Til­skud til fysioterapi

Kan du få til­skud til en fysi­o­te­ra­pe­ut hos os?

Få info om hvor­dan din for­sik­ring dæk­ker hos os her på siden!

Til­skud til fysioterapi

Hos Smer­te­fys fin­des der en lang ræk­ke mulig­he­der for dig der ønsker at få til­skud til fysi­o­te­ra­pi (dog ikke veder­lags­fri fysi­o­te­ra­pi). Læs her­un­der om hvor­dan du kan være dæk­ket til din behand­ling hos os:

Hvad dæk­ker syge­for­sik­rin­gen “dan­mark”?

Vid­ste du, at Syge­for­sik­rin­gen “Dan­mark” giver støt­te til fysi­o­te­ra­pi? Som med­lem kan du nyde godt af øko­no­misk til­skud, der gør det let­te­re at pri­o­ri­te­re dit eget hel­bred. Dan­mark støt­ter med følgende:

  • 1. behand­ling: 133kr

  • Opf. behand­lin­ger: 88kr

  • Hold­træ­ning: 88kr

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Hvil­ke for­sik­rin­ger dæk­ker hos os?

Caroline-fra-Smertefys-giver-firmamassage-i-Koebenhavn-paa-Oesterbro-scaled-e1623046805845

For­sik­rin­ger med fuld dækning

Føl­gen­de for­sik­rin­ger har fuld dæk­ning hos os*:

Falck Healt­hca­re, Top­Dan­mark, Nor­dic Net­ca­re (ikke altid), Dansk Sund­heds­sik­ring (ikke altid).

*Med fuld dæk­ning menes 60 min til før­ste behand­ling og 30 min til opføl­gen­de behandlinger.

Fysioterapeut der giver firmamassage på Østerbro i København

For­sik­rin­ger med kor­te­re dækning

Føl­gen­de for­sik­rin­ger har kor­te­re dæk­ning hos os*:

Pen­sionDan­mark

*Med kor­te­re dæk­ning menes kun 45 min til før­ste behand­ling og 30 min til opføl­gen­de behand­lin­ger. Ekstra tid kan ikke til­kø­bes med egenbetaling.

person der sidder på kontor og arbejder og som er disponeret for en tennisalbue

For­sik­rin­ger med lav dækning

Føl­gen­de for­sik­rin­ger har lav dæk­ning hos os*:

PFA Pen­sion, Dani­ca Pen­sion, GF For­sik­ring, Gjen­si­di­ge, Tryg, Pen­Sam

*Med lav dæk­ning menes kun 30 min til før­ste behand­ling og 30 min til opføl­gen­de behandlinger.

Er du i tvivl om, hvad din for­sik­ring dækker?

Det kan være for­vir­ren­de at fin­de ud af, hvad ens sund­heds­for­sik­ring egent­lig dæk­ker. Det bli­ver ekstra kom­pli­ce­ret, for­di for­sik­rings­sel­ska­ber kan have bety­de­li­ge for­skel­le i, hvor lang behand­lings­tid de dækker.

For at være helt sik­ker, så læs på den bevil­ling, du har mod­ta­get fra din for­sik­ring. Hvis de skri­ver, at de dæk­ker “sva­ren­de til patien­tan­de­len efter den gæl­den­de takst for fysi­o­te­ra­pi”, så bety­der det, at de dæk­ker 30 min til før­ste behand­ling og 30 min til opføl­gen­de behand­lin­ger hos os. Det­te gæl­der dog ikke i Køge, hvor oven­stå­en­de vil bety­de et min­dre egen­be­ta­lings­be­løb også.

Skri­ver de der­i­mod, at de dæk­ker “sva­ren­de til det ful­de honorar efter den gæl­den­de takst for fysi­o­te­ra­pi”, så kan du roligt boo­ke en times behand­ling hos os før­ste gang. Ved for­vir­ring kan du altid rin­ge til os på 60 73 90 10 og høre nærmere.

Hvad skal man gøre, hvis man har en forsikring?

Til­by­der ikke veder­lags­fri fysioterapi

Da vi ikke har et yder­num­mer, til­by­der vi desvær­re ikke veder­lags­fri fysi­o­te­ra­pi i kli­nik­ken. Det bety­der, at med­min­dre du har en sund­heds­for­sik­ring, vil der altid være en form for egen­be­ta­ling i for­bin­del­se med behandling.

Ikke RAB-regi­stre­re­de

Vær opmærk­som på, at til­skud til mas­sa­ge og gravid­mas­sa­ge kun er til­gæn­ge­ligt for dem med pri­vat sund­heds­for­sik­ring, der dæk­ker mas­sa­ge. Desvær­re accep­te­rer vi ikke hen­vis­nin­ger fra læger, og da vi ikke er RAB-regi­stre­re­de, er det ikke alle for­sik­rin­ger der ønsker at dæk­ke mas­sa­ge hos os.

Et godt tip er at tage en snak med din for­sik­ring om, hvad de dæk­ker. I man­ge til­fæl­de accep­te­rer de nem­lig, at vi ikke er RAB-regi­stre­re­de, da vi er fysi­o­te­ra­pe­u­ter i stedet.

fysioterapeut der udfører sportsmassage i Køge

FAQ — Ofte stil­le­de spørgsmål

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.