Anmeldelser

Her kan du læse et lil­le udpluk af de man­ge gode anmel­del­ser vi har fået fra tid­li­ge­re klienter!

Se anmel­del­ser­ne

Kro­ni­ske smer­ter — væk efter før­ste gang!

Lou­isa: “For knapt 2 år siden fik jeg en over­be­last­nings­ska­de i knæ­et pga. svøm­me­træ­ning 5 gan­ge om ugen. I efter­å­ret hav­de jeg tid hos Tho­mas, og i uger­ne efter gen­nem­før­te jeg fuldt træ­nings­pro­gram uden pro­ble­mer. Jeg er net­op kom­met hjem efter en uge på Playi­tas, hvor jeg har lavet en mas­se blan­det sport uden over­ho­ved at mær­ke noget til knæet.”

Book en tid her
Fysioterapeut fra Smertefys på Østerbro i København der giver fysioterapi og massage

Nær­væ­ren­de og grun­dig behandling!

Ama­lie: “Ved behand­ling ople­ve­de jeg en nær­væ­ren­de og utro­lig grun­dig kon­sul­ta­tion. Tho­mas udvi­ste stor pro­fes­sio­na­lis­me og efter blot én behand­ling for­svandt den kraf­ti­ge ømhed og ube­hag og jeg kom på bene­ne igen. Smer­te­fys var utro­ligt hur­ti­ge og ven­li­ge til at hjæl­pe via tele­fo­nen som start. Net­op for­di jeg over tele­fo­nen føl­te mig meget tryg ved at gå vide­re, boo­k­e­de jeg en behandling.”

Book en tid her
Fysioterapeut der giver massage på Østerbro i København

Stor fag­lig­hed!

Emme­li­ne: “Med tæk­ke for smer­te­be­hand­ling og en fan­ta­stisk pas­sion og viden inden­for smer­te­vi­den­skab, for­mår Tho­mas at hjæl­pe dig vide­re når du er mid­ler­ti­digt hin­dret af fysi­ske smer­ter. De bed­ste fysi­o­te­ra­pe­u­ter er dem, som elsker og bræn­der for deres arbej­de — og sådan en fys får du i Tho­mas. Mine var­me­ste anbefalinger”

Book en tid her
Fysioterapeut der laver sportsfysioterapi med person på Østerbro i København

Mød dine behandlere!

Her­un­der kan du møde vores fysi­o­te­ra­pe­u­ter på Østerbro:

fysioterapeut med briks der er på vej til hjemmebehandling på Østerbro i København

Tho­mas Søgaard Vain

Ejer/fysioterapeut

Caroline Andreasen er fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Caro­li­ne Andreasen

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Julie Niekrenz arbejder som fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Julie Nie­krenz

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Mads Stubberup er ny fysioterapeut hos Smertefys i København på Østerbro.

Mads Stub­be­rup

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Martine Andersen er fysioterapeut studerende hos Smertefys på Østerbro i København

Mar­ti­ne Andersen

Fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de

Book en tid her

Fle­re anmeldelser

⭐⭐⭐⭐⭐
Det bed­ste jeg har gjort for mig selv. Tho­mas har jeg været hos 3 gan­ge over en peri­o­de på ca. 2 måne­der. Han lyt­te­de til mig, gav sig tid til at mær­ke ordent­lig efter og gav mig nog­le simp­le øvel­ser jeg skal lave. Der ske­te ret hur­tig en effekt og nu 4 måne­der efter har jeg ikke ømhed i hælen.

person med smerter hos fysioterapeut på østerbro i København

Sigrid F.

⭐⭐⭐⭐⭐
Efter bare én behand­ling er nog­le knu­der som har irri­te­ret mig ved skul­der­bla­de­ne i et par år alle­re­de meget bed­re! Tho­mas er ikke bare super kom­pe­tent og pro­fes­sio­nel, han er også et meget sym­pa­tisk og imø­de­kom­men­de men­ne­ske — stor anbe­fa­ling her fra 🙂

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Emil G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos min behand­ler, Tho­mas. Han var sød og vir­ke­lig pro­fes­sio­nel til sit arbej­de. Efter én behand­ling og nog­le gode øvel­ser, har der været helt enorm bed­ring med min skul­der. Helt klart en kli­nik, jeg kan anbe­fa­le til andre

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Mik­kel G.

