Se vores gode øvelser

Inden du læser ind­læg­get nede­nun­der, så se vores gode video med alt du skal vide om sym­fy­se­løs­ning og ondt i lysken som gravid. Du får også 9 prak­ti­ske øvel­ser du kan lave der­hjem­me. Se den her:

thumbnail til video med symfyseløsning

Sym­fy­se­løs­ning og ondt i lysken

Som gravid gen­nem­går din krop en kæm­pe for­an­dring på meget kort tid. Net­op den­ne for­an­dring gør, at man­ge områ­der i din krop med tiden føles ander­le­des og måske end­da gør lidt ondt. Og hvem kan egent­lig for­tæn­ke din krop det, når man tæn­ker på alt det der sker i den samtidig?

Et områ­de som rig­tigt man­ge gravi­de kvin­der får pro­ble­mer med i løbet af gravi­di­te­ten er inder­lå­re­ne. Kraf­ti­ge smer­ter, ømhed, jag og gene­relt ondt i lysken er typi­ske årsa­ger til at man­ge bestil­ler tid til enten gravid­mas­sa­ge eller fysi­o­te­ra­pi.

Selv­om behand­ling tit hjæl­per på smer­ter i lysken, så har man som gravid også brug for andre red­ska­ber som kan hjæl­pe med at gøre gravi­di­te­ten sjovere.

Fær­re smer­ter giver en bed­re graviditet

Som gravid har man et kæm­pe behov for at kun­ne bevæ­ge sig frit så lang tid som muligt, hvis det skal bli­ve en god gravi­di­tet. Tid­li­ge pro­ble­mer med at gå kan gøre hver­da­gen svær at kom­me igen­nem, og give en min­dre lyst til at bevæ­ge sig.

I det­te ind­læg vil vi hjæl­pe dig med lyskes­mer­ter til en gravi­di­tet med ingen eller fær­re smer­ter. Du får gode tips og tri­cks til, hvad du kan gøre, lige­som vi også giver dig nog­le gode øvel­ser, du kan lave der­hjem­me, inden du går til en behandler.

anatomi billede

Hvor sid­der lysken?

Lad os først og frem­mest få på plads hvor lysken sid­der. Lysken er en beteg­nel­se for den grup­pe af mus­k­ler, der sid­der sva­ren­de til inder­lå­ret. Mus­k­ler­ne på inder­lå­ret star­ter ana­to­misk næsten nede fra knæ­et og sæt­ter sig på det der kal­des skam­be­net (eller sym­fy­sen). Når man taler om lyskes­mer­ter som gravid, så er det dog ofte syno­nym for at have have ondt i skambenet.

Hvor sid­der skambenet?

Skam­be­net er det for­re­ste led i bæk­ke­net, som du kan mær­ke under din nav­le men lige over kønsor­ga­ner­ne. Led­det er “uæg­te” for­stå­et på den måde, at de to knog­ler der dan­ner led­det ikke mødes, men at de hol­des sam­men som et led af brusk. Skam­be­net kal­des også for sym­fy­sen, og det­te sted er meget almin­de­ligt at ople­ve smer­ter i under graviditeten.

kvinde med smerter i lysken

Ondt i lysken som gravid

Ondt i lysken som gravid er fak­tisk et gan­ske stort pro­blem. Et stu­die fra Nor­ge viste, at op imod 32% af alle gravi­de kvin­der ople­ver smer­ter i lysken på et eller andet tids­punkt i gravi­di­te­ten. Det­te tal har tid­li­ge­re været mar­kant lave­re, men det skyl­des i høj grad, at lidel­sen har været svær at diag­no­sti­ce­re. Ondt i skam­be­net kal­des også symfyseløsning.

Sym­fy­se­løs­ning

De fle­ste af os har nok hørt om bæk­ken­løs­ning, men det er de fær­re­ste der ken­der begre­bet sym­fy­se­løs­ning. Hvor bæk­ken­løs­ning ofte er en fæl­les beteg­nel­se for smer­ter omkring skam­be­net OG de små SI-led bag på bæk­ke­net, så er sym­fy­se­løs­ning ale­ne smer­ter for­an på bæk­ke­net. Smer­ter­ne ved sym­fy­se­løs­ning er tit skar­pe og meget loka­le omkring skam­be­net og inderlår.

