Træ­nin­gen inden en skiferie

mand der står på ski på en bakke

*Det­te ind­læg inde­hol­der betalt annoncering*

Vil du afsted på ski­fe­ri­en og få en rig­tig god ople­vel­se med hele ski­fe­ri­en, også efter de 2 dage på ski i 6–8 timer om dagen. Så er det en god ide at kom­me i gang med træ­nin­gen op til ski­fe­ri­en. Vi hos skier.dk siger som regel man skal star­te som mini­mum 2–3 måne­der inden man skal afsted.

Der fin­des et hav af for­skel­li­ge træ­nings­ø­vel­ser inden­for for­skel­li­ge sports­gre­ne. I den her arti­kel vil vi hol­de os til at for­tæl­le dig hvil­ke øvel­ser der vil være gode for din krop inden du dra­ger afsted mod den årli­ge ski­fe­rie. Mang­ler du inspira­tion til desti­na­tion, så tag et ski her, liste over ski­desti­na­tio­ner.

Hvad kan øde­læg­ge din skiferie?

Kom­mer du afsted hvor din krop ikke er klar til det ret udhol­den­heds­mæs­sigt, så vil du ople­ve at du hur­tigt får rig­tigt ømme mus­k­ler, du vil have svært ved at hol­de den gode ski stil­ling, du vil være træt efter en dag på pisten og våg­ne op med ondt diver­se ste­der i krop­pen grun­det over­be­last­ning som krop­pen ikke er vand til.

Der­for kan det også være en god ide at sør­ge for at du har det rig­ti­ge skitøj og beskyt­tel­se på når du skal afsted, som vi siger pas ikke kun på dig selv for din egen skyld, men tænk også på dine nærmeste.

Her kom­mer nog­le gode øvelser

  1. Øvel­se
  • Du tager 2 vægt ski­ver, lig­ger det et styk­ke fra hin­an­den ca 1.20 meter og der­ef­ter stil­ler du dig 20 cm til­ba­ge mel­lem dem. Så sprin­ger du ud til den ene side og lan­der på dit høj­re ben, der­ef­ter hop­per du over på dit ven­stre ben og så vide­re frem og til­ba­ge, start med gøre det i 30 sekun­der og hæv der­ef­ter tiden i hvor lang tid du gør det. Ved øvel­se 1 for­stær­ker du dine ank­ler og led, og kondition.
  1. Øvel­se
  • Du fin­der den væg der er nær­mest dig og sæt­ter dig i ski stil­ling op af den og sid­der der i 30 sekun­der til at star­te med og der­ef­ter hæver du tiden som du bli­ver stær­ke­re i dine lår. Ens lår­bas­ser bli­ver brugt meget i løbet af en dag på ski, så der­for er det vig­tigt du har nog­le stær­ke lår inden man skal afsted på skiferie.
  1. Øvel­se
  • Plan­ken kom­mer vi ikke udenom, den giver dig en sta­bi­li­tet i hele krop­pen og den vil sør­ge for at du hol­der dig rank op når du er uden på pisten, læner man sig for­langt frem­over når man står på ski vil du ople­ve at du kan miste kontrollen.
  1. Øvel­se
  • Her tager du en klud og lig­ger den på et glat gulv og her­ef­ter sæt­ter du det ene ben frem så det står i 90 gra­der og det andet ben sæt­ter du på klu­den også køre du ellers benet med klu­den frem og til­ba­ge mens du laver øvel­sen. Sørg for at hol­de din ryg rank.

Laver du dis­se øvel­ser og husker at stræk­ke ud, så kom­mer du i hvert fald stær­ke­re afsted på ski­fe­ri­en. Du vil også have mind­sket din risi­ko for at få ska­der med hjem fra skituren.

Vil du læse mere omkring ski, snow­bo­ard, ski­desti­na­tio­ner, ski­mær­ker og ski­bu­tik­ker. Så kan du læse meget mere på Skier.dk

Andre så også…

massage på briks af en fysioterapeut

Mas­sa­ge i København

træningselastik som bruges til øvelser hos en fysioterapeut

Øvel­ser med elastik