Før du læser artiklen..

Hvis du lider af ondt i nak­ken, kan vi til­by­de dig hjælp af høje­ste kva­li­tet. Med vide­reud­dan­nel­se inden for smer­te­vi­den­skab er du i de bed­ste hæn­der hos os.

Caroline fra Smertefys giver firmamassage i København på Østerbro

Alle kan rela­te­re til ondt i nakken

De fle­ste af os (hvis ikke alle) har på et tids­punkt prø­vet at få ondt i nak­ken. For de fle­ste er nak­kes­mer­ter hel­dig­vis for­bi­gå­en­de og går over efter nog­le dage. For andre kan man fort­sat have smer­ter i nak­ken efter lang tid uden at noget ser ud til at virke.

Men hvor­for får man egent­lig ondt i nak­ken, og hvad kan man gøre ved det? Der fin­des et hav af behand­lings­mu­lig­he­der, hvor nog­le har bed­re doku­men­te­ret effekt end andet.

I det­te blo­gind­læg får du en god over­sigt over de mest kend­te lidel­ser i nak­ken som måske kan være årsa­gen til, at du selv sid­der med ondt i nak­ken der­hjem­me. Sam­ti­dig vil vi gen­nem­gå vig­ti­ge øvel­ser, du selv kan gå i gang med for at mind­ske dine nak­kes­mer­ter. Lad os dyk­ke dybe­re ned..

hvad er myoser i nakken

Hvad bety­der det, når man har ondt i nakken?

Når nak­ken gør ondt, kan det føles som om, den sen­der os en besked: “Hej, der er noget galt her­op­pe!” Men det er ikke altid lige klart, hvad den prø­ver at sige. Smer­ten kan kom­me i for­skel­li­ge for­mer og inten­si­te­ter, og det kan være for­vir­ren­de at tyde på.

Hvor afgræn­ses nakken?

Lad os først slå fast, hvad nak­ken egent­lig dæk­ker over:

Nak­ken er det områ­de af krop­pen, der for­bin­der hove­d­et til resten af ryg­gen. Ana­to­misk set stræk­ker nak­ken sig fra bun­den af kra­ni­et ned til top­pen af skul­dre­ne. Det omfat­ter den del af rygsøj­len, der kal­des “cer­vi­ka­lis”, bestå­en­de af syv hvirvler.

I det­te områ­de fin­des vig­ti­ge mus­k­ler som tra­pezi­us, ster­no­clei­do­ma­stoi­deus og leva­tor sca­pu­lae, som hjæl­per med at sta­bi­li­se­re og bevæ­ge nak­ken. Dis­se mus­k­ler spil­ler en nøg­lerol­le i vores dag­li­ge bevæ­gel­ser, fra at dre­je hove­d­et til at bøje nak­ken fremad og bagud.

Hvad kan smer­ter i nak­ken medføre?

Ved smer­ter i nak­ken vil nog­le af dis­se mus­k­ler ofte være invol­ve­re­de. Nog­le gan­ge føles det som en gene­rel ømhed eller stiv­hed, der sæt­ter sig i nak­ken og føles som om, den bare træn­ger til lidt ekstra opmærk­som­hed. Andre gan­ge kan smer­ten være mere intens, skarp eller bræn­den­de, og den kan strå­le ud til skul­dre­ne eller end­da op til hovedet.

Du kan også ople­ve, at din nak­ke føles stram eller begræn­set i bevæ­gel­se, som om den mod­ta­ger et sig­nal om at stop­pe hver gang, du prø­ver at dre­je eller bøje den. Nog­le men­ne­sker beskri­ver end­da en følel­se af “stiv­hed” eller “kna­sen” i nak­ken, når de bevæ­ger den.

mand med ondt i nakken

Ondt i nak­ken og skuldre

Ved ondt i nak­ken vil man­ge ofte også ople­ve stiv­hed eller spæn­din­ger i skul­de­ren eller skul­der­bla­det sam­ti­dig. Smer­ter i nak­ke og skul­der kan vari­e­re fra en gene­rel ømhed til en skarp, intens smer­te, der nær­mest føles som et kon­stant nagen­de ube­hag. Her er det tit områ­det oven­på skul­der­lå­ge­ne eller mel­lem skul­der­bla­de­ne der mærkes.

