Kvinde med hold i nakken der sidder ved en computer

*Det­te ind­læg inde­hol­der betalt annoncering*

Smer­ter kan nog­le gan­ge være en mær­ke­lig stør­rel­se. Man kan leve et helt nor­malt liv med et fuld­tids­ar­bej­de, fri­tidsak­ti­vi­te­ter og lidt ekstra stress (uden smer­ter vel og mær­ke). Når vi har det godt, er over­skud­det enormt.

Det ændrer sig dog lyn­hur­tigt, når man ople­ver smer­ter. Plud­se­li­ge kan alle de sam­me ting føles besvær­li­ge, og krop­pen kan rea­ge­re nega­tivt på det sam­me. Vi kan der­for nemt kom­me i en des­pe­rat situ­a­tion, hvor vi køber nye puder, træ­nings­ud­styr og end­da nye sto­le for at få smer­ter­ne til at gå væk.

Men er det de for­skel­li­ge akti­vi­te­ter, der plud­se­lig er ble­vet et pro­blem? Eller har krop­pen bare godt af at ændre vaner i ny og næ? Følg med og få gode råd fra en fysi­o­te­ra­pe­ut i Køben­havn.

time for change

Lav mid­ler­ti­di­ge udskiftninger

Jo læn­ge­re tid du gør det sam­me, desto mere væn­ner din krop sig også til noget. Hvis du fx til dag­ligt sover med en blød pude, så vil din nak­ke og din krop til­pas­se sig til den blø­de pude. Ud fra det udgangs­punkt kan man sige, at der ikke fin­des en enkelt opti­mal pude – det er meget indi­vi­du­elt, hvad vores krop har væn­net sig til.

Det bety­der dog ikke, at det ikke kan være godt at ændre nog­le vaner, når vi får smer­ter. Forsk­ning viser nem­lig, at smer­ter har godt af vari­a­tion og bevæ­gel­se. Der­for giver det rig­tig god mening, at vari­e­re lidt med din sæd­van­li­ge hver­dag, når du har smerter.

Hvis du fx har et hold i nak­ken og får mere ondt af dine blø­de pude, så kan det give mening at udskif­te den til en hård ind­til smer­ter­ne er gået over. På sam­me måde kan man eksem­pel­vis skif­te fra en almin­de­lig dyne til en kug­le­dy­ne, skif­te nor­mal stil­ling i sto­len og ændre din skrivebordshøjde.

person der sidder på kontor og arbejder og som er disponeret for en tennisalbue

Til­pas din dag

Gene­relt set kan ændre­de vaner giver et hur­ti­ge­re for­løb, når du har smer­ter. I gam­le dage tal­te man meget om, at det ger­ne skul­le gøre ondt, før det gjor­de godt. På nog­le måder pas­ser det­te også, men det er langt fra i alle til­fæl­de. I man­ge til­fæl­de kan man risi­ke­re at gøre ting vær­re, hvis ikke man ændrer vaner om end for en kort periode.

Ved smer­ter er det en god idé at til­pas­se hele din dag, sådan så du tager høj­de for dine smer­ter. Det er vig­tigt at under­stre­ge, at du nok ikke kan und­gå smer­ter fuld­stæn­dig, men så læn­ge du kun går til græn­sen og ikke over den hele tiden, så er du godt kørende.

Ændring af siddestilling

En sid­ste men ikke uvæ­sent­lig vane, der er god at ændre for en peri­o­de, er din sid­destil­ling. Den­ne del er især aktu­el for per­so­ner med kon­to­r­ar­bej­de som tit døjer med ondt i læn­den. Her kan det næsten også være uli­de­ligt at sid­de for læn­ge i sam­me position.

Når det begyn­der at gøre ondt, er det krop­pens helt natur­li­ge måde at sige, at nu skal du ændre stil­ling. På den måde kan din kro­ps­hold­ning være med til at påvir­ke dine smerter.

Vaner kan være gode at ændre, når du har ondt. Det bety­der dog ikke, at du aldrig kan sid­de i en bestemt posi­tion igen. Når smer­ter­ne er gået væk, kan du ofte gå til­ba­ge igen til nog­le af de sam­me vaner som før igen.