Anmel­del­ser

Her kan du læse et lil­le udpluk af de man­ge gode anmel­del­ser vi har fået fra tid­li­ge­re klienter!

Kro­ni­ske smer­ter — væk efter før­ste gang!

Lou­isa: “For knapt 2 år siden fik jeg en over­be­last­nings­ska­de i knæ­et pga. svøm­me­træ­ning 5 gan­ge om ugen. I efter­å­ret hav­de jeg tid hos Tho­mas, og i uger­ne efter gen­nem­før­te jeg fuldt træ­nings­pro­gram uden pro­ble­mer. Jeg er net­op kom­met hjem efter en uge på Playi­tas, hvor jeg har lavet en mas­se blan­det sport uden over­ho­ved at mær­ke noget til knæet.”

Nær­væ­ren­de og grun­dig behandling!

Ama­lie: “Ved behand­ling ople­ve­de jeg en nær­væ­ren­de og utro­lig grun­dig kon­sul­ta­tion. Tho­mas udvi­ste stor pro­fes­sio­na­lis­me og efter blot én behand­ling for­svandt den kraf­ti­ge ømhed og ube­hag og jeg kom på bene­ne igen. Smer­te­fys var utro­ligt hur­ti­ge og ven­li­ge til at hjæl­pe via tele­fo­nen som start. Net­op for­di jeg over tele­fo­nen føl­te mig meget tryg ved at gå vide­re, boo­k­e­de jeg en behandling.”

Stor fag­lig­hed!

Emme­li­ne: “Med tæk­ke for smer­te­be­hand­ling og en fan­ta­stisk pas­sion og viden inden­for smer­te­vi­den­skab, for­mår Tho­mas at hjæl­pe dig vide­re når du er mid­ler­ti­digt hin­dret af fysi­ske smer­ter. De bed­ste fysi­o­te­ra­pe­u­ter er dem, som elsker og bræn­der for deres arbej­de — og sådan en fys får du i Tho­mas. Mine var­me­ste anbefalinger”

Fle­re anmeldelser

⭐⭐⭐⭐⭐
Det bed­ste jeg har gjort for mig selv. Tho­mas har jeg været hos 3 gan­ge over en peri­o­de på ca. 2 måne­der. Han lyt­te­de til mig, gav sig tid til at mær­ke ordent­lig efter og gav mig nog­le simp­le øvel­ser jeg skal lave. Der ske­te ret hur­tig en effekt og nu 4 måne­der efter har jeg ikke ømhed i hælen.

person med smerter hos fysioterapeut på østerbro i København

Sigrid F.

⭐⭐⭐⭐⭐
Efter bare én behand­ling er nog­le knu­der som har irri­te­ret mig ved skul­der­bla­de­ne i et par år alle­re­de meget bed­re! Tho­mas er ikke bare super kom­pe­tent og pro­fes­sio­nel, han er også et meget sym­pa­tisk og imø­de­kom­men­de men­ne­ske — stor anbe­fa­ling her fra :-)

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Emil G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos min behand­ler, Tho­mas. Han var sød og vir­ke­lig pro­fes­sio­nel til sit arbej­de. Efter én behand­ling og nog­le gode øvel­ser, har der været helt enorm bed­ring med min skul­der. Helt klart en kli­nik, jeg kan anbe­fa­le til andre

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Meget pro­fes­sio­nel fysi­o­te­ra­pe­ut, som hjalp mig til at slip­pe af med stær­ke smer­ter i ryg­gen efter et alvor­ligt kram­pe­an­fald. Jeg blev hjul­pet med gode råd, per­fek­te øvel­ser og lin­dren­de behand­ling. Jeg vil meget ger­ne anbe­fa­le Tho­mas til andre med lig­nen­de problemer.

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Lars J.

⭐⭐⭐⭐⭐
I for­bin­del­se med en kraf­tig bag­lårs­ska­de opstå­et i for­bin­del­se med løb kon­tak­te­de jeg Tho­mas. Det har jeg ikke fortrudt.Thomas fik hur­tigt styr på ska­den. Tho­mas vir­ker meget kom­pe­tent, føl­ger op på tin­ge­ne og er nem at snak­ke med. Jeg kan varmt anbe­fa­le ham.

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Chri­sti­an P.

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg tog kon­takt til Smer­te­fys og fysi­o­te­ra­pe­u­ten Lau­ra, da jeg har haft man­ge smer­ter i ryg­gen i fle­re uger. Hun gav mig en rig­tig god, for­stå­en­de og pro­fes­sio­nel behand­ling. Jeg kan kun anbe­fa­le den­ne hen­de og den­ne kli­nik. Min ryg­pro­ble­mer er den dag i dag nær­mest forsvundet.

Caroline Andreasen fra Smertefys der giver fysioterapi på Østerbro i København

Oli­ver H.