Du kan føle dig begræn­set i dine bevæ­gel­ser, lidt som om du har en usyn­lig bly­vest på, der træk­ker dig ned. Nog­le beskri­ver det som en kon­stant tyng­de på skul­dre­ne, og når du prø­ver at dre­je dit hoved eller hæve dine arme, kan du mær­ke en skarp stik­ken eller bræn­den­de for­nem­mel­se, der strå­ler ud fra nak­ken og ud til skuldrene.

Stiv nak­ke

Når man får ondt i nak­ke og skul­dre kan symp­to­mer­ne tit for­vær­res ved bevæ­gel­se af nak­ken. En klas­sisk beskri­vel­se er, at man føler det træk­ker ned i skul­der­bla­det, når man bevæ­ger hove­d­et fremad.

Det kan også være, at du bemær­ker, at det er svært at kig­ge over skul­de­ren, når du kører bil. En stiv nak­ken vil også kom­me til udtryk når du fx. prø­ver at se til sider­ne under din træ­ning. Det er som om, det plud­se­ligt ikke er så let læn­ge­re. Men hvor­for føles nak­ken plud­se­lig så stiv?

Myo­ser i skulder

Lad os fort­sæt­te med eksemp­let fra før med hove­d­et der bøjer sig frem­over og som giver symp­to­mer ned af skul­der­bla­det. Dét områ­de på skul­der­bla­det hvor folk kan mær­ke det, er typisk også ømt når man tryk­ker på det. Nog­le vil end­da sige, at det føles som en lil­le muskelknu­de eller spæn­ding. Det­te kal­des i almin­de­lig tale også for en myose.

Myo­ser i skul­de­ren kan vir­ke­lig være en smer­te­fuld ople­vel­se. Det er som om, dine mus­k­ler stram­mer op og dan­ner små knu­der, der bare ikke vil løs­ne sig. Dis­se stram­nin­ger kan føre til en følel­se af stiv­hed og ube­hag, der strå­ler ud fra skul­de­ren og kan end­da begræn­se bevæ­ge­lig­he­den af ​​din nak­ke. Du kan føle dig fan­get i en stil­ling, hvor det er svært at løf­te arme­ne eller dre­je hove­d­et uden at møde modstand.

Stiv­hed og myo­ser i nak­ken og skul­de­ren hæn­ger tit godt sam­men, og hvis man vil det ene pro­blem til livs skal man ofte behand­le på beg­ge ting samtidig.

muskelinfiltrationer i nakken og siden af halsen

Smer­ter i nak­ken og baghovedet

En ulyk­ke kom­mer sjæl­dent ale­ne i nak­ken. Udover at man sam­men med ondt i nak­ken kan ople­ve smer­ter i skul­dre­ne, så er det også mindst lige så typisk, at smer­ter­ne kan strå­le op i bag­ho­ve­det og kraniet.

Når smer­ter ram­mer både nak­ken og bag­ho­ve­det, kan det føles som en kraf­tig, ban­ken­de smer­te, der næg­ter at for­svin­de. Det kan også være en skarp, stik­ken­de følel­se, der opstår, når du prø­ver at bevæ­ge dit hoved. Og så er der den ved­va­ren­de, dun­ken­de ube­hag, der bare synes at hæn­ge der og gene­re dig hele dagen lang.

Spæn­din­ger i mus­k­ler­ne fra nakken

Dis­se symp­to­mer er typi­ske for til­stan­de som muskel­spæn­din­ger og myo­ser, hvor pro­ble­mer i nak­ken kan føre til hoved­pi­ne. Ofte bli­ver smer­ten udløst eller for­vær­ret af ensi­di­ge arbejds­stil­lin­ger eller lan­ge peri­o­der med at sid­de stil­le i den sam­me position.