Lige­som med bæk­ken­løs­ning (og man­ge andre lidel­ser som gravid), så er der stor usik­ker­hed omkring, hvor­for nog­le får sym­fy­se­løs­ning. Der er dog bred for­stå­el­se for, at det kan skyl­des en øget hor­mon­pro­duk­tion, der gør led­det ekstra følsomt.

Smer­ter i lysken i den tid­li­ge graviditet

Udover kval­me så mær­ker man de fle­ste gener i gravi­di­te­ten, jo læn­ge­re hen du kom­mer. Det er hel­ler ikke nogen und­ta­gel­se med smer­ter i lysken. Dog er der nogen gravi­de som ople­ver kraf­ti­ge smer­ter fra lysken tid­ligt i gravi­di­te­ten. Hvor­for det sker tid­ligt er ukendt, men det har for­ment­lig igen noget med den øge­de hor­mon­pro­duk­tion at gøre.

Hvis du har ondt i lysken tid­ligt i din gravi­di­tet, anbe­fa­ler vi altid, at du får en tid hos lægen. Ikke for­di det nød­ven­dig­vis for­di der er noget helt alvor­ligt galt, men for­di at smer­ter i lysken kan give andre pro­ble­mer, jo læn­ge­re tid de varer ved. Blandt andet kan det bety­de, at man begyn­der at gå anderledes.

gravid kvinde der går

“Jeg får smer­ter i lysken, når jeg går”

Vores lyske og inder­lår bru­ges blandt andet meget, når du går eller løber. Der­for vil du tit mær­ke, at du får smer­ter eller er øm i lysken, når du går. Tit vil det være sådan, at du godt kan gå det før­ste styk­ke tid uden pro­ble­mer, men at det så bli­ver vær­re især efter din gåtur. Et rig­tig godt tip til dig der ople­ver ondt i lysken efter gåtu­re er der­for, at gøre ture­ne kor­te­re og indreg­ne fle­re pau­ser undervejs.

Varmtvand­stræ­ning

Hvis du som gravid har kraf­ti­ge smer­ter i lysken, når du går, så kan aflast være en god ide. Vi anbe­fa­ler sjæl­dent, at du stop­per helt med at gå, med­min­dre dine smer­ter er meget kraf­ti­ge. Dog kan en rig­tig god form for træ­ning til ondt i lysken være varmtvandstræning.

Ved varmtvand­stræ­ning vil din krop ikke føles tung, imens du træ­ner, da du befin­der dig i varmt vand. Det er der­for muligt, at lave øvel­ser du ikke vil­le kun­ne nor­malt. Vi anbe­fa­ler især varmtvand­stræ­ning til gravi­de kvin­der i 3. tri­me­ster, da lin­drin­gen kan være rig­tig god her.

Fysioterapeut der giver gravidmassage på Østerbro i København

Mas­sa­ge i lysken

En anden yndet behand­lings­form for ondt i lysken som gravid er mas­sa­ge. Mas­sa­ge er rig­tig popu­lært blandt gravi­de, for­di det kan føles lin­dren­de med det sam­me. Vi ken­der nok også alle den dej­li­ge følel­se af at få behand­let et områ­de der har været ømt, spændt og smer­te­fuldt i læn­ge­re tid.

Der kan dog både være for­de­le og ulem­per i for­bin­del­se med mas­sa­ge i lysken. Det har før været dis­ku­te­ret, hvor­vidt det er far­ligt at få gravid­mas­sa­ge, hvil­ket du kan læse mere om i vores andet indlæg.

Vir­ker mas­sa­ge i lysken effektivt?

Hvis vi skal se på forsk­nin­gen, så siger den, at det ofte kan føles lin­dren­de at få mas­sa­ge i lysken, hvis du har pro­ble­mer med sym­fy­se­løs­ning. Tit vil det have den virk­ning, at man føler områ­det omkring skam­be­net slap­per mere af efterfølgende.

