Må man få mas­sa­ge som gravid?

Inden du læser vores spæn­den­de ind­læg nede­nun­der, så se vores gode video, hvori vi for­kla­rer om mas­sa­ge som gravid er far­ligt, og hvad du skal være opmærk­som på. Se den her:

thumbnail til video om gravidmassage

Det­te ind­læg er skre­vet, af Tho­mas Søgaard Vain som er fysi­o­te­ra­pe­ut og inde­ha­ver af Smer­te­fys på Øster­bro i Køben­havn. Tho­mas har der­u­d­over en master i smer­te­vi­den­skab fra Aal­borg Universitet.

Thomas Søgaard Vain er fysioterapeut og ejer af Smertefys på Østerbro i København

Tho­mas Søgaard Vain

Intro

Jeg fore­stil­ler mig, at du enten er ble­vet gravid (kæm­pe til­lyk­ke hvis du er!) eller har pla­ner om at bli­ve gravid i den nær­me­ste frem­tid, siden du er endt på den­ne side. En gravi­di­tet varer som regel 9 måne­der, men bekym­rin­ger­ne og fryg­ten for en lang ræk­ke ting star­ter alle­re­de fra det sekund, du har set to stre­ger på en gravi­di­tet­stest (er selv ble­vet far for nylig og mine bekym­rin­ger var der fra dag 1).

De helt natur­li­ge før­ste (og reel­le nok) bekym­rin­ger går på, hvor­vidt foste­ret vil over­le­ve det før­ste tri­me­ster. Når det er lyk­ke­des, skif­ter det som regel karak­tér til, om bar­net mon bli­ver mis­dan­net, eller om det vok­ser som det skal. De vok­sen­de bekym­rin­ger gør dog også, at man som gravid tit stop­per med vaner, der fak­tisk er gode for en af frygt for, at det vil ska­de gravi­di­te­ten og bar­net (her er løb og cyk­ling et ret godt eksempel).

Et spørgs­mål jeg tit får…

Et spørgs­mål jeg ofte får i kli­nik­ken er, hvor­vidt gravid­mas­sa­ge kan være far­ligt for gravi­de. Selv­om man­ge af dem der spør­ger mig ofte føl­ger op med, “det er nok bare mig der er lidt over-bekym­ret”, så er det fak­tisk et rig­tig godt spørgsmål.

I det føl­gen­de ind­læg vil jeg for­sø­ge at afdæk­ke, hvad den gæl­den­de forsk­ning siger på områ­det. På den måde kan du på et oplyst grund­lag beslut­te dig for, om du som gravid bør prø­ve en gravidmassage.

gravid kvinde med hænder på maven

Hvad er gravidmassage?

Lad os først få på plads hvad gravid­mas­sa­ge er. Gravid­mas­sa­ge er en form for mas­sa­ge, som man­ge gravi­de kvin­der mod­ta­ger under gravi­di­te­ten. Gravid­mas­sa­ge fin­des i man­ge for­skel­li­ge for­mer, og afhæn­gig af hvil­ken behand­ler man har, så gøres det på for­skel­li­ge måder. I sid­ste ende er målet dog fæl­les for alle behand­le­re: At få dig til at slap­pe mere af i din krop og få dig til at føle bed­re i dig selv.

Når man er gravid gen­nem­går krop­pen en stor og utro­lig for­an­dring. Selv­om maven ofte ikke er syn­lig end­nu, så kan man nemt få hoved­pi­ne som gravid alle­re­de i 1. tri­me­ster (de før­ste 12 uger af din gravi­di­tet). Det­te skyl­des, at din krop alle­re­de er i gang med at pro­du­ce­re hor­moner, der skal få dig godt igen­nem gravi­di­te­ten og føds­len sene­re hen.

Typisk er man­ge af symp­to­mer­ne ikke helt ukend­te for dig. Hvis du fx. har døjet en del med hoved­pi­ne eller ondt i lysken inden gravi­di­te­ten, kan det nog­le gan­ge også gå igen under graviditeten.