Des­u­den kan dis­se muskel­spæn­din­ger føre til spæn­dings­ho­ved­pi­ne, der føles som en stram band omkring dit hoved. Selv­om der fin­des man­ge typer af hoved­pi­ne, så er man tit ikke i tvivl, hvis der er tale om en spæn­dings­ho­ved­pi­ne. Det­te for­di muskel­spæn­din­ger i skul­der­lå­get og omkring bag­ho­ve­det næsten altid vil være til stede.

Det er vig­tigt at for­stå, hvad der for­år­sa­ger smer­ter­ne i bag­ho­ve­det, så du kan få den ret­te behand­ling og øvel­ser, der kan fore­byg­ge even­tu­elt hoved­pi­ne og spændinger.

Nak­kes­mer­ter og hovedpine

Nak­kes­mer­ter der med­føl­ges af spæn­din­ger i bag­ho­ve­det er næsten en garan­ti for en god gedi­gen hoved­pi­ne. Spæn­dings­ho­ved­pi­ne er en almin­de­lig ledsa­ger til nak­kespæn­din­ger og kan skyl­des de ømme mus­k­ler i nak­ken og skuldrene.

Hoved­pi­ne ved spæn­din­ger i nakken

Den type hoved­pi­ne der er udløst af muskel­spæn­din­ger, har sit udspring i nak­ken eller bag­ho­ve­det og kan sen­de stik­ken­de smer­ter frem mod pan­den, typisk på den ene side af hove­d­et. Når du ople­ver spæn­din­ger i nak­ken, kan det føles som om, en usyn­lig hånd klem­mer omkring dit hoved og ikke vil slip­pe. Den tryk­ken­de og kon­stan­te smer­te, der star­ter i nak­ken og bre­der sig op i hove­d­et, kan som­me­ti­der bli­ve meget kraftige.

Når dis­se nak­kespæn­din­ger inten­si­ve­res, kan det føre til en for­vær­ring af hoved­pi­nen. Det er som om, smer­ten får en ekstra styr­ke, og du kan også ople­ve stiv­hed, ned­sat bevæ­ge­lig­hed og ømhed i nak­ken. Det er vig­tigt at få diag­no­sti­ce­ret hoved­pi­nen rig­tigt for at adres­se­re den­ne type smer­te. Migræ­ne eller klyn­ge­ho­ved­pi­ne har nem­lig en helt anden behand­lings­til­gang end “almin­de­lig” spændingshovedpine.

Hvis du tit får hoved­pi­ne som er udløst af nak­kes­mer­ter, er det vig­tigt med den kor­rek­te behand­ling. Det kun­ne være ved hjælp af tek­nik­ker som mas­sa­ge, var­me­be­hand­ling og fysi­o­te­ra­pi.

Hvor hyp­pigt er det?

Hoved­pi­ne ved nak­kes­mer­ter er mere almin­de­ligt, end man måske fore­stil­ler sig. Fak­tisk anslås det, at omkring 15–20% af hoved­pi­ner er med­ført af smer­ter i nak­ken. Der er natur­lig­vis meget usik­ker­hed om det­te tal, og om hvad der kom først; hoved­pi­nen eller nakkesmerterne?

Det bety­der, at en bety­de­lig del af dem, der lider af hoved­pi­ne, også ople­ver ube­hag i nak­ken. Risi­ko­en for at udvik­le den­ne form for hoved­pi­ne er høje­re hos dem med kro­ni­ske nak­kes­mer­ter, ensi­digt arbejds­pres, stress eller tid­li­ge­re nak­ke­ska­der. At være opmærk­som på dis­se fak­to­rer kan hjæl­pe med at fore­byg­ge og hånd­te­re hoved­pi­ne ved nakkesmerter.

Nak­kes­mer­ter som føl­ge af alvor­li­ge sygdomme

I sjæld­ne men kri­ti­ske til­fæl­de kan nak­kes­mer­ter og hoved­pi­ne være tegn på andre og mere alvor­li­ge lidel­ser. Her kan især næv­nes menin­gi­tis og hjer­ne­blød­nin­ger som tegn. Ved menin­gi­tis er det især nak­ke­stiv­hed der ken­de­teg­ner alvor­li­ge symptomer.

