Fysioterapeut fra Smertefys på Østerbro i København der træner med en patient

*Det­te ind­læg inde­hol­der betalt annoncering*

Det er desvær­re et fak­tum, at vi dan­ske­re siden cor­o­na-pan­de­mi­en star­te­de er ble­vet væsent­ligt mere inak­ti­ve, end vi har været tid­li­ge­re. Man­ge gode træ­nings­va­ner er ble­vet brudt, og det er som om, at de aldrig rig­tig er ble­vet gen­op­ta­get igen. Hvert fald ikke for os alle sammen.

Vi ken­der alle sam­men, hvor svært det kan være, at kom­me til­ba­ge i vores gode vaner igen, men med den ret­te vej­led­ning, kan du gen­star­te din frem­gang alle­re­de i dag. For når der skal spa­res både tid og over­skud, så er det vig­tigt, at træ­nin­gen bli­ver effek­tiv og får fat i hele krop­pen samtidig. 

Følg med i den­ne gui­de til, hvor­dan du kan træ­ne hele krop­pen op igen!

Fysioterapeut Louise Gersvang fra Smertefys på Østerbro i København

Øvel­ser til hele kroppen

Lets face it; Du får med 10 gan­ge stør­re sand­syn­lig­hed lavet din træ­ning, hvis du kan lave det i dit eget hjem. Især i for­hold til den usik­ker­hed der er med ned­luk­nin­ger af fit­nes­scen­tre. Der­for kan det give super god mening, hvis du anskaf­fer dig lidt træ­nings­ud­styr, som du kan have lig­gen­de der­hjem­me. Et godt eksem­pel er nog­le hånd­væg­te til styr­ke­træ­ning eller træ­nings­e­la­stik­ker til at kun­ne lave øvel­ser med ela­stik.

Hvis vi snak­ker spe­ci­fik­ke øvel­ser til hele krop­pen, som du kan lave der­hjem­me, så er squats først og frem­mest en rig­tig god øvel­se. Selv­om det pri­mært er knæ­e­ne og låre­ne som får lov at arbej­de, så er øvel­sen god for din core-musku­la­tur også. Der­u­d­over er øvel­ser som ”Rus­si­an twists” og Lun­ges med rota­tion på også rig­tig fine til at få fat i stør­re dele af den cen­tra­le muskulatur.

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Maski­ner der får fat i hele kroppen

Er du typen der hæn­ger bedst sam­men i et træ­nings­cen­ter, så er der hel­dig­vis også rig­tig man­ge gode øvel­ser for hele krop­pen i den for­bin­del­se. Som opvarm­ning kan det eksem­pel­vis være en super god idé at star­te på en cros­strai­ner. For­de­len ved en cros­strai­ner er, at du får var­met mus­k­ler­ne op i både arme­ne og bene­ne, da beg­ge dis­se skal være akti­ve i den­ne øvelse. 

For at opnå en god var­me i krop­pen kan det være nød­ven­digt med op til 15 minut­ter på cros­strai­ne­ren, men det kan natur­lig­vis også være læn­ge­re tid, hvis du ønsker, at gøre den­ne maski­ne til din pri­mæ­re træ­ning på dagen.

Til almin­de­lig styr­ke­træ­ning fin­des der også et væld af gode maski­ner man kan bru­ge. Dog er der den for­del ved maski­ne-træ­ning, at de fle­ste maski­ner er spe­ci­a­li­se­re­de til enkel­te muskel­grup­per. Det kun­ne fx være maski­nen der laver leg eksten­sion eller skul­der­pres. Maski­ner der får stør­re dele af krop­pen inte­gre­ret kun­ne eksem­pel­vis være en pull-up bar eller en ben­pres, hvor man får hele under­krop­pen styrket.

mand der løber på vejen

Tænk hele krop­pen ind i træningen

Uan­set om træ­ning er noget du ser frem til, eller om det egent­lig bare skal over­stå­es, så får du tit mest ud af din træ­ning, hvis du tæn­ker øvel­ser for hele krop­pen. Selv­føl­ge­lig er øvel­ser ret­tet mod enkel­te mus­k­ler ikke en dår­lig idé, men en god kom­bi­na­tion af dis­se to kon­cep­ter vil gøre under­vær­ker for din træning. 

Hvis du har behov for at få lavet et træ­nings­pro­gram, er du vel­kom­men til at kon­tak­te os – så står vi klar med en fysi­o­te­ra­pe­ut i Køben­havn til dig.

Andre så også…

Holdtræning hos Smertefys i København

Hold­træ­ning

mand der holder foredrag

Fored­rag