⭐⭐⭐⭐⭐
Smer­te­fys kan bestemt anbe­fa­les! Under­teg­ne­de har mod­ta­get behand­ling over fle­re omgan­ge og den­ne takt­ful­de ind­sats har bestemt for­bed­ret mine lang­va­ri­ge ska­des­for­løb. Der­u­d­over, har Tho­mas en utro­lig pæda­go­gisk til­gang til sit arbej­de. En til­gang som under­stre­ger en over­ord­net frem­ra­gen­de prak­sis. Natur­lig­vis anbe­fa­ler jeg Smer­te­fys og giver 5/5.

person med smerter hos fysioterapeut på østerbro i København

Jakob S.

⭐⭐⭐⭐⭐
Den bed­ste fysi­o­te­ra­pe­ut i Køben­havn, hands down. Der er sgu ikke så meget pis, Tho­mas sør­ger for at tin­ge­ne kom­mer i orden og for­sø­ger ikke at lave “evig­heds­pa­tien­ter”. Jeg har hen­vist både min kære­ste og søster også, og det lyk­ke­des ham at afhjæl­pe både min kære­stes kro­ni­ske rygs­mer­ter og min søsters hånd­boldska­de. Jeg kan kun varmt anbe­fa­le klinikken.

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Dani­el G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Tho­mas var lyn­hur­tig til at få en afta­le i hus, da jeg hav­de aku­t­te smer­ter i mit knæ. Han brug­te god tid på mig i tele­fo­nen og igen til før­ste kon­sul­ta­tion — spurg­te detal­je­ret og nys­ger­rig ind til pro­ble­met. Afslut­nings­vis gav han mig et træ­nings­pro­gram, som har haft rig­tig gode effek­ter! Kan varmt anbe­fa­le kli­nik­ken :-)

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Anna T.

⭐⭐⭐⭐⭐
Smer­te­fys i Skou­bo­ga­de, Tho­mas, er meget dyg­ti­ge, efter 3 behand­lin­ger blev jeg fri af mine smer­ter i bal­le og ben, jeg ven­der til­ba­ge hvis jeg igen skul­le få smerter.

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Rosi­ta F.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden.

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
Smertefys.nu hjalp mig til­ba­ge til en hver­dag uden smer­ter igen­nem en yderst pro­fes­sio­nel til­gang til min situ­a­tion. Klart 5/5!

Caroline Andreasen fra Smertefys der giver fysioterapi på Østerbro i København

Victor H.

⭐⭐⭐⭐⭐
Hyg­ge­ligt sted. Giver gode gode råd og per­son­li­ge øvel­ser der pas­ser til det pro­blem man kom­mer med, hvil­ket giver syn­lig frem­gang. Flink per­so­na­le og god atmos­fæ­re :)

person med smerter hos fysioterapeut på østerbro i København

Katri­ne B.

⭐⭐⭐⭐⭐
Yderst kom­pe­tent og utro­lig beha­ge­lig. Man er altid lidt sår­bar når man kom­mer med smer­ter til en ny behand­ler, men her kan man føle sig 100% tryg og i gode hænder.

Caroline Andreasen fra Smertefys der giver fysioterapi på Østerbro i København

Met­te M.

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg har haft stor glæ­de af de øvel­ser, som fysi­o­te­ra­pe­u­ten viser. Det er gode øvel­ser, som vir­ke­lig hjæl­per. Det er en god og let­for­stå­e­lig video, som præ­sen­te­rer øvelserne.

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Bri­an M.

⭐⭐⭐⭐⭐
Kan på det var­me­ste anbe­fa­le Tho­mas. Stor viden og eks­per­ti­se — jeg fik hjælp inden­for sportsskade.

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Chri­sti­an T.

⭐⭐⭐⭐⭐
Fan­ta­stisk hjælp, at få, midt i smer­ter­ne efter akut dis­kus. Gode øvel­ser , og for­kla­rin­ger der bero­li­ger, og motiverer.

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Anders N.

⭐⭐⭐⭐⭐
Vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Ukom­pl­ce­ret til­gang til logi­si­tik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales.

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Tine K.

⭐⭐⭐⭐⭐
Lau­ra var punkt­lig, grun­dig og velover­ve­jet i hen­des frem­gangs­må­de. Kom­mer helt sik­kert igen, når beho­vet opstår.

person med smerter hos fysioterapeut på østerbro i København

Safi­ne L.

⭐⭐⭐⭐⭐
Super dej­ligt sted! Tho­mas gjor­de et rig­tigt godt styk­ke arbej­de med min hold i nak­ken :) Dej­li­ge lokaler!

Caroline Andreasen fra Smertefys der giver fysioterapi på Østerbro i København

Isak K.

⭐⭐⭐⭐⭐
Fin behand­ling af min gam­le mor, som var/er i svæ­re smerter.
Tak for hjælpen.

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Lene B.

⭐⭐⭐⭐⭐
Fine­ste for­løb hos Tho­mas der er vir­ke­lig kom­pe­tent og igen­nem et for­løb på 5–6 behand­lin­ger, var 100% foku­se­ret på at løse det pro­blem jeg kom med. Læg der­til at jeg kun­ne kom­me til med kort var­sel, som var nød­ven­digt. Kan varmt anbe­fa­le klinikken.

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Peter P.