Har man en tumor i hjer­nen, vil det også i man­ge til­fæl­de med­fø­re ondt i hove­d­et, dog ikke altid i nak­ken. Fæl­les for de alvor­li­ge syg­dom­me er, at de er meget sjæld­ne, og at man ofte vil have andre kri­ti­ske tegn samtidig.

Mistæn­ker du, at dine nak­kes­mer­ter skyl­des “alvor­lig pato­lo­gi”, så kon­takt lægen hur­tigst muligt. Hvis lægen er enig, så vil du bli­ve vide­re udredt, så du kan få den kor­rek­te behand­ling hurtigst.

dame med ondt i musklerne

“Det kna­ser når jeg dre­jer hovedet”

De fle­ste af os tæn­ker ikke på kna­sen­de lyde fra krop­pen som et godt tegn. Der­for bli­ver man­ge også natur­ligt uro­li­ge, når de hører, at nak­ken plud­se­ligt kna­ser meget, når man dre­jer hove­d­et. Man kan få for­nem­mel­sen af, at ens nak­ke er usta­bil for­di den laver høje lyde ved bevægelse.

Hel­dig­vis er det yderst sjæl­dent far­ligt, når det kna­ser i nak­ken (også selv­om det kan lyde vold­somt). Selv­om det ikke er far­ligt, kan det sta­dig føles ube­ha­ge­ligt, især hvis du alle­re­de har smer­ter i nakken.

Hvor­for kna­ser nakken?

Det at et led kna­ser eller knir­ker har fak­tisk gen­nem åre­ne været med­fulgt af meget mystik. Det er så tyde­ligt at høre, at der sker noget i led­dene, men det er fak­tisk kun i sjæld­ne til­fæl­de, at man kan for­kla­re, hvor­for det gør ondt sam­ti­dig. I gam­le dage tro­e­de man, at det var knog­ler­ne der stød­te på hin­an­den som man til­skrev slid­gigt.

I dag er den sto­re kon­sensus, at lyde­ne fra et led ofte kan til­skri­ves noget så harm­løst som gas­bob­ler der bri­ster inde i led­det under bevæ­gel­se. Der ska­bes et vaku­um inde i led­det som ved træk kan få bob­ler inde i led­det til at bri­ste. Der­for er det eksem­pel­vis også harm­løst at knæk­ke fingre.

Dog vil nak­ken (eller andre led) have en ten­dens til at kna­se mere, hvis man i for­vej­en har ondt i nak­ken. Hvor­for er der fort­sat stor usik­ker­hed omkring. Hvis du ønsker at vide mere om hvor­for det kna­ser og knir­ker inde i et led, så vil jeg anbe­fa­le dig at høre vores podcast-afsnit, “en knæk­ken­de hem­me­lig­hed” her.

dame der tager sig til nakken

Symp­to­mer på ner­ve i klem­me i nakken

En “ner­ve i klem­me” er et meget anvendt udtryk for enten pro­ble­mer i ryg­gen eller nak­ken. Det bil­le­de man gra­fisk får i hove­d­et er, at nak­ken sid­der fast et sted (typisk dér hvor det gør ondt). Det er dog ikke helt dét der fak­tisk sker i krop­pen, når man får ner­ve-lig­nen­de smer­ter. Ofte vil ner­ven blot være irri­te­ret, enten som føl­ge af et tryk eller en inf­lam­ma­tion i nær­he­den af den. Det kan gøre ner­ven mere føl­som, hvil­ket gør, at man kan mær­ke nog­le meget karak­te­ri­sti­ske symptomer.

Snur­ren i fingrene

Når en ner­ve er i “klem­me” i nak­ken, er det som om, din krop sen­der dig en ræk­ke advars­ler. Den skar­pe, stik­ken­de smer­te, der strå­ler fra nak­ken ud i skul­dre­ne og ned langs armen, er en af de mest almin­de­li­ge. Du kan også ople­ve prik­ken­de eller snur­ren­de for­nem­mel­ser i fin­gre­ne eller hæn­der­ne og en gene­rel svag­hed ud i armen. Det­te er de sam­me symp­to­mer, som hvis du fx har en dis­kuspro­laps i nakken.

