Nyt­ti­ge links

Hos Smertefys.nu ønsker vi, at du får al den hjælp, du kan få. Vi har der­for sam­let nog­le nyt­ti­ge links, som du kan under­sø­ge her.

Nyt­ti­ge links

Hos Smertefys.nu ønsker vi, at du får al den hjælp du kan. Vi har der­for sam­let nog­le nyt­ti­ge links, som du kan under­sø­ge her.

Andre nyt­ti­ge links

Sansefys.dk - Pro­fes­sio­nel og effek­tiv behand­ling af moto­rik og san­ser hos fysi­o­te­ra­pe­ut Julie Lade

Sund­hed med mening — Fysi­o­te­ra­pe­u­tisk kli­nik i Åbyhøj (Århus) hvor du kan få en gra­tis undersøgelse

Ung­Te­ra­pi — Unge psy­ko­lo­ger med spe­ci­a­le i hånd­te­ring af børn og unge med hoved­sæ­de i Køben­havn (du får 15% rabat på behand­ling hos os, hvis du er i for­løb hos Ungterapi)

Pron­to Cal­l­cen­ter — til­by­der tele­fon­pas­ning for alle typer virk­som­he­der. Vi besva­rer din tele­fon, tager i mod besked, vide­re­stil­ler til med­ar­bej­de­re eller pas­ser din kalen­der med book­in­ger og aflys­nin­ger hvis der er brug for det. Det er en til­lids­sag at over­gi­ve sit fir­mas tele­fon til andre, det er vi klar over og gør hver dag vores ypper­ste for at repræ­sen­te­re dit fir­ma på aller­bed­ste vis!

Oscargilbert.dk — Pia­nist og kom­po­nist i København.

Psykolog-samtale.dk — Psy­ko­log med spe­ci­a­le i eksi­sten­ti­el tera­pi til voks­ne og unge. Til­by­der des­u­den kur­ser, super­vi­sion og par­te­ra­pi. Kon­tor på Gam­mel Mønt i Køben­havn K — også mulig­hed for onli­ne video-sessioner.

Fysi­o­te­ra­pe­u­ter­ne Islands Bryg­ge — Fysi­o­te­ra­pe­u­ter med mulig­hed for behand­ling i Køben­havn S

MyPro­te­in rabat­ko­de – lever du et aktivt liv, kan det være en rig­tig god idé at til­fø­je sport­ser­næ­ring som en del af din dag­lig­dag. Brug rabat­ko­den TOBIAS-RBMB på MyProtein.dk og få 40 % rabat på din før­ste ordre, hvis du køber for mini­mum 399 kr.

Møl­ler Poul­sen — Møl­ler Poul­sen er en af Køben­havns før­en­de fedtfrysnings-klinikker.

Aal­borg Smer­te og Sport­s­kli­nik — Fysi­o­te­ra­pi i Aalborg

Aku­t­Fys — Aku­t­Fys til­by­der fysi­o­te­ra­pi i Aar­hus og garan­te­rer en tid inden­for 24 timer. De har valgt blandt andet at spe­ci­a­li­se­re sig inden­for løb og løbeskader.

co2-udledning.dk

affald-i-naturen.dk

bæredygtig-virksomhed.dk

grønne-investeringer.dk

miljørigtig-kørsel.dk

miljøvenlige-produkter.dk

online-møder.dk

plastik-i-havet.dk

sikker-nethandel.dk

sortering-af-affald.dk

teknologisk-udvikling.dk

truede-dyrearter.dk

undgå-madspild.dk

vilde-blomster.dk

co2-neutral.dk

den grønne omstilling

Arbejdsmiljø i fokusvand og miljø

Fokus på medarbejere - vær en god kollega og en god chef

Vi støtter et sikkert Internet - Sikker browsing med SSL

SSL mærket støtter kryptering på Internettet

Bæredygtighed - vi støtter Grønt ansvar med fokus på bedre miljø

Badge for god arbejdsplads

Reklamebeskyttelse

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.