Sport­s­fy­si­o­te­ra­pi

Har du brug for hjælp til din træning?

Med vores sport­s­fy­si­o­te­ra­pi i Køben­havn får du den ret­te hjælp!

Book en tid her

Sportsfysioterapi i København

Vi til­by­der vi lige nu sport­s­fy­si­o­te­ra­pi i Køben­havn på Øster­bro, hvor du kan få en grun­dig scre­e­ning udar­bej­det af Team Dan­mark. Ved en scre­e­ning vil du bli­ve under­søgt fysisk og men­talt med hen­blik på at gøre dig bed­re i din idræts­gren. Du behø­ver ikke, at være eli­te-udø­ver for at få gavn af vores screening.

Læs mere her

Sportsfysioterapi er til for at..

Book en tid her

Sådan foregår en screening

Her kan du se, hvad en scre­e­ning inde­hol­der, og hvad du kan for­ven­te af vores sportsfysioterapi:

computer med en fysioterapeut i København på forsiden

Spørgeskema

Inden den fysi­ske under­sø­gel­se, får du til­sendt et spør­ge­ske­ma, som du skal sva­re på. Du får spør­ge­ske­ma­et udle­ve­ret en uge inden testene.

fysioterapeut der behandler knæet hos mand i København på Østerbro

Fysiske tests

Den fysi­ske under­sø­gel­se består af et hav af rele­van­te, fysi­ske tests som du måles på. Under­sø­gel­sen varer cir­ka en time, og du vil få sved på panden!

samtale mellem fysioterapeut og eliteudøver om sportsfysioterapi i København

Plan og program

En uge efter den fysi­ske under­sø­gel­se mødes vi til en opsam­ling. Du vil her få udle­ve­ret et træ­nings­pro­gram og en vur­de­ring på skrift (varig­hed: 30 min).

Se vores priser

100% baseret på data. Altid.

Til vores sport­s­fy­si­o­te­ra­pi gæt­ter vi aldrig — vi tester! Det bety­der, at alle resul­ta­ter vi kom­mer frem til er på bag­grund af noget, vi har målt. Med en scre­e­ning hos os får du der­for altid følgende:

 • Grun­digt testbatteri

 • Pro­fes­sio­nel vurdering

 • Til­pas­set træningsprogram

Book en tid her
fysioterapeut fra Smertefys på Østerbro i København der træner med en patient

Hvad Siger Vores Klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

person med smerter hos fysioterapeut på østerbro i København

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Tine K.

Book en tid her

Hvor giver vi sportsfysioterapi i København?

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Sport­s­fy­si­o­te­ra­pi på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har blandt andet en træ­nings­sal. Her til­by­der vi blandt andet sport­s­fy­si­o­te­ra­pi og mas­sa­ge på Øster­bro i København.

Book en tid her

Priser på vores sportsfysioterapi

Her­un­der kan du se vores pri­ser for sport­s­fy­si­o­te­ra­pi i Køben­havn på Øster­bro. Du kan væl­ge mel­lem vores eli­te-scre­e­ning eller almin­de­lig sportsfysioterapi:

Elite screening

2000kr
 • Samlet 4 timers screening

Alm. sportsfysioterapi

500kr
 • 60 min. behandling

Alm. sportsfysioterapi

375kr
 • 45 min. behandling

Andre kigger også på…

massage på briks af en fysioterapeut

Sportsmassage

indlægssåler

Indlægssåler

træningselastik som bruges til øvelser hos en fysioterapeut

Øvelser med elastik

Book en tid her

FAGLIG BAGGRUND

Vores eli­te-scre­e­nin­ger i kli­nik­ken bli­ver altid udført af fysi­o­te­ra­pe­ut og ejer, Tho­mas Søgaard Vain. I mit vir­ke som fysi­o­te­ra­pe­ut i Køben­havn har jeg arbej­det med man­ge idræts-udø­ve­re, her­un­der sport­s­folk fra Team Dan­mark og diver­se fod­bold- og hånd­bold­hold. I 2017 tog jeg et kur­sus hos Team Dan­marks som den­ne scre­e­ning er base­ret på. Erfaring:

 • Auto­ri­se­ret fysi­o­te­ra­pe­ut fra Køben­havn siden 2016

 • Fle­re kur­ser inden for Team Dan­mark og sportsfysioterapi

 • Mere end 3 års erfa­ring med eliteidræts-udøvere

 • 2 års erfa­ring med udfø­rel­se af elite-screeninger

 • Vide­reud­dan­nel­se inden for smer­te­vi­den­skab og idræt

Book en tid her
Thomas Søgaard Vain
Tho­mas Søgaard VainGrund­læg­ger af Smertefys.nu

