Til­skud til fysioterapi

Kan du få til­skud til en fysi­o­te­ra­pe­ut hos os?

Få info om hvor­dan din for­sik­ring dæk­ker hos os eller skriv til os.

Syge­for­sik­ring “dan­mark”

Spørgs­mål: Kan man få til­skud til fysi­o­te­ra­pi, hvis man er med­lem af syge­for­sik­ring “dan­mark”?

Svar: Ja! Hos os kan du få føl­gen­de til­skud som medlem:

Før­ste behand­ling.…..133kr
Nor­mal behand­ling.….88kr
Hold­træ­ning
.….….……59kr

Fysioterapeut fra Smertefys på Østerbro i København der giver fysioterapi og massage

For­sik­rin­ger med fuldt til­skud til fysioterapi

Vis­se for­sik­rin­ger giver fuldt til­skud til fysi­o­te­ra­pe­ut ved behand­ling hos Smer­te­fys. Hos dis­se for­sik­rin­ger er alt dæk­ket, og du skal der­for ikke tæn­ke på egenbetaling.

For­sik­rin­ger som giver fuldt til­skud til fysi­o­te­ra­pi omfat­ter bl.a. Skan­dia for­sik­ring. Det er dog usik­kert, om de sam­me for­sik­rin­ger også giver til­skud til mas­sa­ge.

Fysioterapeut der giver massage på Østerbro i København

For­sik­rin­ger med del­vist tilskud

Vis­se for­sik­rin­ger giver kun del­vist til­skud til fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn hos os. Hos dis­se for­sik­rin­ger er dele af det sam­le­de beløb dæk­ket, og der kan der­for være en egen­be­ta­ling ved siden af.

For­sik­rin­ger som kan give del­vist til­skud til fysi­o­te­ra­pe­ut omfat­ter bl.a. Dani­ca, Møl­holm for­sik­ring og PFA. Ved tvivl om egen­be­ta­ling og hvad pri­sen er, bedes du kon­tak­te os.

For­sik­rin­ger uden dækning

Der er vis­se for­sik­rin­ger som ikke giver til­skud til behand­ling hos os. Det­te skyl­des de lidt ind­vik­le­de reg­ler der er i for­hold til det hen­vis­nings-system vi har i Dan­mark. Få mere info om hen­vis­ning til fysi­o­te­ra­pe­ut.

De for­sik­rin­ger som ikke dæk­ker en behand­ling hos os er blandt andet Falck Healt­hca­re og Nor­dic Net­ca­re. Hvis du har en for­sik­ring hos en af dis­se sel­ska­ber men fort­sat ønsker behand­ling hos os, vil der opkræ­ves det ful­de beløb.

Hvad Siger Vores Klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

person med smerter hos fysioterapeut på østerbro i København

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Tine K.

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.