Nyttige links

Hos Smertefys.nu ønsker vi, at du får al den hjælp, du kan få. Vi har der­for sam­let nog­le nyt­ti­ge links, som du kan under­sø­ge her.

Nyttige links

Hos Smertefys.nu ønsker vi, at du får al den hjælp du kan. Vi har der­for sam­let nog­le nyt­ti­ge links, som du kan under­sø­ge her.

Læs mere her!

Andre nyttige links

Sansefys.dk - Pro­fes­sio­nel og effek­tiv behand­ling af moto­rik og san­ser hos fysi­o­te­ra­pe­ut Julie Lade

Sund­hed med mening — Fysi­o­te­ra­pe­u­tisk kli­nik i Åbyhøj (Århus) hvor du kan få en gra­tis undersøgelse

Ung­Te­ra­pi — Unge psy­ko­lo­ger med spe­ci­a­le i hånd­te­ring af børn og unge med hoved­sæ­de i Køben­havn (du får 15% rabat på behand­ling hos os, hvis du er i for­løb hos Ungterapi)

Pron­to Cal­l­cen­ter — til­by­der tele­fon­pas­ning for alle typer virk­som­he­der. Vi besva­rer din tele­fon, tager i mod besked, vide­re­stil­ler til med­ar­bej­de­re eller pas­ser din kalen­der med book­in­ger og aflys­nin­ger hvis der er brug for det. Det er en til­lids­sag at over­gi­ve sit fir­mas tele­fon til andre, det er vi klar over og gør hver dag vores ypper­ste for at repræ­sen­te­re dit fir­ma på aller­bed­ste vis!

VRecove­ry — Spæn­den­de dansk pro­jekt der kom­bi­ne­rer fysi­o­te­ra­pi med Vir­tu­al Rea­li­ty for at ska­be nye og spæn­den­de måde at behand­le men­ne­sker med smer­te på

Oscargilbert.dk — Pia­nist og kom­po­nist i København.

Psykolog-samtale.dk — Psy­ko­log med spe­ci­a­le i eksi­sten­ti­el tera­pi til voks­ne og unge. Til­by­der des­u­den kur­ser, super­vi­sion og par­te­ra­pi. Kon­tor på Gam­mel Mønt i Køben­havn K — også mulig­hed for onli­ne video-sessioner.

Fysi­o­te­ra­pe­u­ter­ne Islands Bryg­ge — Fysi­o­te­ra­pe­u­ter med mulig­hed for behand­ling i Køben­havn S

MyPro­te­in rabat­ko­de – lever du et aktivt liv, kan det være en rig­tig god idé at til­fø­je sport­ser­næ­ring som en del af din dag­lig­dag. Brug rabat­ko­den TOBIAS-RBMB på MyProtein.dk og få 40 % rabat på din før­ste ordre, hvis du køber for mini­mum 399 kr.

Møl­ler Poul­sen — Møl­ler Poul­sen er en af Køben­havns før­en­de fedtfrysnings-klinikker.

Aal­borg Smer­te og Sport­s­kli­nik — Fysi­o­te­ra­pi i Aalborg

Aku­t­Fys — Aku­t­Fys til­by­der fysi­o­te­ra­pi i Aar­hus og garan­te­rer en tid inden­for 24 timer. De har valgt blandt andet at spe­ci­a­li­se­re sig inden­for løb og løbeskader.

Links­dk dansk indeks og søgeside

Book en tid nu

Tag det første skridt mod en tilværelse med færre smerter ved at booke en tid. Når du har sendt os en besked kan du forvente svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræftelse over mail.