Book en tid her

⭐⭐⭐⭐⭐
Meget pro­fes­sio­nel fysi­o­te­ra­pe­ut, som hjalp mig til at slip­pe af med stær­ke smer­ter i ryg­gen efter et alvor­ligt kram­pe­an­fald. Jeg blev hjul­pet med gode råd, per­fek­te øvel­ser og lin­dren­de behand­ling. Jeg vil meget ger­ne anbe­fa­le Tho­mas til andre med lig­nen­de problemer.

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Lars J.

⭐⭐⭐⭐⭐
I for­bin­del­se med en kraf­tig bag­lårs­ska­de opstå­et i for­bin­del­se med løb kon­tak­te­de jeg Tho­mas. Det har jeg ikke fortrudt.Thomas fik hur­tigt styr på ska­den. Tho­mas vir­ker meget kom­pe­tent, føl­ger op på tin­ge­ne og er nem at snak­ke med. Jeg kan varmt anbe­fa­le ham.

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Chri­sti­an P.

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg tog kon­takt til Smer­te­fys og fysi­o­te­ra­pe­u­ten Lau­ra, da jeg har haft man­ge smer­ter i ryg­gen i fle­re uger. Hun gav mig en rig­tig god, for­stå­en­de og pro­fes­sio­nel behand­ling. Jeg kan kun anbe­fa­le den­ne hen­de og den­ne kli­nik. Min ryg­pro­ble­mer er den dag i dag nær­mest forsvundet.

Caroline Andreasen fra Smertefys der giver fysioterapi på Østerbro i København

Oli­ver H.

Book en tid her

⭐⭐⭐⭐⭐
Smer­te­fys kan bestemt anbe­fa­les! Under­teg­ne­de har mod­ta­get behand­ling over fle­re omgan­ge og den­ne takt­ful­de ind­sats har bestemt for­bed­ret mine lang­va­ri­ge ska­des­for­løb. Der­u­d­over, har Tho­mas en utro­lig pæda­go­gisk til­gang til sit arbej­de. En til­gang som under­stre­ger en over­ord­net frem­ra­gen­de prak­sis. Natur­lig­vis anbe­fa­ler jeg Smer­te­fys og giver 5/5.

person med smerter hos fysioterapeut på østerbro i København

Jakob S.

⭐⭐⭐⭐⭐
Den bed­ste fysi­o­te­ra­pe­ut i Køben­havn, hands down. Der er sgu ikke så meget pis, Tho­mas sør­ger for at tin­ge­ne kom­mer i orden og for­sø­ger ikke at lave “evig­heds­pa­tien­ter”. Jeg har hen­vist både min kære­ste og søster også, og det lyk­ke­des ham at afhjæl­pe både min kære­stes kro­ni­ske rygs­mer­ter og min søsters hånd­boldska­de. Jeg kan kun varmt anbe­fa­le klinikken.

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Dani­el G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Tho­mas var lyn­hur­tig til at få en afta­le i hus, da jeg hav­de aku­t­te smer­ter i mit knæ. Han brug­te god tid på mig i tele­fo­nen og igen til før­ste kon­sul­ta­tion — spurg­te detal­je­ret og nys­ger­rig ind til pro­ble­met. Afslut­nings­vis gav han mig et træ­nings­pro­gram, som har haft rig­tig gode effek­ter! Kan varmt anbe­fa­le kli­nik­ken 🙂

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Anna T.

Book en tid her

⭐⭐⭐⭐⭐
Smer­te­fys i Skou­bo­ga­de, Tho­mas, er meget dyg­ti­ge, efter 3 behand­lin­ger blev jeg fri af mine smer­ter i bal­le og ben, jeg ven­der til­ba­ge hvis jeg igen skul­le få smerter.

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Rosi­ta F.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden.

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
Smertefys.nu hjalp mig til­ba­ge til en hver­dag uden smer­ter igen­nem en yderst pro­fes­sio­nel til­gang til min situ­a­tion. Klart 5/5!

Caroline Andreasen fra Smertefys der giver fysioterapi på Østerbro i København

Victor H.