Dis­se symp­to­mer indi­ke­rer, at den påvir­ke­de ner­ve påvir­ker sig­na­ler­ne til muskel­fi­bre­ne. Det kan give ned­sat funk­tions­ev­ne og styr­ke i hån­den. Udover dis­se kan du måske også ople­ve, at din hånd føles “soven­de” eller får et plud­se­ligt “stød”, når du laver vis­se bevægelser.

Typisk opstår snur­ren i fin­gre­ne plud­se­ligt og kan for­vær­res ved vis­se nak­kepo­si­tio­ner eller bevægelser.

Øm nak­ke

Når en ner­ve sid­der i klem­me i nak­ken kan ømhed i nak­ken opstå fra plud­se­li­ge bevæ­gel­ser eller lang­va­rig belast­ning. Det føles som om, din nak­ke er kon­stant spændt og øm, og det kan være svært at fin­de en beha­ge­lig stilling.

Det er vig­tigt at få behand­let den påvir­ke­de ner­ve for at lin­dre både smer­ten og ømhe­den i nak­ken. Det er der­for sjæl­dent altid nok kun at få mas­se­ret den ømme musku­la­tur. I til­fæl­de med en ner­ve i klem­me i nak­ken vil det for­ment­lig lin­dre de ømme mus­k­ler men ikke gøre så meget ved sel­ve ner­ven, der er irri­te­ret. Her er øvel­ser med ela­stik for nak­ken og lig­nen­de meget hjælpsomt.

Ondt i nak­ken efter søvn

At våg­ne op med ondt i nak­ken efter en god nats søvn er vir­ke­lig en træls start på dagen. Ofte skyl­des det til­fæl­dig­he­der — måske har du lig­get i en uvant posi­tion eller dre­jet dit hoved i en under­lig vin­kel uden du var klar over det.

Nog­le gan­ge kan det tage et styk­ke tid at stræk­ke sig ud og få nak­ken til at føles nor­mal igen. Men hel­dig­vis for­svin­der det typisk efter lidt bevæ­gel­se og tid. Det er også tit sådan et hold i nak­ken star­ter; at man ube­vidst får lavet en uvant bevæ­gel­se med nakken.

Hvor­dan skal man sove, hvis man har ondt i nakken?

Når du har ondt i nak­ken, kan det være en god idé at prø­ve at sove med en faste­re pude, der giver god støt­te til nak­ken. Men husk, der er ingen enkelt løs­ning, der pas­ser til alle. Har man fx. meget ømme punk­ter omkring bag­ho­ve­det, kan en hård pude tvær­ti­mod nog­le gan­ge føles mere ubehageligt.

Det hand­ler om at fin­de ud af, hvad der føles bedst for dig. Nog­le fore­træk­ker en blø­de­re pude, mens andre svær­ger til en faste­re en. Eks­pe­ri­men­ter med for­skel­li­ge puder og sove­stil­lin­ger for at fin­de den ret­te balan­ce, der giver dig den bed­ste nats søvn.

Der er ikke nogen sove­stil­lin­ger der doku­men­te­ret er skidt for nak­ken. Det­te er hel­digt, da vi sjæl­dent bevidst kan bestem­me, hvor­dan vi ven­der og dre­jer os om natten.

Kan man få ondt i nak­ken af stress?

Når vi er under pres, spæn­der vi ofte auto­ma­tisk mere i vores krop, og nak­ken er ingen und­ta­gel­se. Den øge­de muskel­spæn­ding, som stress kan for­år­sa­ge, inten­si­ve­res som føl­ge af den psy­ki­ske belast­ning, vi ople­ver. Stres­sin­du­ce­re­de muskel­spæn­din­ger kan føre til myo­ser og spænd­te mus­k­ler i nak­ken, hvil­ket ofte kun for­vær­rer nakkesmerterne.

Stress spil­ler stor rolle

Stres­s­re­la­te­re­de nak­kes­mer­ter er en form for psy­ko­so­ma­tisk reak­tion, hvor krop­pens fysi­ske symp­to­mer er et spejl af vores men­tale til­stand. Det er som om, vores krop for­tæl­ler os, at vi skal tage det roligt og give os selv lidt tid til at slap­pe af.

