Fysioterapeut fra Smertefys i København på Østerbro der træner med en person med kroniske smerter

*Det­te ind­læg inde­hol­der betalt annoncering*

Hold krop­pen sund: Gode tips!

”Øg din sund­hed”. Det står skre­vet overalt i gade­bil­le­det til at min­de os alle om, hvor vig­tig det er at tage hånd om. Lige fra nyhe­der i medi­er­ne til nye pro­duk­ter man kan ind­ta­ge. Sund­hed er et rig­tig vig­tigt tema for både den enkel­te og for sam­fun­det. Det har nem­lig en stor at beta­le, hvis man ikke vær­ner om sit hel­bred inden det for sent.

Syg­dom­me, hospi­tal­s­ind­læg­gel­ser og for tid­lig død er blandt andet nog­le af dem. Men hvor­dan får man egent­lig en bed­re sund­hed? Og er der ting du aktivt selv kan gøre, for at leve et både læn­ge­re og bed­re liv? Følg med i det­te ind­læg og bliv klo­ge­re eller læs mere på Stunning.dk.

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Hyp­pig motion og livsstil

Der er ingen vej udenom: Fysisk akti­vi­tet hol­der krop­pen stærk og for­hin­drer et hav af livs­stils­syg­dom­me. I en tid hvor tek­no­lo­gi­en udvik­ler sig med lynets hast, kom­mer vi ofte til at glem­me basa­le ting som bevæ­gel­se. Til trods for at vi bli­ver klo­ge­re, så har vores krop sta­dig­væk sine behov, som vi skal opfylde.

For at øge krop­pens sund­hed anbe­fa­les det, at vi dyr­ker hyp­pig motion eller fysisk akti­vi­tet af en eller anden art. Her er det vig­tigt at slå fast, at motion ikke ale­ne er træ­ning i et fit­nes­scen­ter. Motion kan også sag­tens være at lege med sine børn eller at lave øvel­ser med ela­stik på arbejdet.

På sam­me måde som fysisk akti­vi­tet er godt for krop­pen, så er immo­bi­li­tet desvær­re også det helt mod­sat­te. Forsk­ning viser, at immo­bi­li­tet næsten er på høj­de med ryg­ning, når det gæl­der nega­ti­ve kon­se­kven­ser for ens sundhed.

Mang­len­de motion kan være en stor med­spil­ler til fx slid­gigt og dis­kuspro­laps. Der­for anbe­fa­les hyp­pig motion og træ­ning nog­le gan­ge om ugen for at mod­vir­ke syg­dom­me der påvir­ker ens sundhed.

Fysioterapeut fra Smertefys på Østerbro der giver massage i København til kvinde

Fokus på per­son­lig pleje

Udover fysisk akti­vi­tet og hyp­pig motion så er der også andre fak­to­rer, der kan øge din sund­hed. Her er især per­son­lig ple­je, mas­sa­ge og fysi­o­te­ra­pi noget der kan også kan ryk­ke. I Dan­mark hvor arbej­de fyl­der en stor del af hver­da­gen, kan krop­pen ofte have brug for en kær­lig hånd.

Her er den dag­li­ge per­son­li­ge ple­je vig­tig for bl.a. at hol­de huden stærk og det ydre sundt. Huden er nem­lig krop­pens stør­ste organ og der­med også et organ der san­ser enormt meget. Blid berø­ring i form af mas­sa­ge kan også hjæl­pe til at give en bed­re kro­ps­be­vidst­hed. For nog­le kan det end­da også føles godt imod smer­ter, da krop­pen ofte bli­ve til­si­de­sat i travlheden.

Mas­sa­ge kan fås i for­skel­li­ge inten­si­te­ter og kan være alt fra vel­væ­re til den lidt hår­de­re sport­s­mas­sa­ge. Hvil­ken type der er bedst for en, kom­mer meget an på ens hver­dag og behov. Nog­le har rig­tig godt af at bli­ve æltet godt igen­nem, mens mas­sa­gen for andre hand­ler om at kom­me ned i tempo.

I sid­ste ende hand­ler det med mas­sa­ge om, at under­støt­te krop­pens sund­hed med gode vaner. Vi anbe­fa­ler der­for altid, at mas­sa­ge ikke står ale­ne men altid bli­ver givet som et sup­ple­ment til en hver­dag med mas­ser af motion, sund kost og gode vaner.

Andre så også…

massage på briks af en fysioterapeut

Helkro­p­s­mas­sa­ge

to der skriver på computer i et firma

Fir­ma­mas­sa­ge