Julie Niekrenz

  • Uddan­net fysioterapeut

  • Kur­ser inden­for smerter

  • Tager imod henvisninger

Book en tid her

Hvem er Julie?

Julie Niekrenz
Julie Nie­krenzFysi­o­te­ra­pe­ut

Hej. Jeg hed­der Julie og er uddan­net fysi­o­te­ra­pe­ut siden 2020. Jeg har altid inter­es­se­ret mig meget for smer­te­vi­den­skab, hvor­dan smer­ter kan påvir­ke ens dag­lig­dag, og hvor­dan jeg kan hjæl­pe folk med at hånd­te­re dis­se smerter.

For mig er det vig­tigt at du får en for­stå­el­se for dine smer­ter og red­ska­ber til at kun­ne tack­le dem. Jeg har erfa­ring både fra kli­nik og fra Psy­ki­a­tri­en, hvor jeg har hjul­pet patien­ter med deres kro­p­s­li­ge symp­to­mer samt regu­le­ring af nervesystemet.

I min behand­ling pri­o­ri­te­rer jeg tryg­hed højt, og at man i fæl­les­skab fin­der en vej til at opnå dine mål. Det er vig­tigt for mig, at du er i fokus, så du gen­nem et indi­vi­du­a­li­se­ret for­løb hos mig, føler dig set og hørt i genoptræningen.

Info om Julie:

  • Uddan­net fysi­o­te­ra­pe­ut fra PH Metro­pol i Køben­havn i 2020

  • Kur­ser inden­for moder­ne fysioterapi

Julie Niekrenz
Julie Nie­krenzFysi­o­te­ra­pe­ut
Se vores ydelser

Hvor behandler Julie?

Smertefys på Østerbro i København der tilbyder fysioterapi og massage

Kli­nik­ken på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har blandt andet en træ­nings­sal. Her til­by­der Julie blandt andet fysi­o­te­ra­pi og mas­sa­ge på Øster­bro i København.

Julies arbejds­ti­der (i maj 2022 er hun dog kun på kli­nik­ken man­da­ge og torsdage):

  • Man­dag: 11 — 17
  • Tirs­dag: 11 — 17
  • Ons­dag: 8 — 15
  • Tors­dag: 8 — 14
  • Fre­dag: 10 — 15
Book en tid her

Hvad siger Julies klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Giver gode gode råd og per­son­li­ge øvel­ser der pas­ser til det pro­blem man kom­mer med, hvil­ket giver syn­lig fremgang

Caroline Andreasen fra Smertefys der giver fysioterapi på Østerbro i København

Katri­ne B.

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg er meget glad og yderst til­freds, med de gode råd og vej­led­ning, som jeg har fået, og har fulgt til punkt og prikke.

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Bent N.

⭐⭐⭐⭐⭐
De nem­me øvel­ser jeg er mod­ta­get har vir­ke­lig hjul­pet på mine smer­ter i benet som føl­ge af iski­as-pro­ble­mer.

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Filip C.

Book en tid her

Hvad kan du få hos Julie?

fysioterapeut med behandling af knæ

Fysioterapi i København

massage på briks af en fysioterapeut

Massage i København

akut fysioterapi i københavn

Akut fysioterapi

hjemmebehandling i københavn på østerbro

Hjemmebehandling

person der får sportsmassage i københavn

Sportsmassage

to der skriver på computer i et firma

Firmamassage

Book en tid her

Book en tid nu

Tag det første skridt mod en tilværelse med færre smerter ved at booke en tid. Når du har sendt os en besked kan du forvente svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræftelse over mail.