For­stå din hovedpine

Inden du læser ind­læg­get nede­nun­der, så se vores gode video om hvor­dan du fin­der ud af hvil­ken hoved­pi­ne, du har. På den måde kan du opti­me­re din behand­ling. Se den her:

Thumbnail af kvinde med hovedpine

Det­te ind­læg er skre­vet, af Tho­mas Søgaard Vain som er fysi­o­te­ra­pe­ut og ejer af Smer­te­fys i Køben­havn. Tho­mas har der­u­d­over en master i smer­te­vi­den­skab fra Aal­borg Universitet.

Thomas Søgaard Vain er fysioterapeut og ejer af Smertefys på Østerbro i København

Tho­mas Søgaard Vain

For­fulgt af ondt i hovedet

De fle­ste kan nok gen­ken­de for­nem­mel­sen af et dun­ken­de hoved, der gør ondt. Det er for­ment­lig også de fle­ste – tæn­ker jeg — der ønsker en gravi­di­tet uden pro­ble­mer eller smer­ter. Fle­re ople­ver i løbet af deres gravi­di­tet at døje med ondt i hove­d­et – enten som noget nyt og ander­le­des eller som en ved­va­ren­de hoved­pi­ne fra før graviditeten.

Når du mær­ker at du får hoved­pi­ne under din gravi­di­tet, tager du måske dig selv i at tæn­ke: ”Hvad kan jeg gøre for at få det til at gå væk?” Det kan være meget irri­te­ren­de at have ondt i hove­d­et, og nog­le gan­ge går hoved­pi­nen desvær­re ikke over af sig selv (kan med­føl­ges af kvalme).

Men hvad kan man som gravid gøre, når det­te er til­fæl­det? Artik­len her vil give dig nog­le tips til, hvad du kan gøre for at mind­ske dine smer­ter i hovedet.

dame der holder sig for øjnene

Hoved­pi­ne under graviditeten

Hoved­pi­ne er for man­ge ikke et frem­med ord, og det brin­ger ofte man­ge erfa­rin­ger, ople­vel­ser og følel­ser med sig. Du har måske selv ople­vet at hoved­pi­nen kan kom­me til udtryk på man­ge for­skel­li­ge måder. Enten som en tryk­ken i beg­ge sider, i den ene side, en smer­te inde bag øjne­ne eller noget helt andet.

Når du som gravid ople­ver kraf­tig hoved­pi­ne, er du ikke ale­ne. Rig­tig man­ge får hoved­pi­ne under sin gravi­di­tet og alt efter hvil­ket tri­me­ster, du befin­der dig i, vil din hoved­pi­ne vise sig på for­skel­li­ge måder.

Hoved­pi­ne i 1. trimester

I den før­ste del af gravi­di­te­ten vil rig­tig man­ge ople­ve at have smer­ter i og omkring hove­d­et. Fak­tisk er det én af de mest nor­ma­le gener i før­ste tri­me­ster sam­men med kval­me, så der er stor sand­syn­lig­hed for at du vil ople­ve kraf­tig hoved­pi­ne i den periode.

Når du lige er ble­vet gravid, går din krop igen­nem en mas­se for­an­drin­ger, for bedst at kun­ne pas­se på dig og dit frem­ti­di­ge barn. Det­te inde­bæ­rer blandt andet ændrin­ger i dine hor­moner, så dit kom­men­de barn får de bed­ste for­ud­sæt­nin­ger for at vok­se godt i din mave. Ændrin­ger­ne i hor­moner­ne kan være med til enten at give dig vold­som hoved­pi­ne eller ændre alle­re­de eksi­ste­ren­de ondt i hovedet.

Selv­om man­ge gravi­de kan mær­ke en ændring eller at deres hoved­pi­ne helt for­svin­der, ved vi også at helt op til 10% af gravi­de vil ople­ve at få ondt i hove­d­et under før­ste tri­me­ster af deres gravi­di­tet. Hoved­pi­ne er alt­så en helt almin­de­lig gene i før­ste tri­me­ster, og kan spæn­de mel­lem få epi­so­der af mil­de smer­te til kraf­tig hoved­pi­ne. Så hvis du har fået hoved­pi­ne i løbet af før­ste tri­me­ster, er det helt normalt.

