Kostens ind­virk­ning på træning

forskellige grøntsager og varieret kost

*Det­te ind­læg inde­hol­der betalt annoncering*

Kostens ind­virk­ning på træning

I en tid hvor træ­ning og gene­relt fokus på sund­hed vin­der mere og mere frem, over­ra­sker det nok ikke man­ge, at kosten i den grad spil­ler en aktiv rol­le i for­bin­del­se med at få det opti­ma­le ud af din træning.

Kosten har histo­risk altid været en kul­tu­rel og soci­al ting for os som men­ne­sker. Der­u­d­over er kosten også krop­pens livsvig­ti­ge byg­ge­sten, der skal hjæl­pe til med at byg­ge den stor og stærk. Men hvor­dan hæn­ger kost og træ­ning egent­lig sammen?

Læs også: Er mor­gen­mad dagens vig­tig­ste måltid?

Hvor­for er kost vig­tigt for træningen?

I vores kost befin­der der sig en lang ræk­ke for­skel­li­ge vig­ti­ge kul­hy­dra­ter, pro­te­i­ner, vita­mi­ner, sal­te og natur­lig­vis også fedt­sy­re. Hver og en af dis­se byg­ge­sten inde­hol­der essen­ti­el­le egen­ska­ber for vores kro­ps ve og vel. Det gæl­der også i for­bin­del­se med, når vi ger­ne vil opbyg­ge muskelstyrke.

Men hvor­dan sør­ger man for at få nok af alle dis­se stof­fer? Hel­dig­vis får man langt de fle­ste og vig­tig­ste typer ved en helt nor­mal og vari­e­ret kost. Det gør man, hvis man bl.a. sør­ger for at få godt med grønt­sa­ger, fibre og pro­te­in­hol­di­ge produkter.

I for­bin­del­se med træ­ning er der især ét af dis­se nærings­stof­fer der er alfa og ome­ga for en god opbyg­ning af muskel: Pro­te­in! Ren bio­lo­gisk består pro­te­i­ner af ami­no­sy­rer og det er især til ste­de i kød, æg og lin­ser. Hvis man sæt­ter sig for at træ­ne hårdt (det kan være styr­ke­træ­ning, kon­di­tions­træ­ning eller udhol­den­heds­træ­ning), så vil der ved træ­ning ske nog­le små mikroska­der på krop­pens muskulatur.

Det­te er dog helt natur­ligt, og når vi så resti­tu­e­rer, vil krop­pen lang­somt gen­dan­ne musku­la­tu­ren. På den måde kan vi igen lave en hård træ­ning inden for kort tid. En måde vi kan hjæl­pe krop­pen til både at hele sig bed­re OG opbyg­ge stær­ke­re musku­la­tur er ved at til­fø­re mere pro­te­in i den peri­o­de, hvor vi træner.

Popu­lært sagt siges det, at man skal være i ”pro­te­in-over­skud” når man sæt­ter sig for at træ­ne. Det skyl­des, at hvis krop­pen mang­ler det mest nød­ven­di­ge for at opbyg­ge mus­k­ler­ne igen, så har den svæ­re ved at gøre mus­k­ler­ne stær­ke­re. For at få det mest opti­ma­le ud af træ­nin­gen er det der­for både vig­tigt at have en god pro­te­in­hol­dig kost og sam­ti­dig træ­ne med en høj inten­si­tet (se de 3 bed­ste maveø­vel­ser her!).

Hvor høj skal inten­si­te­ten være?

Ved alle for­mer for træ­ning vil der ske en eller anden form for til­pas­ning. Det vil sige, at det ikke nød­ven­dig­vis behø­ver være ekstremt hårdt for at din krop bli­ver stær­ke­re. Det­te afhæn­ger dog meget af hvad dit nor­ma­le akti­vi­tets­ni­veau er.

Hvis du aldrig dyr­ker motion nor­malt, kan en nor­mal tur i fit­nes­scen­tret med 4–6 øvel­ser være nok til at være træ­nings­øm i en uge. For andre der er mere vant til træ­ning, kræ­ver det noget mere for at opnå sam­me styr­ke­for­ø­gel­se. Det hand­ler der­for om at ram­me den inten­si­tet som for dig føles højt, men sådan så du sta­dig kan være med i det.

Hvis du sæt­ter baren for højt uden at være træ­net til det, kan du ople­ve ska­der og smer­ter på grund af over­be­last­ning. Omvendt ønsker vi hel­ler ikke en for lav inten­si­tet, for så får vi ikke det opti­ma­le ud af træ­nin­gen. En god tom­mel­finger­re­gel er, at du ger­ne skal kun­ne mær­ke en træ­nings­øm­hed dagen efter træ­nin­gen, men uden at det er deci­de­re­de skar­pe smerter.

Du kan læse mere om træ­ning og kostens ind­virk­ning på altomhelse.dk

Andre så også…

massage på briks af en fysioterapeut

Sport­s­mas­sa­ge

indlægssåler

Ind­lægs­så­ler

træningselastik som bruges til øvelser hos en fysioterapeut

Øvel­ser med elastik