Stress er påvi­se­ligt en væsent­lig fak­tor, der kan for­år­sa­ge og/eller for­vær­re smer­ter i nak­ken og skul­dre. Ved stress øges pro­duk­tio­nen af kor­ti­sol (stresshor­mon) i krop­pen. Det­te dan­ner et solidt grund­lag for muskel­spæn­din­ger og men­tal udmattelse.

Et stort pro­blem er også, at når vi føler os stres­se­de, så glem­mer vi ting. Det kun­ne være, at skif­te arbejds­stil­lin­ger ofte, at bevæ­ge os og gene­relt give os selv pau­ser. Der­for kan spæn­din­ger i nak­ken tit føles efter en lang arbejds­dag, hvor der har været gang i den.

For­mer for stress der kan give smerter

Stress er for­skel­ligt fra per­son til per­son, og det er indi­vi­du­elt hvad der stres­ser os. Eksemp­ler inklu­de­rer arbejds­re­la­te­ret stress, hvor lan­ge timer for­an com­pu­te­ren kan føre til spæn­din­ger i nak­ken og skul­dre­ne. Emo­tio­nel stress fra for­holds­mæs­si­ge eller per­son­li­ge udfor­drin­ger kan også føre til fysisk ube­hag, da vores krop og sind er tæt uad­skil­le­li­ge. Ende­lig kan kro­nisk stress over tid bidra­ge til gene­rel­le muskel­s­mer­ter og stiv­hed i krop­pen. Det er vig­tigt at være opmærk­som på dis­se for­skel­li­ge stres­sfor­mer og fin­de måder at hånd­te­re dem hen­sigts­mæs­sigt på.

Ved lang­va­rig stres­spå­virk­ning med fysi­ske symp­to­mer som føl­ge er det vig­tigt at fin­de tid til afspæn­ding i løbet af dagen. Det­te for at hjæl­pe med at mind­ske stres­sni­veau­et og lin­dre nak­kes­mer­ter­ne. At inkorpo­re­re regel­mæs­si­ge pau­ser i den trav­le hver­dag er også et vig­tigt skridt i den rig­ti­ge retning.

massagebehandling af muskelinfiltrationer i ryggen

Hvor­dan får man nak­ken til at slap­pe af?

For at få nak­ken til at slap­pe af kan man anven­de tek­nik­ker, der er nem­me at gå i krig med selv der­hjem­me. For­må­let er, at løs­ne op for de stram­me mus­k­ler og få sti­mu­le­ret ømme mus­k­ler i områ­det. En sim­pel, men effek­tiv meto­de er at foku­se­re på vej­rtræk­nin­gen. Bevid­ste ånde­dræt­s­tek­nik­ker kan sæt­te gang i den del af ner­ve­sy­ste­met, der frem­mer afslap­ning, og der­med hjæl­pe med at løs­ne op for spænd­te muskler.

Brug af var­me, såsom en var­me­pu­de, kan også være en game-chan­ger, da det kan give en følel­se af vel­væ­re i nak­ken. Dis­se enk­le tek­nik­ker bør kom­bi­ne­res med eksem­pel­vis fysi­o­te­ra­pi eller mas­sa­ge. Det­te for at du får en lin­dring på både kort og langt sigt af dine nakkesmerter.

Mas­sa­ge for smer­ter i nakken

Mas­sa­ge kan være en effek­tiv måde at løs­ne op for spæn­din­ger i nak­ken på. Den hands-on til­gang kan give en umid­del­bar følel­se af let­tel­se og afslap­ning. Ved at mas­se­re de ømme områ­der i nak­ken kan du ople­ve, at spæn­din­ger­ne grad­vist løs­nes, hvil­ket kan mind­ske smer­ter­ne og øge bevæ­ge­lig­he­den. Det kan føles som om, at de stram­me mus­k­ler bli­ver blød­gjort og mere smi­di­ge efter massagen.