Nog­le af årsa­ger­ne bag hoved­pi­ne i før­ste tri­me­ster, bun­der i de hor­monel­le ændrin­ger der sker i din krop samt en ændring i blod­suk­ker­ni­veau­et, mang­len­de søvn og man­ge fle­re fak­to­rer. Alt det­te sker for­di din krop går igen­nem en stor ændring. Du kan læn­ge­re nede i artik­len se tips til, hvor­dan du bedst muligt kan behand­le din hoved­pi­ne under graviditet.

Hoved­pi­ne i 3. trimester

Igen­nem andet og tred­je tri­me­ster vil man­ge ople­ve at deres hoved­pi­ne bli­ver min­dre. Under en gravi­di­tet vil din krop begyn­de at udskil­le en mas­se hor­moner – især den type, som der kal­des for køns­hor­moner.

Køns­hor­moner er med til at sty­re, hvor­dan krop­pen udvik­ler køn­net på dit kom­men­de barn. Når din hoved­pi­ne bli­ver min­dre og måske helt for­svin­der, sker det hoved­sa­ge­ligt på bag­grund af, at køns­hor­moner­ne fal­der i takt med, at du kom­mer læn­ge­re hen i din graviditet.

Dog ser man sta­dig, at omkring 10% vil ople­ve, at deres hoved­pi­ne fort­sæt­ter eller bli­ver vær­re ind­til tred­je tri­me­ster. Når det er til­fæl­det, vil ondt i hove­d­et som gravid føles irri­te­ren­de og påvir­ke din hverdag.

Måske bety­der det, at du er stop­pet med at gøre det, du før elske­de, for­di du ikke kan over­skue det pga. smer­ter­ne i hove­d­et? Her vil det måske være en god hjælp, at tage til din fysi­o­te­ra­pe­ut eller læge. På den måde kan du fin­de ud af, hvad din hoved­pi­ne kan skyl­des, og især hvad du kan gøre, for at mind­ske smerterne.

Fle­re ople­ver øget stress og mang­len­de søvn under deres gravi­di­tet. Det­te er fak­to­rer som i høj grad kan påvir­ke, hvor meget hoved­pi­ne du har i hver­da­gen. Her kan det være en idé at gøre ting, der kan få dig til at føle vel­væ­re eks. gravid­mas­sa­ge. For en del vil gravid­mas­sa­ge være en meto­de til at lin­dre smer­ter­ne i og omkring hovedet.

bekymret dame

Druk­ner du i bekym­rin­ger som gravid?

Har mit kom­men­de barn det godt? Giver jeg min krop de bed­ste mulig­he­der for at gen­nem­gå en gravi­di­tet? Er den hoved­pi­ne jeg ople­ver unor­mal? Har jeg fået en bæk­ken­løs­ning? Det­te er bare nog­le af de eksemp­ler, som kan fyl­de i en hver­dag som gravid. Nog­le gan­ge kan bekym­rin­ger fyl­de så meget, at det påvir­ker vores eget ve og vel, i en sådan grad, at både humør, søvn og over­skud kan rammes.

Tal om dine bekymringer

Ople­ver du at have bekym­rin­ger ved­rø­ren­de din gravi­di­tet og de symp­to­mer du mær­ker i krop­pen, kan det være en god idé at tale med nog­le om det. Det kan være alt fra et fami­lie­med­lem til en pro­fes­sio­nel (psy­ko­log etc.). At tale om dine bekym­rin­ger, kan hjæl­pe dig med at få ro på de even­tu­el­le usik­ker­he­der, du har ved­rø­ren­de dine smerter.

