Chri­sti­an Høj­mark Madsen

  • Uddan­net fysioterapeut

  • Arbej­der i København

  • Tager imod henvisninger

Hvem er Chri­sti­an M.?

Christian Højmark Madsen
Chri­sti­an Høj­mark Mad­senFysi­o­te­ra­pe­ut

Mit navn er Chri­sti­an Mad­sen, jeg er uddan­net fysi­o­te­ra­pe­ut fra Køben­havns pro­fes­sions­højsko­le og min inter­es­se for fysi­o­te­ra­pi udsprin­ger af min tro på, at bevæ­gel­se er nøg­len til et sundt og smer­te­frit liv.

Som fysi­o­te­ra­pe­ut er mit mål at anven­de den nye­ste forsk­ning, til at hjæl­pe mine patien­ter med at lin­dre deres smer­te og for­bed­re deres livskvalitet.

Min omfat­ten­de erfa­ring inden for træ­ning og bevæ­gel­se har givet mig et solidt fun­da­ment for at hjæl­pe mine patien­ter med reha­bi­li­te­ring og genoptræning.

Info om Christian

  • Uddan­net fysi­o­te­ra­pe­ut fra PH Metro­pol i Køben­havn i 2023

  • Cer­ti­fi­ce­ret per­son­lig træner

  • Kur­ser: Uddan­net idrætslæ­rer fra Paul Peter­sens idrætsinstitut

Christian Højmark Madsen
Chri­sti­an Høj­mark Mad­senFysi­o­te­ra­pe­ut

Hvor behand­ler Chri­sti­an M.?

Smertefys på Østerbro i København der tilbyder fysioterapi og massage

Kli­nik­ken på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har blandt andet en træ­nings­sal. Chri­sti­an til­by­der blandt andet fysi­o­te­ra­pi, træ­ning og behand­ling her i klinikken.

Chri­sti­ans arbejdsdage:

  • Man­dag — fredag

Hvad kan du få hos Chri­sti­an M.?

fysioterapeut med behandling af knæ

Fysi­o­te­ra­pi

akut fysioterapi i københavn

Akut fysi­o­te­ra­pi

hjemmebehandling i københavn på østerbro

Hjem­me­be­hand­ling

to der skriver på computer i et firma

Fir­ma­mas­sa­ge

online fysioterapi

Onli­ne fysioterapi

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.