Regel­mæs­sig mas­sa­ge kan alt­så hjæl­pe til en gene­relt mere afslap­pet nak­ke- og skul­der­re­gion. Da mas­sa­ge af en fysi­o­te­ra­pe­ut eller mas­sør kan være dyrt på den lan­ge bane, så kan du også gøre noget selv der­hjem­me. Her kan du even­tu­elt bru­ge eget udstyr til selv-mas­sa­ge eller få en part­ner, ven eller anden til at hjæl­pe dig.

Fysi­o­te­ra­pi og træning

Fysi­o­te­ra­pi er en anbe­fa­let til­gang til at tack­le nak­ke- og skul­der­s­mer­ter. Ved at kom­bi­ne­re manu­el­le tek­nik­ker og spe­ci­fik­ke øvel­ser, kan fysi­o­te­ra­pi for­bed­re bevæ­ge-pro­ble­mer og smer­ter i nakken.

Styr­ke­træ­ning spil­ler en cen­tral rol­le, da det gør nak­ken og skul­dre­ne stær­ke­re. Akti­vi­te­ter som yoga og svøm­ning kan også fore­byg­ge frem­ti­di­ge smer­ter i nak­ken. Stu­di­er viser nem­lig, at stort set alt fysisk akti­vi­tet kan hjæl­pe med at fore­byg­ge smer­ter i fremtiden.

Gene­relt anbe­fa­ler vi, at du kom­bi­ne­rer for­skel­li­ge behand­lings­me­to­der som fysi­o­te­ra­pi, træ­ning og mas­sa­ge, for at kom­me din ondt i nak­ken til livs. Ergo­no­misk råd­giv­ning og juste­ring af dag­li­ge vaner spil­ler også en vig­tig rol­le i at redu­ce­re stress og belast­ning i nak­ken. Det­te kan en fysi­o­te­ra­pe­ut også hjæl­pe dig med.

Nak­ke øvelser

Når nak­ken føles stram og øm, kan øvel­ser være en effek­tiv måde at lin­dre smer­ter og for­bed­re bevæ­ge­lig­he­den. Spe­ci­fik­ke nak­keø­vel­ser mål­ret­tet mod at styr­ke og afspæn­de mus­k­ler­ne i nak­ken kan være sær­ligt gavnlige.

En sim­pel, men effek­tiv øvel­se er nak­kerul­nin­ger. Sid eller stå med en opret hold­ning og rul for­sig­tigt hove­d­et fra side til side, så øret nær­mer sig skul­de­ren. Gen­tag bevæ­gel­sen fle­re gan­ge for at løs­ne op i nak­ken. Put even­tu­elt mod­stand på ved at hol­de din hånd på siden af hove­d­et, så du skal pres­se hove­d­et ned mod en kraft.

En anden nyt­tig øvel­se er nak­ke­stræk­ning mod bry­stet. Sid opret med skul­dre­ne sæn­ket, og bøj for­sig­tigt hove­d­et fremad, så hagen nær­mer sig bry­stet. Hold den­ne posi­tion i et par sekun­der og vend der­ef­ter til­ba­ge til startpositionen.

Dag­li­ge øvel­ser er sundt!

Sidebøj­nin­ger kan også være gavn­li­ge. Sid med ryg­gen oprejst og hæn­der­ne i siden. Bøj for­sig­tigt hove­d­et mod den ene side, så øret nær­mer sig skul­de­ren. Hold posi­tio­nen i et par sekun­der, inden du skif­ter til den mod­sat­te side.

En anden øvel­se, der kan hjæl­pe med at lin­dre spæn­din­ger, er skul­der­træk­nin­ger. Stå op eller sid med en opret hold­ning og hæv skul­dre­ne mod ører­ne, og hold dem der i et par sekun­der, før du slap­per af og lader dem fal­de ned.

Dis­se øvel­ser kan være en vig­tig del af din dag­li­ge ruti­ne for at opret­hol­de en sund og smi­dig nak­ke. Det er en god idé at udfø­re dis­se øvel­ser lang­somt og kon­trol­le­ret for at und­gå ska­der. Start med et par gen­ta­gel­ser og øg grad­vist antal­let, når du bli­ver mere for­tro­lig med øvelserne.

Husk altid at lyt­te til din krop og stop­pe, hvis du føler en stærk smer­te fra nak­ken. Lidt ube­hag er dog helt okay.