Cas­per Nis-Hansen

  • Uddan­net fysioterapeut

  • Efter­mid­da­ge + weekend

  • Tager imod henvisninger

Hvem er Casper?

Casper Nis-Hansen
Cas­per Nis-Han­senFysi­o­te­ra­pe­ut

Jeg har en kan­di­dat i fysi­o­te­ra­pi og inter­es­se­rer mig for den nye­ste viden om smer­te, træ­ning og funk­tion. Mit mål er ikke bare at hjæl­pe med at lin­dre smer­ter, men at hjæl­pe med for­stå­el­sen af hvor­dan krop og sind fun­ge­rer sam­men i den bio-psy­ko-soci­a­le model.

Den­ne til­gang er valgt, for at man som kli­ent kan bli­ve mere selv­stæn­dig i for­stå­el­sen af øvel­ser ift. egne behov og have en læn­ge­re­va­ren­de effekt. Jeg tror på, at bevæ­gel­se er afgø­ren­de for vores sund­hed, og jeg tager en bred til­gang, der ikke kun foku­se­rer på, hvor­dan vi bevæ­ger os, men også på vores gene­rel­le sund­hed og tanker.

Jeg stræ­ber efter at opnå behand­lin­ger med dine indi­vi­du­el­le behov i fokus.

Info om Casper

  • Uddan­net fysi­o­te­ra­pe­ut fra PH Metro­pol i Køben­havn i 2021

  • Kan­di­dat­grad i fysioterapi

Casper Nis-Hansen
Cas­per Nis-Han­senFysi­o­te­ra­pe­ut

Hvor behand­ler Casper?

Smertefys på Østerbro i København der tilbyder fysioterapi og massage

Kli­nik­ken på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har blandt andet en træ­nings­sal. Cas­per til­by­der blandt andet fysi­o­te­ra­pi, træ­ning og behand­ling her i klinikken.

Cas­pers arbejdsdage:

  • Tirs­da­ge: 15:30 — 17
  • Ons­da­ge: 15:30 — 18
  • Fre­da­ge: 15:30 — 17
  • Søn­da­ge: 09 — 13

Hvad kan du få hos Casper?

fysioterapeut med behandling af knæ

Fysi­o­te­ra­pi

akut fysioterapi i københavn

Akut fysi­o­te­ra­pi

hjemmebehandling i københavn på østerbro

Hjem­me­be­hand­ling

online fysioterapi

Onli­ne fysioterapi

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.