Fysioterapeut fra Smertefys på Østerbro der giver massage i København til person

Hvad er for­skel­len på almin­de­lig mas­sa­ge og gravidmassage?

Man kan nemt argu­men­te­re for, at gravid­mas­sa­ge egent­lig bare er en almin­de­lig mas­sa­ge — bare for gravi­de kvin­der. Dog er der nog­le helt sær­li­ge karak­te­ri­sti­ka, man skal være opmærk­som på som behand­ler. Der­for er det vig­tigt, at din behand­ler er godt uddannet.

En anden tyde­lig for­skel på en almin­de­lig mas­sa­ge og en gravid­mas­sa­ge er inten­si­te­ten, der bli­ver tryk­ket med. En gravid­mas­sa­ge vil typisk være en mere rolig form for mas­sa­ge, hvor almin­de­lig mas­sa­ge tit er med høje­re tem­po. En mere rolig form for mas­sa­ge er ofte godt for­bun­det med, at krop­pen slap­per mere af, hvil­ket rig­tig tit er det, man har brug for som gravid.

Udsty­ret er forskellen

Til en gravid­mas­sa­ge vil man i de fle­ste til­fæl­de bru­ge en spe­ci­a­li­se­ret briks med plads til maven i mid­ten. Selv­om det pri­mært først er omkring halvvejs i gravi­di­te­ten, at man udvik­ler en stør­re mave, så kan det for man­ge være ube­ha­ge­ligt alle­re­de tid­li­ge­re at lig­ge direk­te på maven. Et godt alter­na­tiv til en briks med hul er en gravidpude.

OBS: Hvis ikke din behand­ler til­by­der enten en spe­ci­a­li­se­ret briks eller gravid­pu­de, så bør du over­ve­je et andet sted.

gravid kvinde der holder sin mave

Hvor­når kan man få gravidmassage?

Det er meget for­skel­ligt, hvor­når de fle­ste væl­ger at få gravid­mas­sa­ge. De fle­ste gravi­de vi ser i kli­nik­ken til behand­ling befin­der sig i 3. tri­me­ster, men vi har også haft man­ge som ikke er kom­met der­til end­nu. Det skyl­des ikke mindst den sto­re for­skel på symp­to­mer, der kan være under graviditeten.

Gravid­mas­sa­ge i alle trimestre

Nog­le får mas­sa­ge før uge 12 — alt­så 1. tri­me­ster — da man kan have ople­vet ondt i ryg­gen som gravid eller i form af spæn­dings­ho­ved­pi­ne. Gravi­di­tet er nem­lig også en til­væn­ning for krop­pen som kan tage tid. Da ikke to gravi­di­te­ter er ens, kan det­te som bekendt vari­e­re meget, og nog­le føler behov for massage.

Når det kom­mer til behand­ling, så behø­ver man ikke en spe­ci­el pude ved mas­sa­ge før uge 12. Typisk vil den­ne dog anven­des efter uge 20 og i sær­de­les­hed, hvis du skal have mas­sa­ge i 3. tri­me­ster. Der er dog ikke hver­ken en over- eller under­læg­ger for, hvor­når man kan få gravidmassage.

Fysioterapeut der giver gravidmassage på Østerbro i København

Er gravid­mas­sa­ge farligt?

Forsk­nin­gen siger nej

Nå, men er gravid­mas­sa­ge så far­ligt? Ser man på forsk­nin­gen på områ­det, så er sva­ret klart og tyde­ligt: NEJ. Der fin­des på nuvæ­ren­de tids­punk­ter ingen stu­di­er der viser, at gravid­mas­sa­ge kan for­år­sa­ge tab af barn, død eller lig­nen­de som direk­te føl­ge her­af. Selv­om det ikke er far­ligt med gravid­mas­sa­ge, så er der nog­le ting, du skal være opmærk­som på.