Hvis du har mær­ket til smer­ter i dit bæk­ken, kval­me eller vold­som hoved­pi­ne, kan det være en for­del at tale med en fysi­o­te­ra­pe­ut, der her kan under­sø­ge dig, og I kan sam­men fin­de frem til den bed­ste løs­ning på dine smer­ter, så du får en min­dre smer­te­fuld graviditet.

dame der sover dårligt

“Jeg sover dår­ligt om natten”

De fle­ste kan nik­ke gen­ken­den­de til at have sovet dår­ligt i måske op til fle­re næt­ter i streg. Når det­te sker, vil både humør, over­skud og vel­væ­re være påvir­ket. Som gravid er det slet ikke unor­malt at være ekstra træt, da krop­pen arbej­der rig­tig hårdt, hvor­for man især har brug for god søvn.

Tid­li­ge­re i den­ne arti­kel tal­te vi om, hvor­dan dine hor­moner ændrer sig i løbet af din gravi­di­tet, hvil­ket kan være med til at give dig vold­som hoved­pi­ne. Vi ved at søvn har en rig­tig stor ind­fly­del­se på, hvor­dan man ople­ver smer­ter i og omkring hove­d­et. Sover du dår­ligt er der stør­re risi­ko for at ople­ve spæn­dings­ho­ved­pi­ne eller anden smer­te i hove­d­et. Sover du der­i­mod godt, kan det være med til at sæn­ke dine smerter.

Stu­di­er har vist, at en stor andel af hoved­pi­ner kan påvir­ke, hvor­dan du som gravid sover om nat­ten. Ople­ver du så vold­som hoved­pi­ne, at du har svært ved at fal­de til ro om afte­nen, kan det være en god idé at fin­de frem til, hvor­for du har ondt i hove­d­et i sam­ar­bej­de med en fysi­o­te­ra­pe­ut. Der er også fle­re ting, du selv kan gøre, for at sove bed­re om natten.

Tips til sovestillinger

Det kan nog­le gan­ge være svært at fin­de en beha­ge­lig sove­stil­ling som gravid, hvil­ket kan resul­te­re i at du ven­der og dre­jer dig, og har pro­ble­mer med at fal­de i søvn. En god sove­stil­ling kan hjæl­pe din søvn, og der­med på sigt være med til at gøre din hoved­pi­ne min­dre smertefuld.

Fle­re gravi­de ople­ver en god effekt af at sove med en pude eller et par tæp­per mel­lem bene­ne. På den­ne måde, kan det være mere afslap­pen­de, når man skal læg­ge sig til at sove, idet du afla­ster din hof­te og bæk­ken en smu­le. Prøv dig frem med puden eller tæp­pet, så det pas­ser bedst til din egen krop.

piller og medicin

Gravid og hovedpinepiller

Hvis du har ondt i hove­d­et og ger­ne vil lin­dre dine smer­ter, vil det natur­li­ge valg for man­ge ofte være at tage hoved­pi­nepi­l­ler. Som gravid er du måske lidt i tvivl om, hvor­vidt det er en god idé at tage hoved­pi­nepi­l­ler. Når du går igen­nem en gravi­di­tet, kan der være pro­ble­mer med nog­le bestem­te typer af medi­cin og pil­ler, da det i stør­re eller min­dre grad kan ska­de foste­ret. Der vil der­for være nog­le pil­ler, der er bed­re at tage end andre.

Hvil­ke typer hoved­pi­nepi­l­ler anbefales?

Gene­relt anbe­fa­les det at tage så lidt medi­cin som muligt under sin gravi­di­tet. Men hvis du som gravid ople­ver kraf­tig hoved­pi­ne og ger­ne vil lin­dre det ved at tage pil­ler, kan du med ro i maven tage det meget popu­læ­re smer­testil­len­de para­ce­ta­mol (eks Pano­dil og Pamol). Det er helt sik­kert, og stu­di­er viser, at det ingen ska­de vil gøre på hver­ken dig eller foste­ret i alle trimestre.

Du må ger­ne gøre brug af Treo mod din hoved­pi­ne. Dog anbe­fa­les det kun i de før­ste 6 måne­der af din gravi­di­tet, og kun efter afta­le med lægen. Du skal ger­ne und­gå brug af Treo i de sid­ste 3 måne­der før for­ven­tet fødsel.

Du kan også væl­ge at bru­ge smer­testil­len­de med ibupro­fen. Det­te anbe­fa­les dog kun, hvis det er over en kort begræn­set peri­o­de i før­ste eller andet tri­me­ster efter afta­le med din egen læge.