⭐⭐⭐⭐⭐
Super god ser­vi­ce. Tog mig ind to gan­ge lyn­hur­tigt og med et fint miks af ‘hands on’-hjælp og øvel­ser at gå vide­re med.
Nøg­le­ord: beha­ge­ligt, rent, pro­fes­sio­nelt, hjælp­som :-)

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Chri­sti­na S.

⭐⭐⭐⭐⭐
Fan­ta­stisk sted med en ejer, som har godt styr på smer­ter og hvor­dan det kan påvir­ke for­skel­li­ge men­ne­sker for­skel­ligt, og på at til­ret­te­læg­ge behand­lin­gen så den pas­ser én individuelt.

Caroline Andreasen fra Smertefys der giver fysioterapi på Østerbro i København

Lau­ra E.

⭐⭐⭐⭐⭐
Efter at have været i kon­takt med Smertefys.nu har jeg fået nog­le vir­ke­ligt gode red­ska­ber til at tack­le smerter!

person med smerter hos fysioterapeut på østerbro i København

Jacob V.

⭐⭐⭐⭐⭐
Smer­te­fys har en fan­ta­stisk vin­kel på smer­ter som alle per­so­ner med smer­ter bør ken­de til!

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Jonas K.

⭐⭐⭐⭐⭐
Det er nog­le meget gode og let til­gæn­ge­li­ge øvel­ser, som er ble­vet vist.
Helt igen­nem seriøst.

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Ann­ma­ri M.

⭐⭐⭐⭐⭐
Smertefys.nu har hjul­pet mig til at have det meget bed­re med mine rygsmerter!

person med smerter hos fysioterapeut på østerbro i København

Regitze N.

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg har nydt godt af Tho­mas som fysi­o­te­ra­pe­ut, de sid­ste par år. Kan klart anbefales!

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Peter D.

⭐⭐⭐⭐⭐
Super beha­ge­lig, effek­tiv og pro­fes­sio­nel behand­ling af Thomas.

Caroline Andreasen fra Smertefys der giver fysioterapi på Østerbro i København

Bo G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Tho­mas er en dyg­tig og kom­pe­tent fysi­o­te­ra­pe­ut, der tager udgangs­punkt i ens problematik!

person med smerter hos fysioterapeut på østerbro i København

Anni­ka A.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rig­tig god og pro­fes­sio­nel behandling!

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Karen D.

⭐⭐⭐⭐⭐
Super god behand­ling og rare mennesker!

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Niels S.

⭐⭐⭐⭐⭐
For nyligt er jeg ble­vet behand­let for over­be­last­ning af mit hånd­led. Jeg blev behand­let af Tho­mas som tog sig tid til at høre hvor­dan, hvor og hvor­når jeg ople­ve­de smer­ten og ud fra det anbe­fa­le­de mig øvel­ser. Jeg hav­de et for­løb på ca 3 mdr, hvor jeg lave­de øvel­ser og kom til kon­trol, for ende­lig at kom­me ud af mine smerter.

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Mirah N.

⭐⭐⭐⭐⭐
Fin smer­te­be­skri­vel­se, der taler ind i den ople­ve­de vir­ke­lig­hed. Prak­ti­ske råd og anvis­nin­ger til dag­lig­da­gen, fx om sove­stil­lin­ger. Øvel­ser­ne er enk­le og godt beskre­vet og man gen­vin­der tro­en på, at træ­ning er vej­en frem, selv­om det indi­mel­lem føles som et skridt frem og to tilbage.

Caroline Andreasen fra Smertefys der giver fysioterapi på Østerbro i København

Lone H.

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg er meget glad og yderst til­freds, med de gode råd og vej­led­ning, som jeg har fået, og har fulgt til punkt og prik­ke. De små og let­te øvel­ser hjæl­per helt fan­ta­stisk. Det er noget jeg vil fort­sæt­te med hver dag, så læn­ge jeg har den for­ban­de­de (DISCO) Nu ser det lidt lyse­re ud. TAK FOR DET.

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Ingrid N.

⭐⭐⭐⭐⭐
Helt geni­alt har lavet de øvel­ser for iski­as smer­ter i et par dage og de hjæl­per mig alle­re­de så jeg bli­ver ved og man­ge tak for hjælpen.

person med smerter hos fysioterapeut på østerbro i København

Ken­neth K.

⭐⭐⭐⭐⭐
Må sige, da jeg meld­te mig ind, skul­le jeg lige se hvad det var.…må sige de øvel­ser I har sendt, er nogen jeg kan bruge…tusinde tak

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Anni N.

⭐⭐⭐⭐⭐
Tak for øvel­ser­ne og for­kla­rin­ger­ne i mai­len, på min dis­kuspro­laps. De er alle sam­men i brug på dag­lig basis.

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Tri­ne B.

⭐⭐⭐⭐⭐
Der er ikke nogen snyd her det vir­ker og så kan man selv sor­ter i hvad krop­pen kan.

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Mari­an­ne J.

⭐⭐⭐⭐⭐
Moti­ve­ren­de at få mails. Inspi­re­re­de mig til at gå i gang med træning

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Bir­git­te B.

⭐⭐⭐⭐⭐
Tho­mas ved meget om smer­ter, og har hjul­pet mig en hel del!

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Julie L.

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.