kvinde med mundbind på grund af corona

*Det­te ind­læg inde­hol­der betalt annoncering*

Det er nok ikke gået man­ges næser for­bi, at både vi i Dan­mark og resten af ver­den er fan­get i en pan­de­mi. Selv­om de for­skel­li­ge lan­de hånd­te­rer det indi­vi­du­elt, så er ned­luk­ning af butik­ker og fit­nes­scen­tre en cen­tral fak­tor i at und­gå smittespredning.

De man­ge restrik­tio­ner bety­der dog også, at man­ge men­ne­sker ikke får pul­sen op som de skal. Fak­tisk viser sta­ti­stik­ker, at dan­sker­ne er ble­vet væsent­ligt mere inak­ti­ve under cor­o­na end før. Det er blandt andet den dag­li­ge cykel- eller gåtur til og fra arbej­det der mangler.

Så hvor­dan kan du und­gå en vægtøg­ning? I det her ind­læg har vi fokus på at få pul­sen op som red­skab mod inaktivitet!

gruppe der spiller badminton

Hvor­dan kan du få pul­sen op?

Til trods for at det skif­ter meget mel­lem hvor­når fit­nes­scen­tre­ne er åbne eller ej, så kan du også være kre­a­tiv. Der er nem­lig uen­de­ligt man­ge for­skel­li­ge måder, at få pul­sen op på.

Først og frem­mest kan man tage udgangs­punkt i, hvad du kan lide at lave: Er du til en bestemt sport eller kan du lide at løbe? Det er nem­lig rig­tigt nemt at snø­re støv­ler­ne og jong­le­re lidt med en fod­bold eller at sky­de lidt frem og til­ba­ge med sin bad­min­ton ket­cher.

Forsk­ning viser, at vi ofte er mere til­bø­je­li­ge til at hol­de fast i en bestemt akti­vi­tet, hvis vi er moti­ve­re­de for den. Der­for anbe­fa­ler vi, at du først tæn­ker over, om der er noget du er moti­ve­ret for, inden du starter.

Fysioterapeut fra Smertefys i København på Østerbro der træner med en person med kroniske smerter

Hvor­for skal du have pul­sen op?

Der fin­des man­ge gode årsa­ger, til hvor­for du ger­ne skal have pul­sen op i løbet af dagen. Først og frem­met kan det næv­nes, at du på den lan­ge bane slip­per for et hav af syg­dom­me. Eller, ingen kan garan­te­re dig, at du ikke får dem, men du mind­sker risi­ko­en betydeligt!

Det dre­jer sig blandt andet om syg­dom­me så som for­hø­jet blod­tryk, suk­ker­sy­ge og andre kredsløbs­syg­dom­me. Dis­se syg­dom­me er blandt de sto­re dræ­be­re i Dan­mark, så fysisk akti­vi­tet anbe­fa­les også af blandt andre Sundhedsstyrelsen.

Der­u­d­over er der en anden fak­tor i det som ved­rø­rer, at du styr­ker hjer­tets musku­la­tur. De fle­ste er måske ikke klar over det, men hjer­tet er fak­tisk en stor muskel. Lige­som med andre mus­k­ler der bli­ver træ­net, så kan hjer­tet også gøres stær­ke­re ved at træ­ne det godt. Hver gang du får pul­sen op, så træ­ner man hjer­tets musku­la­tur til at pum­pe mere og bedre.

dame der sidder på en kløft i en skov

Men­tal rengøring

De fle­ste der dyr­ker en sport, hvor man får pul­sen op, vil nok være eni­ge med os i, at man tit kom­mer i en tran­ce-lig­nen­de til­stand, når man er i øje­blik­ket. Det kan også høres på vores vej­rtræk­ning som bli­ver ryt­misk og mønstret.

Når man får pul­sen op, klar­gør man sig sam­ti­dig til at ren­se tan­ker­ne og slip­pe stress. Der­for kan en løbe­tur nær­mest være helt medi­te­ren­de, for den der løber. Som fysi­o­te­ra­pe­ut i Køben­havn anbe­fa­ler jeg, at du især i cor­o­na-tiden er opmærk­som på at få pul­sen op.

Det kan være svært at huske sig selv på, da det ikke er så natur­ligt, som det ple­jer i hver­da­gen. Dog kan det på den lan­ge bane beta­le sig at være ekstra opmærk­som og får træ­net dit hjerte.