Hvis du ger­ne vil være på den sik­re side og und­gå hoved­pi­nen inden den optræ­der, vil den bed­ste behand­ling ikke altid være medi­cin, men en livs­stils­æn­dring, der foku­se­rer på kost, motion og søvn.

kvinde der er fysisk aktiv

Vælg en pro­ak­tiv løs­ning mod hovedpine

Det er dog tit, at hoved­pi­nepi­l­ler kun lige tager top­pen af smer­ter­ne i hove­d­et men ikke fjer­ner den helt. Det er altid en god idé at sup­ple­re med en pro­ak­tiv løs­ning mod dine smer­ter. Fysisk akti­vi­tet og fysi­o­te­ra­pi har god effekt mod ondt i hove­d­et og kan ofte bru­ges i ste­det for medicin.

Fysi­o­te­ra­pi for gravide

I for­bin­del­se med gravi­di­tet er krop­pen under kon­stant for­an­dring, hvil­ket er en vig­tig og meget natur­lig pro­ces. Det er der­for en god idé at begyn­de til fysi­o­te­ra­pi under din gravi­di­tet, hvis du ople­ver hoved­pi­ne eller andre irri­ta­tio­ner. En fysi­o­te­ra­pe­ut ved rig­tig meget om krop­pen – også når du er gravid. Der­for vil du kun­ne få en gui­de til, hvad du bedst kan gøre, for at mind­ske dine smerter.

Hvis du ople­ver hoved­pi­ne, vil din fysi­o­te­ra­pe­ut lave en grun­dig under­sø­gel­se og hjæl­pe dig med en løs­ning på dine pro­ble­mer, der både kan invol­ve­re briks­be­hand­ling, mas­sa­ge og øvelser.

Mas­sa­ge

Det kan være rig­tig dej­ligt at få mas­sa­ge som gravid. I den sid­ste del af din gravi­di­tet vil mus­k­ler­ne i især din ryg arbej­de meget. Det bety­der at det der­for er en rig­tig god idé at give dine mus­k­ler en vel­fortjent pau­se og få en smerte­lin­dren­de behandling.

Hvis du ople­ver hoved­pi­ne, kan mas­sa­ge også være en rig­tig god måde at få mus­k­ler­ne i og omkring dit hoved og din nak­ke til at slap­pe af på. Her­med vil du kun­ne få en pau­se fra dine smer­ter, der i sid­ste ende kan bety­de en bed­re søvn om nat­ten og mere over­skud i hverdagen.

Selv­om gravid­mas­sa­ge føles rig­tig rart og godt, så anbe­fa­ler man ikke at det står ale­ne i en behand­ling. Det bety­der at det er en rig­tig god idé at kom­bi­ne­re din mas­sa­ge med en pro­ak­tiv løs­ning som eks. fysioterapi.

konklusion

Kon­klu­sion

Hvis du ople­ver hoved­pi­ne i star­ten af din gravi­di­tet, skal du ikke være bekym­ret. Det er et meget almin­de­ligt symp­tom, og rig­tig man­ge ople­ver at få dis­se smer­ter. Fort­sæt­ter du med at have ondt i hove­d­et ind i andet og tred­je tri­me­ster, er det en god idé at lave en afta­le med din fysi­o­te­ra­pe­ut eller læge, der kan under­sø­ge dig og hjæl­pe dig med at få en lin­dring af dine smerter.

Du kan med ro i maven tage pano­dil mod din hoved­pi­ne i alle tri­me­stre. Hvad angår brug af Treo, skal du dog være opmærk­som i tred­je trimester.

Rig­tig man­ge ople­ver at der er god effekt af fysi­o­te­ra­pi mod hoved­pi­ne som gravid. Gen­nem en grun­dig under­sø­gel­se vil din fysi­o­te­ra­pe­ut fin­de frem til lige net­op den behand­ling, der pas­ser bedst til dig, og som kan mind­ske din hoved­pi­ne. Behand­lin­gen kan både invol­ve­re øvel­ser, behand­ling på briks og mas­sa­ge mod hovedpine.