Kom nem­me­re over sportsskaden

Læs mere her om sport­s­ska­der og behandling.

sportsudøver der ligger ned og har en sportsskade

*Det­te ind­læg inde­hol­der betalt annoncering*

Sport­s­ska­der er det akti­ve men­ne­skes sto­re frygt. En sport­s­ska­de kan være en for­hin­dring for ens frem­skridt og føles som om, man tager et skridt til­ba­ge i sin træ­ning. Det er der­for for­stå­e­ligt at man kan bli­ve fru­stre­ret, når man får en sportsskade.

Der­for er det en god ide at fin­de ud af, hvor­dan man bedst pas­ser på sin krop når man har fået en sport­s­ska­de, så ska­den ikke bli­ver yder­li­ge­re for­vær­ret. En sport­s­ska­de kan nem­lig bli­ve kro­nisk, hvis man ikke hånd­te­rer den rig­tigt eller ikke giver den tid til at være i ro.

Du kan her læse vide­re om sport­s­ska­der, og hvad du kan gøre for at hånd­te­re din sportsskade.

Hvad sker der med krop­pen når man får en sportsskade?

Det er ikke unor­malt at få en sport­s­ska­de. Over 50% af dan­sker­ne får sport­s­ska­der i dag. Det kan være f.eks. være for­di dan­sker­ne er ble­vet mere foku­se­ret på sund­hed, at de nog­le gan­ge kom­mer til at pres­se sin egen krop for meget, så den bli­ver overbelastet.

En sport­s­ska­de opstår nem­lig for det meste, hvis der er sket en over­be­last­ning f.eks. i led­dene. Man kan dog ind­de­le sport­s­ska­der i tre kategorier.

Den før­ste ska­de er over­be­last­nings­ska­der, som opstår når der sker et over­s­træk på grund af ned­sat bevæ­ge­lig­hed. Der kom­mer ikke nok nærings­stof­fer til led­det, hvis det ikke bevæ­ger sig rig­tigt, hvil­ket med­fø­rer en sportsskade.

Den aku­t­te sport­s­ska­de er den anden af de tre kate­go­ri­er. Hvis man fal­der og vri­der om eller bli­ver tack­let til en sport, kan led­dene bli­ve for­st­u­vet eller i vær­ste til­fæl­de bli­ve revet over. En akut sport­s­ska­de kræ­ver ofte akut fysi­o­te­ra­pi.

Den sid­ste ska­de, som man også skal und­gå at få er den kro­ni­ske sport­s­ska­de. En kro­nisk ska­de skal man være ekstra var­som med, da den føl­ge en hele livet.  En kro­nisk sport­s­ska­de kan krop­pen nem­lig ikke selv hele. Der er mulig­hed for ope­ra­tion og få genop­træ­ning af led­dene med sport­s­fy­si­o­te­ra­pi, for at der kan gøres noget. Desvær­re er det ikke sik­kert at man kan få den sam­me præ­sta­tions­ev­ne, efter en kro­nisk sportsskade

Hold dig i ro en periode

En god ide, når det kom­mer til over­be­last­nings- og aku­t­te sport­s­ska­der, er, at man husker at hol­de det i ro i noget tid.

En god tek­nik som man kan bru­ge, er at hvi­le ska­den, put­te is på det ømme områ­de, sæt­te tryk på det og hol­de det højt. Det er en af de bed­ste meto­der man kan bru­ge for at kom­me over en sportsskade.

Der er man­ge, der nem­lig glem­mer at man skal tage det med ro så læn­ge man har en sport­s­ska­de og lidt bag­ef­ter for at den ikke kom­mer til­ba­ge. Ska­den kan for­vær­res eller bli­ve kro­nisk, hvis man ikke behand­ler skaden.

Brug andre alternativer

Hvis man har svært ved, ikke at kom­me ud og træ­ne som man ple­jer, så er der sta­dig et hav af mulig­he­der som man kan afprø­ve, mens man har en sport­s­ska­de. En rig­tig god træ­nings­mu­lig­hed er at få sport­s­mas­sa­ge eller træ­ne på en romaskine.

En roma­ski­ne skå­ner både led og mus­k­ler meget mere end løb f.eks gør, da løb kan give stød op gen­nem krop­pen, som stres­ser led og mus­k­ler. En roma­ski­ne har mere fly­den­de bevæ­gel­ses­mu­lig­he­der og det er nem­me­re at lave øvel­ser­ne rig­tigt, når man roer. Udover det så træ­ner man hele krop­pen med en romaskine.

En roma­ski­ne er især god, hvis man har en ska­de i knæ­et, for­di det styr­ker knæ­et sam­ti­dig med at det ikke vri­der i leddene.

Hvis du nu er ble­vet lidt nys­ger­rig på roma­ski­ner eller over­ve­jer at købe en, så er der hel­dig­vis en mas­se ste­der du kan fin­de en god roma­ski­ne. Du kan blandt andet fin­de en god roma­ski­ne test, hvor du kan bli­ve klo­ge­re på den per­fek­te roma­ski­ne til dig.

Andre så også…

massage på briks af en fysioterapeut

Mas­sa­ge

indlægssåler

Ind­lægs­så­ler

træningselastik som bruges til øvelser hos en fysioterapeut

Øvel­ser med elastik