Hvem er sportsfysioterapi til for?

mand der dyrker sport og løfter en vægt
Elite udøvere

Sport­s­fy­si­o­te­ra­pi er især aktu­elt for dig, hvis du er eli­tei­dræts­u­dø­ver på højt plan. Som eli­te udø­ver er det vig­tigt, at være i top­form og ken­de sin kro­ps styr­ke og begrænsninger.

person der løfter en håndvægt i hver hånd
Den seriøse motionist

Sport­s­fy­si­o­te­ra­pi kan være et godt red­skab for dig som ikke dyr­ker eli­tei­dræt men som sta­dig­væk har høje ambi­tio­ner og som træ­ner for hele tiden at hæve overlæggeren.

mand der løber
Maratonløberen

Hvis du træ­ner op til et stort event som fx. et maratonløb/DHL, kan sport­s­fy­si­o­te­ra­pi være en rig­tig god idé for dig. Scre­e­nin­gen giver dig hjælp til hvor, og hvad du bør træne.

Book en tid her

Hvad består vores sportsfysioterapi af?

Book en tid her
fysioterapeut der behandler person med ondt i hånden med sportsfysioterapi

Hvad er en sportsskade?

En sport­s­ska­de er en ska­de som er opstå­et i for­bin­del­se med, at du har dyr­ket idræt. Sport­s­ska­der er ikke kun noget eli­te udø­ve­re får, men kan også ske for den alme­ne per­son, der går til sport i fri­ti­den. I for­bin­del­se med en sport­s­ska­de kan det være en god ide, at fin­de en sport­s­fy­si­o­te­ra­pe­ut, da de kan hjæl­pe dig til at kom­me til­ba­ge til din sport hurtigere.

Læs mere her

Typiske sportsskader

Korsbåndsskader

Kors­bånds­ska­der

Kors­bånds­ska­der ser vi meget ofte hos eli­te udø­ve­re, der har været uhel­di­ge til kamp eller træ­ning. Vores kors­bånd kan nemt enten bli­ve over­re­vet eller for­struk­ke­de, hvis knæ­et kom­mer ud i en skæv stil­ling med vægt på.

Fysioterapeut der undersøger for en korsbåndsskade

Skinnebensbetændelse

Skin­ne­bens­be­tæn­del­se

En rig­tig typisk sport­s­ska­de som især løbe­re og fod­bold­spil­le­re får, er skin­ne­bens­be­tæn­del­se. Det kom­mer typisk, hvis du har holdt en læn­ge­re pau­se fra din sport, og så begyn­der igen lidt for hur­tigt, så bene­ne ikke kan føl­ge med.

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Fibersprængninger

Fiber­s­præng­nin­ger

En fiber­s­præng­ning sker typisk, når det vi laver, over­sti­ger den kapa­ci­tet mus­k­ler­ne har. Ved den­ne form for sport­s­ska­de kan mus­k­ler­ne enten bli­ve helt eller del­vist over­re­ve­de, og det sker især typisk ved løb og håndbold.

Fysioterapeut fra Smertefys på Østerbro der giver massage i København
Book en tid her
Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Hvilke sport har vi erfaring med?

Vi har man­ge års erfa­rin­ger med sport­s­fy­si­o­te­ra­pi i Køben­havn. Det bety­der, at vi i løbet af åre­ne har arbej­det med eli­te udø­ve­re fra et hav af for­skel­li­ge idræts­gre­ne. Her er det sport­s­ska­der inden­for især løb, isho­ck­ey og fod­bold som vi har mest erfa­ring med. Dog har vi taget kur­ser i sport­s­fy­si­o­te­ra­pi, så vi kan behand­le andre også.

Book en tid her
gavekort til massage, fysioterapi og hjemmebehandling på Østerbro i København

Gavekort til sportsfysioterapi

Vil du over­ra­ske, en du hol­der af med den per­fek­te gave? Net­op nu kan du købe et gave­kort til mas­sa­ge, en scre­e­ning eller sport­s­fy­si­o­te­ra­pi i Køben­havn hos en god auto­ri­se­ret fysi­o­te­ra­pe­ut. Vores gave­kort har en udløbs­da­to på to år, så du kan helt trygt ven­te med at bru­ge det!

Læs om gavekort

Book en tid nu

Tag det første skridt mod en tilværelse med færre smerter ved at booke en tid. Når du har sendt os en besked kan du forvente svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræftelse over mail.