Book en tid her

⭐⭐⭐⭐⭐
Hyg­ge­ligt sted. Giver gode gode råd og per­son­li­ge øvel­ser der pas­ser til det pro­blem man kom­mer med, hvil­ket giver syn­lig frem­gang. Flink per­so­na­le og god atmos­fæ­re 🙂

person med smerter hos fysioterapeut på østerbro i København

Katri­ne B.

⭐⭐⭐⭐⭐
Yderst kom­pe­tent og utro­lig beha­ge­lig. Man er altid lidt sår­bar når man kom­mer med smer­ter til en ny behand­ler, men her kan man føle sig 100% tryg og i gode hænder.

Caroline Andreasen fra Smertefys der giver fysioterapi på Østerbro i København

Met­te M.

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg har haft stor glæ­de af de øvel­ser, som fysi­o­te­ra­pe­u­ten viser. Det er gode øvel­ser, som vir­ke­lig hjæl­per. Det er en god og let­for­stå­e­lig video, som præ­sen­te­rer øvelserne.

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Bri­an M.

Book en tid her

⭐⭐⭐⭐⭐
Kan på det var­me­ste anbe­fa­le Tho­mas. Stor viden og eks­per­ti­se — jeg fik hjælp inden­for sport­s­ska­de.

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Chri­sti­an T.

⭐⭐⭐⭐⭐
Fan­ta­stisk hjælp, at få, midt i smer­ter­ne efter akut dis­kus. Gode øvel­ser , og for­kla­rin­ger der bero­li­ger, og motiverer.

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Anders N.

⭐⭐⭐⭐⭐
Vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Ukom­pl­ce­ret til­gang til logi­si­tik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales.

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Tine K.

Book en tid her

⭐⭐⭐⭐⭐
Lau­ra var punkt­lig, grun­dig og velover­ve­jet i hen­des frem­gangs­må­de. Kom­mer helt sik­kert igen, når beho­vet opstår.

person med smerter hos fysioterapeut på østerbro i København

Safi­ne L.

⭐⭐⭐⭐⭐
Super dej­ligt sted! Tho­mas gjor­de et rig­tigt godt styk­ke arbej­de med min hold i nak­ken 🙂 Dej­li­ge lokaler!

Caroline Andreasen fra Smertefys der giver fysioterapi på Østerbro i København

Isak K.

⭐⭐⭐⭐⭐
Fin behand­ling af min gam­le mor, som var/er i svæ­re smerter.
Tak for hjælpen.

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Lene B.

Book en tid her

⭐⭐⭐⭐⭐
Fine­ste for­løb hos Tho­mas der er vir­ke­lig kom­pe­tent og igen­nem et for­løb på 5–6 behand­lin­ger, var 100% foku­se­ret på at løse det pro­blem jeg kom med. Læg der­til at jeg kun­ne kom­me til med kort var­sel, som var nød­ven­digt. Kan varmt anbe­fa­le klinikken.

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Peter P.

⭐⭐⭐⭐⭐
Super god ser­vi­ce. Tog mig ind to gan­ge lyn­hur­tigt og med et fint miks af ‘hands on’-hjælp og øvel­ser at gå vide­re med.
Nøg­le­ord: beha­ge­ligt, rent, pro­fes­sio­nelt, hjælp­som 🙂

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Chri­sti­na S.

⭐⭐⭐⭐⭐
Fan­ta­stisk sted med en ejer, som har godt styr på smer­ter og hvor­dan det kan påvir­ke for­skel­li­ge men­ne­sker for­skel­ligt, og på at til­ret­te­læg­ge behand­lin­gen så den pas­ser én individuelt.

Caroline Andreasen fra Smertefys der giver fysioterapi på Østerbro i København

Lau­ra E.

Book en tid her

⭐⭐⭐⭐⭐
Efter at have været i kon­takt med Smertefys.nu har jeg fået nog­le vir­ke­ligt gode red­ska­ber til at tack­le smerter!

person med smerter hos fysioterapeut på østerbro i København

Jacob V.

⭐⭐⭐⭐⭐
Smer­te­fys har en fan­ta­stisk vin­kel på smer­ter som alle per­so­ner med smer­ter bør ken­de til!

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Jonas K.

⭐⭐⭐⭐⭐
Det er nog­le meget gode og let til­gæn­ge­li­ge øvel­ser, som er ble­vet vist.
Helt igen­nem seriøst.