Der er dog tit tale om symp­tom­be­hand­ling ved mas­sa­ge, og der­for kan smer­ter­ne ofte ven­de til­ba­ge igen sene­re. Da årsa­gen til ondt i inder­lår og skam­be­net som gravid tit er ukendt, kan man sag­tens argu­men­te­re for, at symp­tom­be­hand­ling er fint nok. Du skal bare være opmærk­som på, at en enkelt behand­ling med mas­sa­ge ofte ikke er nok, og at du ofte må sup­ple­re med en behand­ling mere eller fysi­o­te­ra­pi i stedet.

gravid kvinde der laver øvelser

Øvel­ser til ondt i lysken

Mens mas­sa­ge tit er den dej­li­ge og afslap­pen­de form for behand­ling, så føles øvel­ser ofte som det lidt mere hår­de­re arbej­de. Ikke desto min­dre er øvel­ser til ondt i lysken fak­tisk noget af det der vir­ker aller­bedst på jag i lysken. Gene­relt rea­ge­rer krop­pen rig­tig godt på at få sti­mu­le­ret og styr­ket et smer­te­fuldt områ­de — også når man er gravid!

Hvil­ke øvel­ser skal jeg lave?

Først og frem­mest er det vig­tigt at sige, at øvel­ser vir­ker for­skel­ligt fra gravid til gravid. Der er dog nog­le gode prin­cip­per, som går igen for alle gravi­de. Det er fx. en rig­tig god idé at bru­ge din egen kro­p­svægt til at styr­ke din krop, lige­som at øvel­ser med ela­stik også har en lang ræk­ke for­de­le. Det er vig­tigt, at øvel­ser­ne kan mær­kes, så de ikke er for nemme.

En god øvel­se at gå i krig med er, at bæk­ken­løf­tet. Ved et bæk­ken­løft får du styr­ket sto­re dele af bæk­ke­net som er nød­ven­digt til sel­ve føds­len. Der­u­d­over har vi sam­let en lang ræk­ke øvel­ser med ela­stik her, som du kan lave der­hjem­me. Der er dog nog­le ting, du skal være opmærk­som på, når du laver øvelser.

Hvor ondt må øvel­ser gøre?

Ak ja, det er det klas­si­ske spørgs­mål, vi tit hører i kli­nik­ken. Og det er et rig­tig godt spørgs­mål, for hvor ondt må det fak­tisk gøre i lysken ved øvelserne?

Gene­relt set må det ger­ne være gene­ren­de og ømt i lysken ved øvel­ser­ne. Det er vig­tigt for, at vi fak­tisk får sti­mu­le­ret mus­k­ler­ne omkring sym­fy­sen nok. Det må dog aldrig være kraf­ti­ge smer­ter hver­ken under udfø­rel­se eller efterfølgende.

Hvis du ople­ver kraf­ti­ge smer­ter fra lysken, imens du laver øvel­ser­ne, så anbe­fa­ler vi at gøre dem lidt roli­ge­re eller løs­ne ela­stik­ken lidt. Igen, du skal ger­ne lig­ge lige i spæn­dings­fel­tet mel­lem, at du ikke mær­ker noget og at det gør ondt.

konklusion

Kon­klu­sion

Ømhed og jag i lysken som gravid er et meget almin­de­ligt pro­blem. Tit går det over af sig selv, men du kan have behov for hjælp til at skub­be det lidt på vej. Her anbe­fa­ler vi først og frem­mest fysi­o­te­ra­pi, øvel­ser og træ­ning af inder­lå­re­ne. Hvis det ikke vir­ker (eller vir­ker for lang­somt), så kan det være en god idé med en gravidmassage.

Gene­relt er det en rig­tig god idé at tage det roligt, hvis du begyn­der at få smer­ter i din gravi­di­tet. Smer­ter som gravid er tit svæ­re at spå om, da der sker man­ge ting i krop­pen sam­me tid. Det er der­for ikke unor­malt, at du kan mær­ke ømhed i lidt læn­ge­re tid end almindeligvis.

Hel­dig­vis går sym­fy­se­løs­ning og det at være øm i lysken tit over af sig selv, enten inden du føder eller efter føds­len. Med den ret­te behand­ling og fysisk akti­vi­tet kan du give din krop opti­ma­le betingelser.