Gene­relt stør­re risi­ko som gravid

Når man er gravid, har man 5 gan­ge stør­re risi­ko for at få blod­prop­per, end når man ikke er gravid. Almin­de­li­ge symp­to­mer her­på er hævel­se i ben og arme samt ondt i ryg­gen, hvil­ket dog lig­ner meget almin­de­li­ge symp­to­mer ved gravi­di­tet. Har man en blod­prop i eksem­pel­vis benet, skal man ikke have benet mas­se­ret, da det­te kan være far­ligt. Det skal siges, at selv­om risi­ko­en er stør­re, så er sand­syn­lig­he­den sta­dig­væk meget lil­le. Er du i tvivl, skal du altid kon­tak­te lægen, inden du får massage.

Andre ting behand­le­ren skal være opmærk­som på er, at du ikke bør lig­ge direk­te på maven under behand­lin­gen (med­min­dre du har en spe­ci­el pude eller briks til lej­lig­he­den). Hvis du bli­ver bedt om det­te uden det rig­ti­ge udstyr, bør du sige fra over­for din behand­ler. Er du gravid med tvil­lin­ger, kan det være nød­ven­digt at lig­ge på siden.

Et spørgs­mål om uddannelse

Slut­te­ligt er det vig­tigt, at behand­le­ren er opmærk­som på, hvor hårdt han eller hun tryk­ker, hvis du bli­ver mas­se­ret omkring maven. Det­te siger sig selv, at en gravid mave ikke bør tryk­kes lige så hårdt på som et ømt bag­lår. Har du en til­stand som bæk­ken­løs­ning, er det ikke far­ligt at bli­ve mas­se­ret — bare sørg for at gøre din behand­ler opmærk­som på dette.

massage på ryggen af behandler

Hvad skal du være opmærk­som på?

I et stu­die fra 2020 blev man­ge gravi­de kvin­der bedt om at for­tæl­le, hvad det vig­tig­ste for dem var ved en gravid­mas­sa­ge. Der var bred enig­hed om, at sik­ker­hed og uddan­nel­se var blandt de vig­tig­ste tema­er. Sik­ker­hed og uddan­nel­se går tit hånd i hånd — jo høje­re uddan­nel­se din tera­pe­ut har, desto mere sik­ker er behand­lin­gen også.

Sik­ker­hed, tryg­hed og uddannelse

Selv­om gravid­mas­sa­ge ikke som sådan er far­ligt, så kan det ende ud i en rig­tig dår­lig ople­vel­se for dig, hvis du ikke føler dig tryg ved din behand­ler. Da gravid­mas­sa­ge som bekendt er mere end bare en mas­sa­ge for gravi­de, så er tryg­hed meget vig­tigt. Spørg ger­ne ind til din behand­lers uddan­nel­se, inden du kom­mer til en behand­ling. Er behand­le­ren cer­ti­fi­ce­ret mas­sør eller auto­ri­se­ret fysi­o­te­ra­pe­ut, så er det et grønt lys.

Erfa­ring kan også ofte være en rele­vant fak­tor, selv­om man­ge uer­far­ne behand­le­re sag­tens kan være meget gode. Det er dog altid betryg­gen­de at vide, at ens behand­ler har set man­ge andre som en selv, inden man læg­ger sig op.

Behov for det ret­te udstyr

Slut­te­ligt skal du være opmærk­som på, om udsty­ret der bru­ges får dig til at lig­ge kom­forta­belt. Hvis ikke du føler dig afslap­pet, når du bli­ver behand­let, bør du altid næv­ne det­te for din behand­ler, som så skal rea­ge­re på det. Det kun­ne være ved at ændre din lig­ge­stil­ling, køre brik­sen op eller bru­ge en pude.

konklusion

Kon­klu­sion

Gravid­mas­sa­ge er langt mere end bare en mas­sa­ge for gravi­de. Det er også en frem­ra­gen­de måde for dig som gravid til, at kun­ne mær­ke dig selv på en anden måde.

Gene­relt set bør du ikke bekym­re dig om, hvor­vidt gravid­mas­sa­ge er far­ligt. Det vig­tig­ste er bare, at du føler dig tryg og sik­ker ved din behand­ler, og at han eller hun er uddan­net til at arbej­de med gravide.