Tilskud til fysioterapi

Kan du få til­skud til en fysi­o­te­ra­pe­ut hos os?

Få info om hvor­dan din for­sik­ring dæk­ker hos os eller skriv til os.

Skriv til os

Sygeforsikring “danmark”

Spørgs­mål: Kan man få til­skud til fysi­o­te­ra­pi, hvis man er med­lem af syge­for­sik­ring “dan­mark”?

Svar: Ja! Hos os kan du få føl­gen­de til­skud som medlem:

Før­ste behand­ling.…..133kr
Nor­mal behand­ling.….88kr
Hold­træ­ning
.….….……59kr

Skriv til os
Fysioterapeut fra Smertefys på Østerbro i København der giver fysioterapi og massage

Forsikringer med fuldt tilskud til fysioterapi

Vis­se for­sik­rin­ger giver fuldt til­skud til fysi­o­te­ra­pe­ut ved behand­ling hos Smer­te­fys. Hos dis­se for­sik­rin­ger er alt dæk­ket, og du skal der­for ikke tæn­ke på egenbetaling.

For­sik­rin­ger som giver fuldt til­skud til fysi­o­te­ra­pi omfat­ter bl.a. Skan­dia for­sik­ring. Det er dog usik­kert, om de sam­me for­sik­rin­ger også giver til­skud til mas­sa­ge.

Skriv til os
Fysioterapeut der giver massage på Østerbro i København

Forsikringer med delvist tilskud

Vis­se for­sik­rin­ger giver kun del­vist til­skud til fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn hos os. Hos dis­se for­sik­rin­ger er dele af det sam­le­de beløb dæk­ket, og der kan der­for være en egen­be­ta­ling ved siden af.

For­sik­rin­ger som kan give del­vist til­skud til fysi­o­te­ra­pe­ut omfat­ter bl.a. Dani­ca, Møl­holm for­sik­ring og PFA. Ved tvivl om egen­be­ta­ling og hvad pri­sen er, bedes du kon­tak­te os.

Skriv til os

Forsikringer uden dækning

Der er vis­se for­sik­rin­ger som ikke giver til­skud til behand­ling hos os. Det­te skyl­des de lidt ind­vik­le­de reg­ler der er i for­hold til det hen­vis­nings-system vi har i Dan­mark. Få mere info om hen­vis­ning til fysi­o­te­ra­pe­ut.

De for­sik­rin­ger som ikke dæk­ker en behand­ling hos os er blandt andet Falck Healt­hca­re og Nor­dic Net­ca­re. Hvis du har en for­sik­ring hos en af dis­se sel­ska­ber men fort­sat ønsker behand­ling hos os, vil der opkræ­ves det ful­de beløb.

Skriv til os

Hvad Siger Vores Klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

person med smerter hos fysioterapeut på østerbro i København

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Tine K.

Skriv til os

Book en tid nu

Tag det første skridt mod en tilværelse med færre smerter ved at booke en tid. Når du har sendt os en besked kan du forvente svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræftelse over mail.