mas­sa­ge. Syge­for­sik­ring “dan­mark” yder lige­le­des ikke til­skud til behand­ling. Der kan dog være pri­va­te sund­heds­for­sik­rin­ger der dæk­ker mas­sa­ge. Du bedes kon­tak­te din for­sik­ring for info.

Gave­kort til gravidmassage

Vil du over­ra­ske, en du gravid hol­der af med den helt per­fek­te gave i en hård tid? Net­op nu kan du købe et gave­kort til mas­sa­ge for gravi­de til behand­ling hos en god behand­ler på en af vores kli­nik­ker. Vores gave­kort har en udløbs­da­to på to år, så hun kan helt trygt ven­te med gravi­di­tets­mas­sa­gen til det helt rig­ti­ge tidspunkt!

FAQ — Ofte stil­le­de spørgsmål

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.