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Ann­ma­ri M.

Book en tid her

⭐⭐⭐⭐⭐
Smertefys.nu har hjul­pet mig til at have det meget bed­re med mine rygsmerter!

person med smerter hos fysioterapeut på østerbro i København

Regitze N.

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg har nydt godt af Tho­mas som fysi­o­te­ra­pe­ut, de sid­ste par år. Kan klart anbefales!

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Peter D.

⭐⭐⭐⭐⭐
Super beha­ge­lig, effek­tiv og pro­fes­sio­nel behand­ling af Thomas.

Caroline Andreasen fra Smertefys der giver fysioterapi på Østerbro i København

Bo G.

Book en tid her

⭐⭐⭐⭐⭐
Tho­mas er en dyg­tig og kom­pe­tent fysi­o­te­ra­pe­ut, der tager udgangs­punkt i ens problematik!

person med smerter hos fysioterapeut på østerbro i København

Anni­ka A.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rig­tig god og pro­fes­sio­nel behandling!

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Karen D.

⭐⭐⭐⭐⭐
Super god behand­ling og rare mennesker!

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Niels S.

Book en tid her

⭐⭐⭐⭐⭐
For nyligt er jeg ble­vet behand­let for over­be­last­ning af mit hånd­led. Jeg blev behand­let af Tho­mas som tog sig tid til at høre hvor­dan, hvor og hvor­når jeg ople­ve­de smer­ten og ud fra det anbe­fa­le­de mig øvel­ser. Jeg hav­de et for­løb på ca 3 mdr, hvor jeg lave­de øvel­ser og kom til kon­trol, for ende­lig at kom­me ud af mine smerter.

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Mirah N.

⭐⭐⭐⭐⭐
Fin smer­te­be­skri­vel­se, der taler ind i den ople­ve­de vir­ke­lig­hed. Prak­ti­ske råd og anvis­nin­ger til dag­lig­da­gen, fx om sove­stil­lin­ger. Øvel­ser­ne er enk­le og godt beskre­vet og man gen­vin­der tro­en på, at træ­ning er vej­en frem, selv­om det indi­mel­lem føles som et skridt frem og to tilbage.

Caroline Andreasen fra Smertefys der giver fysioterapi på Østerbro i København

Lone H.

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg er meget glad og yderst til­freds, med de gode råd og vej­led­ning, som jeg har fået, og har fulgt til punkt og prik­ke. De små og let­te øvel­ser hjæl­per helt fan­ta­stisk. Det er noget jeg vil fort­sæt­te med hver dag, så læn­ge jeg har den for­ban­de­de (DISCO) Nu ser det lidt lyse­re ud. TAK FOR DET.

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Ingrid N.

Book en tid her

⭐⭐⭐⭐⭐
Helt geni­alt har lavet de øvel­ser for iski­as smer­ter i et par dage og de hjæl­per mig alle­re­de så jeg bli­ver ved og man­ge tak for hjælpen.

person med smerter hos fysioterapeut på østerbro i København

Ken­neth K.

⭐⭐⭐⭐⭐
Må sige, da jeg meld­te mig ind, skul­le jeg lige se hvad det var.…må sige de øvel­ser I har sendt, er nogen jeg kan bruge…tusinde tak

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Anni N.

⭐⭐⭐⭐⭐
Tak for øvel­ser­ne og for­kla­rin­ger­ne i mai­len, på min dis­kuspro­laps. De er alle sam­men i brug på dag­lig basis.

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Tri­ne B.

Book en tid her

⭐⭐⭐⭐⭐
Der er ikke nogen snyd her det vir­ker og så kan man selv sor­ter i hvad krop­pen kan.

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Mari­an­ne J.

⭐⭐⭐⭐⭐
Moti­ve­ren­de at få mails. Inspi­re­re­de mig til at gå i gang med træning

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Bir­git­te B.

⭐⭐⭐⭐⭐
Tho­mas ved meget om smer­ter, og har hjul­pet mig en hel del!

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Julie L.

Book en tid her

Book en tid nu

Tag det første skridt mod en tilværelse med færre smerter ved at booke en tid. Når du har sendt os en besked kan du forvente svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræftelse over mail.