Inden du læser vores artikel..

Hos Smer­te­fys har vi vores egen podcast, hvor vi hver anden uge taler om et emne i rela­tion til smer­ter. Hør eksem­pel­vis det­te afsnit, hvor vi taler om træ­ning i rela­tion til hårdt og fysisk arbej­de. Afsnit­tet varer ca. 20 minut­ter — lyt til det her:

Afsnit 5 af Smertefri Hverdag
værksted med en hårdtarbejdende mand

*Det­te ind­læg inde­hol­der betalt annoncering*

Som fysi­o­te­ra­pe­ut i Køben­havn hører man ofte man­ge af de sam­me fra­ser i løbet af dagen:

  • ”Jeg har gene­relt en høj smertetærskel”
  • ”Jeg har et hårdt fysisk arbej­de, så jeg får min motion igen­nem det”

Nog­le af dem er rig­ti­ge, mens andre måske hører lidt mere til skrø­ner at gøre. Dog kan det være et pro­blem, hvis vores over­be­vis­nin­ger gør, at vi afhol­der os fra at være fysisk aktive.

Det­te dre­jer sig typisk om folk der har et hårdt arbej­de så som en hånd­vær­ker, flyt­te­mand mm. Men kan det vir­ke­lig pas­se, at man ikke behø­ver fysisk akti­vi­tet, hvis ens arbej­de i for­vej­en er fysisk kræ­ven­de? Lad os hvad viden­ska­ben siger til dette!

Fysioterapeut fra Smertefys i København på Østerbro der træner med en person med kroniske smerter

Hvor­når får man sundhedseffekterne?

Et vig­tigt spørgs­mål at stil­le for at kom­me et svar nær­me­re oven­stå­en­de er, hvor­når man reelt får en sund­hed­s­ef­fekt af fysisk akti­vi­tet. Er det al fysisk akti­vi­tet der er godt eller er noget bed­re end andet?

I det sto­re hele er fysisk akti­vi­tet et led i en ræk­ke af gode vaner man kan lave der­hjem­me. For at få del i sund­hed­s­ef­fek­ter­ne er det dog vig­tigt, at sel­ve akti­vi­te­ten enten giver dig en rela­tivt høj puls, eller at du bli­ver meget udfor­dret med vægtbelastning.

Det vil med andre ord sige, at for at du får del i de gode sund­hed­s­ef­fek­ter der er ved fysisk akti­vi­tet, skal der være en hvis mæng­de inten­si­tet over selv aktiviteten.

Pro­ble­met ved de fle­ste hånd­værks­fag er, at det er skru­et sam­men omvendt: Ofte løf­ter man små belast­nin­ger en hel dag. For at få sund­hed­s­ef­fek­ter­ne skul­le det nem­lig ger­ne være mod­sat: At du løf­ter tun­ge ting men kun kortvarigt.

Fak­tisk har forsk­ning vist, at hånd­vær­ke­re med man­ge små løft hele dagen er i risi­ko for for­hø­jet blod­tryk og hjerteproblemer.

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Fysisk akti­vi­tet er nødvendigt

Det er der­for ikke helt nok, når folk med tun­ge erhverv bru­ger deres arbej­de som for­kla­ring på ikke at være fysisk akti­ve i fri­ti­den. Vi kan slet og ret så på sta­ti­stik­ker­ne, at fysisk akti­vi­tet uden for arbej­det er et must ved tun­ge erhverv.

Da tiden i de fle­ste virk­som­he­der er knap, så prø­ver man­ge fir­ma­er at kom­pen­se­re med en mas­sa­ge­ord­ning. Det er ikke for­di det­te er en dår­lig ting, men det skal hel­ler ikke bli­ve en sove­pu­de. Det er der­for vig­tigt at under­stre­ge, at fysisk akti­vi­tet uden for arbej­det er nød­ven­digt for at få de sund­hed­s­ef­fek­ter, vi ønsker.

Kvinde med hold i nakken der sidder ved en computer

Hvor­dan pas­ser det ind i en travl hverdag?

Det er dog natur­lig­vis ikke så lige til. Der er man­ge ting, der kan kom­me i vej­en for at være fysisk aktiv. Her skal især næv­nes mang­len­de søvn, stress eller smer­ter så som ondt i læn­den.

Et godt alter­na­tiv kan være, at spør­ge din chef om mulig­he­der­ne for at ind­fø­re små træ­nings­ses­sio­ner i løbet af arbejds­ti­den. Selv­om det­te er en omvælt­ning, så vil de fle­ste nok være gla­de for et min­dre syge­fra­vær. Det kan der­for i læng­den helt klart beta­le sig at tæn­ke i forebyggelse.

Som det er i dag, bli­ver der nem­lig oftest først taget hånd om pro­ble­mer­ne, når de er ble­vet slemme.