Sæl der sover på stranden

*Det­te ind­læg inde­hol­der betalt annoncering*

Smer­ter er ube­ha­ge­li­ge og ofte svæ­re at over­skue i vores hver­dag. Dog er det nem­me­re for os at have styr på vores smer­ter, når vi er våg­ne og selv kan bestem­me, hvad vi gør. 

Dog er det noget lidt andet om nat­ten, hvor vi ikke er ved bevidst­hed. Smer­ter der hol­des os våg­ne om nat­ten er der­for ofte mere gene­ren­de, da mang­len­de søvn som bekendt kan for­tæ­re vores over­skud dagen efter på ingen tid. Der­u­d­over kan dår­lig søvn også med­fø­re øget risi­ko for fx sport­s­ska­der, lige­som vi sta­ti­stisk tager mere på, hvis vi sover dårligere.

Men hvor­dan kan du und­gå smer­ter under din nat­te­søvn? Vi giver vores bud her!

Fysioterapeut fra Smertefys der forklarer patient med fibromyalgi omkring sygdommen

Hvad er dit pro­blem egentlig?

Som fysi­o­te­ra­pe­ut i Køben­havn ser jeg tit kli­en­ter der kla­ger over smer­ter om nat­ten. Fak­tisk er det ofte net­op der­for, at de hen­ven­der sig. De fle­ste kan hånd­te­re smer­ter til dag­ligt, men pro­ble­met bli­ver først mar­kant stør­re, når nat­te­søv­nen er påvirket.

For at gøre noget ved pro­ble­met, er det vig­tigt først at gøre sig tan­ker om, hvad pro­ble­met egent­lig er. Her kan en fysi­o­te­ra­pe­ut være en god hjælp, da du her får lavet en fysisk under­sø­gel­se, der kan for­tæl­le dig lidt mere om hvil­ken struk­tur, der måske er påvirket. 

Det skal ret­te­lig siges, at der ikke altid er noget væsent­ligt at fin­de i en sådan under­sø­gel­se, da smer­ter kan opstå at man­ge årsa­ger. Hvis dit pro­blem er det der kal­des ”muskulo­ske­le­talt” (smer­ter der rela­te­rer sig til bl.a. dine mus­k­ler og sener), så er løs­nin­gen lidt ander­le­des end hvis det fx er knogler.

seng med pude, dyne og lamper

Mid­ler­ti­di­ge ændrin­ger er gode

En god tom­mel­finger­re­gel er, at hvis du ople­ver smer­ter om nat­ten, så kan det være en god idé at fore­ta­ge nog­le mid­ler­ti­di­ge ændrin­ger. Det kan både være i dine søvn­ru­ti­ner men også i indret­nin­gen af din seng. 

Hvis du fx ofte får hold i nak­ken, så kan det være en god idé, at skif­te til en for­holds­vis hård pude og top­madras som er lidt mere rigid. Når smer­ter­ne er gået over igen, kan du trygt skif­te til­ba­ge igen, da der nem­lig ikke er meget forsk­ning der bevi­ser, at det nød­ven­dig­vis skul­le være det der udlø­ste pro­ble­met i før­ste omgang.

Selv­om det ved aku­t­te smer­ter kan hjæl­pe meget at ændre på sen­gens fysi­ske ram­mer, så er der tit behov for lidt mere, hvis man har kro­ni­ske smer­ter. Kro­ni­ske smer­ter vil sige, at du har haft smer­ter i mere end 3 måne­der. Ved kro­ni­ske smer­ter er søv­nen rig­tig vig­tig, men da ner­ve­sy­ste­met ofte er mere sen­si­tivt, kan det give udfor­drin­ger. Her kan det give rig­tig god mening, at tæn­ke søvn­ru­ti­ner og vaner ind i situ­a­tio­nen. Da vi alle har for­skel­li­ge søvn­ru­ti­ner, kan det være en god idé at gen­nem­gå din med en professionel.

En sid­ste mulig­hed er også, at du laver lidt øvel­ser med ela­stik inden du går i seng. Det er ikke menin­gen, at det skal føles for kraf­tigt, men bare så du får sti­mu­le­ret det smer­te­ful­de områ­de lidt, inden du skal være inak­tiv om nat­ten i læn­ge­re tid.

time for change

Ingen gyl­den smutvej

På trods af at pro­ble­met med søvn og smer­ter har eksi­ste­ret i man­ge år, så fin­des der ingen gyl­den smut­vej. Der er ingen loven­de medi­cin eller øvel­ser til pro­ble­met. Det bety­der, at de fle­ste råd du får og kan fin­de er mest gode erfa­rin­ger og vir­ker kun for nog­le. Dog er alle erfa­rin­ger og råd en god mulig­hed for dig at afprø­ve. Hvem ved – i bed­ste fald vir­ker det.

Andre så også…

akut fysioterapi i københavn

Akut fysi­o­te­ra­pi

mand der holder foredrag

Fored­rag