Indi­vi­du­el træning

Har du brug for effek­tiv genoptræning?

Vi til­by­der indi­vi­du­el træ­ning med en fysi­o­te­ra­pe­ut i Køben­havn eller Køge.

Hvad er indi­vi­du­el træning?

Indi­vi­du­el træ­ning er fysi­o­te­ra­pe­u­tisk træ­ning med fokus kun på dig. Det bety­der, at du med indi­vi­du­el træ­ning får følgende:

  • Høj­kva­li­tets genoptræning

  • Dyg­ti­ge fysioterapeuter

  • Gode ram­mer for træning

Holdtræning hos Smertefys på Østerbro i København
Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Hvad gør indi­vi­du­el træning?

En stor for­del ved indi­vi­du­el træ­ning er, at du får spe­ci­a­li­se­ret din træ­ning af en uddan­net fysi­o­te­ra­pe­ut. Der­for kal­des det også for fysi­o­te­ra­pe­u­tisk træ­ning, for­di du får en skræd­der­sy­et plan.

Med indi­vi­du­el træ­ning kan du få fokus på at øge din styr­ke, kon­di­tion, balan­ce og meget andet. Sam­men med vores uddan­ne­de fysi­o­te­ra­pe­u­ter vil du bli­ve taget i hån­den hele vejen.

Hvor træ­ner vi med dig?

Smertefys på Østerbro i København der tilbyder fysioterapi og massage

Træ­ning på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har en flot træ­nings­sal. Her til­by­der vi blandt andet fysi­o­te­ra­pi og akut fysi­o­te­ra­pi.

behandlerrum for Smertefys i Køge

Træ­ning i Køge

Kli­nik­ken i Køge åbne­de i juli 2023 og består af et enkelt behand­ler­rum med god plads til træ­ning, briks­be­hand­ling og vejledning.

Hvad siger vores klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

Tine K.

Pri­ser på indi­vi­du­el træning

Her­un­der kan du se vores pri­ser på indi­vi­du­el træ­ning med et klippekort:

priser på individuel fysioterapi hos Smertefys
priser på individuel fysioterapi hos Smertefys

Hvem er indi­vi­du­el træ­ning for?

Hvad er træ­ning godt for, og hvem har gavn af det? Man­ge kan have gavn af indi­vi­du­el træ­ning, og vi har listet nog­le af de typi­ske herunder:

Gave­kort til træning

Ken­der du en der har brug for den ret­te hjælp til at få gang i krop­pen igen? Net­op nu kan du købe et gave­kort til mas­sa­ge, indi­vi­du­el træ­ning eller noget helt tred­je efter eget ønske. Gave­kor­tet har en udløbs­da­to på to år, så du kan trygt ven­te med at bru­ge det til det ret­te tidspunkt.

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.