Sport­s­mas­sa­ge i København

Sport­s­mas­sa­ge i København

Brug for sport­s­mas­sa­ge i København?

Prøv den bed­ste sport­s­mas­sa­ge på Øster­bro i Køben­havn her!

Sport­s­mas­sa­ge i København

Hos Smer­te­fys er vi gla­de for at vi kan til­by­de sport­s­mas­sa­ge på vores kli­nik for fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn. Den behand­ling du får, vil altid bli­ve givet af en dyg­tig uddan­net fysi­o­te­ra­pe­ut eller fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de på vores flot­te kli­nik på Øster­bro eller i eget hjem.

Sport­s­mas­sa­ge er for dig med…

Vores kli­nik i København

Smertefys på Østerbro i København der tilbyder fysioterapi og massage

Kli­nik­ken på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har blandt andet en træ­nings­sal. Her til­by­der vi blandt andet fysi­o­te­ra­pi og sport­s­mas­sa­ge på Øster­bro i København.

Fysioterapeut fra Smertefys på Østerbro der giver sportsmassage i København

Hvad er sportsmassage?

Sport­s­mas­sa­ge er en type mas­sa­ge som typisk gives til idræts­u­dø­ve­re eller andre per­so­ner som har været fysisk akti­ve. Vi har man­ge års erfa­ring med sport­s­mas­sa­ge i Køben­havn, så hos os er du altid sik­ret følgende:

  • Høj­kva­li­tets sportsmassage

  • God uddan­nel­se og erfaring

  • Stor viden inden­for smer­ter

Hvad Siger Vores Klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

Caroline Andreasen fra Smertefys der giver fysioterapi på Østerbro i København

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Tine K.

Pri­ser på sportsmassage

Her­un­der kan du se vores pri­ser. Vi til­by­der op til 90 min og med en mas­sa­ge­pak­ke, kan du spa­re man­ge pen­ge på dine behandlinger:

Pris for 30 minutters massage i Smertefys
Pris for 60 minutters massage i Smertefys
Pris for 90 minutters massage i Smertefys

Vores mas­sa­ge­pak­ker

Her­un­der kan du se vores mas­sa­ge­pak­ker, hvor du kan spa­re man­ge penge.

Priser på massagepakker
Priser på massagepakker
Massagepakke-priser

Pri­ser på sport­s­mas­sa­ge i hjemmet

Her kan du se vores pri­ser på sport­s­mas­sa­ge i hjem­met. Trans­port er inkl. i pri­sen, og du kan få hjem­me­be­hand­ling, hvis bor inden for 6km af kli­nik­ken i København.

Priser på hjemmebehandling hos Smertefys
Priser på hjemmebehandling

Mød dine behandlere!

Her­un­der kan du møde vores fysi­o­te­ra­pe­u­ter på Østerbro:

fysioterapeut med briks der er på vej til hjemmebehandling på Østerbro i København

Tho­mas Søgaard Vain

Ejer/fysioterapeut

Julie Niekrenz arbejder som fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Julie Nie­krenz

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Christian Vestervang Christiansen er en fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Chri­sti­an Vester­vang Christiansen

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Veronica Young er fysioterapeut hos Smertefys i København

Vero­ni­ca Young

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Caroline Andreasen er ny fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Caro­li­ne Andreasen

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Ida Marie Madsen arbejder hos Smertefys på Østerbro i København

Ida Marie Madsen

Fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de

Laura Kristiansen arbejder som studerende hos Smertefys på Østerbro i København

Lau­ra Kristiansen

Fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de

Hvad kan sport­s­mas­sa­ge hjæl­pe på?

Sport­s­mas­sa­ge kan ofte ikke stå ale­ne i en behand­ling, og der­for kom­bi­ne­res det ofte med fysi­o­te­ra­pi og øvel­ser med ela­stik i behand­lin­gen af:

Du er måske også inter­es­se­ret i…

massage på briks af en fysioterapeut

Mas­sa­ge

person der får sportsmassage i københavn

Helkro­p­s­mas­sa­ge

mand der løber i sport

Akut fysi­o­te­ra­pi

Sport­s­mas­sa­ge i hjemmet

Hvad så hvis du har rig­tig meget brug for sport­s­mas­sa­ge, men ikke har mulig­hed for at kom­me ind på kli­nik­ken? Det har vi hel­dig­vis en god løs­ning på. Net­op nu til­by­der vi hjem­me­be­hand­ling, hvil­ket bety­der, at vi kan kom­me ud til din adres­se, og give dig behand­ling. Det ene­ste det kræ­ver er, at du bor tæt på kli­nik­ken på Øster­bro.

gavekort til massage, fysioterapi og hjemmebehandling på Østerbro i København

Gave­kort til behandling

Vil du over­ra­ske, en du hol­der af med den per­fek­te gave? Net­op nu kan du købe et gave­kort til mas­sa­ge med en dyg­tig behand­ler fra vores kli­nik på Øster­bro i Køben­havn. Gave­kor­tet har en udløbs­da­to på to år, så du kan trygt ven­te med at bru­ge det!

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.