Julie Nie­krenz

  • Uddan­net fysioterapeut

  • Kur­ser inden­for smerter

  • Tager imod henvisninger

Hvem er Julie?

Julie Niekrenz
Julie Nie­krenzFysi­o­te­ra­pe­ut
Hej. Jeg hed­der Julie og er uddan­net fysi­o­te­ra­pe­ut siden 2020. Jeg har altid inter­es­se­ret mig meget for smer­te­vi­den­skab, hvor­dan smer­ter kan påvir­ke ens dag­lig­dag, og hvor­dan jeg kan hjæl­pe folk med at hånd­te­re dis­se smerter.

For mig er det vig­tigt at du får en for­stå­el­se for dine smer­ter og red­ska­ber til at kun­ne tack­le dem. Jeg har erfa­ring både fra kli­nik og fra Psy­ki­a­tri­en, hvor jeg har hjul­pet patien­ter med deres kro­p­s­li­ge symp­to­mer samt regu­le­ring af nervesystemet.

I min behand­ling pri­o­ri­te­rer jeg tryg­hed højt, og at man i fæl­les­skab fin­der en vej til at opnå dine mål. Det er vig­tigt for mig, at du er i fokus, så du gen­nem et indi­vi­du­a­li­se­ret for­løb hos mig, føler dig set og hørt i genoptræningen.

Info om Julie

  • Uddan­net fysi­o­te­ra­pe­ut fra PH Metro­pol i Køben­havn i 2020

  • Kur­ser inden­for moder­ne fysioterapi

Julie Niekrenz
Julie Nie­krenzFysi­o­te­ra­pe­ut

Hvor behand­ler Julie?

Smertefys på Østerbro i København der tilbyder fysioterapi og massage

Kli­nik­ken på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har blandt andet en træ­nings­sal. Her til­by­der Julie blandt andet fysi­o­te­ra­pi og mas­sa­ge på Øster­bro i København.

Julies arbejds­ti­der:

  • Man­dag: 9:30–12
  • Tirs­dag: 10 — 17
  • Ons­dag: 8 — 12:30
  • Tors­dag: 10 — 17
  • Fre­dag: 8 — 12

Hør Julie i
vores podcast.

Hør Julie i vores podcast, Smer­te­fri Hver­dag. Hør hen­de tale om ergo­no­mi ud fra et fag­ligt per­spek­tiv, og hvad forsk­nin­gen siger på områ­det i dag!

Hør Julie i
vores podcast.

Hør Julie i vores
podcast, Smertefri
Hver­dag. Hør hende
tale om ergo­no­mi ud
fra et fag­ligt perspek-
tiv, og hvad forskning-
en siger på området!

Hvad siger Julies klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Giver gode gode råd og per­son­li­ge øvel­ser der pas­ser til det pro­blem man kom­mer med, hvil­ket giver syn­lig fremgang

Katri­ne B.

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg er meget glad og yderst til­freds, med de gode råd og vej­led­ning, som jeg har fået, og har fulgt til punkt og prikke.

Bent N.

⭐⭐⭐⭐⭐
De nem­me øvel­ser jeg er mod­ta­get har vir­ke­lig hjul­pet på mine smer­ter i benet som føl­ge af iskias-problemer.

Filip C.

Hvad kan du få hos Julie?

fysioterapeut med behandling af knæ

Fysi­o­te­ra­pi

massage på briks af en fysioterapeut

Mas­sa­ge i København

akut fysioterapi i københavn

Akut fysi­o­te­ra­pi

hjemmebehandling i københavn på østerbro

Hjem­me­be­hand­ling

person der får sportsmassage i københavn

Sport­s­mas­sa­ge

to der skriver på computer i et firma

Fir­ma­mas­sa­ge

online fysioterapi

Onli­ne fysioterapi

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.